Совет молодых ученых Республиканская научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке 2006» icon

Совет молодых ученых Республиканская научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке 2006»Смотрите также:
Совет молодых ученых Международная конференция молодых ученых «Молодежь в науке 2005»...
Физика, математика и информатика Сателлитная конференция «Перспективы развития сотрудничества...
Физика, математика и информатика Сателлитная конференция «Перспективы развития сотрудничества...
Физика, математика и информатика Сателлитная конференция «Перспективы развития сотрудничества...
6 ая пущинская школа-конференция молодых ученых “...
I форум молодых ученых юга россии и I всероссийская конференция молодых ученых «Наука и...
Iii международная научно-практическая конференция молодых ученых...
Тринадцатая Международная Конференция молодых ученых-экономистов...
Iii республиканская научно-практическая конференция студентов...
Ii всероссийская конференция молодых ученых «Интеллектуальный потенциал молодых науке и практике...
Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы...
Фонд первого президента республики казахстан – лидера нации межгосударственный фонд...скачать
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Совет молодых ученых

Республиканская научная конференция молодых ученых

«Молодежь в науке – 2006»

16-18 октября 2006 г.


Уважаемые коллеги!

Совет молодых ученых НАН Беларуси 16-18 октября 2006 г. в г. Минске организует Республиканскую научную конференцию молодых ученых «Молодежь в науке – 2006».

В ходе конференции будет уделено внимание укреплению взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между молодыми учеными разных стран и научных организаций Республики Беларусь. Планируется обсудить наиболее актуальные направления современных исследований, а также наметить пути их дальнейшего развития. К участию в конференции приглашаются молодые ученые в возрасте до 35 лет и организации заинтересованные научной деятельностью молодежи.

^

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ


(С указанием требований к оформлению статей (в соответствии с требованиями журнала «ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»))

^ Гуманитарные науки

1. Артыкул падаецца ў двух экзэмплярах на беларускай мове (рускай (уточните в оргкомитете после 2 марта 2006)).

Да артыкула неабходна вызначыць індэкс па Універсальнай дзесятковай класіфікацыі (УДК).

Артыкул суправаджаецца накіраваннем установы, у якой выканана даследаванне, выпіс-кай з пратакола пасяджэння вучонага савета, аддзела або кафедры, рэцэнзіяй.

2. Аб'ём артыкула (тэкст, літаратура, рэферат на рускай мове, рэзюмэ на англійскай мове, табліцы) не павінен перавышаць 15 старонак. Рэферат (2 экз.) і рэзюмэ (2 экз.) падаюцца на асобных лістах. Колькасць малюнкаў -- не больш трох.

3. Літаратура, выкарыстаная ў артыкуле, падаецца на асобным лісце; спасылкі ў тэксце даюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках (напрыклад, |1|). Спіс літаратуры павінен быць аформлены такім чынам:

а) для кніг: прозвішча аўтара, ініцыялы, поўная назва кнігі, месца выдання, год выдання, нумар тома;

б) для часопісных артыкулаў: прозвішча аўтара, ініцыялы, поўная назва артыкула, назва часопіса, год, нумар, старонкі ад -- да;

в) для газет: назва газеты, год, лічба, месяц.

4. Спасылкі на неапублікаваныя працы не дазваляюцца.

5. На асобным лісце ўказваюцца прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго адрас, нумар тэлефона і поўная назва ўстановы, дзе ён працуе.

6. Разам з артыкулам падаецца дыскета стандартнага фармату.

Пажадана Word пад Windows, Маcintosh. Для формул -- формульны рэдактар Word. Маг-чымы матэрыял, набраны ў тэкставых рэдактарах падWindows, выдавецкай сістэме (BC) Page Maker (Macintosh). Тэкст раздзела BC Ventura павінен быць прадстаўлены ў фармацс ASCII (DOS). Тэксты, якія набіраюцца ў Лексіконе (Meltiedit i г. д.), павінны быць выключаны ўлева, мець абзацны водступ, не змяшчаць пераносы слоў і падзел старонак.

Малюнкі даюцца ў выглядзе асобных файлаў у фармаце TIF (для ІВМ) або ў фарматах, створаных у пакетах Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator (ІВМ, Macintosh). Сфарміраваны ў Word графічны малюнак аб'яднаць у групу або зрабіць яго праз опцыю стварэння малюнка.

7. Карэктуры артыкулаў аўтарам, як правіла, не дасылаюцца. У выпадку пасылкі карэкту-ра павінна быць вернута ў рэдакцыю не пазней наступнага дня пасля атрымання яе аўтарам. Затрымка карэктуры не прыпыняе друкаванне артыкула.

8. У тым выпадку, калі аўтару вяртаецца артыкул для выпраўлення або скарачлшя, датаіі падачы лічыцца дзень атрымання рэдакцыяй канчатковага тэксту.


Химические науки и науки о Земле

1. Статья сопровождается направлением института, в котором выполнено исследование.

2. Объем статьи (текст, литература, резюме на одной странице с Ф. И. О. авторов и названием статьи на русском и английском языках, подписи к рисункам, таблицы, реферат) не должен превышать 10 стр., количество рисунков -- не больше 3.

3. Все материалы представляются распечатанными на белой бумаге в 2-х экз. через два интервала, 14 кегль (рисунки тоже, фотографии -- на белой глянцевой бумаге) и на дискете стандартного формата. Предпочтительно Word под Windows, Macintosh, для формул -- формульный редактор Word. Материал может быть набран в текстовых редакторах под Windows, в издательской системе (ИО) Page Maker (Macintosh). Текст главы ИС Ventura должен быть представлен в формате ASCII (текст DOS). Тексты, набираемые в Лексиконе (Multiedit и т. д.), должны быть выключены влево, не содержать переносы слов и разбиения страниц, содержать абзацный отступ.

Рисунки даются в виде отдельных файлов в формате TIF (для IBM) или в форматах, созданных в пакетах Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator (IBM, Macintosh). Текст на рисунках должен быть набран гарнитурой Arial, светлый курсив. Размер кегля соизмерим с размером рисунка (желательно 8 кегль). Площадь рисунка должна быть .в диапазоне 100--150 см2. Сформированный в Word рисунок объединить в группу или сделать его через опцию создания рисунка. Подписи к рисункам должны быть распечатаны на отдельной странице. На обороте рисунков указываются фамилии авторов, название статьи и номер рисунка.

4. Статьи принимаются редакцией и издаются на русском и белорусском языках в зависимости от того, на каком языке сданы авторами. Статья должна иметь индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК). В конце текста (во втором экз.) указываются фамилия, имя, отчество автора и его адрес, номер телефона и полное название института. Статья должна быть подписана всеми авторами.

5. Цитированная литература приводится общим списком на отдельной странице, ссылки в тексте даются порядковым номером в квадратных скобках (например, [5]). Список литературы оформляется так:

для книг -- фамилия и инициалы автора, полное название книги, место и год издания, страницы ссылки;

для журнальных статей -- фамилия и инициалы автора, название журнала, год издания, том, номер, страницы ссылки. Например: Володин В. И. // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. 1998. № 1. С. 72-77.

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

6. По решению редколлегии статья направляется на рецензию, затем визируется членом редколлегии. Возвращение статьи автору на доработку не означает, что она принята к печати. Переработанный вариант статьи снова рассматривается редколлегией. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

7. Редакция может принять решение о публикации статьи без рецензирования, если качество представленного исследования дает достаточно оснований для такой оценки, а также высказать свое мнение об издании статьи в полном объеме или предложить ее депонировать.

Основным критерием целесообразности публикации является новизна и информативность статьи.

8. Привлечение нештатных специалистов к рецензированию статей не освобождает редакцию от необходимости дать личную оценку этим статьям. Статьи не по профилю журнала возвращаются авторам после заключения редколлегии.

^ Биологические науки

1. Статья сопровождается направлением института, в котором выполнено исследование.

2. Объем статьи (текст/литература, резюме на русском и английском языках, подписи к рисункам, таблицы, реферат) не должен превышать 10 стр., количество рисунков -- не больше 3.

3. Все материалы представляются распечатанными на белой бумаге в 2 экз. (рисунки тоже, фотографии -- на белой глянцевой бумаге) и на дискете стандартного формата. Предпочтительно Word под Windows, Macintosh, для формул -- формульный редактор Word. Материал может быть набран в текстовых редакторах под Windows, в издательской системе (ИС) PageMaker (Macintosh). Текст главы ИС Ventura должен быть представлен в формате ASCII (текст DOS). Тексты, набираемые в Лексиконе (Mliltiedit и т. д.), должны быть выключены влево, не содержать переносы слов и разбиения страниц, содержать абзацный отступ.

Рисунки даются в виде отдельных файлов в формате TIF (для IBM) или в форматах, созданных в пакетах Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator (IBM, Macintosh). Сформированный в Word рисунок объединить в группу или сделать его через опцию создания рисунка.

4. Статьи принимаются редакцией и издаются на русском и белорусском языках в зависимости от того, на каком языке сданы авторами. Статья должна иметь индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК). В конце текста (во втором экз.) указываются фамилия, имя, отчество автора и его адрес, номер телефона и полное название института. Статья должна быть подписана всеми авторами.

5. Список литературы оформляется так:

для книг -- фамилия и инициалы автора, полное название книги, место и год издания, страницы ссылки;

для журнальных статей -- фамилия и инициалы автора, название журнала, год издания, том, номер, страницы ссылки. Например: Володин В. И. // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 1998. № 1. С. 72--77.

6. По решению редколлегии статья направляется на рецензию, затем визируется членом редколлегии. Возвращение статьи автору на доработку не означает, что она принята к печати. Переработанный вариант статьи снова рассматривается редколлегией. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

7. Редакция может принять решение о публикации статьи без рецензирования, если качество представленного исследования дает достаточно оснований для такой оценки, а также высказать свое мнение об издании статьи в полном объеме или предложить ее депонировать. Статьи типа каталога видов флоры и фауны только депонируются.

Основным критерием целесообразности публикации является новизна и информативность статьи.

8. Привлечение внештатных специалистов к рецензированию статей не освобождает редакцию от необходимости дать личную оценку этим статьям. Статьи не по профилю журнала возвращаются авторам после заключения редколлегии.


^ Медицинские науки

1. Принимаются статьи объемом не более 10 страниц и обзорные -- 20 страниц стандартной машинописи. Количество иллюстративного материала -- не более 6. Статья может быть представлена на русском, белорусском или английском языках.

2. Статья сопровождается направлением института, в котором выполнено исследование, с указанием предполагаемого для публикации раздела журнала.

3. Материалы рукописи представляются в 2-х экземплярах машинописного текста, один из которых должен быть подписан всеми авторами, а также на дискете стандартного формата. Предпочтительно Word под Windows, Macintosh, для формул -- формульный редактор Word. Материал может быть набран в текстовых редакторах под Windows, в издательской системе (ИС) Page Maker (Macintosh). Текст главы ИС Ventura должен быть представлен в формате ASCII (текст DOS). Тексты, набираемые в Лексиконе (Multiedit и т.д.), должны быть выключены влево, не содержать переносов слов и разбиения страниц, содержать абзацный отступ. Текст и графические материалы представляются распечатанными на белой бумаге в двух экземплярах (фотографии -- на белой глянцевой бумаге) и на диске стандартного формата. Электронный вариант сообщения должен быть набран в Word под Windows, для формул -- формульный редактор Word или Mathape.

4. Материалы должны быть представлены в следующем порядке: шифр УДК; инициалы и фамилии авторов; заглавие; название организации; текст статьи, включающий введение, методику, результаты и обсуждение, выражение благодарности; резюме на русском и английском языках (подается на отдельной странице с указанием фамилии и инициалов авторов, заглавия статьи, названия организации); список литературы, в конце которого указывается развернутое название института, адрес для корреспонденции, номер телефона, факса. К статье прилагаются таблицы с соответствующими названиями, рисунки и подписи к ним, реферат на русском языке.

5. Иллюстрации подаются в 2-х экземплярах, на обратной стороне которых необходимо сделать легкую надпись, указав их номер, фамилию авторов, сокращенное название статьи. На дискете рисунки представляются в виде отдельных файлов в формате TIF (для IBM) или в форматах, созданных в пакетах Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator (IBM, Macintosh). Текст на рисунках должен быть набран гарнитурой Anal, светлый, курсив. Размер кегля соизмерим с размером рисунка (желательно 8 кегль). Площадь рисунка должна быть в диапазоне 100--150 см2. Сформированный в Word рисунок необходимо объединить в группу или сделать его через опцию создания рисунка.

6. Цитируемая в статье литература приводится в виде списка. В тексте ссылка дается в виде порядкового списка в квадратных скобках.

Примеры оформления библиографических ссылок для книг:

И в а н о в И. П. Механизмы терморегуляции. М., 1998.

для статей: Ю с у п о в а И. У. // Журн. неврол. и психиатр. 1995. Т. 95, № 4. С. 58-62.

Veen J. // Ear. Respiv. J. 1995. Vol. 8, N 2. P. 1073-1075.

Реферат оформляется следующим образом:

УДК

Иванов И. П. Название статьи // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2004. № 1. С.

Текст реферата

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. -- 2 назв.


Аграрные науки

Домашняя страница журнала http://belal.by/vesti/ (четких требований не найдено в и-нете – смотрите опубликованные статьи в качестве образца).

^ Физико-технические науки

1. Статья представляется в редакцию в двух экземплярах, должна иметь индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК).

2. К статье обязательно должно быть приложено сопроводительное письмо ректората или дирекции соответствующего института; акт экспертизы; 2 экз. реферата и резюме на английском (Summary) и русском языках. Ее необходимо подписать всем авторам, указать полное название учреждения, где выполнена работа, а также почтовый адрес, номер телефона (служебный и домашний). Название статьи также должно быть переведено на английский язык.

3. Одновременно с двумя распечатанными экземплярами статьи представить в редакцию ее электронный вариант на дискете стандартного формата. Предпочтительно Word под Windows, Macintosh, для формул -- формульный редактор Word. Материал может быть набран в текстовых редакторах под Windows, в издательской системе (ИС) PageMaker (Macintosh). Текст главы ИС Ventura должен быть представлен в формате ASCII (текст DOS). Тексты, набираемые в Лексиконе (Multiedit и т. д.), должны быть выключены влево, не содержать переносов слов и разбиения страниц, содержать абзацный отступ.

Рисунки даются в виде отдельных файлов в формате TIF (для IBM) или в форматах, созданных в пакетах Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator (IBM, Macintosh). Текст на рисунках должен быть набран гарнитурой Arial, светлый, курсив. Размер кегля соизмерим с размером рисунка (желательно, 8-й кегль). Площадь рисунка должна быть в диапазоне 100--150 см2. Сформированный в Word рисунок объединить в группу или сделать его через опцию создания рисунка. Подписи к рисункам должны быть распечатаны на отдельной странице.

4. Размерности всех величин, используемых в тексте, должны соответствовать Международной системе единиц измерения (СИ).

5. Литература должна даваться автором не в виде подстрочных сносок, а общим списком в конце статьи на отдельной странице. Ссылки в тексте обозначаются порядковой цифрой в квадратных скобках.

Список литературы оформляется следующим образом:

а) для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, год, номер тома;

б) для журнальных статей: фамилия и инициалы автора, название журнала, год, номер тома, номер выпуска, страницы.

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

6. Поступившие в редакцию статьи направляются на рецензии специалистам. Основным критерием целесообразности публикации является новизна и информативность статьи. Если по рекомендации рецензента статья возвращается автору на доработку, а переработанная рукопись вновь рассматривается редколлегией, датой поступления считается день получения редакцией окончательного ее варианта. Статьи не по профилю журнала возвращаются авторам после заключения редколлегии.

Таблицы и список литературы печатаются на отдельных листах через два интервала и прилагаются в конце статьи. Фотографии должны иметь контрастное изображение и быть отпечатаны на глянцевой бумаге размером не менее 9x12 см. На обороте рисунков должны быть указаны фамилия автора, название статьи и номер рисунка (в тексте на полях обязательно указывается место для рисунков и таблиц).

7. В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать желательный порядок их помещения.

8. Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи.

9. Редакция может принять решение о публикации статьи без рецензирования, если качество представленного исследования дает достаточно оснований для такой оценки, а также высказать свое мнение об издании статьи в полном объеме или предложить ее депонировать.

10. В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой представления считается день получения редакцией окончательного текста.

11. Объем статьи не должен превышать 10--15 страниц (включая таблицы и список литературы на отдельных страницах), количество иллюстраций -- не больше четырех.


^ Физико-математические науки

Требования к оформлению статей в формате pdf лежат здесь: http://www.ac.by/publications/vestifm/rules.pdf

Образец оформления статей в LaTeX2e находится здесь: http://im.bas-net.by/vesti/

^ Первый шаг в науку

Статьи оформляются в соответствии с вышеприведенными правилами (физ-тех, физ-мат, био, и т.д. (в соответствии с направлением изысканий))


^ Электронные адреса, номера контактных телефонов и, естественно, имена ответственных по каждому направлению будут вывешены на сайт http://www.yosco.org после выборов Бюро Совета молодых ученых НАН Беларуси (после 28 февраля 2006).


Рабочими языками конференции являются белорусский, русский, английский.

Статьи принимаются от молодых ученых в возрасте до 35 лет.

Для публикации необходимо направить (до 29 мая 2006 г.):

 1. Заявку об участии в конференции в электронном и печатном виде

 2. Статью в электронном варианте (4-6 страниц)

 3. Два экземпляра на бумаге формата А4, подписанные автором

 4. Рецензию на статью. Подпись рецензента заверить в отделе кадров или у ученого секретаря института

 5. Экспертное заключение (о возможности опубликования данных материалов ввиду отсутствия в них секретных сведений, не подлежащих разглашению)

 6. Копию платежного документа об оплате оргвзноса.

в адрес оргкомитета ^ 220075, г. Минск, пр-т Ф.Скорины, 66, к.113, на конверте указать научное направление.


В рамках конференции будет проведен Форум «Первый шаг в науку». К участию приглашаются ученики старших классов и студенты. Для публикации необходимо представить документы согласно общим требованиям, в начале статьи необходимо указать степень и ФИО научного руководителя.

Для участия в конференции предусматривается организационный взнос в размере 15 тыс.руб. для молодых ученых Республики Беларусь (5 тыс.руб. для студентов и школьников), 50 тыс.руб для представителей белорусских фирм и предприятий, 50 долл. США для иностранных организаций.

Взнос следует перечислять на расчетный счет ^ 3622018320020 АСБ «Беларусбанк», филиал 529, код 720, г. Минск, ул. Сурганова, 11, УНН 100668785, ОКПО 28651911, получатель платежа ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси», назначение платежа «за участие в молодежной конференции»

Включение статьи в сборник будет произведено только при наличии всех указанных выше документов.

Иногородним участникам, по предварительной заявке, будет забронировано место для проживания в гостинице.

Расходы на проезд, проживание за счет участников конференции.

^

Оргкомитет конференции (+375-17) 284-26-42


http://yosco.org

ЗАЯВКАна участие в Международной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2005»

14-18 ноября 2005 г.


на русском/белорусском

на английском

Фамилия
Имя
Отчество
Организация

(без сокращений)Должность

Ученая степень и звание

Научное направление

Название доклада

 • (на русском/белорусском)

 • (на английском)

Форма участия

(необходимое отметить)

 • пленарный доклад

 • секционный доклад

 • стендовый доклад

Оборудование

(необходимое отметить)

 • мультимедийный проектор

 • кодоскоп

 • нет

Адрес для переписки, телефон

E-mail

Для иногородних

Дата приезда

Дата отъезда

Требуется ли гостиница

(необходимое отметить)

 • 1-местный номер

 • 2-местный номер


/Дата/_________________________________/Подпись/_______________________________
Скачать 128,69 Kb.
оставить комментарий
Дата10.10.2011
Размер128,69 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх