Методичні рекомендації щодо заповнення паспорта-характеристики електронного каталогу Київ 2009 icon

Методичні рекомендації щодо заповнення паспорта-характеристики електронного каталогу Київ 2009


Смотрите также:
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Рекомендації для змін Варшава Чернігів, 2009 р...
Виводи й рекомендації Бібліографічний список Додаток а принцип роботи електронного магазина...
Методичні рекомендації з письмової практики: пунктуація та механіка методические рекомендации по...
Положение о XXI чемпионате России по армспорту 2012 внимание!...
Ксерокопия всех страниц внутреннего российского паспорта...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістрів за...
Методические рекомендации по заполнению энергетического паспорта потребителя...
Рекомендации кредитным организациям по использованию паспорта потребительского кредита москва...
П. Октябрьский, Мошковского района Новосибирской области, Российской Федерации...
Риа новости 2009. 06. 13 00: 10...Загрузка...
скачать


Академія педагогічних наук україни


Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського


Методичні рекомендації
щодо заповнення паспорта-характеристики електронного каталогуКиїв 2009


Затверджено вченою радою

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

протокол № 6 від „ 25 ” червня 2009 р


Укладачі: н.с. відділу наукового опрацювання й каталогізації документів Коваленко С. Г., Помчалова О. Г.


Науковий редактор в.о. заступника директора І. Г. Лобановська


^ Паспорт-характеристика електронного каталогу


 1. Назва ЕК/БД _____________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Автоматизована система ___________________________________________
  _________________________________________________________________

 3. Власник ЕК/БД _________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Країна ___________________________________________________________

 5. Статус власника ЕК/БД ____________________________________________

 6. Тип власника ЕК/БД _______________________________________________

 7. Право власності на ЕК/БД __________________________________________

 8. *Склад ЕК ______________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________
  (перерахувати БД)

 9. ** Тип БД ________________________________________________________

 10. Тематика ЕК/БД ________________________________________________
  _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________

(дати характеристику спеціалізації)

 1. Галузь застосування ЕК/БД _________________________________________ _________________________________________________________________

 2. Тип об’єкта ЕК/БД ________________________________________________
  _________________________________________________________________

(зазначити конкретно)

 1. Джерело даних ЕК/БД _____________________________________________
  _________________________________________________________________

 2. Мова каталогізації ЕК/БД __________________________________________

 3. Мова інтерфейсу ЕК/БД____________________________________________

 4. ЕК/БД включає документи, видані мовами ____________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

(перелічити)

 1. Обсяг ЕК/БД на час складання Паспорта _____________________________
  _______ _________________________________________________________

 2. Ретроспектива ЕК/БД _________________________рр.

 3. Хронологічне охоплення ЕК/БД __________________ рр.

 4. Оперативність ____________________________________________________

 5. Період оновлення ЕК/БД ___________________________________________

 6. Режим оновлення ЕК/БД ___________________________________________

 7. Редагування ЕК/БД ________________________________________________
  _________________________________________________________________

(зазначити час і характер редагування)

 1. Інформаційно-пошукові мови _______________________________________
  _________________________________________________________________

 2. Граматичні засоби ________________________________________________
  _________________________________________________________________

 3. Характер індексування _____________________________________________

 4. Якість індексування _______________________________________________

 5. Види обслуговування за ЕК/БД ______________________________________

 6. Друковані видання ________________________________________________
  _________________________________________________________________

 7. Користування ЕК/БД ______________________________________________

 8. Умови доступу до ЕК/БД ___________________________________________

 9. Документація, яка є на ЕК/БД
  Паспорт _________________________________________________________

(коли був складений)

Положення ______________________________________________________

(дата затвердження)

Інструкції ________________________________________________________

(перерахувати назви документів із зазначенням дат затвердження)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 1. Керування ЕК/БД _______________________________________________
  _________________________________________________________________

 2. Відповідальний за заповнення Паспорта _________________________
  _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

„___” ___________ 200 р. підпис______________ 1. Позначки про перевірки Паспорта ЕК/БД  Дата перевірки

  Характер перевірки

  Прізвище, ім’я, по батькові, посада відповідальної особи

  Підпис

 2. Поповнення ЕК/БД

Рік

Обсяг на

початок року

Обсяг поквартально

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до заповнення „Паспорта-характеристики електронного каталогу”


Електронний каталог (ЕК) – це машиночитний бібліотечний каталог, який є складовою довідково-пошукового апарату Бібліотеки, працює в режимі реального часу, поєднує в собі функції абеткового, систематичного й предметного каталогів і систематичних картотек, розкриває склад і зміст фонду друкованих, електронних, аудіовізуальних та інших документів, забезпечує вільний доступ до інформаційних ресурсів Бібліотеки, слугує для реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку та надається в розпорядження користувачів.

ЕК складається з окремих баз даних (БД), організованих за видами відображуваних документів або тематикою.

Загальні рекомендації

Паспорт-характеристика (далі – Паспорт) ЕК Бібліотеки складається з декількох частин і заповнюється як на окремі БД, організовані в Бібліотеці, так і на ЕК у цілому з урахуванням відомостей про БД.

Відомості про ЕК/БД беруться з наявних у Бібліотеці документів. У разі відсутності документації, у Паспорт включаються відомості, отримані в результаті аналізу окремих баз даних і каталогу в цілому.

Паспорт заповнюється з використанням положень ГОСТ 7.70–96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. – Утв. 1996. – Введ. в Україні з 1.07.2000 (далі – ГОСТ 7.70–96) та Наказу Державного комітету статистики України, Міністерства України у справах науки і технологій від 7 серпня 1998 р. № 272/219 „Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування”.

Усі дані зазначаються на момент заповнення Паспорта. До 25 грудня поточного року Паспорт перевіряється й у разі необхідності до нього вносяться зміни та доповнення. Дані Паспорта щодо поповнення ЕК/БД перевіряються й доповнюються щоквартально.

Усі відомості заносяться в Паспорт у повній формі без скорочень чітким розбірливим почерком або оформлюються за допомогою комп’ютера. У разі необхідності можна заміняти окремі сторінки Паспорта або використовувати вкладні сторінки.

Паспорти на окремі бази даних заповнюються у двох примірниках – один примірник зберігається у відділі, відповідальному за дану БД, другий примірник, як і Паспорт на ЕК у цілому, зберігається у відділі, відповідальному за ЕК.

Рекомендації щодо заповнення окремих граф Паспорта

 1. Назва ЕК/БД. Зазначається повна назва та прийнята скорочена форма (абревіатура) електронного каталогу або бази даних, наприклад: Електронний каталог Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), або База даних „Книги” Електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (БД „Книги” ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського).

 2. ^ Автоматизована система. Зазначається повна та скорочена назва автоматизованої системи, у складі якої функціонує ЕК/БД, наприклад, Автоматизована бібліотечно-інформаційна система „ІРБІС–64”; АБІС „ІРБІС–64”.

 3. ^ Власник ЕК/БД. Зазначається повна та скорочена назва, поштова та електронна адреси, телефон/факс Бібліотеки; прізвища, імена по батькові (повністю) адміністратора ЕК/БД та керівника організації.

 4. Країна. Наводиться назва країни організації-власника ЕК/БД у вигляді трибуквеного коду за ІСО 3166 та природною мовою: Україна (ukr).

 5. Статус власника ЕК/БД. Зазначається за ГОСТ 7.70–96 статус юридичної особи, якій належить ЕК/БД, з точки зору власності, наприклад, державне підприємство.

 6. Тип власника ЕК/БД. Зазначається за ГОСТ 7.70–96, наприклад, науково-дослідна організація; інформаційний центр; заклад культури.

 7. Право власності ЕК/БД. Зазначається за ГОСТ 7.70–96, наприклад, власна генерація; генерація БД на основі існуючих баз даних тощо.

 8. *Склад ЕК. Наводяться повні та скорочені назви баз даних, представлених в ЕК.

 9. **Тип БД. Зазначається за ГОСТ 7.70–96 одне із значень переліку, наприклад, документальна; бібліографічна; реферативна; повнотекстова; документально-фактографічна; фактографічна; об’єктографічна; база показників; лексикографічна; гіпертекстова. Пояснення за типами баз даних наведено в Додатку до Паспорта.

 10. ^ Тематика ЕК/БД. Зазначається тематика ЕК/БД (універсальна; галузева; багатогалузева; тематична) і характеристика її спеціалізації: галузь діяльності, галузь народного господарства, наукова дисципліна тощо, до яких належить БД. Для описування тематики документальних баз даних (включаючи повнотекстові) наводяться коди використовуваних класифікаційних систем з обов’язковим зазначенням їхніх назв. У разі відсутності класифікаційної інформаційно-пошукової мови допускається наводити описання тематики у вигляді вільного тексту. Наприклад, Галузева база даних авторитетного контролю назв організацій-колективних авторів, або Тематична база данихДошкільне виховання”, 373.2.015.3, УДК, Друге видання (К., 2009).

 11. Галузь застосування ЕК/БД. Зазначаються завдання, для вирішення яких рекомендується використовувати інформаційний ресурс ЕК/БД, наприклад, наукові дослідження; процеси керування; обліковування та каталогізування; навчання; інформаційне забезпечення.

 12. ^ Тип об’єкта ЕК/БД. Для документальних баз даних зазначаються види документів, наприклад, книги, брошури, газети, журнали, серіальні видання, дисертації, автореферати дисертацій, депоновані наукові роботи, картографічні, нотні, аудіовізуальні матеріали, електронні ресурси тощо. Доцільно розкрити зміст „аналітики” (статті зі збірників, журналів, газет; рецензії; огляди тощо). Для інших типів баз даних допускається запис у вигляді вільного тексту.

 13. ^ Джерело даних ЕК/БД. Зазначається характер джерел, які використовуються для наповнення ЕК/БД з точки зору їхньої офіційності. Ступінь офіційності визначає й ступінь достовірності даних. Наприклад, неофіційні опубліковані документи; офіційні опубліковані документи; неопубліковані документи.

 14. ^ Мова каталогізації ЕК/БД. Для ЕК та бібліографічних БД зазначається: мова каталогізування документів – українська.

 15. Мова інтерфейсу ЕК/БД. Зазначається мова інтерфейсу ЕК/БД, наприклад, російська.

 16. ЕК/БД включає документи, видані мовами: Зазначаються всі мови, якими документи представлено в ЕК/БД.

 17. ^ Обсяг ЕК/БД на час складання Паспорта. Наводиться кількість описаних в ЕК/БД об’єктів (документів, словникових статей, організацій тощо) на час заповнення Паспорта із зазначенням типу об’єкта. Якщо в ЕК/БД виділяються кілька типів об’єктів з суттєвими відмінностями, то кількість зазначається окремо для кожного типу, наприклад, Бібліографічні записи документів у цілому – _____ БЗ станом на 1.07.2009 р. ; бібліографічні записи статей зі збірників – _____ БЗ станом на 1.07.2009 р..

 18. Ретроспектива ЕК/БД. Зазначається дата створення ЕК/БД, наприклад, червень 2003 р.

 19. Хронологічне охоплення ЕК/БД. Зазначається період, за який в ЕК/БД представлено документи, наприклад, ^ З 2001 року – у повному обсязі надходжень, до 2001 року – частково, переважно документи 70-90 рр. ХХ ст. Якщо поповнення БД завершено, зазначається діапазон дат за формою „від–до”. Для БД, які містять тільки нову інформацію, зазначається „поточні дані”.

 20. Оперативність. Зазначається період часу з моменту виникнення інформації про об’єкти і події в реальному світі до моменту, коли данні про них стають доступними для користувачів ЕК/БД, наприклад, 1 місяць; 1 рік.

 21. ^ Період оновлення ЕК/БД. Зазначається період між черговими актами поповнення (оновлення) ЕК/БД, наприклад, щоденно; щомісячно; за потребою.

 22. Режим оновлення ЕК/БД. Зазначається характер змін, внесених у ході оновлення даних: повна заміна даних; додавання записів; видалення записів; заміна в окремих полях запису; збереження попередніх версій.

 23. Редагування ЕК/БД. Зазначається час і характер редагування ЕК/БД, наприклад, „Січень 2009 р. – планове методичне редагування назв колективних авторів згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007”.

 24. Інформаційно-пошукові мови. Наводяться відомості про типи й назви мовних засобів, які використовуються в ЕК/БД для передавання основного змісту документів, змісту інформаційних запитів і описування фактів для наступного пошуку. Зазначається використовуваний MARC-формат. Тип використовуваних мовних засобів зазначається згідно з переліком:

 • мова бібліографічних даних;

 • класифікаційна ІПМ;

 • класифікація;

 • рубрикатор;

 • класифікатор;

 • мова предметних рубрик;

 • дескрипторна ІПМ;

 • інформаційно-пошуковий тезаурус;

 • дескрипторний словник;

 • мова ключових слів;

 • ІПМ об’єктно-ознакового типу.

Можна використовувати значення переліку будь-якого рівня. Назви інформаційно-пошукових мов (ІПМ) наводяться в довільній формі, наприклад, Комунікативний формат RUSMARC для бібліографічних даних; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT); ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT); Універсальна десяткова класифікація (УДК); предметні рубрики; ключові слова.

 1. ^ Граматичні засоби. Зазначаються відомості про граматичні засоби, що використовуються для формування пошукового образу документа (ПОД) і пошукового образу запиту (ПОЗ). Наводяться одне або кілька значень з переліку будь-якого рівня:

 • структурування пошукового образу документа;

 • виділення речень;

 • виділення абзаців;

 • структурування лексичних одиниць;

 • використання складних лексичних одиниць;

 • використання словосполучень;

 • покажчики ролі;

 • покажчики зв’язку;

 • порядковий зв’язок;

 • не інтерпретований змістовий зв’язок;

 • зв’язок фрагментів лексичних одиниць;

 • зв’язок компонентів параметричної конструкції;

 • зв’язок типу „об’єкт-характеристика”;

 • парадигматичні відношення в ПОД;

 • парадигматичні відношення в ПОЗ;

 • пошукові оператори;

 • логічні (булеві) оператори;

 • морфологічні оператори;

 • усікання праворуч (ліворуч);

 • маскування;

 • контекстні оператори;

 • умовна еквівалентність;

 • ієрархічні;

 • асоціативні;

 • переклад іншою мовою.

 1. Характер індексування. Зазначається характер індексування за ступенем його автоматизації. Подається одне або кілька значень з переліку будь-якого рівня:

  • ручне індексування;

  • індексування з автоматизованою підтримкою;

  • автоматизоване індексування;

  • автоматичне індексування;

  • безсловникове індексування;

  • індексування з використанням словників;

  • стоп-слів;

  • закінчень;

  • основ;

  • словосполучень.

 1. Якість індексування. Експертним шляхом оцінюється ступінь дрібності й точності відображення при індексуванні тематичних аспектів документів і у вільній формі викладаються висновки, наприклад, тематичні аспекти документів відображено: з надмірною деталізацією за УДК; з достатньою деталізацією предметними рубриками; з надмірною деталізацією ключовими словами.

 2. Види обслуговування за ЕК/БД. Зазначаються види інформаційних послуг, які надаються на основі ЕК/БД:

 • ретроспективний пошук;

 • вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ);

 • аналітичні огляди;

 • копії документів;

 • інформаційні масиви на машиночитних носіях;

 • видання;

 • зберігання користувацьких масивів (постійних запитів, програм, власних даних).

 1. Друковані видання. У довільній формі наводиться назва друкованих видань, що відповідають базі даних або видаються на її основі, наприклад, Бюлетень нових надходжень до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; УРЖ „Джерело”.

 2. ^ Користування ЕК/БД. Зазначається наявність або відсутність обмежень на можливість користування ЕК/БД, наприклад, вільний доступ; обмежений доступ – тільки в приміщенні Бібліотеки; службова БД.

 3. Умови доступу до ЕК/БД. Зазначаються умови доступу до ЕК/БД, наприклад, ^ Доступ – в мережі Інтернет 24 години на добу через WEB-портал Бібліотеки http://www.library.edu-ua.net; у приміщенні Бібліотеки – у робочі дні з 930 до 2000.

 4. Документація, яка є на ЕК/БД. Фіксуються (із зазначенням дати затвердження) інструктивно-нормативні та методичні документи, що регламентують організацію ЕК/БД: положення, інструкції, правила, методичні рекомендації, щоденники, пам’ятки для користувачів тощо.

 5. ^ Керування ЕК/БД. Зазначається повна назва структурного підрозділу та характер відповідальності за ЕК/БД, наприклад, За зміст БД відповідає відділ наукової бібліографії. За технічний супровід і збереження даних відповідає відділ науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій.

 6. ^ Відповідальний за заповнення Паспорта. Зазначаються дані відповідального за заповнення Паспорта: посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата заповнення Паспорта, підпис відповідального.

 7. Позначки про перевірки Паспорта ЕК/БД. Робиться позначка про перевірку Паспорта з короткою характеристикою виконаної роботи. Перевірки здійснюються щорічно наприкінці року.

 8. Поповнення ЕК/БД. Зазначається обсяг ЕК/БД після очищення баз даних від вилучених записів.

Додаток

^ ТИПИ БАЗ ДАНИХ

ДОКУМЕНТАЛЬНА – база даних, у якій запис відображає документ і містить його бібліографічний опис і, можливо, іншу інформацію про нього.

БІБЛІОГРАФІЧНА – документальна база даних, запис в якій містить тільки бібліографічний опис.

РЕФЕРАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНА база даних, запис в якій містить бібліографічні дані та реферат або анотацію.

ПОВНОТЕКСТОВА – документальна база даних, запис в якій містить повний текст документа або його найбільш інформативних частин.

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ФАКТОГРАФІЧНА – документальна база даних, запис в якій містить формальне подання змісту (або частини вмісту) документа.

ФАКТОГРАФІЧНА – база даних, записи якої містять дані безпосередньо про стан зовнішнього світу, не опосередковані посиланнями на документи, що їх відображають.

ОБ’ЄКТОГРАФІЧНА – фактографічна база даних, запис в якій містить дані про окремий об’єкт (матеріальний або ідеальний) зовнішнього світу.

^ БАЗА ПОКАЗНИКІВ – фактографічна база даних, записи в якій містять дані про ту або іншу характеристику (показник) об’єктів зовнішнього світу.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНА – база даних, запис в якій містить дані про одну лексичну одиницю і відповідає статті словника.

ГІПЕРТЕКСТОВА – база даних, записи в якій містять інформацію у вигляді тексту природною мовою і вказівку на зв’язки їх з іншими записами, що дозволяє компонувати логічно пов’язані фрагменти БД.


* Пункт Паспорта заповнюється тільки для ЕК у цілому.

** Пункт Паспорта заповнюється тільки для окремих БД.

Скачать 148,83 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер148,83 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх