Художественные традиции казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды 17. 00. 04 Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура icon

Художественные традиции казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды 17. 00. 04 Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура


1 чел. помогло.

Смотрите также:
Программа минимум кандидатского экзамена по специальности 17. 00...
Актуализация архитектурной классики в петербургской конкурсной практике 1900-1910-х годов...
Современное искусство китая в контексте мирового художественного процесса...
Литература (включает в себя все оттенки творчества, реализуемые в слове)...
Архитектура жилища японии канонического типа: перспективы сохранения и развития 17. 00...
Проект мастеров объединения «Мир искусства»...
Ольга Анатольевна «Позднее творчество В. Е. Татлина»...
Автореферат диссертации на соискание ученой степени...
Художественный рынок в мировом китайском сообществе...
Итальянские сады эпохи Ренессанса. Структурная организация и семантика...
Феномен стратегии художественных объединений в современном русском искусстве...
Итальянские сады эпохи Ренессанса. Структурная организация и семантика...страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать

^ Список опубликованных работ по теме диссертации


 1. Этнический костюм как творческий источник в дизайне одежды (на примере использования элементов кроя казахского национального женского костюма) // Искусство в мировом культурном и образовательном пространстве. Сборник докладов научно-практической конференции КазНАИ им. Т. Жургенова. - Алматы, 2006. - С.149-154.

 2. Инновационный подход к использованию художественных традиций казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды // Сборник докладов международной научно-практической конференции КазНАИ им. Т. Жургенова. Взаимосвязь интеграционных и инновационных процессов в искусстве, культуре и образовании. - Алматы, 2007. - С.31-35.

 3. К вопросу о творчестве: виды, функции и объекты творческой деятельности в дизайне одежды // Взаимосвязь интеграционных и инновационных процессов в искусстве, культуре и образовании. Сборник докладов международной научно-практической конференции КазНАИ им. Т. Жургенова. - Алматы, 2007. - С.12-16.

 4. Творческий процесс в дизайне одежды: теория и практика // Преемственность традиций культуры и искусства в мировом пространстве. Сборник докладов международной научно-практической конференции КазНАИ им. Т. Жургенова. Алматы, 2008. - С.274-277.

 5. Синтез традиций и современности: казахстанский дизайн одежды
  в условиях мировой глобализации // Национальная идентичность в процессе глобализации. Сборник докладов научно-практической конференции ГМИИ им. Кастеева. - Алматы, 2008. - С.166-176.

 6. Художественные традиции казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды // «Простор». - Алматы, 2009. - № 10. – С. 178-183.

 7. К вопросу о развитии образной концепции при проектировании
  моделей одежды с использованием этнических мотивов // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия «Философия, культурология, политология». – Алматы, 2009. - №2(33). - С.120-133.

 8. Семантика и символика комплекса казахской национальной одежды // Известия НАН РК. Серия общественных наук. – Алматы, 2009. - №6 - С.136-142.Түйін


Володева Наталья Александровна


Қазақ ұлттық костюмының көркем дәстүрлерi
киiмнiң дизайнының қазiргi тәжiрибесiнде


17.00.04 – Кескіндеме, сәндік-қолданбалы және сәулет өнері


Қазіргі қоғамда аса қарқынды орын алған жарандану процессі. Бұл процесс ұлттық костюмнің қазіргі киім дизайны тәжірибесіндегі өзектілігі, дәстүрдің қолданылуымен айқындалады.

Қазақ ұлттық костюм – бай тарихы-мәдени мұра, оны зерттеу бізді өткен ғасырлардағы әдет-ғұрып, салт-дәстүр, халықтың хал-ахуалынан кең көлемде жан-жақты хабардар етеді. Қазақ халқының ұлттық киімдерін қазақ мәдениетін бір бөлігі ретінде тану тарих, география этнография ғылымдарымен байланысты.

Диссертациялық жұмыс хронологиялық және әр түрлі стилистикалық диапазонда қарастырылған материалды зерттеу негізінде құрылған. Жұмыстың теориялық методологиялық негізі, өнер тарихы-аналитикалық және қатар-салыстырмалы талдау, жүйелiк талдау болып табылады.

Мәселіні зерттеу барысында автор келесі ғылыми нәтижелерге қол жеткізген:

- Қазақ ұлттық костюмi ұлттын тарихы мен дүниеге деген көзқарасын білдіреді. Ол Орталық Азияның басқа да халықтарымен тығыз қарым­-қатынаста дамыды: өзбектер, қырғыздар, түркімендер және т.б.

- Қазақтың ұлттық киімінің жекелеген элементтінде символикалық белгілерінің құрылымы қорастырылған: түс гаммасы, композициялық сызба, ою-өрнекті элементтер, сәндік үлгі, бас киімдер. Қазақтың ұлттық киімінің құрылымы мен ежелгі Әлемдік Ағаш - «Байтерек» екеуінің арасында ұқсастық айқын байқалады.

- Қазақ ұлттық костюмі қазіргі заман киім үлгісін жасауда бай шағармашылық бастау болып табылады.

- Қазақ костюмінің бүгінгі таңда қолданылуы оның дәстүрлі бейнесін, сыр-сыйпатын беруінде.

- Бейнелі костюмнің бірінші түрі бар. Қазіргі заман өнері постмодернизм саласында өркендеп жатыр. Ол эклектиканы, аралас стильді, әр бағыттағы синтезді білдереді. Олардың ішіндегі ең танымалы - историзм, футуризм, этнодизайн. Өзгерту, бұзу, жаңа бейненің қалыптасуы барысында, «қалыпты пішін» түсінігінен бас тартылды. Қазіргі заман дизайнерлері деконструкция, инверсия, трансформация, кинематика әдістерін қолданады.

- Қазіргі заман дизайнелері дәстүрлі қазақ костюмнің келесі элемент құрылымын қолданады: стилистика ерекшелістерін (бейнелі), түсті және тонды қалыпты, фактуралық ерекшеліктерді, ою-өрнектер және сәндеуді, пішім және силуэтті пішінді, жас және социалды ерекшеліктерді, семантикалық ерекшеліктерді.

- Қазақстандағы қазіргі заман киім дизайнының барлық бағытта дамуын, біз этнофутуризм дем анықтаймыз. Ол дәстүр мен қазіргі заманның байланысуын білдереді. Басқа қажетті бағыт ол-қазіргі таңдағы ұлттық костюмнің тууы.

Бұл қазақтың ұлттық киімінің қазіргі заманға сой дизайн үлгісілген жасалғандығы қарастырылған. Көркем бейне құрастыруда архетип ролі жақсы көрсетілген. Киім дизайнында қолданылған көркем элементтер қазақтың ұлттық киімінде ерекше көрініс тапқан.

Материал ғылыми іздушілерге мен өнертанушылар және өнер тарихы саласында және көркем сында, сондай ақ жоғары коркемөнерден және дизайннен білім беретін оқу орындарына бағдарламалар құруда, өнер, дизайн және сән тарихы мен теориясы мамандығы саласында арнайы курстарда пайдалануға болатын болғандықтан, диссертациялық жұмыстың практикалық маңыздылығы зор болмақ.

Ізденіс жұмысының нәтижелері бірақтар ғылыми баспаларда, халақаралық және республикалық ғылыми-практимкалық конференциядық байндамаларда ұсынылған (8).

Диссертациялық жұмыс Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясының Диссертациялық Кеңесінде талқыланған және қорғауға ұсынылған.

^ Summary


Volodeva Natalya Aleksandrovna


The artistic traditions of Kazakh national costume

in the practice of modern fashion design


Thesis on the scientific degree competition of the Candidate of Art Studies
by the speciality


^ 17.00.04 – Fine and decorative applied arts and architectureThis work presents analysis of the artistic traditions of Kazakh national costume as creative source in modern fashion design. The global process in the world culture space determines the relevance of using the rich traditions of national culture. The trend of using of characteristics of the ethnic costume in the practice of fashion design began in 1980s. It provides the transfer of the spiritual and historical experience of nation from one generation to others.

The object of our research is the process of design of modern costume based on the rich traditions of Kazakh national suit. Aims and objectives of the study identified the use of historic-analytical method, comparative historical and art criticism methods. The study uses a systematic analysis performed by F.M. Parmon scholar.

This work discusses figurative characteristics of Kazakh national costume as creative source in contemporary fashion design. We determined the importance of the archetype in creating of artistic image. We identified the main types and characteristics of national costume (male and female) in traditional culture of Kazakh nation. Also we identified the basic elements of the artistic structure of the Kazakh costume that was used by fashion designers. The dissertation is based on the study of a wide range of data of different styles in modern fashion design in Kazakhstan and Kazakh national costume.

During the study process of this problem, the author reached the following scientific conclusions:

- Kazakh national costume expresses the historical experience of the nation and its ideology. It is based on the traditions of Turks culture, on mythopoeia images. The basis of three-part division of the Kazakh national costume is the image of the World Tree. It is divided into "upper - middle - lower world."

- Kazakh national costume has evolved in close relationship with the costumes of other peoples of Central Asia.

- We studied the symbolic importance of various elements of the structure of the Kazakh national costume: colors, compositional scheme, ornamental elements, decoration, headwear, jewelry etc. We found parallels between the structure of the traditional costume and the mythical World Tree.

- The eclectic mix of styles, multiculturalism and the synthesis of variety directions in fashion design is very important for the modern culture of postmodernism. This is reflected in the development of styles like historicism, futurism, ethnic design. Also the rejection of the concept of «good shape» is typical for modern fashion. Modern fashion designers use methods of destruction, transformation and distortion of the original object. Also they use imagery characteristics of Kazakh national costume. The game aspect of design is reflected in the haute couture collections. This area within Kazakhstan's design is fairly new, but very perspective.

- Traditional costume is a rich creative source in modern fashion design. Designers use the complex characteristics of Kazakh costume. There are traditional fabrics and décor, colors, cut and technology, ornaments, semantics, stylistic features. In the process of design Kazakh authors use wide range of methods like deconstruction, inversion, transformation, kinematics.

- Most of the collections of modern Kazakh designers was developed on the basis of traditional materials and colors of the traditional national dress, elements of décor and national ornament. The principles of the traditional cut also found the reflection. Semantic features of the structure, elements and colors of Kazakh costume was used rarely.

- We propose to characterize the main direction of development Kazakh modern fashion design as ethnic futurism. It is the synthesis of ethnic traditions and modern culture.

The theoretical and practical results of the dissertation thesis are very important both for history and theory of arts and design. Practical results can be used for the development of university education programs, courses and textbooks of the theory and history of art, design and fashion.

Results of the study and main conclusions have been published in a number of scientific articles and papers presented at the international and republican scientific and practical conferences (8).

The dissertation has been discussed and recommended to defense at the Dissertation Council meeting of the Kazakh National Academy of Arts named after T.Zhurgenov.

оставить комментарий
страница3/3
ВОЛОДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Дата02.10.2011
Размер0,55 Mb.
ТипАвтореферат, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
отлично
  4
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх