Седма рамкова програма на европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие 65 доц д-р Веселка Павлова, унсс 65 icon

Седма рамкова програма на европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие 65 доц д-р Веселка Павлова, унсс 65Смотрите также:
Десет годишна стратегия за развитие на интегриран туризъм по дестинацията Аврен-Долни...
Постановление №47 на мс от 10. 03...
Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в мтитс чрез развитие на електронното...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз март 2005 г...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз...
Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз...
Договор за европейски съюз...
Конференция по присъединяване към европейския съюз българия...
Център за европейски програми Copyright © 2007...
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www bgregio eu...
Съкратен доклад на проекта на районната устройствена схема на общините Пловдив, Родопи, Марица...
І. Научни публикации...страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать


 Колектив


 УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СТОПАНСТВО"


Директор: доц. д-р Милчо Толев, тел. 81-95-564

Зам.-директор: Георги Алексиев, тел. 862-88-57, 81-95-544

Гл. редактор: Ваня Миленкова, тел. 862-88-57, 81-95-359

Худ.-техн. редакция: Истилиян Божилов, тел. 81-95-517

Счетоводство: Тинка Пейчева, тел. 81-95-665


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Съдържание


Съдържание 4

Предговор 6

Същност, основни аспекти
и бъдещи измерения на Европейската политика за съседство 8


доц. д-р Емилия Георгиева, УНСС 8

^ МЕХАНИЗМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА
ЗА СЪСЕДСТВО 19


доц. д-р Иван Стойчев, УНСС 19

Финансирането на Европейската
политика за съседство 35


Георги Камов, МВнР 35

^ Европейската политика за съседство
и финансови аспекти на сътрудничеството
с Черноморския регион 45


Елеонора Николова, БНБ 45

Европейската политика за съседство
и страните от Източна Европа
и Южен Кавказ 56


Станимир Станев, УНСС 56

^ СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ 65


доц. д-р Веселка Павлова, УНСС 65

Възможности за развитието на Варна
като информационен и комуникационен център на ЕС 85


доц. д-р Георги Манлиев, ТУ 85Предговор


Научнопрактическият семинар "Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)" се проведе в изпълнение на обществена поръчка на Министерския съвет по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Неговата основна цел беше да запознае участниците със същността, историята, основните инструменти и бъдещите измерения на Европейската политика за съседство (ЕПС).

Настоящото издание включва презентациите на основните участници в подготовката и провеждането на семинара – представители на академичната общност, Министерството на външните работи и Българската народна банка. Подредени са според съпричастността им към темата и следват логиката на изложението от общото към частното, от същностните към някои по-периферни или близки до нея теми и проблеми.

Обект на дискусия в първия панел на семинара бяха проблемите около същността, основните аспекти, механизмите и бъдещите измерения на Европейската политика за съседство. Специално внимание беше отделено на финансирането на тази политика и на някои финансови аспекти на сътрудничеството с Черноморския регион в рамките на взаимообвързаността на ЕПС с някои регионални и субрегионални формати на сътрудничество, респ. с конкретни инициативи на ЕС.

Вторият панел беше посветен на някои проблеми, които имат връзка с ЕПС. Тук акцентът беше поставен върху политиката на сближаване с ЕС, която бившите съветски републики водят; върху възможностите на Седма рамкова програма на ЕС за подпомагане на изследователския процес и съвместните изследвания в рамките на ЕС, респ. индиректното влияние на тази европейска програма, и върху политики като ЕПС; върху перспективата Варна да се превърне в информационен и комуникационен център на ЕС, след като Черно море вече се превърна в негова източна граница.

Издаването на основните доклади от проведения на 22.05.2008 г. в гр. Варна семинар, посветен на ЕПС, има безспорно значение както за участващите в него експерти, представители на местната администрация и на неправителствени организации, така и за многобройните потенциални читатели, до които ще стигнат основните техни послания.
^

Същност, основни аспекти
и бъдещи измерения на Европейската политика за съседство

доц. д-р Емилия Георгиева, УНСС


Европейската политика за съседство (ЕПС) е насочена към задълбочаване на отношенията на Европейския съюз (ЕС) със съседните на неговия ареал държави [1]. По своята най-дълбока същност ЕПС е партньорство за задълбочено сътрудничество и реформа с държавите от Средиземноморския регион, няколко държави от Източна и Югоизточна Европа и Южен Кавказ. ЕПС визира:


Държави от Средиземноморския регион

Държави от Източна
и Югоизточна Европа

Държави от Южен Кавказ

Алжир

Беларус

Азербайджан

Египет

Молдова

Армения

Израел

Украйна

Грузия

ЙорданияЛибия [2]ЛиванМарокоПалестинска
автономна областСирия [3]Тунис
ЕПС не се отнася за държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП); за страните кандидати и страните потенциални кандидати за членство в ЕС, както и за Русия.

Основната цел на ЕПС е "да установи в съседните на Съюза държави зона на благоденствие, стабилност и сигурност, основана на зачитане правата на човека, на демокрацията и върховенството на закона, както и да насърчава процеса на реформи и модернизация в страните партньорки".

Основните проблеми, които следва да бъдат решени в рамките на ЕПС като механизъм на сътрудничество със съседните на ЕС държави, включват:

 • постепенно разширяване и задълбочаване на икономическото сътрудничество и интеграция с изброените държави, в т.ч. изготвяне на задълбочени общи споразумения за свободна търговия;

 • насърчаване на контактите между хората;

 • усилия за разрешаване на замразените конфликти в региона;

 • подкрепа на реформите в държавите партньори на ЕС чрез диалог и помощ в областта на секторните политики (енергийна, екологична, транспортна, регионално развитие, научни изследвания, информационно общество, образование и човешки капитал, заетост и социално развитие, здравеопазване и др.);

 • възможности за участие в програми и агенции на ЕС и др.

ЕПС влиза в сила през 2004 г. и се прилага, както вече стана ясно, към непосредствените съседи на ЕС, с които той граничи по суша и по вода. Нейните успехи зависят от приноса както на специалистите в ЕС, така и на отделните държави – страни по тази политика. При това както ЕС, така и всяка от държавите, до които тя се отнася, определят отношенията си с другата страна поотделно.

Информацията за развитието на ЕПС от края на 2006 г. насам показва, че е постигнат сериозен напредък. Така например през този период ЕС е създал Зона за свободна търговия с Украйна; разкрит е първият съвместен център за кандидатстване за визи за ЕС в Република Молдова; в рамките на борбата с престъпността в средиземноморските страни са разработени схеми за обучение на съдии, адвокати и полицаи и вече са обучени 1000 души; в областта на енергетиката са в процес на разработване няколко петролопровода и газопровода, чрез които ЕС ще се свърже със съседни нему държави и ще се повиши сигурността на доставките; по линия на околната среда е дадено разрешение за 44 проекта с предмет на дейност почистване на Средиземноморието [4].

Зад посочените по-големи стъпки в областта на ЕПС, както и зад много други, които ги съпътстват, несъмнено стои сериозната финансова подкрепа на ЕС както по принцип за тази политика, така и за отделните държави, които се възползват от нея. Известно е, че до края на 2006 г. ЕПС се финансираше преди всичко от такива програми на Евросъюза, като TACIS (за Изтока и Русия), MEDA (за Юга и Средиземноморския регион) и IEDDN (Европейска инициатива за демокрация и права на човека). От началото на 2007 г. посочените три програми престават да функционират и на тяхно място се създава т.нар. Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП). Негови бенефициенти са всички държави партньорки по ЕПС. ЕИСП ще подпомага финансово и стратегическото партньорство на ЕС с Русия. За периода 2007 – 2013 г. за този фонд са заделени общо 11, 2 млрд. евро.

Финансовата подкрепа на ЕПС е съпроводена от приемане на важни документи и решения за нейното реализиране от страна на основните европейски институции – Европейския съвет, Съвета на ЕС (СЕС), Европейския парламент (ЕП), Европейската комисия (ЕК) и др. Организират се и конкретни инициативи за нейното укрепване и стратегическо развитие.

Конкретен пример за загрижеността на европейските институции за по-нататъшното развитие на тази политика е серията от мерки, на които станахме свидетели през последните 2 години. За това се убеждаваме най-вече от следните факти:

^ Европейският съвет демонстрира непрекъсната загриженост за развитието на ЕПС, стимулира създаването на по-благоприятни условия за икономическото и социално развитие на държавите – съседи на ЕС, насърчава и подкрепя осъществяваните от тях реформи.

Участващите в заседанията на Европейския съвет държавни и правителствени ръководители на страните – членки на ЕС, споделят мнението, че сътрудничеството между ЕС и заобикалящите го държави ще позволи да се посрещнат и решат на значително по-високо ниво такива общи проблеми, като тези за сигурността, енергетиката, имиграцията, опазването на околната среда и др.

^ Съветът на Европейския съюз (СЕС) съобразно своите компетенции приема решения и съвместни действия, с които подпомага ефективната реализация на ЕПС, респ. предоставянето на финансова помощ за осъществяване на макроикономически и други реформи в отделните държави – партньорки по Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), и Русия.

^ Европейският парламент (ЕП) обсъжда доклади и приема резолюции по важни за ЕПС проблеми. На 15.03.2007 г. например ЕП прие резолюция за отношенията между ЕС и държавите от Средиземноморския регион, в която изрази мнение за необходимостта от укрепването на политическото измерение на тези отношения. На същата дата ЕП прие и друга резолюция, в която са намерили място въпросите за създаването на Евросредиземноморска зона за свободна търговия (до 2010 г.) и на Евросредиземноморски енергиен пазар.

На пленарната сесия на ЕП в Страсбург (14 – 17 януари 2008 г.) евродепутатите изслушаха доклад за политиката на ЕС в Южен Кавказ. В него се поддържа диференцираният подход към трите страни от този регион (Азербайджан, Армения и Грузия) и същевременно се подчертава, че стратегическият подход към тях трябва да отчита специфичните характеристики на трите държави.

Депутатите подкрепят инициативата на Комисията да извърши проучване за евентуално сключване в бъдеще на Споразумение за свободна търговия с Армения и Грузия. Според тях конфликтът в Нагорни Карабах трябва да бъде разрешен колкото е възможно по-скоро. Отправен е призив към Турция да положи сериозни усилия за разрешаването на съществуващите все още спорове с всички нейни съседи, "включително честни и открити разисквания върху събития от миналото".

^ Европейската комисия е може би най-активната от всички институции на ЕС, тъй като разполага с необходимата власт и инструменти за осъществяване на ЕПС. Един най-бегъл поглед върху приетите от нея документи и организирани инициативи показва, че те са не само много на брой, но и доста разнообразни [5]:

 • 07.03.2007 г. – ЕК прие стратегията за периода 2007 – 2013 г. и препоръчителните (индикативните) програми за периода 2007 – 2010 г. за държавите, с които ЕС си партнира по Европейския инструмент за съседство и партньорство, както и тази за Русия.

 • 11.04.2007 г. – ЕК прие съобщение под заглавие "Черноморско взаимодействие – нова инициатива за регионално сътрудничество". Тази инициатива, известна повече като "Черноморска синергия", е предвидено да се насочи към области като енергетика, транспорт, околна среда. Сред нейните приоритети са също така подкрепата за гражданското общество, социалното измерение и допълнителните начини за отстраняване на причините за т.нар. "замразени конфликти". В основата й ще стои принципът на съфинансиране, а в конкретни случаи финансова помощ може да се получи и по линия на Европейския инструмент за съседство и партньорство или на други източници.

 • 03.09.2007 г. – ЕК организира конференция на тема "Да работим заедно за укрепване на Европейската политика за съседство", в която участваха представители на управляващите и гражданското общество на държавите – партньорки на ЕС по ЕПС.

 • 17.10.2007 г. – ЕК прие съобщение във връзка с подготовката на евросредиземноморска конференция, в която участваха министрите на външните работи на заинтересованите държави. Самата конференция се състоя в началото на месец ноември 2007 г. (5. и 6. ноември) в Лисабон на тема "Евросредиземноморското партньорство: подобряване на регионалното сътрудничество в подкрепа на мира, напредъка и диалога между културите". Провеждането на конференцията беше повод да се направи оценка на изпълнението на Програмата от Тампере от ноември 2006 г. (изготвена на основата на приетата в Барселона през 2005 г. петгодишна работна програма) и бяха набелязани най-важните приоритети за 2008 г.

 • 05.12.2007 г. – ЕК прие съобщение със заглавие "Силна европейска политика за съседство", в което са оповестени конкретните мерки и действия, които ЕК и държавите – членки на ЕС, трябва да предприемат в съседните на ЕС държави. Една част от мерките се предвижда да бъдат реализирани през 2008 г.

В рамките на осъществената от ЕК дейност по ЕПС влиза също така и приемане на мерки и инициативи за намиране на решения на конфликти от типа на този в Приднестровието; предложения за предоставяне на допълнителни автономни търговски преференции за отделни държави (Молдова); отпускане на финансова и хуманитарна помощ по целесъобразност (Молдова); приемане на документи (21.11.2006 г.) за потенциалния принос на ЕС към отделни държави (Беларус) при определени условия и т. н.

Особена активност в процеса на реализиране на ЕПС демонстрират т.нар. съвети за асоцииране Европейски съюз – Алжир, Европейски съюз – Египет, Европейски съюз – Израел, Европейски съюз – Йордания, Европейски съюз – Ливан, Европейски съюз – Мароко, Европейски съюз – Палестинска автономна област от региона на Южното средиземноморие; т.нар. съвети за сътрудничество Европейски съюз – Молдова и Европейски съюз – Украйна от Източна и Югоизточна Европа; т.нар. съвети за асоцииране на 3-те държави от региона на Южен Кавказ –Азербайджан, Армения и Грузия.

От своя страна прегледът на отношенията между ЕС и посочените по-горе държави дава достатъчно конкретна представа както за техния статут, така и за напредъка в отношенията между ЕС и регионите, които тези държави представляват:
^

Региона на Южното Средиземноморие


 • ЕС – Алжирска демократична народна република – има решение на Съвета за асоцииране за създаване на работна група по социалните въпроси и на шест технически подкомитета с цел подпомагане на неговата и на тази на Комитета за асоцииране дейност по прилагането на Споразумението за асоцииране. В рамките на последното се предвижда през 2017 г. между ЕС и Алжир да бъде създадена Зона за свободна търговия.

 • ^ ЕС Египет – приет е план за действие между ЕС и Египет в рамките на ЕПС, който съдържа договорените между двете страни приоритети за реформи и предвижда сътрудничество в жизнено важни за тях области. През месец юни 2007 г. бяха проведени заседанията и на първите създадени за тази цел подкомитети.

 • ^ ЕС – Израел – налице е благоприятно развитие на отношенията особено след ангажирането на Израел с ЕПС на ЕС. Конкретен израз на това е създаването от Израел на тематичен подкомитет за политически диалог и на дискусионна група по перспективите на отношенията между двете страни.

 • ^ ЕС Йордания – констатиран е разумен и конструктивен диалог в създадените помежду им структури (Комитет по асоцииране, подкомитети по конкретни въпроси и др. ). ЕС застава в подкрепа на ускоряването на провежданите в Йордания реформи.

 • ^ ЕС Ливан – продължава изпълнението на плана за действие между двете страни в рамките на ЕПС. Прието е решение за създаване на десет подкомитета за подпомагане на Съвета за асоцииране по прилагането на Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Ливан. На 10.12.2007 г. е прието и решение за предоставяне на финансова помощ на Ливан в усилията му да реши някои основни макроикономически проблеми (напр. съкращаване на държавния дълг до приемливо равнище).

 • ЕС – Мароко – налице е сериозен ангажимент от страна на Ма­роко за поддържане на тясно партньорство с ЕС, включително стриктно изпълнение на клаузите на Споразумението за асоцииране и на т.нар. план за действие "съседство". Предвижда се да бъде възложено на работна група да актуализира основните цели и етапи на партньорските отношения между ЕС и Мароко.

 • ^ ЕС Палестинска автономна власт – нормализирането на отношенията продължава. ЕК обяви, че възобновява отпускането на финансова помощ най-вече за институционална подкрепа и укрепване на административния капацитет. Само за 2007 г. Палестина е получила от ЕС над 800 млн. евро, в т.ч. 427 млн. от бюджета на ЕС и почти толкова от двустранните програми на държавите членки.
^

Региона на Източна и Югоизточна Европа


 • ЕС Молдова – осъществен е преглед на изпълнението на плана за действие по ЕПС (19.06.2007 г. – Люксембург). ЕК продължи своите усилия по отпускането на Молдова на финансов ресурс в размер на 45 млн. евро и на хуманитарна помощ в размер на 3 млн. евро. Работи се и по намерението за отпускане на допълнителни автономни търговски преференции на тази страна.

 • ^ ЕС Украйна – констатиран е сериозен напредък в отношенията между ЕС и Украйна, в т.ч. и по изпълнението на плана за действие ЕС – Украйна. С цел по-добра интеграция между двете страни в областта на търговията между ЕС и Украйна вече е създадена зона за свободна търговия. Още на 18.06.2007 г. Съветът за сътрудничество ЕС – Украйна определи рамката за подписване на споразумения по такива въпроси, като режим за издаване на визи, за търговия на металургични продукти и др.
  С добър темп се осъществяват започнатите на 05.03.2007 г. преговори за подписване на ново споразумение за сътрудничество между ЕС и Украйна. Със съгласието на Украйна, Молдова и ЕК е решено да бъде продължен мандатът на мисията за гранична помощ (ЕUВАМ) до месец ноември 2009 г.

 • ЕС – Беларус – все още не може да се говори за конкретен напредък в отношенията помежду им, а само за конкретни стъпки в тяхното насърчаване и в прилагането на подписания на 21.11.2006 г. документ от ЕК за потенциалните ползи, които Беларус може да извлече от сътрудничеството си с ЕС, но, разбира се, не безусловно. Тази страна може да се надява на конкретна помощ само при стриктно поемане и спазване на ангажимент за демокрация, плурализъм и зачитане на човешките права.
^

Региона на Южен Кавказ


 • ЕС Азербайджан – продължава изпълнението на плана за действие във връзка с ЕПС. Акцентът на двустранните програми с ЕС в Азербайджан са реформите в енергийния сектор. И в тази държава започнаха дейностите по туининг.

 • ^ ЕС Армения продължава реализацията на плана за действие във връзка с ЕПС. Сред най-важните приоритети на двустранните програми с ЕС за Армения е борбата с безработицата.

 • ^ ЕС Грузия – продължава осъществяването на плана за действие, свързан с ЕПС. Сред приоритетите на двустранните програми с ЕС специално за Грузия са проектите за възстановяване в зоната на конфликта между Грузия и Абхазия.

На базата на всичко изложено дотук, както и на някои допълнителни съображения по ЕПС могат да бъдат направени следните по-важни изводи:

Първо, ЕПС възниква в един изключително важен за бъдещото развитие на Евросъюза момент – неговото разширяване за сметка на 12 нови държави, намиращи се като правило на изток и юг в Европа. В тази връзка съвсем естествено възниква въпросът за отношенията на Съюза с неговите нови съседи както в близка, така и в по-далечна перспектива.

Второ, ЕПС в много голяма степен е свързана с т.нар. Евросредиземноморско сътрудничество (т.нар. Барселонски процес), страни по което са 27-те държави – членки на ЕС, и 12 средиземноморски държави: Албания, Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция. Ирак е със статут на наблюдател и може да участва само на срещите на министрите на Евромед.

Във връзка с този факт може да се отбележи, че отношенията на ЕС със средиземноморските държави представляват само една част от неговата цялостна стратегия по отношение на близкоизточните държави и тези от Средиземноморието. С голяма група от тях ЕС има подписани споразумения за асоцииране. ЕС и средиземноморските държави водят преговори за стабилизиране на своите връзки в областта на търговията и за създаване до 2010 г. на евросредиземноморска зона за свободна търговия. На по-особено внимание се радват въпросите, свързани с либерализирането на услугите и инвестициите, селското стопанство и рибарството, сближаването на техническото законодателство.

Трето, ЕПС е чудесна възможност за ЕС и държавите партньори по тази политика да поемат ангажименти и да осъществяват конкретни действия по такива общи ценности, като сигурност, демокрация, спазване на човешките права, борба с корупцията и неефективното управление, осъществяване на успешни реформи и модернизация в областта на икономиката и другите сфери на обществения живот, опазване на околната среда и др. Въпреки привилегирования статут, който ЕС предлага на своите съседи в рамките на тази политика, тя в никакъв случай не означава обаче, че Евросъюзът поема ангажимент да направи тези държави свои членове.

Четвърто, ЕПС е от изключителна важност за ЕС, тъй като чрез помощта, която оказва на съседните на своя ареал държави, той на практика осигурява и своята собствена сигурност и стабилност и укрепването на своето място и роля във все по-силно глобализиращия се свят.

ЕПС "струва" немалко на ЕС, но носи определени практически ползи и на неговите държави членки, и на техните граждани. Изчисленията показват, че през 2007 г. всеки гражданин на Евросъюза е "отделил"
3 евро за тази политика, а срещу това е получил несъмнено по-голяма свобода на движение; по-сигурни енергийни доставки; по-големи възможности за участие в съвместни изследвания, инвестиционни проекти и търговски сделки; по-голяма стабилност и прозрачност по границите с някои от намиращите се в конфликтни региони държави.

Пето, ЕПС предлага нови предизвикателства и пред България като пълноправен вече член на ЕС. В рамките на тази политика приоритетни за България са отношенията най-вече с Молдова от региона на ЮИЕ и с трите държави от Южен Кавказ – Азербайджан, Армения и Грузия. България може да получава средства за определени проекти в рамките на общото финансиране на ЕПС (около 12 млрд. евро за периода до 2013 г.).

България ще продължи да поддържа своята конструктивна позиция в подкрепа на подписването на по-всеобхватно споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Украйна. Сериозни възможности се откриват пред страната ни във връзка с инициативата на ЕС "Черноморска синергия", както и с инициативите на държавите от Средиземноморието в качеството им на традиционно добри наши партньори.

Бележки:


 1. Вж. по-подробно: A Strong European Neighbourhood Policy. Commission of the European Communities, Brussels, 05/12/2007.

http://www. diplomatic-bg. com/c2/content/view/1070/47/1/2/; http://ec. europa. eu/news/external_relations/070903_1_bg. htm; http://ec. europa. eu/news/external_relations/080403_1_bg. htm;

htpp://europa. eu/generalreport/bg/2007/rg80. htm;

 1. Засега все още няма споразумение за асоцииране на Либия към ЕС. Вж. http://ec. europa. eu/world/enp/documents_en. htm#1

 2. Споразумението за асоцииране на Сирия към ЕС е подписано през 2004 г., но не е ратифицирано и не е влязло в сила. Вж. по-подробно: http://www. delsyr. ec. europa. eu/en/eu_and_syria_new/history_of_eu_sy_relations. htm

 3. http://ec. europa. eu/news/external_relations/080403_1_bg. htm;

 4. http://europa. eu/generalreport/bg/2007/rg80. htm.оставить комментарий
страница1/8
Дата23.01.2012
Размер0,98 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх