Основи на финансите Лекция icon

Основи на финансите ЛекцияСмотрите также:
Доклад за резултатите от извършен...
Вводный семинар, вводная лекция, занятия по целе-полаганию, лекция-беседа...
Габрово изпревари Пловдив за тунела под Шипка...
Лекция 20. 03. 12. Модели для исследования и оценки в pr лекция 27. 03. 12...
Лекция Фьючерсные контракты Лекция Фьючерсы на акции...
Лекция 2 Математически и логически основи на компютърните системи...
Курс лекций Лекция Введение в земледелие. Лекция Научные основы земледелия...
Лекция Историография как научная дисциплина Лекция Исторические знания в Древней Руси...
Лекция Сионизм в оценке Торы Лекция Государство Израиль испытание на прочность...
Лекция Введение в социологию 6 Лекция Становление и основные этапы развития социологии. 20...
План лекционных занятий Лекция Развитие аудиальных средств информации. Лекция 2...
Курс лекций Москва 2008 Содержание Лекция Введение 4 Лекция Научные знания в средневековой Руси...скачать
Основи на финансите

Лекция №4


Емисионното управление носи отговорността за емитирането на българските пари. Основната задача на емисионното управление е да следи и да съобразява емисията на левата с така наречената резервна валута. Паричният съвет не позволява да се печатат повече банкноти и монети от наличната резервна валута. Съпоставят се паричните задължения на БНБ с брутния международен валутен резерв. Във всеки един момент, брутният международен валутен резерв трябва да е по-голям от паричните задължения на БНБ. Общата сума на паричните задължения на БНБ включва два компонента. На първо място банкнтотите и монетите в обръщение. Вторият компонент са салдата по сметки притежавани от други лица в БНБ с изключение на задълженията на МВФ.

Международният валутен брутен резерв включва:

 • притежаваните от БНБ банкноти и монети в свободно-конвертируема валута

 • средствата в свободно-конвертируема валута притежавани от БНБ по сметки в чуждестранни банки или чуждестранни финансови институции. БНБ има право да разкрива сметки само във финансови институции, които имат международно признат висок кредитен рейтинг /една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг/

 • притежаваните от БНБ специални права на тираж – участие в капитала на МВФ

 • притежаваното монетарно злато

 • притежаваните дългови инструменти от чужди държави, чуждестранни финансови институции. Дълговите инструменти трябва да имат признак висок кредитен рейтинг


Друга отговорна задача на емисионно управление е самото управление на брутния международен валутен резерв. Вземат се решение за каква част да бъде във валута, монети, злато и т.н. Избира се в каква валута да бъде резерва. Взема се решение къде да бъде инвестирана валутата и какви дългови инструменти да се закупят. Водеща е сигурността.


Лихвена и валутна политика на ЦБ

Една независима ЦБ може да бъде активен участник на валутния пазар. Тя може да купува и да продава валута. БНБ няма това право.

По отношение на лихвената политика, ЦБ определя само сконтовия лихвен процент, когато има право да извършва такива операции. ЦБ оповестява някои други лихвени проценти, но не значи, че ги определя. Основни лихвени проценти – SOFIBOT /фиксинг на котировките на необезпечени депозити в лева, предлагани на българския междубанков пазар. Средна величина от корировките 'продава' на определена група банки/, SOFIBID - /изчислява се на котировки 'купува'/, LEONEA /аналог на либора. Лихвен процент по реални сделки овърнайт/ден за ден/ извършени на междубанковия пазар/ и Основен лихвен процент /извежда се от леонеа и е равен на средната аритметична величина на стойностите на индекса леонеа за предходния месец/. Повечето банки използват собствен индекс – цена на ресурса на банката.


Друга задача на ЦБ е банковия надзор.


Търговски банки


Търговската банка се разглежда като особен вид предприятие. Тя се различава от другите предприятия.

 • тя работи по търговския закон, но и по закона за кредитните институции, който уточнява спецификите на търговските банки

 • основната цел на търговската банка е реализиране на печалба.

 • правният статут на банката е винаги акционерно дружество

 • могат да бъдат собственост на едно лице или на много

 • банките имат право да емитират само обикновени акции /гласуващи акции/

 • притежаването на акции над 10% от капитала на една банка е свързано с разрешение от ЦБ

 • всеки един, който придобие повече от 3% трябва да уведоми ЦБ

 • има изискване за минимален капитал, който трябва да е налице във всеки един момент от създаването на банката – 10 млн лева

 • капиталът с който се учредява една банка, трябва да са собствени пари и с доказан произход

 • за да се регистрира една банка, трябва да се получи лиценз. Лицензът се издава от ЦБ. За да се получи лиценз трябва предварително да е осигурен капитала, да се представи бизнес план, сертификати на ръководителите

 • банката може да избира формата на управление – едностепенна /съвет на директори/ и двустепенна /управителен съвет и надзорен съвет/. Член на управителния съвет или съвета на директорите може да бъде само физическо лице

 • минимум двама изпълнителни директори и всички документи трябва да имат два подписа

 • колективният орган е водещ при вземането на решение


Ограничения на кредитити:

 • големи кредити – по-голям от 10% от собствения капитал на банката. Собственият капитал е между 4-8% от капитала с който работи една банка

 • максималния размер на кредита, който може да вземе едно лице или свързани лица, е 25% от собствения капитал

 • всеки един кредит, който е над 15% от собствения капитал, изисква пълно мнозинство от управителния съвет

 • общият размер на всички кредити не може да превишава 8 пъти собствения капитал

Ограничения има и по вътрешните кредити – кредити, които се дават на акционерите, свързаните лица с акционерите, мениджмънта на банката и работните служители.

 • максималният размер на всички вътрешни кредити не може да е повече от 10% от собствения капитал


Банките имат свобода да си избират клиентите и клиентите да си избират банка. За да се избере една банка пред друга трябва:

 • добро обслужване

 • голям набор от услуги

 • добри цени на услугите

 • добро местоположение

 • квалифицирани кадри


Търговските банки се делят на две групи – специализирани търговски банки и универсални търговски банки. Специализирани търговски банки обикновено предлагат по-ограничен кръг услуги, но с по-високо качество, докато универсалните търговски банки предлагат голям набор или почти всички банкови услуги. В България всички банки са универсални и почти всички са с пълен лиценз.

Инвестиционните банки не се занимават с кредитиране, те се занимават предимно с ценни книжа.

Минимум 1/5 от печалбата на банката отива в резервни фондове, резервните фондове трябва да са минимум 1.25 от активите на банката. Преди да попълни резервите, банката няма право да изплаща дивиденти.

Операциите на търговските банки може да се разделят в 4 групи, но основните са две – активни и пасивни. Пасивните операции представляват привличането на пари в банката. Активните операции са инвестирането на привлечения капитал. Другите две групи операции са свързани с услугите – разплащателни операции и операции свързани с други видове услуги. Банките могат да предлагат изключително голям набор от услуги.
Скачать 42,75 Kb.
оставить комментарий
Дата21.05.2012
Размер42,75 Kb.
ТипЛекция, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх