I. Studia na filologii rosyjskiej ­(studia niestacjonarne) icon

I. Studia na filologii rosyjskiej ­(studia niestacjonarne)Смотрите также:
Адаптационные тесты  Балыхина Т. М. и др. Русский язык...
Studia humanitatis: от источника к исследованию в социокультурном измерении...
“When I use a word,” Humpty Dumpty said in a rather scornful tone...
Studia Ethnologica: Труды факультета этнологии...
Н. А. Пузанова семантические механизмы омонимии...
Бюллетень новых поступлений за февраль 2010 года...
Н. А. Пузанова Проблемы глагольной синонимии в когнитивном аспекте (в диахронии)...
W: Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, tom 11, s. 111-134...
Конкурс на участие в летнем семинаре словацкого языка и словацкой культуры (Братислава...
Iii rok JiKR, st niestacjonarne...
JĘzyka I kultury rosyjskiej...
Centrum języka I kultury rosyjskiej umcs...страницы:   1   2
скачать
CZ. V FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia niestacjonarne II stopnia


I. Studia na filologii rosyjskiej ­(studia niestacjonarne) 1. Plan studiów (tzw. siatka programowa)

Studentów I, II roku filologii rosyjskiej (studia niestacjonarne II stopnia) obowiązuje siatka programowa wprowadzona w roku 2005).

2. Wybór profilu i specjalizacji

Wybór se­mi­na­rium oraz kursu fakultatywnego jest obligatoryjny i zależy od zainteresowań i preferencji stu­denta.

3. Nauczanie języka kierunkowego

Cel programu: Nauczanie języka rosyjskiego jest realizowane poprzez roz­wijanie wszyst­kich spraw-ności, tj. mówienia (wraz z opanowaniem prawidłowej wymowy), pi­sa­nia, rozumienia, czy­tania, tłumaczenia. Celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka w zakresie umoż­li­wia­jącym podej­mo­wa­nie zadań językowych wynikających z działalności zawodowej (nau­cza­nie języka, tłu­macze­nie), a także posługiwanie się językiem w różnych pozazawodowych sytu­a­cjach życiowych: tu­rystyka, kontakt z cudzoziemcami, słuchanie radia, czytanie prasy, oglą­danie telewizji.

4. Egzaminy

1. Egzamin z Praktycznej nauki języka rosyjskiego przyjmuje Komisja egzaminacyjna, która składa się z osób prowadzących zajęcia na danym roku studiów.

2. Egzamin z Praktycznej nauki języka rosyjskiego ma dwie formy: egzamin pisemny i egzamin ustny. Student zdaje tylko jeden egza­min pisemny i jeden ustny. Do indeksu wpisywana jest ocena łączna za egzamin ustny i pisemny.

Uwaga: Student nie może otrzymać warunkowego wpisu na kolejny rok studiów, jeśli brak zaliczenia lub niezdanie egzaminu dotyczy praktycznej nauki języka kierunkowego.

^ 5. Ukończenie studiów

Studia kończą się otrzymaniem dyplomu magistra filologii rosyjskiej. Warun­kiem otrzymania dyplomu jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów;

 • napisanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej (magisterskiej);

 • zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego).


Praca dyplomowa (magisterska) powinna być napisana w języku rosyjskim (decyzja Rady Wydziału Humanuistycznego UMCS). Napisaną i opra­wioną zgod­nie z wymogami pracę dyplomową należy przed­ło­żyć w formie wydruku komputerowego i w wersji elek­tro­nicz­nej (dyskietka, płyta CD) pro­motorowi. Praca podlega ocenie promotora i jednego re­cenzenta. Egza­min dyplomowy (ma­gisterski) od­bywa się w ciągu 6 tygodni od złożenia pracy. Eg­zamin przyjmuje Ko­misja, w skład któ­rej wchodzi Dziekan lub osoba przez niego upoważniona, pro­motor pracy i re­cen­zent. Obrona pracy ma­gisterskiej powinna się odbyć najpóźniej do dnia 30 września. W uza­sad­nio­nych przypad­kach termin egza­minu magisterskiego może zostać przedłużony przez Dziekana – na wniosek stu­denta – najdłużej o mie­siąc. Obrona pracy magisterskiej w terminie póżniejszym wiąże się z koniecznością uisz­czenia opłaty w wyso­kości 800 złotych.


^ 6. Obowiązująca siatka programowa:

Filologia Rosyjska studia niestacjonarne 2 stopnia siatka programowa 2005


Przedmiot

Egz.

po s.

Typ zajęć

I rok

II rok

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.OG

WY

CA

KW

LE

SE

WY

INNE

WY

INNE

WY

INNE

WY

INNE

1

Najnowsza literatura rosyjska

1

25

10
1510

152

Analiza dzieła literackiego

zal.

2020


10
10

3

Rosjoznawstwo (wybr. zagadnienia)

zal.

1515


154

Teoria literatury / Językoznawstwo ogólne1

3

35

3515
20


5

Tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego

2

25

10
15

10

15

6

Z zagadnień historii języka rosyjskiego

3

20

10
1010

107

Wybrana dyscyplina filologiczna2

zal.

3030
10
10
10

8

Teoria przekładu

4

30

10
2010
20
9

Praktyczna nauka języka rosyjskiego3

2, 4

180180


45
45
45
45

10

Wykład monograficzny4

zal.

20

20

10
10
11

Seminarium magisterskie5

4

100

100
25
25
25
25

12

Glottodydaktyka

4

30

10
205

10

5

10

13

Psychologia

1

15

5
105

1014

Pedagogika

2

15

5
10

5

10

15

Praktyka pedagogiczna6

zal.

30
30


30

Razem:

10 + mgr

590

115

30

345

0

100

15

120

30

115

55

100

35

90

+ 30 godz. praktyki pedagog.ej


^ 7. Punktacja ects

Filologia Rosyjska studia niestacjonarne 2 stopnia siatka programowa 2005


Przedmiot

I rok

II rok

razem

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.Naj­now­sza li­te­ratura ro­syj­­­­ska

4


4Analiza dzieła literac­kie­go

3

47Rosjoznawstwo (wybrane zagadnienia)

3


3Teoria literatury / Językoznawstwo ogólne1
2

2
4Tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego
22Z zagadnień historii języka rosyjskiego1
1Wybrana dyscyplina filologiczna2
2

1

1

4Teoria przekładu1

2

3Praktyczna nauka języka rosyjskiego3

8

8

8

8

32Wykład monograficzny41

1

2Seminarium magisterskie5

10

10

15

16

51Glottodydaktyka1

2

3Psychologia

2


2Pedagogika
22
razem

30

30

30

30

120


ii. Opis przedmiotów


I rok filologii rosyjskiej

(studia niestacjonarne II stopnia)


Najnowsza literatura rosyjska

■ Semestr 1: WY – 10 godz., KW – 15 godz

■ Punktacja ECTS: 4 pkt.

■ Egzamin po semestrze 1

■ Prowadzący: prof. dr hab. Zoja Mielnikawa

Cel zajęć:

Zapoznaniee studentów z najważniejszymi zjawiskami najnowszej literaturze rosyjskiej.

Wykład:

 1. Перестройка и русская литература второй половины 80-х – 90-х годов. «Другая» литература. Вход в литературный процесс произведений русской эмиграции и андеграунда. Поколения «шестидесятников» и «семидесятников» в современном литературном процессе. Жанрово-тематические особенности «другой» прозы. Антиутопии, сатира в современном литературном процессе (Л. Петрушевская, Т. Толстая, Вен. Ерофеев, Д. Пригов, В. Войнович) –2 часа\

 2. Деревенская (В. Распутин «Последний срок», «Прощание с Матёрой», Ю. Белов «Все впереди», В. Астафьев «Последний поклон», «Людочка»), городская (Ю. Трифонов «Обмен», «Время и место», С. Коледин, М. Кураев, Вяч. Пьецух), военная (В. Гроссман «Жизнь и судьба», В. Некрасов «В окопах Сталинграда», С. Алексиевич «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», В. Быков «Знак беды», «Карьер», Ю. Поляков «Сто дней до приказа», В. Кондратьев «Сашка»), историческая (Д. Балашов «Государи московские», Б. Пикуль «Фаворит») проза – 2 часа.

 3. Тема Гулага в современной русской прозе (А. Солженицын «Архипелаг Гулаг», «В круге первом» и др., В. Шаламов «Колымские рассказы», А. Рыбаков «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», Ю. Домбровский «Факультет ненужных вещей»). Научная проза конца ХХ века: роман В. Дудинцева «Белые одежды» - 2 часа.

 4. Русская поэзия последней трети ХХ – нач. ХХ1 вв.: жанрово-стилевые особенности. Лирико-публицистическое начало в поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского. Поэзия Б. Ахмадулиной. Кризис «эстрадности». Концептуализм и постмодернизм в поэзии И. Бродского. «Песенки» Б. Окуджавы: образ одиночества; Арбат как этический центр мира – 2 часа.

 5. Литература рубежа ХХ – ХХ1 вв: перепутья и поиски. Литература русской эмиграции конца ХХ века: Г. Владимов «Генерал и его армия», В. Максимов «Прощание из ниоткуда», «Заглянуть в бездну», С. Довлатов «Иностранка», В. Аксёнов «Ожог», «Московская сага». Черты неореализма и поставангардизма, идея преодоления жизненного абсурда. Проблематика и герои произведений Саши Соколова, Э. Лимонова, Теффи и др. – 2 часа.

Konwersatorium:


 1. Поэзия В. Высоцкого и Е. Евтушенко: жизнь и творчество, идейно-эстетические поиски, основные темы, жанры, эстрадность – 2 часа.

 2. Поэзия А. Вознесенского и Р. Рождественсткого: краткие биографические сведения, синтез лирического и публицистического, гражданско-философский пафос. Влияние Б. Пастернака на творчество А. Вознесенского. Анализ стихотворений. Позиция лирического героя – 2 часа.

 3. Творчество Б. Ахмадулиной. Биографические сведения. Культ А. Ахматовой и М. Цветаевой в поэзии Б. Ахмадулиной. Медитация, лиричность, философизм. Образ лирической героини – 2 часа.

 4. Творчество А. Тарковского и И. Бродского. Духовный облик героя произведений А. Тарковского. Анализ книг поэзии И. Бродского «Жизнь в рассеянном свете» и «Примечания папоротника» (стихотворения « Рождественская звезда», «Кентавры», «На столетие Анны Ахматовой», «Назидание», «Послесловие к басни» и др.) – 2 часа

 5. Поэзия и проза Б. Окуджавы. Жизнь и судьба писателя, биографичность автора и его фронтового поколения в произведениях. Этическая позиция и эстетические принципы. Стихотворения об Арбате. Осмысление проблем человеческого существования в поэзии и исторической прозе. Проза Б. Окуджавы и традиции европейского интеллектуального романа. Сюжет встречи вымышленных героев с историческими, идеи свободы и равенства в романе «Встречи с Бонапартом». Тема беззащитности человека перед тоталитарным государством в романе «Путешествие дилетантов». Образы Мятлева и Лавинии – 2 часа.

 6. Тема Гулага в современной прозе. Мемуарно-автобиографические книги Е. Гинзбург «Крутой маршрут», А. Жигулина «Чёрные камни», О. Волкова «Погружение во тьму». Синтез документов и личных впечатлений автора в книге А. Солженицына «Архипелаг Гулаг», феномен тюрьмы-«шарашки» в романе А. Солженицына «В круге первом». Анализ «Колымских рассказов» В. Шаламова: эмоциональность и выразительность описанных фактов, идея несгибаемости человеческого духа – 2 часа.

 7. Литература русского зарубежья конца ХХ века. Тема покаяния и духовного возрождения в творчестве В. Максимова. Автобиографичность романов «Прощание из ниоткуда» и «Кочевье до смерти». Образ, эмигрантская жизнь и судьба героя Михаила Бармина, писателя-невозврвщенца. Любовь и судьба адмирала Колчака и Анны Тимиревой в романе «Заглянуть в бездну». С.Довлатов – прозаик, эссеист, критик, издатель. Произведения о русской эмиграции. Анализ повести «Иностранка». Герои-«шестидесятники» и их судьбы в романе В. Аксёнова «Ожог».


Podstawowa literatura:


 1. Баевский В.С. История русской литературы ХХ века. – М., 1999.

 2. Буслакова Т.П. История русского зарубежья: Курс лекций. – М., 2003.

 3. История русской литературы ХХ века. – М.: МГУ, 1998.

 4. Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы. – М.: Высш. школа, 2002.

 5. Русская проза конца ХХ века: Хрестоматия / Сост. С.И. Тимина. – М.: Akademia, 2002.

 6. Современная русская литература (1990 – начало ХХ1 в.): В 2 т. – М.: 2005.

 7. Гончарова-Грабовская С.Я. Комедия в русской драматургии конца ХХ – начала ХХ1 века. -- М.: 2006.

 8. Ланин Б. Проза русской эмиграции (третья волна) – М.: Новая школа, 1997.

 9. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы: в 2 т. – М., 2003.

 10. Нефагина Г.Л. Русская проза конца ХХ века. – М., 2005.

 11. Поэзия второй половины ХХ века: Практикум-хрестоматия / Сост. Т.Л. Рыбальченко. – Томск, 2004.

 12. Савицкий С. Андеграунд. – М., 2002.

 13. Скоропанова И.С. Поэзия в годы гласности. – Минск, 1993.

 14. Скоропанова И.С. Русская постмадернистская литература: Уч. пособие. – М., 2004.

 15. Шевченко Л. Русская проза трёх последних десятилетий. – Kielce, 2002.

 16. Эпштейн М. После будущего. Пародоксы постмодернизма в современной русской культуре. – М., 1996.


Podstawa zaliczenia:

Udział w zajęciach; egzamin ustny.


Analiza dzieła literackiego

■ Semestr 1 i 2 : KW 10 + 10 godz

■ Punktacja ECTS: 3+4 pkt.

■ Prowadzący: prof. dr hab. Zoja Mielnikawa


Zakres:

 1. Методологические основы анализа художественного текста. Традиционные методологии. Анализ литературного текста в современном понимании – 2 часа.

 2. Изучение текста как объекта литературоведческого и филологического анализа. Родово-жанровая специфика художественных текстов. Понятие дискурсивной модели текста (знаково-языковая система; действительность, отражённая в тексте; коммуникативные уровни и партнёры по общению в тексте; адресат-автор и адресант-читатель, рецепиент) – 2 часа.

3.Коммуникативный анализ художественного текста. Коммуникативные схемы. Приемы автокоммуникации. Лирический герой. Автор и персонаж. Основные смысловые линии. Характер адресованности. Эготивность (фактор Я) и апеллятивность (фактор адресата). Коммуникативная позиция автора. Эксплицитный (явный) и имплицитный (скрытый) смысл спроизведения (на примерах анализа лирических и прозаических произведений) – 4 часа.

 1. Экстралингвистический и интертекстуальный анализ художественного текста. Роль фоновой информации. Особенности построения текста, сохранение или воссоздание элементов первоисточника. Средства интертекстуальности (цитаты, отдельные слова, воспроизведение метра и рифмовки других авторов), их смысловое и стилистическое назначение (выражение иронии, сарказма, создание эмоционального фона, связанного с содержанием интертекста и т.д.). Смысловой подтекст произведения (на примерах анализа поэзии) – 4 часа.

 2. Структурно-смысловой анализ произведения. Общие правила тема-рематического анализа. Формулировка идейного содержания и смысла текста. Смысловые доминанты, смысловой объём произведения, характер его образности (на примерах анализа лирики и прозы) – 4 часа.

 3. Заглавие произведения и его идейно-смысловое значение. Соотношение заглавия с логико-смысловой, сюжетной схемой текста (названия главных действующих лиц; названия событий; понятия со значением места или времени действия; наименованя предметов, на которых «замыкается» сюжет произведения). Заглавия прямо (непрямо) ориентирующие, образные и необразные (на примере анализа заглавий русской поэзии, прозы и драматургии) – 2 часа.

 4. Ключевы слова (образы) как структурно-смысловые единицы анализа художественного текста. Ключевое слово и его смысловые ряды в тексте. Ключевые слова (образы) и композиционные особенности произведения. Ключевые слова – сквозные темы – идейно-смысловые поля художественного текста – 2 часа.

 5. Специфика анализа текста метафорического и иносказательного характера. Жанр и функциональнй тип произведения. Метафоризация как прием экспрессивного смыслообразования, смысловыражения и художественной стилистики. Анализ басни – 2 часа.

 6. Понятие художественного образа. Система образов героев-персонажей в прозаическом и драматургическом произведении. Стилевая образность художественного текста. Художественный троп как объект интерпретации – 2 часа.

 7. Фоносемантический анализ художественного произведения: звуковая символизация, образность, экспрессия и их интерпретация. Аллитерации, ассонансы, повторы и их смысловыразительные функции (на примере анализа поэзии) – 2 часа.

 8. Многоаспектный (комплексный, целостный) анализ литературного произведения и его этапы: дотекстовый, текстовый, затекстовый – 4 часа.


Podstawowa literatura:

 1. Борев Ю.Б. Методология анализа художественного произведения // Ю.Б. Борев. Эстетика. В 2 т. – Смоленск, 1997. - т. 2. с. 565 – 583.

 2. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. М.: Высш. школа, 1991.

 3. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория и практика анализа. М., 1991. с. 13–92.

 4. Гойхман О.Я. Основы речевой коммуникации. М.: Инфа, 1997.

 5. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения: Учеб. пособие. М., 1999.

 6. Кожина Н.А. Заглавие художественного произведения: Проблемы структурной лингвистики. М., 1984.

 7. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Глав. ред. и сост. А.Н. Николюкин, М.: «Интелвалк», 2003.

 8. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996.

 9. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. Л.: Просвещение, 1971.

 10. Ревуцкий О.И. Филологический анализ художественного текста. Учеб. Пособие. Мн.: РИВШ, 2006.

 11. Современные методы анализа художественного произведения: Материалы научн. семинара. – Гродно: ГрГУ, 2003.

 12. Черенц Л.В. Литературное произведение как художественное единство // Введение в литературоведение. М., 1999. С. 153 – 177.

 13. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста. М., 2002.


Podstawa zaliczenia:

Udział w zajęciach; zaliczenie ustne.


Rosjoznawstwo

■ Semestr 1: KW – 15 godz

■ Punktacja ECTS: 3 pkt.

■ Prowadzący: dr Alina Orłowska


Cel zajęć: zapoznanie studentów z wybranymi dziedzinami szeroko rozumianej kultury ro­syj­skiej.


^ Problematyka zajęć:

- Prawosławie (ogólne informacje, obrzędowość); Świątynia prawosławna; Ikona; Ikonostas

- Wielkie sceny operowe, baletowe i teatralne Rosji

- Rosyjski teatr lalkowy

- Rosyjskie kino nieme

- Kino rosyjskie

- Bardowie rosyjscy

- Współczesna kultura masowa


Podstawowa literatura:

 1. А. Ф. Дмитренко и др., 50 кратких биографий мастеров русского искусства, Ленин­град 1970.

 2. Популярная xудожественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура, Гра­фи­ка. Деко­ративное искусство, Москва 1986.

 3. М. М. Алленов, О. С. Евангулова, Л. И. Лифшиц, Русское искусство X – начала XX ве­ка. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика, Москва 1989.

 4. L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1989.

 5. Z. Lissa, Historia muzyki rosyjskiej, Kraków 1955.

 6. История русской музыки, т. 1–2, Москва 1957–1958.

 7. Я. А. Бахрушин, История русского балета, Москва 1965.

 8. Teologia i kultura duchowa starej Rusi, [red.] W. Hryniewicz, J. S. Gajek, Lublin 1993;

 9. P. Evdokimov, Prawosławie, [przeł. z jęz. franc.:] J. Klinger, Warszawa 1964.

 10. Prawosławie, [red.] J. Drabina, Kraków 1996.

 11. J. Nowosielski, Inność Prawosławia, Warszawa 1991.

 12. Semiotyka dziejów Rosji, [wybór i przekł.:] B. Żyłko, Łódź 1993.

 13. P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, [tłum. z j. ros.:] Z. Podgórzec, Warszawa 1984.

 14. L. Uspienski, Teologia ikony, [przeł. z jęz. franc.:] M. Żurawska, Poznań 1993.

 15. I. Jazykowa, Świat ikony, [przeł. z języka ros.:] H. Paprocki, Warszawa 1998.

 16. O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony, Warszawa 2000.

 17. E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Kultura rosyjska, Warszawa 2001.

 18. R. Lewicki, Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski, Warszawa 2002.

 19. Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, [red.] L. Su­cha­nek, Kra­ków 2004.


Podstawa zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium (ustnego lub pisemnego).


Teoria literatury

■ Semestr 1: WY – 15 godz.

■ Punktacja ECTS:2 pkt.

■ Prowadzący: prof. dr hab. Ihor Nabytovych

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z podstawową problematyką teoretycznoliteracką i metodologii literaturoznawczych, z głównymi szkołami teoretycznoliterackimi w dziejach teorii literatury. Rozumienie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu teorii literatury.

Zakres:

Wieloznaczności „teorii” w badaniach literackich. Teoria literatury i inne dyscypliny.

Starożytne doktryny literackie (Platon, Arystoteles, Horacy). Mimezis i katharsis w sztuce. Poetyka okresu od średniowiecza do renesansu i baroku, poetyka klasycystyczna i epoki romantyzmu.

Pozytywizm i antypozytywistyczny złam w badaniach literackich.

Poetyka normatywna i poetyka opisowa. Generyka i genologia. Kategoria gatunku.

Refleksja teoretyczna A. Potebni. Poetyka historyczna A. Wiesiełowskiego.

Współczesne teorii poetyki historycznej (od O. Frejdenberg do S. Brojtmana).

Analityczno-naukowe i interpretacyjno-hermenewtyczne tendencji teorii literatury.

Psychoanaliza S. Freuda. Rozłam w psychoanalitycznym obozie: C. G. Jung i jego koncepcja archetypu. J. Lacana reinterpretacja S. Freuda.

^ Podstawowa literatura:

Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przekł. H. Podbielski, Warszawa 1988; Horacy, Sztuka poetycka, [w:] Dzieła wszystkie, t. II, Wrocław 1988; Poetyka okresu renesansu. Antologia, oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1982; Boileau Despreaux N., Sztuka poetycka, Lublin 1989; Sarnowska-Temeriusz E., Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995 (wybr. frag.); Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. I-III, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1970-1973 (wybr. frag.); Michał Głowiński, O intertekstualności [w:] Intertekstualność, groteska, parabola, Kraków 2000; Burzyńska A., Markowski M. P. Teorie literatury XX wieku, Kraków: Znak 2006; Balbus Stanisław, Między styliami, Kraków: Universitas 1993. Poetyka, Warszawa: UW, 2000; Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997; Literatura. Teoria. Metodologia / Pod red. D. Ulickiej, Wyd. 2, Warszawa 2001; Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов / Автор-составитель Н. Д. Тамарченко, Москва 2001; Теория литературы: в 2-х т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко, Москва 2004; Потебня А. А., Теоретическая поэтика, Москва 1990; Семиотика: Антология, Москва 2002; Хализев В. Е, Теория литературы, Москва 2000.

Podstawa zaliczenia:

Egzamin ustny.


Językoznawstwo ogólne

■ Semestr 2: WY–15 godz

■ Punktacja ECTS: 2 pkt.

■ Prowadzący: prof. dr hab. Feliks Czyżewski

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z podstawową problematyką językoznawstwa ogólnego i metodologii językoznawczych. Rozumienie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa.

Zakres:

Język jako system znaków.

 1. Przedmiot, metody badań językoznawczych.

 2. Strukturalizm

Generatywizm

Kognitywizm

 1. Język jako systemów znaków

 2. Podsystem fonologiczny

 3. Podsystem morfologiczny

 4. Podsystem syntaktyczny

 5. Podsystem semantyczny.

 6. Typologiczna klasyfikacja języków świata: liga językowa.

 7. Językoznawstwo a etnolingwistyka/socjolingwistyka/psycholingwistyka.

Podstawowa literatura:

 • О.С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, изд. Пятое, Москва 2009.

 • О.Е. Дроздова, Основы языкознания для школьников, Москва 2009.

 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Ossolineum, Wrocław 1995.

 • T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1965.

 • Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.

 • С. Бернштейн, Введение в славянскую морфологию, «Вопросы языкознания» 1968, 4.Podstawa zaliczenia:

Udział w zajęciach; egzamin ustny.


Tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego

■ Semestr 2: WY – 10 godz.; K –W – 15 godz.

■ Punktacja ECTS: 2 pkt.

■ Egzamin po semestrze 2

■ Prowadzący: dr Teresa Giedz-Topolewska

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami rozwojowymi współczesnego języka rosyjskiego

Zakres:

1. Aktualne tendencje w leksyce współczesnego języka rosyjskiego – sposoby wzbogacania zasobów leksykalnych

a) zapożyczenia – sfery funkcjonowania zapożyczeń, przyczyny upowszechniania się zapożyczeń, funkcje zapożyczeń, zjawisko okcydentalizacji, problemy zapisu i wymowy nowych wyrazów obcych w języku rosyjskim, adaptacja zapożyczeń w języku rosyjskim.

d) aktualne zjawiska słowotwórcze – najbardziej produktywne modele i sposoby słowotwórcze, ten­dencje we współczesnym słowotwórstwie (specjalizacja formantów, wykorzystanie nazwisk zna­nych osób jako bazy słowotwórczej, gramatykalizacja abrewiatur i in.)

b) neologia semantyczna – przesunięcia znaczeniowe, deideologizacja leksyki, polityzacja i depo­lity­zacja pewnych obszarów leksyki itp.,

d) aktywizacja leksyki pasywnej (np. słownictwa sakralnego, historyzmów i archaizmów – sposoby funkcjo­no­wania we współczesnym języku rosyjskim), archaizacja sowietyzmów.

2. Zapożyczenia wewnątrzjęzykowe – przenikanie żargonizmów, profesjonalizmów, dialektyzmów do języka literackiego.

3. Nowe tendencje w gramatyce – przejawy analityczności we współczesnym języku rosyjskim.

4. Aktywne tendencje w składni – elementy składni potocznej: rozczłonkowanie zdań, zjawiska par­ce­lacji i segmentacji, zdania eliptyczne i niepełne, naruszanie formalnej koordynacji podmiotu i orze­czenia, zjawisko nominalizacji drugorzędnych członów zdania, upowszechnienie konstrukcji przyi­m­ko­­wych (zamiast bezprzyimkowych) itp.

5. Aktualne tendencje stylistyczne – intelektualizacja i demokratyzacja (kolokwializacja) języka, ka­lam­buryzacja, liberalizacja zachowań językowych, wulgaryzacja i eufeminizacja, homogenizacja sty­lów funkcjonalnych.

6. Tendencje w wymowie. Zmiany akcentowe.

Uwagi o nowych zjawiskach w ortografii i interpunkcji.

Podstawowa literatura:

Русский язык. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, [red.] E. Ширяев, Opole 1997.

В. Г. Костомаров, Языковой вкус эпохи. Из наблюдений речевой практики масс-медия, Москва 1994.

А. Д. Дуличенко, Русский язык конца XX столетия, München 1994.

Русский язык конца XX столетия (1985-1995), [ред.] Е. А. Земская, Москва 1996.

Н. С. Валгина, Активные процессы в современном русском языке, Москва 2001.

М. Кронгауз, Русский язык на грани нервного срыва, Москва 2008.

Wybrane artykuły

Materiały dostępne w Zakładzie Języka Rosyjskiego UMCS

Podstawa zaliczenia:

Aktywny udział w zajęciach, poprawne przygotowanie referatu w oparciu o materiały zaproponowane oraz samodzielnie wyszukane przez studenta, zaliczenie kolokwium ustnego.


Wybrana dyscyplina filologiczna

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa słowiańskiego

■ Semestr 2: KW –10 godz

■ Punktacja ECTS: 2 pkt.

■ Prowadzący: prof. dr hab. Feliks Czyżewski


Zakres:

 1. Wybrane zagadnienia z językoznawstwa słowiańskiego.

 2. Słowniki etymologii słowiańskiej (główne rosyjskie, ukraińskie, białoruskie).

 3. Metody gramatyki porównawczej w słownikach etymologicznych.

 4. Konstrukcja od artykułu hasłowego.

 5. Wartość materiału filologicznego i dialektologicznego w rekonstrukcjach etymologicznych.

 6. Stan i perspektywy badań nad etymologią słowiańską.

Podstawowa literatura:

 1. W. Boryś, Stan i potrzeby badań etymologicznych w Polsce, „Rocznik Slawistyczny” t. LIX, Warszawa 2010.

 2. Słowniki etymologiczne.

 3. Słowniki dialektologiczne.

 4. J. Rejzek, Česky etymoligicki slovnik, Voznice 2001.

 5. П.Я. Черных, Историко-этимологический словарь современного русского языка, t. 1-2, Москва 1994.

 6. Етимологiчный словник української мови, редю О.С. Мельничук, Київ.

 7. W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. 1-6, Warszawa 1994-2010.

 8. Słownik prasłowiański, pod red. F. Sławskiego, t. 1-8, Wrocław, Ossolineum, 1974-2001.

Podstawa zaliczenia:

Aktywny udział w zajęciach.


Wybrana dyscyplina filologiczna:

Literatura rosyjska i jej konteksty kulturowe (Teoria i praktyka)

■ Semestr 2: KW - 10 godz

■ Punktacja ECTS: 2 pkt.

■ Prowadzący: prof. dr hab. Witold Kowalczyk


Zakres:

 1. Opis, analiza i interpretacja wiersza – przypomnienia: podmiot liryczny („ja”); sytuacja liryczna (czas liryczny, przestrzeń liryczna, bohater liryczny, „akcja” liryczna); schemat rytmiczny wiersza (elementy wersyfikacji); warstwa stylistyczna wiersza (elementy stylistyki literackiej: leksyka, tropy, syntaktyka).

 2. Wiersz antologiczny – motyw bachantki w poezji rosyjskiej XIX wieku. Kontekst mitologiczny i tradycja grecko-rzymska: Dionizos i jego orszak, bachanalia jako misteria, koloryt antyczny.

 3. Apollon Majkow i jego wiersz Вакханка (1841). Wprowadzenie kulturowe.

 4. Opis i analiza wiersza. Rozważania interpretacyjne.

 5. Prezentacja indywidualnych interpretacji. Dyskusja.

 6. Kontekst sakralny w poezji. Elementy teorii sacrum w literaturze. Psalm – jako gatunek biblijny i jego wykorzystanie w poezji rosyjskiej XX wieku.

 7. Aleksander Galicz i jego wiersz Псалом (1971). Wprowadzenie kulturowe: dedykacja B. Cziczibabinowi, sytuacja społeczno-polityczna w Rosji w okresie stalinizmu, prześladowanie religii i Cerkwi Prawosławnej.

 8. Opis i analiza wiersza. Rozważania interpretacyjne.

 9. Prezentacja indywidualnych interpretacji. Dyskusja.

 10. Inne konteksty kulturowe: ekfrazy – utwory poetyckie będące opisem dzieła malarskiego, rzeźby lub budowli. Literatura a malarstwo. Przykłady z poezji rosyjskiej (Apollon Majkow).\

Podstawowa literatura:


 1. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1972.

 2. Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.

 3. Janusz Sławiński, Dzieło – język – tradycja, Warszawa 1974.

 4. Janusz Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006.

 5. Aleksandra Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Kraków 2001.

 6. Michał Głowiński, Poetyka i okolice, Warszawa 1992.

 7. Henryk Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.

 8. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

 9. R. Graves, Mity greckie. Tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1974.

 10. Michał Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1979.

 11. М. Н. Ботвинник, Б. М. Коган, М. Б. Рабинович, Б. П. Селецкий, Мифологический словарь, М., 1985.

 12. Witold Kowalczyk, Twórczość Apollona Majkowa i jej konteksty kulturowe, UMCS, Lublin 1991.

 13. Mircea Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993.

 14. Mircea Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Reszke, Warszawa 1996.

 15. Roger Caillois, Człowiek i sacrum, tłum. A. Tatarkiewicz, E. Bury, Warszawa 1995.

 16. Sacrum w literaturze. Pod red. J. Gotfryda, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego, KUL, Lublin 1983.

 17. Biblia a literatura. Pod red. S. Sawickiego, J. Gotfryda, KUL, Lublin 1986.

 18. Sacrum w literaturach słowiańskich, red. J. Godfryd, P. Nowaczyński, KUL, Lublin 1997.

 19. Maria Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, KUL, Lublin 2003.

Podstawa zaliczenia:

Aktywna obecność na zaj.; 2 pisemne interpretacje omawianych utworów poetów rosyjskich.


Praktyczna nauka języka rosyjskiego

■ Semestr 1 i 2: KW – 45 godz . + 45 godz.

■ Punktacja ECTS: 8+8 pkt.

■ Egzamin po semestrze 1

■ Prowadzący: dr Halina Rycyk-Sztajdel, dr Teresa Giedz-Topolewska, mgr Nina Wróblewska


Cel zajęć:

Osiągnięcie znajomość języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym (C1 w klasyfikacji Rady Europy). Poziom docelowy to kompetencje pozwalające na swobodne i poprawne porozumiewanie się w kontaktach towarzyskich, edukacyjnych bądź zawodowych, w ramach wykonywania wyuczonego zawodu i specjalności.

Rozszerzanie słownictwa z różnych dziedzin w zakresie tematyki programowej; tworzenie różnorodnych pod względem stylistycznym komunikatów pisemnych (esej, recenzja, artykuł, wywiad, reportaż itp.); utrwalanie wiedzy i umiejętności z zakresu gramatyki funkcjonalnej (wyznaczniki gramatyczno – leksykalne tekstów zróżnicowanych stylistycznie); utrwalanie nawyków gramatycznych i ortograficznych.

Nabycie wiedzy realioznawczej i kulturoznawczej dotyczącej Federacji Rosyjskiej, Polski oraz innych państw – nabycie umiejętności komunikowania się (ustnego) w zakresie przewidzianej programem tematyki


Kręgi tematyczne:


1. Культура (книга; музыка; театр; кино; живопись)

2. Масс-медия (газета, журнал; радио; телевидение; Интернет)


Tematyka zajęć:


Культурa.

 • Книга ( оформление и содержание книги, значение книги в нашей жизни, лауреаты Нобелевской премии в области литературы);

 • Музыка (музыкальные фанры, русская классическая музыка, современная русская и польская музыка, наши любимые музыкальные группы, ансамбли, певцы);

 • Театр (известные театры в России, театральные спектакли, опера, балет). Новые тенденции в современном театре и кино в России и Польше;

 • Кино (важнейшие представители русского и мирового киноискусства, кинофестивали, рецензия о фильме);

 • Живопись (жанры и формы живописи, иконопись, известные русские живописцы, графика, граффити);


Масс-медия (СМИ)

  • Газета, журнал (общая характеристика, наши любимые газеты и журналы);

  • Радио, телевидение (популярные каналы российского и польского телевидения, наши любимые радио- и телепередачи, их значение в нашей жизни);

  • Интернет (плюсы и минусы пользования интернетом, зависимость от интернета);

  • Масс-медия – четвёртая власть?


Мы и природа.

  • Климат (особенности климата в России и Польше);

  • Флора и фауна в России и Польше;

  • Проблемы экологии.


Literatura przedmiotu:


   1. А.Ю. Астахов, 100 великих русских художников, Москва 2009.

 1. Т. Астраханцева, В. Калашников, Золотое Кольцо России, Санкт-Петербург 2009. Баско М.И., Изучаем русский. Узнаём Россию, Изд. Флинта – Наука, М. 2007.

 2. Burnewicz Z.,. Górska L., Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Gdańsk 1993.

 3. Cieśla M., Ćwiczenia leksykalne dla studentów filologii rosyjskiej. Część druga realioznawcza, tom II, wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991.

 4. Misiąg D., Знаете ли вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

 5. Старовойтова И.А, Ваше мнение. Учебное пособие по разговорной практике, Изд-во Флинта – Наука, М., 2005.

 6. Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А.Kузнецова, Санкт-Петербург 1998.

 7. Толковый словарь русского языка ХХ века, под ред. Г.Н. Скляревской, Санкт-Петербург 1998.

 8. Albumy sztuki, filmy, nagrania audio.

 9. Oryginalne (rzadziej adaptowane) teksty , pochodzące z gazet, czasopism ( np. Литературная газета) oraz z Internetu.


Podstawa zaliczenia:

Zaliczenie wszystkich prac pisemnych.; egzamin pisemny i ustny.


Seminarium magisterskie

■ Semestr 1 i 2: SM – 25 godz . + 25 godz.

■ Punktacja ECTS: 10+10 pkt.

Seminaria literaturoznawcze:


dr hab. Joanna Tarkowska

 • Problematyka seminarium:

 • Kobieta w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku - kontynuacja

 • Problem wartości w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XX wieku - kontynuacja

 • Literatura rosyjskiego postmodernizmu.

prof. dr hab Danuta Szymonik

Problematyka seminarium:

 • Małe formy literackie w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku.


Seminaria ljęzykoznawcze:


prof. dr hab. Michał Sajewicz

Problematyka seminarium:

 • Słowotwórstwo (w ujęciu opisowym i porównawczym);

 • Morfologia;

 • Składnia;

 • Leksykologia (w ujęciu opisowym i porównawczym);

 • Frazeologia (w ujęciu opisowym i porównawczym);

 • Onomastyka ( w szczególności antroponimia);

 • Socjolingwistyka;

 • Etnolingwistyka;

dr hab. Barbara Perczyńska

Problematyka seminarium:

 • antroponimia literacka ( w utworach W. Szukszyna i A. Gonczarowa);

 • analiza frazeologizmów rosyjskich w szerokim tego słowa znaczeniu; niektóre prace poświęcone są analizie porównawczej jednostek językowych rosyjskich i polskich.


Psychologia

■ Semestr 1: WY - 5 godz .; KW – 10 godz.

■ Punktacja ECTS: 2 pkt.

■ Egzamin po semestrze 1

■ Prowadzący: dr Joanna Wolińska

Cel zajęć:

Przedmiot umożliwia poznanie podstawowych prawidłowości, praw i determinantów psychologicznego funkcjonowania człowieka. Wiedza ta ułatwi wgląd we własne cechy psychiczne, umożliwi dostrzeganie i rozumienie wybranych aspektów psychologicznego funkcjonowania człowieka (poznawczego, emocjonalno - motywacyjnego i behawioralnego) głównie w procesie uczenia się, nauczania i wychowania oraz wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności na co dzień i profesjonalne - w pracy pedagogicznej

Zakres:

 • Psychologia jako nauka społeczna i humanistycza (terminologia, krótki rys historyczny, człowiek jako główny przedmiot zainteresowań różnych kierunków psychologicznych, zastosowanie psychologii);

 • Determinanty rozwoju psychicznego człowieka (uwarunkowania biologiczne – dziedziczne a ekologiczne; aktywność własna jednostki jako metaczynnik rozwojowy, wpływy środowiskowe a wychowanie i nauczanie);

 • Procesy poznawcze człowieka jako podstawa poznawania rzeczywistości przez człowieka (terminologia, charakterystyka, rodzaje, determinanty procesów poznawczych); Emocjonalno – wolicjonalne funkcjonowanie człowieka (terminologia, przejawy, znaczenie funkcjonalne procesów, konsekwencje zaburzeń emocjonalnych);

 • Rodzina jako system, mała grupa społeczna i środowisko wychowawcze jednostki (funkcje rodziny, postawy rodzicielskie - definicja postawy, typologia, rodzaje, przejawy, skutki oddziaływań wychowawczych rodziców, przykłady);

 • Mowa, komunikacja (definicja, funkcje, komunikacja werbalna i niewerbalna - przejawy, rodzaje)

 • Socjalizacja, mechanizmy socjalizacyjne, wpływ społeczny (istota procesu socjalizacji, rozwój społeczny, efektywność naśladowania, modelowania, treningu, wzmocnień pozytywnych i negatywnych, identyfikacji)

 • Osobowość człowieka (terminologia, teorie, kształtowanie w wieku szkolnym, wybrane składniki osobowości np. inteligencja, charakter, potrzeby itd.)

 • Uczenie się jako proces i czynność (rodzaje, formy, charakterystyka, determinanty efektywności uczenia się - czynniki indywidualne, sytuacyjne wpływające na proces uczenie się i jego efekty)

 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy psychologicznej w życiu i w praktyce pedagogicznej


Podstawowa literatura:

1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań. Zysk i S-ka.

2. Mietzel G. (1996). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk. GWP

3. . Strelau J (red.). (2000). Psychologia. Gdańsk. GWP

4. Tomaszewski T. (red.) (1995). Psychologia ogólna. Warszawa. PWN.

5. Włodarski Z., Matczak A. (1996). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa. WSiP

Podstawa zaliczenia:
Скачать 359,18 Kb.
оставить комментарий
страница1/2
Дата16.10.2011
Размер359,18 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх