Унсс №1 icon

Унсс №1скачать

УНСС №1
Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-престижното и най-голямото висше икономическо училище в Югоизточна Европа, лидер в българското висше образование.

През 2006 г. УНСС получи от Националната агенция по оценяване и акредитация най-високата институционална оценка сред всички български университети, а през 2007 г. професионално направление “Икономика” – най-високата оценка, давана досега в България.

УНСС е на първо място в класациите на български и чуждестранни висши училища с икономически специалности.

Традиционно в УНСС има най-много кандидат-студенти и рекорден брой отличници в сравнение с останалите висши училища в страната. От 2007 г. входът в университета е с единен приемен изпит (тестове) по подобие на SAT.

Университетът е на първо място в България по реализация на випускниците си, преобладаващата част от които са с изключително високи позиции на пазара на труда. Държавните и частните работодатели приемат УНСС като синоним на отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници. Неслучайно той е известен като българския Харвард – висшето училище, което подготвя държавния, политическия и бизнес елит на България. Само през последните години негови кадри са четирима премиери, вицепремиери, министри, председател на Народното събрание, депутати, председател на Сметната палата, главен прокурор, банкери, бизнесмени.

УНСС има:

 • Седем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Отрасловоикономически, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Управление и информатика и Юридически;

 • 36 катедри;

 • отделения “Магистър”, “Институт за следдипломна квалификация” и “Факултативно обучение”;

 • Център за дистанционно обучение;

 • Институт за икономическа политика;

 • Институт по предприемачеството;

 • Център по интелектуална собственост (единственият в България);

 • Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.

Преподавателите са 500, от които 285 – професори и доценти.

В редовна и дистанционна форма в УНСС се обучават повече от 16 хиляди студенти в 39 бакалавърски специалности (в две от тях – “Икономика” и “Международни икономически отношения” – само на английски език) и в 40 магистърски програми.

Университетът притежава сертификат за качество на обучението по ISO 9001:2000.

УНСС е координиращ университет за България в Централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки и си сътрудничи с над 100 университета от САЩ, Европа и Азия.

Въведената кредитна система позволява от УНСС да вземат кредити студенти от цял свят, а негови студенти да завършват с диплома от чуждестранни университети.

Университетът издава алманах, годишник и “Научни трудове”, научно списание “Икономически алтернативи” и вестник “Икономист”.

Материално-учебната база е изцяло обновена. Сградата на УНСС е с 41 хил. кв. метра разгърната застроена площ със 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, лаборатории, 367 учебни кабинета, съвременна библиотека със 100 компютърни места със свободен достъп до Интернет, аула, модерни конферентни зали, електронна система за информационно обслужване на студентите, издателство, печатница, книжарница, уеб-страница, спортен център, общежития за близо 5 000 студенти, учебно-оздравителна база на Черно море.

^ УНСС е координиращ университет за България в централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки

Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) за междууниверситетски връзки е мрежа от университети в страните-членки на ЦЕИ. Целта й е да улеснява сътрудничеството сред университетите и други висши учебни заведения в Централна, Източна и Югоизточна Европа, чрез оказване на подкрепа на академичната мобилност.

УНСС е координиращ университет за България и се представлява от доцент Стати Статев, първи заместник-ректор и ректор по международно сътрудничество на УНСС, който е и член на Изпълнителния съвет на ЦЕИ.

Изчерпателна информация за ЦЕИ можете да намерите на http://www.ceinet.org/main.php?pageID=81

^ ASECU - Асоциация на Югоизточните Европейски Икономически Университети (АЮЕИУ) http://www.asecu.gr/

УНСС е член на Асоциацията от 1998 година и се представлява от доцент д-р Стати Статев, член на Управителния съвет на АЮЕИУ. Седалището на Асоциацията е в Солун, където се намира и секретариата на Асоциацията. Канцелариите на Борда на директорите на Асоциацията се намират там, където избраният президент осъществява своята академична дейност.

Основната цел на Асоциацията е да подкрепя интересите на държавните икономически университети от Югоизточна Европа, признати или финансирани от държавата на произхода им. Специфични цели на Асоциацията на югоизточните европейски икономически университети са: да се поощрява сътрудничеството между икономическите университети, факултети, департаменти и особено в областта на обмена на възгледи и информация за учебните програми; обмен на начинаещи и завършващи студенти и на преподаватели и изследователи от академичния състав; обмен на информация чрез публикуване на научни списания от практическо значение и чрез сътрудничество в разработването на научни проучвания, свързани с бъдещото развитие на висшето образование и научните изследвания, както и с подобряване на тяхното качество в областта на икономическите проучвания и бизнес администрацията; насърчаване на сътрудничеството между Икономическите университети в областта на научните изследвания в полза на икономиката, обществото, мира и културното развитие на страните от Югоизточна Европа.

От България в АЮЕИУ членуват: Университет за национално и световно стопанство, София; Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов; Университет „Неофит Рилски”, Икономически факултет, Благоевград; Варненски Икономически Университет; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

^ Европейски Консорциум за Политически Изследвания (ЕКПИ) - European Consortium for Political Research (ECPR), www.ecprnet.org

Катедра „Политология” от УНСС е член на Европейския консорциум по политически изследвания от 1996 г. Представител на УНСС в ЕКПИ е проф. Георги Недев Янков, ръководител на катедра „Политология”. Европейският Консорциум за политически изследвания със седалище Университета на Есекс, Великобритания, е независима асоциация на учени, която подкрепя и поощрява обучението, изследванията и международното сътрудничество на много хиляди академични дейци и завършващи студенти, специализиращи в областта на политическите науки и всичките техни под-дисциплини. Членството в ЕКПИ е по-скоро институционално, отколкото индивидуално. Днес ЕКПИ наброява 300 институции от Европа и кандидат-членове от цял свят.

^ Европейска университетска асоциация (ЕУА) - European University Association (EUA), http://www.eua.be/eua/en/about_eua.jspx

Европейската университетска асоциация е организация, представителна както за европейските университети, така и за националните ректорски конференции, и е силният глас на общността на висшето образование в Европа.

Мисията на ЕУА е да поощрява развитието на една съгласувана система за европейско висше образование и научно изследователска дейност. ЕУА се стреми да постигне това чрез активна подкрепа и насочване на своите членове, в качеството им на автономни институции, към повишаване на качеството на тяхното преподаване, обучение и изследователска дейност, както и на приноса им към обществото.

ЕУА изцяло се придържа към ценностите и принципите на Magna Charta Universitatum, подписана в Болоня през 1988 г. от 388 ректори на университети от цял свят http://www.eua.be/eua/en/about_magna.jspx

^ В УНСС са сключени договори за междууниверситетско сътрудничество с общо 32 университета.

 1. Австрия

 2. Беларус

 3. Германия

  • Международно бизнес-училище – Липщат, Германия http://www.ama-ibs.de/lippstadt/ibs/wir/wir.php Договор за сътрудничество:

  • Факултет за икономически науки при Рур университет - Бохум, Германия http://www.ruhr-uni-bochum.de/index_en.htm

  • Международна академия F+U (Fortbildung und Unterricht = Образование и практика.), Берлин F+U International Akademie Berlin –

http://www.fuu.de/menu/Willkommen_bei_der_F%2BU_Berlin/

 1. Гърция

  • Технологически институт – Кавала, Гърция

  • Македонски университет – Солун, Гърция – http:/www.uom.gr/index.php?newlang=eng

 2. Египет

  • Арабски кооперативен съюз, Работнически университет – Кайро, Египет

  • Менофия Университет Шабин Ел Коом, Египет http://www.menofia.edu.eg/

 3. Китай

 4. Македония

 5. Мексико

  • Автономен университет Чихуахуа, Мексико - www.uach.mx

 6. Полша

  • Университет по евро-регионална икономика – Варшава, Полша – http://www.wsge.edu.pl; Договор за сътрудничество:

  • Университет в Лодз, Полша - http://www.uni.lodz.pl/portal/ Договор за сътрудничество:

 7. Русия

 8. САЩ

 9. Сърбия

 10. Украйна

 11. Хърватия

 12. Чехия

  • Висш икономически институт – Прага, Република Чехия – http://www.cerge-ei.cz/

 13. Швейцария

 14. ЯпонияНаучна дейност – Международни проекти:


^ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ – 2008 Г.№ на сключения договорНаименование (тема) на проекта


Ръководител

(координатор)

Срок на изпълнение начало - край


^ А/ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


1. Проекти по Шеста рамкова програма на ЕС
502687 NEEDS


“Нови енергийни фактори за устойчиво развитие” (New Energy Externalities Developments for Sustainability)

проф. д.ик.н. Румен Гечев

(катедра “Икономикс”)

11.05.04

30.08.08029490

^ MIRIAD (KNOW-REG-2_2005)

“Управление и съживяване на инвестициите за изследвания и развитие” (Managing and Infusing Research Investment and Development)

доц. д-р Стати Статев

(катедра “Икономикс”)

19.01.05

19.01.08
037013 (GOCE)

CLAVIER

“Промени в климата и вариации – влияние върху Централна и Източна Европа”

проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”)

01.09.06

01.09.09CIT4-CT-2006-028549

CARPRIGHT

“Ресурси, права и потенциални възможности: в търсене на социалните основи за Европа”

проф. д-р Катя Владимирова (катедра “Маркетинг и стратегическопланиране”)

01.01.07

31.12.11CN-44201

SCARLED

“Структурни промени в селското стопанство и осигуряване прехраната в селските райони”

проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”)

01.01.07

31.12.09INT-ER-LINK

“Популяризиране на международното сътрудничество за изследвания в областта на околната среда чрез дейности за разпространение и работа в мрежа”

проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”

01.01.07

31.12.08RAPIDO

“Селски райони, хора и иновативно развитие”

проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”)

01.02.07

31.01.09150652-2006F1SC-DE

S-Farm

“Устойчивост на полупазарните земеделски стопанства в новите страни-членки и присъединяващите се страни”

проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”)

22.12.06

22.06.08SSPE-CT-2005-021543

AGMEMOD 2020

“Моделиране на селското стопанство на страните членки на ЕС и Източноевропейските страни”

доц. д-р Недка Иванова

(катедра “Икономика на природните ресурси”)

01.09.06

31.12.08CBCED 029038

“Предизвикателства и перспективи на трансграничното сътрудничество в контекста на разширяване на Европейския съюз”

проф. д.ик.н. Кирил Тодоров (катедра “Предприемачество”)

01.05.06

01.09.08


^ 2. Проекти по други програми на ЕС
BG 2004016-711.11.01-2.001

“Идентифициране и развитие на предприемаческия потенциал сред хората в трудоспособна възраст в община Радомир, чрез създаване на Център за интерактивно обучение по предприемачество”

проф. д.ик.н. Кирил Тодоров (катедра “Предприемачество”

01.07.07

31.03.082005-2191/001-001 JMO JMO

/Еразмус-Жан Моне/

Eвропейски модул – С 05/0062 “Политиката на Европейския съюз по отношение на Югоизточна Европа”

(Module: European Union Policy towards South Eastern Europe – Ref. – С05/0062)

доц.д-р Динко Динков (катедра“Международни отношения”)

05.09.05

05.09.082007-1376/001-001 JEA-JECHA

Жан Моне – Европейска икономическа интеграция

доц. д-р Емилия Георгиева (катедра “Икономикс”)

01.09.07

31.08.10LLP-LdV-TOI-2007-TR-002

WELANIMAL

«Нов подход за изследване взаимодействието между благосъстояние, околна среда и хранене на животните в Централна и Югоизточна Европа с използване на ИТ»

проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”)

01.12.07

30.11.09LLP-LdV-TOI-2007-TR-039

“Насърчаване пригодността за заетост на хората с увреждания”

доц. д-р Светлана Александрова (катедра “МИО и бизнес”)

31.12.07

30.12.09
^

Б/ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИSEE FDP 2005/ Unit Partnership

(Фондация “OSI”,

Швейцария)

“Развитие на нова международно конкурентоспособна магистърска програма по монетарен икономикс в УНСС”

хон.ас. д-р Камелия Асенова (катедра “Финанси”)

01.09.05

31.08.08SfP-982063

“Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на промяната в отбранителната промишленост”

проф. д.ин.н. Тилчо Иванов (катедра “Национална и регионална сигурност”)

15.10.06

15.10.09
Скачать 130,36 Kb.
оставить комментарий
Дата21.05.2012
Размер130,36 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх