Годишен доклад за дейността icon

Годишен доклад за дейносттастраницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
скачать

Химимпорт АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2009 г.


Годишен доклад за дейността


на ХИМИМПОРТ АД гр. СОФИЯ за 2009 г.


Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Приложение № 10 към чл. 32, ал.1, т.2, чл.35 ал.1, т. 2, чл.41, ал.1, т. 2.

Химимпорт АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ул.”Стефан Караджа“ № 2.

Органи на управление: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.
^

1Членове на Надзорния съвет :


1. Химимпорт Инвест АД - представлява се от Марин Митев;

2. ЦКБ Груп ЕАД - представлява се от Миролюб Иванов;

3. Мариана Баждарова.
^

2Членове на Управителния съвет:


1. Александър Керезов

2. Иво Каменов

3. Марин Митев

4. Никола Мишев

5. Миролюб Иванов

6. Цветан Ботев

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев заедно и поотделно.

Акциите на Дружеството са регистрирани на Българската фондова борса – София АД.

^ Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 150 577 390 лв.

Брой акции: Регистрираният капитал на Дружеството към 31 декември 2009 г. се състои от 150 577 390 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1.00 лв. за акция и 89 068 877 на брой привилегировани акции с номинална стойност 1.00 лв..  
^

Предмет на дейност на Дружеството е:


Основната дейност на Дружеството се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност;
 1. Информация в стойностно и количествено изражение на основните категории стоки, продукти и/ или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените настъпили през отчетната финансова година

Поради специфичния характер на дейността на Емитента – “холдинг”-ова дейност, основните приходи на дружеството са както приходите от оперативна дейност, така и финансова, формирани от положителни разлики от операции с финансови инструменти, приходи от лихви и дивиденти. Оперативните приходи се формират от отдаване под наем на самолети, услуги и продажба на нетекущи активи.
^

Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност

2009

2008
000 лв

000 лв


Общо приходи от продажби

11 651

64 336


% приходи от продажби на стоки

0.12%

0.07%

% приходи от предоставяне на услуги

56.11%

1.86%

% доходи от инвестиционни имоти

0.00%

47.42%

% доходи от наеми

18.70%

8.34%

% други приходи от оперативна дейност

17.30%

0.24%

% приходи от продажба на нетекущи активи

7.77%

42.07%
 1. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента
  1. ^ Финансови показатели


Дружеството приключи 2009 г. с общо приходи от дейността в размер на 122 476 хил. лв. Постигнат е ръст на приходите от 2.27% спрямо съпоставимите за 2008 г. 119 760 хил. лв.

Разходите за дейността за годината възлизат на 27 148 хил. лв. или с 132 хил. лв. по-малко в сравнение с базисния период, което представлява намаление с 0.48%.

Финансовият резултат за отчетната 2009 г. е печалба преди данъци в размер на 95 328 хил. лв., а след облагане с данък 90 429 хил. лв. Постигнат е положителен ръст от 4 418 хил. лв /5.14% увеличение/ на нетния финансов резултат спрямо същия за 2008 г.

За отчетната 2009 г. Дружеството има следните финансови показатели :
^

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

000 лв.

000 лв.

Увеличение/
намаление


Приходи от дейността

122 476

119 760

2.27%

Разходи за дейността

27 148

27 280

(0.48%)

Печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)

115 848

104 103

11.28%

EBITDA/приходи от дейността

94.59%

86.93%

8.81%

Печалба преди лихви и данъци (EBIT)

114 837

101 503

13.14%

EBIT/Приходи от дейността

93.76%

84.76%

10.63%

Печалба преди данъци

95 328

92 480

3.08%

Чиста печалба

90 429

86 011

5.14%

Паричен поток
(чиста печалба+амортизация)

91 440

88 611

3.19%

Текущи активи

612 785

368 385

66.34%

Текущи пасиви

237 611

96 235

146.91%

Оборотен капитал

375 174

272 150

37.86%

Постоянен капитал

913 669

918 228

(0.50%)

Незабавна ликвидност

0.52

1.06

(51.17%)

Структура на приходите и разходите

Структурата на приходите от дейността за 2009 г. в размер на 122 476 хил. лв. включва:

 • приходите от положителни разлики от операции с финансови инструменти – 57.57%,

 • приходи от продажба на нетекущи активи – 0.74%,

 • приходите от лихви, курсови разлики и други(нетно) – 32.92%,

 • приходи от наеми и услуги – 8.77%.оставить комментарий
страница1/10
Дата21.05.2012
Размер0,49 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх