Годишен доклад icon

Годишен доклад


Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
ГОДИШЕН ДОКЛАД


ЗА ДЪРЖАВНИТЕ И МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ИАНМСП) ПРЕЗ 2008 Г.
ЧАСТ І. ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ


Предоставените през 2008 г. държавни помощи (субсидии),

съгласно Стандартна форма за докладване на съществуващи държавни помощи – Приложение ІІІ А към Регламент (ЕО) №794 на Комисията от 21 април 2004г. 1. Нименование на програмата за помощ: Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия чрез Националния иновационен фонд (НИФ).

^ Държавен орган, отговарящ за изпълнението на програмата: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министъра на икономиката и енергетиката (ИАНМСП).

Орган, одобрил схемата на държавна помощ: Министерство на икономиката и енергетиката, Комисия за защита на конкуренцията.


 1. Номер на помощта: BG 2006. Финансовата схема е разрешена от Комисията за защита на конкуренцията с Решение № 142 от 31.05.2005 г. и Писмо на ЕК от 24.09.2007 г.
 1. Всички предходни номера на помощта: Нормативен акт и продължителност на схемата: Решение на МС № 723 от 08. 09.2004 г. за приемане на на Иновационна стратегия на Р България и мерки за нейната реализация; Постановление на МС № 15 от 31.01.2005 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2005 г.; Правила за управление на средствата на НИФ и Ръководство за кандидатстване по финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от НИФ, утвърдени със Заповед № РД-16-82 от 21.02.2005 г. на Министъра на икономиката, изменени и допълнени със Заповед РД-16-464/16.08.2005 г. на Министъра на икономиката; Правила за управление на средствата на НИФ, утвърдени със Заповед № РД-16-1402 от 22.12.2006 г. на Министъра на икономиката и енергетиката; Решение № 301 от 21.12.2006 г.на КЗК, с което се приема за допустимо изменението на схемата и е разрешено предоставянето на държавни помощи по схемата.


С писмо (2007)4472/24.ІХ.2007 Европейската комисия е потвърдила, че „Изменения във финансовата схема за подкрепа на иновативни предприятия чрез Националния иновационен фонд" се счита за съществуваща помощ по смисъла на чл. 88 (1) от датата на присъединяване на България към ЕС


 1. Изтичане на срока: Продължителност на схемата: 2005 г. - 2009 г

^ Състояние на схемата: В процес на изпълнение.


 1. Съфинансиране: Финансов източник на помощта: Републикански бюджет.
^ Тип на проекта

Субсидирани разходи

% на субсидия от разходите за изпълнение на проекта

Допълнителна субсидия

^ Максимална субсидия

Научно-приложни изследователски проекти

- Разходи за труд;

- Материали /консумативи

- Машини

- Разходи за подизпълнители

От 25% до 50% (25% за предпазарно развитие, 50% за индустриално изследване)

До 20%

- до 10% за МСП

- до 10% при партньорство с научна организация, университет

До 70% от всички разходи по проекта, но не повече от

500 000 лв.

Технико-икономическо проучване

- Разходи за труд

- Разходи за подизпълнители

До 50%

Няма

До 50 000 лв.6. Отрасъл: Държавната помощ по финансовата схема не се базира на разделение по отрасли.


 1. Първична цел: Предоставяне на държавни помощи за научно-изследователска и развойна дейност.
 1. Вторична цел: Насърчаване на малки и средни предприятия и сътрудничество с научни организации.
 1. Район: Държавната помощ по финансовата схема не се базира на разделение по райони.
 1. Категория на инструмента на помощта: Грант.
 1. Описание на инструмента на помощта: Безвъзмездна помощ.
 1. Вид на помощта: Схема.
 1. Разходи: Държавната помощ по финансовата схема се предоставя под формата на субсидия.


Финансов източник на помощта: Републикански бюджет


Приемливи разходи по Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия чрез Националния иновационен фонд (НИФ):

- Разходи за труд – съответстващи на действителните заплати, обичайни за дадения сектор, с включени разходи за социално и здравно осигуряване;

- Разходи за пътувания, командировки, конференции – пътни, дневни и настаняване при пътуване извън страната, свързано с непосредственото изпълнение на проекта;

- Разходи за използвани материали и консумативи – предназначени само за изпълнение на проекта. Допустимият дял на разходите за материали и консумативи по технико-икономически/предпроектни проучвания може да бъде до 20% от общата стойност на проекта;

- Разходи за машини - калкулират се на база на възприетите счетоводни практики (амортизационни отчисления);

- Разходи за подизпълнители – допускат се до 10% от общата стойност на проекта;

- Разходи за получаване и поддържане на патентна защита на изобретение или полезен модел, направени в Патентно ведомство на Р.България - само за малки и средни предприятия

- Разходите за международни заявки по Договора за патентно коопериране и разходите за заявяване, проучване и експертиза за европейски патент- до 10% от общата стойност на проекта, само за малки и средни предприятия.


Предприятията, получатели на субсидия се идентифицират като МСП, за което получават допълнителна субсидия в размер до 10%, които се изчисляват на базата на приемливите разходи на МСП, участващо в изпълнението на проекта.

Отчетен период:

01.01.2008 г – 31.12.2008

Наименование на мярката за помощ:

Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия чрез Националния иновационен фонд (НИФ)

Помощ №:

BG 2006

Общ размер на помощта, за която е поето задължение (в млн.национална валута):

Първа конкурсна сесия: 1 457 727.34 лева

Втора конкурсна сесия: 1 430 865.25 лева

Трета конкурсна сесия: 4 268 213.48 лева

Четвърта конкурсна сесия: 4 012 104,50 лева

Общ размер на помощта: 11 168 910.57 лева
^ ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ

Бенефициент

Наименование на проекта

^ Отпусната сума (национална валута)

Интензитет в % *

Код на икономическа дейност

"Пулслайт" ООД

Индустриално изследване на сканираща лазерна медицинска дерматологична система

1 000,28 лв

57,02

3162

"Иджис" ЕООД

Разработване на прототипи за кумулативни и непрекъснати измервания на късоживущи разпадни продукти на радон

9 576,23 лв

55,64

7430 

"Химатех" АД

Получаване на полупродукти за текстилно-спомагателни средства

12 648,26 лв

46,76

2400

Сатура АД

Модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали, с използване на високотехнологични източници – лазер/Laser/, плазма/Plasma/, водна струя с високо налягане /Water jet/

51 532,60 лв

37,99

2942

"Спесима" ООД

Мехатронен подход при изследване,проектиране и разработка на специализиран робот на агрегатно- модулен принцип

7 026,10 лв

37,19

3400

"Тестпоинт" ЕООД

Прототип на уред за нуклеарни измервания в областта на онкологичните интервенции

11 447,23 лв

56,84

7310

"Климекс" ЕООД

Получаване на олигозахариди с пребиотични свойства, участващи в състава на функционални хранителни добавки за човека

41 115,77 лв

68,38

2923

Фаблес ЕООД

Високоустойчиви магниторезистивни сензори

24 804,39 лв

53,28

3210

"Метаком-СЛЗ" АД

Технология за оценка, контрол и подобряване якостната надеждност на отливки и заварени конструкции със сложна форма

49 090,44 лв

66,04

2752

"Бултех 2000" ООД

Автоматизирана система за определяне на общия брой микроорганизми в млякото, базирана на класическия, референтен метод на Брит

41 727,11 лв

54,31

3330

ЕлБи Булгарикум ЕАД

Разработгване на качествено нови закваски за млечнокисели продукти със здравословни свойства

122 940,65 лв

49,32

7310

"Нипроруда" АД

Комплексен метод за получаване на мултифункционални биоминерални продукти за земеделието и екологията

71 938,48 лв

65,91

7300

Немечек ООД

Олекотено разработване на софтуер за хардуерни устройства

19 621,36 лв

59,74

7222

Артхим ООД

Разработване на електролити и технологии за получаване на нови типове материали за подобрена защита срещу корозия

4 380,15 лв

50,46

2451

"Дерби - 97П" ЕООД

Изследване върху нахутовата мая и разработване на промишлена технология за получаване на симидени изделия

17 224,40 лв

55,12

1581

"Контрекс" ЕООД

Проектиране и изработване на прототип на качествено нов и съобразен със съвременните европейски и световни медицински стандарти и изисквания за безопасност апарат за лечение на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат чрез електрически ток и кри

3 543,01 лв

50,98

5184

"Медитрайл Интернешънълс" ЕООД

Разработка на генеричен лекарствен препарат с модифицирано освобождаване - триметазидин дихидрохлорид, таблети 35 мг.

13 100,75 лв

48,04

7310

Биовет АД

Разработка на комбинирани природни продукти-алтернатива на нутритивните антибиотици, използвани в животновъдството

125 846,15 лв

46,90

2110

"Хидравлични елементи и системи" АД

АБХЕл

116 357,83 лв

30,08

2912

"Огняново - К" АД

Възможности за използване на математическото моделиране за описание, проектиране и оптимизация на комбинирани конусно-цилиндрични скрубери с динамична трифазна система газ-течност-твърда фаза с непрекъсната газова и инертна твърда фаза

24 785,76 лв

50,00

7415

"Херти" ООД

Повишаване качеството на изделията алуминиеви капачки за хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост и ефективността на тяхното производството чрез моделиране на процеса "дълбоко изтегляне"

5 204,76 лв

54,97

2875

"Нано туул шоп" ООД

Разработка на химически и био-химически сензори за анализ на параметрите на околната среда тип "Електронен нос"

42 115,81 лв

55,22

3320

"Бизнес иновационен център "СИМЕ" АД

Разработване на технология и създаване на опитен образец на съоръжение за адсорбционно замразително сушене

40 237,58 лв

61,34

7310

^ "ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ" ООД

Разработване на технология за получаване на гипс от продуктите на сяроочистката на газове на ТЕЦ Марица изток 2"

21 095,69 лв

24,09

2982

 

Общо за сесията:

878 360,79 лв

 
* Изчисления размер на интензитета на помощта се отнася за целия проект и ще бъде приравнен при финалния финансов мониторинг.

^ Големи предприятия:


Бенефициент

Увеличаване на мащаба на проекта

^ Увеличаване на обхвата

Увеличаване на темпото

Увеличаване на общата

сума, изразходвана за НИРДИ

“ЕлБи Булгарикум” ЕАД
Заложените в проекта задачи са изпълнение с повишена изследователска детайлност, която е невъзможна без финансова помощ от държавата.

Получената субсидия дава възможност за закупуване на най-съвременни консумативи и аналитични средства за изследователска работа, които макар и на висока цена водят до ускоряване на изследователския процес понеже предполагат по-малко работни операции отколкото техните аналози от предишни времена.

Получената субсидия довежда до значимо увеличаване на разходите за НИРДИ, както и до съхраняване на изследователския екип на компанията и на броя на ангажираните изследователи.

"Херти" ООДЧрез финансирания проект по НИФ, се наблюдава по-кратък срок за приключване на проекта в сравнение със ситуация без получаване на държавна помощ.

Финансиране на проекта увеличава броя на персонала зает с НИРДИ, както и размера на разходите з научна и изследователска дейност.
^ ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ

Бенефициент

Име на проекта

Отпусната сума (национална валута)

Интензитет в % *

^ Код на икономическа дейност

 

 

 

 
^ ”САМАРТ – 58” ООД

“Технология и инсталация за високо-скоростно плазмено нанасяне на покрития за рециклиране на машинни детайли.”

33 631,14 лв

59,67

2852

“Институт по целулоза и хартия” АД

“Технология за термочувствителни хартии.”

23 643,70 лв

47,15

2112

СД “Елта-Р Ченкин и сие”

“Техническо решение за предоставяне на качествена универсална телефонна услуга за селски райони с ниска плътност на населението. Оборудване за абонатен достъп, концентрация на трафика и цифров пренос.”

475,86 лв

52,53

3220

^ ”ТЕКОМ-3” ООД

“Технологично развитие на система за събиране и обработка на информация за зрителски интерес към телевизионни програми (пипълметрия).”

15 911,03 лв

51,47

3220

"АМК" ЕООД ”Задвижваща и управляваща техника”

"Устройство за сканиране на три-дименсионни обекти."

17 920,32 лв

47,40

7222

”Чистота-Искър”-ЕООД

"Инсталация за производство на електрическа и топло енергия от сметищен газ."

26 334,12 лв

43,14

4525

^ “СПАРКИ ЕЛТОС” АД
Дог. 02-49

"Фамилия ударно-пробивни ръчни електроинстроменти с иновативна ударна система с контролиран резонанс."

65 457,47 лв

43,94

2941

^ “СПАРКИ ЕЛТОС” АД
Дог. 02-64

Нова автоматизирана технология за производство на котви с повишено качество за електроинструменти.

29 591,12 лв

46,14

2941

“Пластком” ЕООД

“Разработване на устройство за получаване на озон (УПО) и озонна технология за стерилизация (ОТС).”

29 523,28 лв

55,52

2524

”Хибридни интегрални схеми” АД

“Микроелектронни слойни технологии за реализиране на осветителни тела с мощни светлодиоди.”

5 261,79 лв

47,82

3210

^ “ВЕЛГА” ООД

“Разработване на оптимизирана екосъобразна технология за производство на черупков тип топицерски корпуси и формувани елементи, чрез оползотворяване на дървесни и други производствени отпадъци.”

80 506,19 лв

56,58

1582 

^ “ИКОМ” ООД

"UNI-PASS – модерното хардуерно устройство за корпоративна сигурност”

2 417,80 лв

49,05

6209

^ “ФИРСТ” ООД

“Изграждане на модел, прототип и програмно осигуряване на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни в енергетиката и индустрията.”

8 838,29 лв

55,38

7260

^ “АЛИС” ООД

“Проектиране на платформа за интегриране на информационното осигуряване на стопански обекти от обща производствена верига.”

532,04 лв

54,12

7414

^ “СКОРТЕЛ” ООД

“Интелигентна система за управление на мобилни индустриални обекти – ИСУ-МИО.”

61 729,25 лв

51,78

5248

“СПАРКИ” АД - Русе - Дог. 02-61

“Нова технология за едновременна, двустранна и съосна обработка на отвори в заварени конструкции.”

6 547,96 лв

4,54

2822

“СПАРКИ” АД - Русе -
Дог. 02-63

“Нова технология за почистване на метални повърхнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции преди боядисване.”

43 935,78 лв

38,45

2822

^ “ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ” АД

“Разработка на технология за задвижване със синхронен реактивен двигател (SRM- Switched-Reluctance Motors.)”

10 238,58 лв

41,13

7221

^ “БАЛКАН” АД

“Разработка на хидродинамична трансмисия, предназначена за влагане в мотокари с товароподемност до 16 кN.”

19 412,64 лв

43,78

2922

^ "БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” АД

“Разработване на технология за инспектиране и присвояване на клас на кораби и Интернет базирана система за управление на инспекционната дейност.”

11 732,08 лв

33,18

6322

^ "ЕЛКО СТАР КОМ" ООД

"Антенни конфигурации за безжични комуникационни мрежи в диапазона 3.5 GHz."

15 136,73 лв

56,36

7260

“АДА 3Д” ООД

"Разработване на софтуер за автоматично триизмерно сканиране на физически обекти по техен модел.”

47 004,08 лв

50,16

7222

“Джи Ен Ен Консулт” ЕООД

“Уеб базирана система за повишаване ефективността от използване на профилни сиcтеми и намаляване остатъчните материали при производството на дограма.”

17 591,01 лв

49,05

7124

“Сиела Софт енд Паблишинг" АД

“Компютърно разпознаване на свързан говор при голям речник за български език.”

92 472,82 лв

54,71

2211

^ “ПОЛИХИМ” ООД

"Изследване върху параметри на суперкритичните флуиди за получаване на стабилни растителни екстракти за влагане във фарацевтични и хранителни продукти

14 097,79 лв

54,97

2414

^ „ДЯВАЧ” ЕООД

“Разработване на технология и прототипни съоръжения за производство на горива от растителна биомаса.”

5 815,48 лв

41,95

2822

“Мултипроцесорни системи” ООД

“Радар за подземно сондиране”

36 647,19 лв

58,97

7222

^ “ЕМСИСТ-6” ООД

“Разработка на комплексна модулна преносима система за анализ и оценка на качеството на захранващата мрежа и определяне на грешката на електромера и измервателните трансформатори в местата за търговско мерене на електроенергия.”

9 050,63 лв

55,57

3220

^ “ОПТИКС” АД

"Разработване на технология и създаване на опитен образец на твърдотелен лазерен излъчвател на безопасна за очите дължина на вълната."

23 894,30 лв

41,91

 3340

^ “ПТ-ХОЛДИНГ” АД

“Оптимизиране на инвестициите в индустрията."

5 164,90 лв

52,17

7012

^ ”САТУРН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

“Високочестотен модулен транзисторен инвертор за индукционни електротехнологии.”

5 335,02 лв

50,75

3330

”Електрон Консорциум" АД

"Цифров приемник за глобална система за навигация DIGITAL GPS."

1 088,33 лв

62,83

5186 

^ "БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД

"Employee Tracker” – GPS система за управление на човешките ресурси в индустриални предприятия.”

11 078,19 лв

47,53

 7414

"Интерактивни технологии" АД

“Платформа за интерактивни телевизионни приложения."

18 962,51 лв

51,15

3330

^ “НИПТИАТ” ООД

“Основания и възможности за приложение на водорода в транспортната практика”

2 304,72 лв

50,00

5020 

^ "АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД

“Разработване на технология за комбинирано извличане на злато от медни руди.”

76 655,49 лв

39,14

1320

^ ”МАРВЕЛ ЦПУ МАШИНИ” ООД

Разработване на CAD система (информационна технология) за изготвяне на алгоритми за управление на металообработващи машини (ММ) и промишлени роботи (ПР).”

1 305,07 лв

58,25

 2942

 Общо за сесията:

877 244,70 лв

 

* Изчисления размер на интензитета на помощта се отнася за целия проект и ще бъде приравнен при финалния финансов мониторинг.


^ Големи предприятия:


Бенефициент

Увеличаване на мащаба на проекта

^ Увеличаване на обхвата

Увеличаване на темпото

Увеличаване на общата

сума, изразходвана за НИРДИ

^ “ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ” АДЧрез финансирания проект по НИФ, се наблюдава по-кратък срок за приключване на проекта в сравнение със ситуация без получаване на държавна помощ.

Общите разходи за НИРДИ бележат увеличение за единица време в ситуация с помощ в сравнение със ситуацията без помощ, тъй като предоставянето на помощта води до по-бързото изпълнение на проекта и съответно до по-високи разходи за НИРДИ.

“СПАРКИ” АД - Русе

След внедряване на изработените машини в производството се произвеждат нови осем типоразмера изделия тип „стрели”; производителността е увеличена с около 60%; брака е намален с 5%; намалена е себестойността на продукцията с 1.2%.
В резултат на разработената нова технология с оптимална степен на автоматизация и последващия анализ на обработените изделия тип „колони” върху изработената специализирана експериментална установка се гарантира значително повишение на качеството и намаляване на брака.

Постигнатите положителни резултати от реализацията на проекта водят до пряко внедряване на новата технология в производствения процес, като за целта със собствени средства в размер на 500000 евро инвестирани в НИРД са разработени четири машинни центри за едновременна, двустранна и съосна обработка на отвори.
оставить комментарий
страница1/4
Дата15.10.2011
Размер0,68 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх