Отчет за доходите 1 баланс 2 icon

Отчет за доходите 1 баланс 2


Смотрите также:
На независимия одитор...
Отчет юридического лица (обособленного подразделения...
Отчет за доходите 62...
Отчет не представляют организации...
Указания по заполнению формы государственной статистической отчетности 12-ис (строительство)...
1-го раздела
План лекции. Круговорот финансовых ресурсов в страховой компании...
Общие понятия о макроэкономике. Вопросы к главе...
Тема: строителство, строителен контрол...
Программа European Business Competence* License (ebc*L) Уровень А: • Основы финансового учета и...
Лекция Бухгалтерский баланс...
Программа семинара 28 февраля, понедельник 10. 00 13. 15 (перерыв 11. 30 11. 45) Ирина Сигель...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
скачатьОБЩА ИНФОРМАЦИЯОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 1

БАЛАНС 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 6

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 7

3. ПРИХОДИ 19

4. ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 20

5. РАЗХОДИ 3А МАТЕРИАЛИ 21

6. РАЗХОДИ 3А ВЪНШНИ УСЛУГИ 22

7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 23

8. ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 24

^ 9. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 24

10. ДОХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ИНвеСТИЦИИ 24

11. (РАЗХОДИ ЗА) / ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ, НЕТНО 25

12. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА 25

^ 13. ДОХОД НА АКЦИЯ 26

14. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 26

15. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 29

16. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 29

18. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 32

^ 19. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 32

20. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 35

21. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 35

22. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 35

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 36

^ 24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 37

25. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 37

27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 39

28. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 41

^ 29. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 41

30. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 41

31. ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ 42

32. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 43

33. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 43

^ 34. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 44

35. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ 44

36. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 45

37. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 50

38. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 53

^

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


Неохим АД е създадено през месец юли 1997 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска”№ 3. Съдебната регистрация на дружеството е с Решение от 2 април 1990 г. на Хасковски окръжен съд. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с решение от 6 януари 2004 г., а в органите за управление с решение от 26 юни 2006 г. на Хасковски окръжен съд.
^

1.1.Собственост и управление


Неохим АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31 декември 2006 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

  • Евро ферт АД, гр.Димитровград - 49.17 %

  • Karifert International, Ливан - 17.16 %

  • Agrofer International Establishment, Лихтенщайн - 7.68 %

  • Албена инвест холдинг АД - 6.38 %

  • Неохим АД (обратно изкупени акции) - 1.43 %

  • Други - 18.18 %

Неохим АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от 9 членове, както следва:

Димчо Стайков Георгиев

Председател

Мохамед Хасан Мохамад Карабибар

Зам.председател

Димитър Стефанов Димитров

член

Тошо Иванов Димов

член

Васил Живков Грънчаров

член

Джамал Ахмад Хамуд

член

Елена Симеонова Шопова

член

Виктория Илиева Ценова

член

Таня Димитрова Кованлъшка

член

Дружеството се представлява и управлява от Димитър Стефанов Димитров – Главен Изпълнителния директор и Васил Живков Грънчаров – Изпълнителен директор.

Към 31.12.2006 г. общият брой на персонала в дружеството е 1,389 работници и служители (31.12.2005 г.: 1,373).

^

1.2. Предмет на дейност


Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

 производство на неорганични и органични химически продукти;

 търговска дейност.
^

1.3.Основни показатели на стопанската среда


Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2004 – 2006 г. са представени в таблицата по-долу:


Показател


2004

2005

2006

БВП в млн. лева

38,008

Reference:

41, 948

34,917

Реален растеж на БВП

5.6 %

5.5 %

6.3 %

БВП на човек от населението в лева

4,884

5,420

- **

Инфлация в края на годината

4 %

6.5%

6.5 %

Среден валутен курс на щатския долар за годината

1.57511

1.57415

1.55011

Валутен курс на щатския долар в края на годината

1.43589

1.65790

1.48506

Основен лихвен процент в края на годината

2.37 %

2.05 %

3.26 %

Безработица (в края на годината)

12.16 %

10.73 %

9.12 %^

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО
2.1.База за изготвяне на финансовия отчет


Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от стандарти за финансови отчети и тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и Международните счетоводни стандарти и тълкувания на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), одобрени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС), които са ефективно в сила на 1 януари 2006 г. и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущата финансова година за дружеството не се е наложило да направи промени в счетоводната си политика за адаптиране приложението на всички нови стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по МСС и респ. от Комитета за разяснения на МСФО на СМСС, които са ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2006 г., тъй като те не се отнасят за неговата дейност и обичайния състав и характеристики на активите и пасивите му.

Към датата на одобрение за издаване на този финансов отчет е издаден, но не е в сила МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестявания и допълнителното изменение на МСС 1 Представяне на финансовите отчети – Оповестявания на капитала (в сила от 01.01.2007 г.). Също така са издадени и КРМСФО 7 Прилагане на подхода на преизчисляване по МСС 29 “Финансова отчетност в свръхинфлационна икономика” (в сила за годишни периоди, започващи от 01.06.2006 г); КРМСФО 8 Обхват на МСФО 2 (в сила за годишни периоди, започващи от 01.06.2006 г); КРМСФО 9 Повторна оценка на внедрените деривативи (в сила за годишни периоди, започващи от 01.06.2006 г); КРМСФО 10 Междинни финансови отчети и отчитане на обезценка (в сила за годишни периоди, започващи от 01.01.2007 г.).

Този стандарт, допълнението на МСС1 и тълкувания не са адаптирани за по-ранно приложение от дружеството. Ръководството на дружеството предвижда, че този стандарт, допълнението на МСС1 и посочените тълкувания не биха имали съществен ефект в бъдеще върху неговите финансови отчети, освен евентуалното разширяване на оповестяванията.

Българският закон за счетоводството (ЗСч) изисква приложението на Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Това предполага те да имат официален превод на български език, общоупотребимия в страната. Към датата на баланса последното официално издание на български език, прието с ПМС №207/7.08.2006 г. и обнародвано в ДВ, бр.66 от 15.08.2006 г., е това на Международните стандарти за финансови отчети в редакцията им към 01.01.2005 г. Ръководството е на мнение, че прилагането на МСФО, приети от Комисията на Европейския съюз, и в сила за годишни периоди, започващи на 1 януари 2006 г. (оригинални издания, публикувани на английски език в Официалния журнал на Комисията на европейския съюз към 31.12.2006 г.) е по-подходящо при тези обстоятелства и че на потребителите на финансовия отчет се предоставя достоверна, и по-пълна и полезна информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

Ръководството е направило анализ и не е установило стойностни разлики между балансовата стойност на активите и пасивите и на сумите в отчета за доходите така, както са отчетени в този финансов отчет и както биха били отчетени съгласно изданието на МСФО от 2005 г., които са приети с ПМС №207/7.08.2006 г. (вкл. ефектите на отсрочените данъци).

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях. Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка или сложност на, или където предположенията са съществени за финансовия отчет, са оповестени в Приложение № 2.21.


2.2. Консолидиран отчет на дружеството


Дружеството е започнало процеса на изготвяне на своя консолидиран отчет за 2006 г. съгласно МСФО в сила за 2006 г., в който отчет ще е включен и настоящият индивидуален отчет. Съгласно планираните дати ръководството очаква консолидираният отчет да бъде одобрен за издаване не по-късно от 30 април 2007 г. от Съвета на директорите на дружеството, след която дата отчетът ще бъде на разположение на трети лица.


2.3. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.


2.4. Функционална валута и признаване на курсови разлики

Функционалната валута и отчетната валута на представяне на финансовия отчет на дружеството е българският лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1 : DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1.

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. Към 31 декември те се оценяват в български лева, като се използва заключителния обменен курс на БНБ.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се включват в отчета за доходите в момента на възникването им, като се третират като други доходи и се представят нетно.


2.5. Приходи


Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават в купувача.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.

Нетните разлики от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства, търговски вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за доходите, когато възникнат, като се представят нетно към “други доходи от дейността”.

2.6. Разходи


Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за доходите, когато възникнат, като се посочват нетно и се състоят от: лихвени приходи и разходи, свързани с предоставени и получени заеми, както и такси и други преки разходи по кредити и банкови гаранции и курсови разлики от валутни заеми.


2.7. Имоти, машини и оборудване

Имотите, машините и оборудването (дълготрайни материални активи) са представени във финансовия отчет по себестойност (цена на придобиване), намалена с натрупаната амортизация (без земите) и загубите от обезценка. Наличните към 1 януари 2003 г. (датата на преминаване на дружеството по МСФО) имоти, машини и оборудване са оценени по справедлива стойност на тази дата. Тази стойност е приета за заместител (аналог) на цена на придобиване съгласно МСФО 1 “Прилагане за първи път на международните стандарти за финансови отчети”, като цялата натрупана амортизация към датата на оценката е отписана за сметка на брутната преносна стойност на актива. Балансовата стойност на активите е сравнена с определената от независими оценители справедлива стойност и ефектите от еднократната оценка са отразени в показателя натрупани печалби.


Първоначално придобиване

При първоначално придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по себестойност, която включва покупната цена, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др.

Дружеството е определило стойностен праг от 500 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.


Последващо оценяване

Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите, машините и оборудването е модела на себестойността по МСС 16 – себестойност, намалена с натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка.


Методи на амортизация

Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и оборудването. Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за употреба. Земята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е съобразен с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване.

Определеният полезен живот по групи активи е както следва:

 сгради – от 10 до 57 г.

 машини и оборудване – в зависимост от спецификата от 2 до 25 г.

 съоръжения – от 8 до 25 г.

 компютри – от 2 до 5 г.

 транспортни средства – от 3 до 12,5 г.

 стопански инвентар – от 2 до 6,7 г.

Определените срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи се преглеждат в края на всеки отчетен период и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използване на активите, същият се коригира перспективно.
^

Последващи разходи


Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството.

Обезценка на активи

Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се изписва до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на имотите, машините и оборудването е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност в употреба. За определянето на стойността при употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтова норма преди данъци, която отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за доходите.
^

2.8. Нематериални активи


Нематериалните активи са представени във финансовия отчет по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен полезен живот 5 - 6,7 години.

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход в отчета за доходите.

^

2.9. Инвестиции в дъщерни дружества

Дългосрочните инвестиции, представляващи участие в дъщерни дружества, са представени във финансовия отчет по себестойност поради това, че инвестициите в дъщерни дружества в повечето случаи не се търгуват на фондови борси, или продажбите на акции на фондови пазари са минимални по размер. Това обстоятелство не дава възможност да се осигурят котировки на пазарни цени на активен пазар, които да изразяват достатъчно достоверно справедливата стойност на тези акции.


Притежаваните от дружеството инвестиции в дъщерни дружества подлежат на преглед за обезценка. При установяване на условия за обезценка, същата се отразява в отчета за доходите.
^

2.10. Инвестиции на разположение и за продажба


Притежаваните от дружеството инвестиции, представляващи акции в други дружества (малцинствено участие) са оценени и представени в счетоводния баланс по себестойност, тъй като техните акции не се търгуват на активен пазар, за тях няма котировки на пазарни цени на активен пазар, а предположенията за прилагането на алтернативни оценъчни методи са свързани с високи несигурности, за да се достигне до достатъчно надеждно определяне на справедливата им стойност.

Притежаваните ценни книжа на разположение и за продажба се преглеждат към всяка дата на баланса и при установяване на условия за обезценка, същата се отразява в отчета за доходите. Финансовите активи “на разположение и за продажба” се обезценяват, ако балансовата стойност е по-висока от очакваната им възстановима сума. Сумата на признатата загуба от обезценка е равна на разликата между цената на придобиване, намалена с плащанията по главницата и възстановимата им сума, която е сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани по текущ пазарен лихвен процент за сходен финансов актив.

Всички покупки и продажби на ценни книжа “на разположение и за продажба” се признават на датата на търгуването, т. е. датата, на която дружеството се ангажира да закупи или продаде актива.^

2.11. Материални запаси


Материалните запаси са оценени по по-ниската от: себестойност и нетната им реализируема стойност.

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и местонахождение, се включват в себестойността (цената на придобиване), както следва:

 суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които включват покупна цена, вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;

 готова продукция и незавършено производство – преките разходи на материали и труд и съответстващата част от производствените непреки разходи при нормално натоварен капацитет на производствените мощности, с изключение на административните разходи, курсовите разлики и разходите по привлечени финансови ресурси.

Включването на постоянните общопроизводствени разходи в себестойността на произвежданата продукция и полуфабрикати се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените мощности. Избраната от дружеството база за разпределението им по продукти е количеството произведена продукция.

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-претеглената цена (себестойност).

Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация.

^

2.12. Търговски и други вземания


Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура (себестойност), намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми.

Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато правните основания за това настъпят.


^

2.13. Парични средства и парични еквиваленти


Паричните средства и паричните еквиваленти включват касовите наличности, разплащателните сметки и ДДС сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

 паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);

 лихвите по получени кредити за оборотни средства са включени като плащане за оперативна дейност;

 лихвите по получени инвестиционни кредити са включени като плащане за финансовата дейност;

 трайно блокираните парични средства не са третирани като парични средства и не са включени в отчета за паричните потоци.
^

2.14. Търговски и други задължения


Търговските и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. В случаите на разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, при които не е предвидено допълнително плащане на лихва или лихвата значително се различава от обичайния пазарен лихвен процент, задълженията се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност, а последващо – по амортизируема стойност, след приспадане на инкорпорираната в тяхната номинална стойност лихва, определена по метода на ефективната лихва.

^

2.15. Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси


Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са представени по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси, са последващо оценени по амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизируемата стойност е изчислена като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за доходите като финансови приходи или разходи през периода на амортизация или когато задълженията се отпишат или редуцират.


2.16. Лизинг

Финансов лизинг

Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществената част от всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се капитализира в счетоводния баланс на лизингополучателя като се представя като имоти, машини и оборудване под лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по-ниска - по настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихвата) и припадащата се част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение. Лихвените разходи се включват в отчета за доходите.

Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезния живот на актива и в рамките на лизинговия срок.

Финансовият лизинг, при който се трансферира извън дружеството съществената част от всички рискове и стопански изгоди, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг се изписва от състава на активите на лизингодателя и се представя в баланса като вземане със стойност равна на нетната инвестиция от лизинга. При първоначалното оценяване на вземането по финансовия лизинг се включват и началните преки разходи по договарянето и сключването на лизинговата сделка. Приходите от финансов лизинг се разпределят по счетоводни периоди, така че да отразяват постоянна периодична норма на възвръщаемост спрямо все още неизплатената част от нетната инвестиция на дружеството, свързана с лизинга.


Оперативен лизинг

Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен лизинг.

Плащанията във връзка с оперативния лизинг се признават като разходи в отчета за доходи на база линеен метод за периода на лизинга.

Приходът от наеми от оперативен лизинг се признава на базата на линейния метод в продължение на срока на съответния лизинг. Първоначално направените преки разходи във връзка с договарянето и уреждането на оперативния лизинг, се добавят към балансовата стойност на отдадените активи и се признават на базата на линейния метод в продължение на срока на лизинга.

^

2.17. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство


Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда, на разпоредбите на действуващото осигурително законодателство и на Колективния трудов договор (КТД) на дружеството.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионно, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Общият размер на вноската за задължително държавно обществено осигуряване, за безработица и за здравно осигуряване за 2006 г. възлиза на:

  • за работещите при условията на втора категория труд 46,7% (разпределено в съотношение работодател/осигурено лице 65:35). През 2007 г. размерът на вноската е 46,7% и съотношение 65:35.

  • за работещите при условията на трета категория труд 36,7% (разпределено в съотношение работодател/осигурено лице 65:35). През 2007 г. размерът на вноската е променен – 36.7 %, при съотношение работодател:осигурено лице – 65:35.


От 1.01.2005 работодателите имат задължение за заплащане на осигурителна вноска за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, която вноска е в размер на 0,5 % и продължава да се заплаща и през 2006 г.

Осигурителните и пенсионни схеми (планове), прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са планове с твърдо определени вноски.

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Колективния трудов договор, работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:

 неспазено предизвестие - брутното трудово възнаграждение за един месец;

 поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни и др. – в зависимост от отработения трудов стаж в дружеството от една до три брутни месечни работни заплати;

 при прекратяване на трудовия договор поради болест – обезщетение в размер от две до четири брутни месечни работни заплати, в зависимост от отработения трудов стаж в дружеството, ако има най-малко пет години трудов стаж и през последните пет години не е получавал обезщетение на същото основание;

 при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия стаж в дружеството;

 за неизползван платен годишен отпуск - за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж.

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения към работниците и служителите.

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за доходите в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.

Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

Както е посочено по-горе, съгласно КТ работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи.

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, която да се включи в баланса, а респ. изменението в стойността – в отчета за доходите.

Към датата 31.12.2005 г. ръководството за първи път е назначило актюери, които са издали доклад с техните изчисления относно дългосрочните задължения към персонала за обезщетения при пенсиониране.

^

2.18. Акционерен капитал и резерви


Неохим АД е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията на кредиторите на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството е длъжно да формира и фонд Резервен (законови резерви), като източници на фонда могат да бъдат:

  • най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета част от капитала или по-голяма част, предвидена в устава;

  • други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в Устава минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.

Обратно изкупените собствени акции са представени в баланса по себестойност (цена на придобиване) като с брутната цена на обратно изкупените акции е намален собствения капитал на дружеството.
^

2.19. Данъци върху печалбата


Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2006 г. е 15% (2005г.: 15%).

^ Отсрочените данъци върху печалбата се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда при изготвяне на годишния баланс и се редуцира до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани.

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или балансовата позиция.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят) на база данъчните закони, които са в сила или с голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.

Към 31.12.2006 г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10% (31.12.2005 г.: 15%).

При определяне на текущите и отсрочени данъци върху печалбата, дружеството е възприело като база за преценка на текущите и бъдещи данъчни ефекти, тези счетоводни стандарти, прилагани в България, които са последното официално издание на български език, прието с ПМС № 207/7.08.2006 г. и обнародвано в ДВ бр. 66 от 15.08.2006 г.


2.20. Доходи на акция

Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода.

Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор изразява броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на дните през периода.

^ 2.21. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на дружествотоОценка на задължение за дългосрочни доходи на персонала

При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране са използвани изчисления на актюери, базирани на предположения за смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни заплати и дисконтов фактор. Съгласно изискванията на МСС 19 при дефинирани доходи след пенсиониране, предприятието следва да признае част от натрупаната към началото на периода актюерска печалба (загуба), когато последната попада извън 10% коридор. Дружеството е приело политика за признаване на цялото превишение над 10% коридор като разход през текущата година (Приложение № 27).


Обезценки на вземания

Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави в края на всяка финансова година. Всички съмнителни вземания (вкл. преоформени чрез предоговаряне), които не са събрани в продължение на една година се третират като несъбираеми и се обезценяват изцяло, доколкото ръководството преценява, че съществува висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще.

В случаите на разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, при които не е предвидено допълнително плащане на лихва или лихвата значително се различава от обичайния пазарен лихвен процент, вземанията се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност, а последващо – по амортизируема стойност, след приспадане на инкорпорираната в тяхната номинална стойност лихва, определена по метода на ефективната лихва (Приложение № 8).


Обезценка на имоти, машини и съоръжения

Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Основни индикатори за обезценка, които ръководството е определило съобразно спецификата на дейността на дружеството са: невъзможност за постигане на съвременни екологични показатели, дългосрочна липса на пазари за произвежданата продукция, остарялост на технологиите, невъзможност за пренасочване към други производства. При наличие на такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от балансова стойност на активите, то последната се изписва до тяхната възстановима стойност (Приложение № 8).


Оперативен лизинг

Дружеството класифицира като “имоти, машини и съоръжения” сгради предоставени на оперативен лизинг на дъщерни дружества. Сградите се отдават под наем частично, намират се на територията на дружеството и не могат да се продадат поотделно, поради което не са третирани като инвестиционни имоти по смисъла на МСС 40 Инвестиционни имоти. (Приложение №14)
оставить комментарий
страница1/16
Дата21.05.2012
Размер1,21 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх