Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет icon

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчетстраницы:   1   2
скачать


ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА

ДЕЙНОСТТА,

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ

ОДИТОР И

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2006

 

 

Бележка
31 декември

2006
31 декември

2005
АКТИВИ

I. Дълготрайни нематериални активи

3
39
6

II. Дълготрайни материални активи1. Машини, съоръжения и оборудване

4
296
240
2. Други дълготрайни материални активи

4
493
699

III. Материални запаси1. Суровини и консумативи

5
133
128
2. Завършени стоки и стоки за препродажба

5
2,552
1,664

IV. Дебитори1. Търговски вземанияа) с падеж до една година

6
890
812
б) с падеж над една година2. Вземания от свързани лицаа) с падеж до една година

17
-
8
б) с падеж над една година3. Други вземанияа) с падеж до една година

6
277
318

 

б) с падеж над една година (отсрочени данъчни активи)

 
7
28

V. Парични средства и парични еквиваленти

7
315
383


^ ОБЩО АКТИВИ5,002
4,286 

Бележка
31 декември

2006
31 декември

2005
^ СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
 

 

 
 
 
Капитал и резервиI. Основен капитал

8
2,000
2,000
II. Натрупана загуба(772)
(1,003)
III. Печалба/(загуба) за текущата година722
231

Кредитори1. Задължения към кредитни институции


а) с падеж до една година

9
-
711
б) с падеж над една година2. Търговски задълженияа) с падеж до една година

9
1,714
1,270
б) с падеж над една година164
232
3. Задължения към свързани лицаа) с падеж до една година

9,17
1,038
798
б) с падеж над една година4. Задължения за данъци и осигуровкиa) Данъчни задължения

9
61
-
б) Задължения за социални осигуровки5. Други задълженияа) с падеж до една година

9
75
47
б) с падеж над една година


 

^ ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 
5,002
4,286Финансовият отчет е одобрен от името на Чефин България ЕООД на 28 февруари 2007 от:


Пиеро Манкарди Мариян Банков

Управител Финансов директор


Приложените бележки са неделима част от настоящия финансов отчет.

 

 

Бележка
31 декември

2006
31 декември

2005

A.

РАЗХОДИ
1. a) Отчетна стойност на продадените стоки и разходи за материали20,289
12,265
b) б) Други външни услуги2,179
1,322

2. Разходи за персонал1,516
1,088
а) Разходи за заплати

11
1,255
859
б) Разходи за социални осигуровки261
229

3. a) Разходи за амортизация381
314
б) Разходи за обезценка на краткотрайни активи

14
35
7

4. Други оперативни разходи

13
315
206

5. Разходи за лихви и сходни разходи185
261
а) със свързани лица19
21
б) други дължими лихви и разходи166
240


6. Разходи за данъци

16
81
26

7. Печалба за отчетната година722
231

^ ОБЩО РАЗХОДИ25,703
15,720
B.

ПРИХОДИ
1. Приходи от продажби

10
25,628
15,656

2. Други оперативни приходи

13
69
60

3. Приходи от лихви и сходни приходи4
4
а) от свързани лицаб) други получени лихви и сходни доходи4
4

4. Други приходи

15
2
-


^ ОБЩО ПРИХОДИ25,703
15,720Финансовият отчет е одобрен от името на Чефин България ЕООД на 28 февруари 2007 от:


Пиеро Манкарди Мариян Банков

Управител Финансов директор


Приложените бележки са неделима част от настоящия финансов отчет.


 

Бележка
2006
2005

Паричен поток от оперативна дейност
Печалба(загуба) преди данъци803
257Преоценка на непарични пера:
Амортизации381
314

Обезценка на вземания, нетно(21)
7

Печалба от продажба на дълготрайни активи(17)
-

Приходи от лихви(4)
(4)

Разходи за лихви156
234

^ Оперативен резултат преди промени в работния капитал1,298
808Нетни промени в работния капитал в:
(Увеличение) на материалните запаси(893)
(846)

(Увеличение)/намаление на търговски и други вземания(8)
256

Увеличение на търговски и други задъжения470
232

Промени в работния капитал(431)
(358)Получени лихви6
1

Платени лихви(141)
(145)


(135)
(144)

^ НЕТЕН РАЗМЕР НА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТН732
306Постъпления от инвестиционни дейности
Плащания свързани с имоти, съоръжения, стопански инвентар и инвестиционни имоти(436)
(223)

Парични постъпления, свързани с дълготрайни активи и инвестиции54
26

^ НЕТЕН РАЗМЕР НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА, ВЛОЖЕНИ ВЪВ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ(382)
(197)Парични потоци от финансови дейности
Постъпления във връзка с увеличение на основния капитал-
808

Постъпили (изплатени) суми по допълнителни парични вноски към Чефин Холдинг С.А., нетно

17
-
90

Постъпления (плащания) по краткосрочен заем, нетно293
(729)

Постъпления (плащания) по банков овърдрафт, нетно(711)
(46)

^ НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ(418)
123Увеличение (намаление) на парични средства и парични еквиваленти(68)
232^ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

7
383
151^ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

7
315
383


Финансовият отчет е одобрен от името на Чефин България ЕООД на 28 февруари 2007 от:


Пиеро Манкарди Мариян Банков

Управител Финансов директор


Приложените бележки са неделима част от настоящия финансов отчет.
Основен капитал
Натрупана загуба
Печалба или загуба за текущата година
Общо капитал

Баланс към 1 януари 2006

2,000
(1,003)
231
1,228

Движения за годината


  • Разпределение на печалба или загуба от минали години


-
231
(231)
-

  • Печалба или загуба за годината

722
722

Баланс към 31 декември 2006

2,000
(772)
722
1,950
Основен капитал
Натрупана загуба
Печалба или загуба за текущата година
Общо капитал

Баланс към 1 януари 2005

1,192
(792)
(211)
189

Движения за годината


  • Увеличение на основния капитал

808
-
-
808

  • Разпределение на печалба или загуба от минали години


-
(211)
211
-

  • Печалба или загуба за годината

231
231

Баланс към 31 декември 2005

2,000
(1,003)
231
1,228Финансовият отчет е одобрен от името на Чефин България ЕООД на 28 февруари 2007 от:


Пиеро Манкарди Мариян Банков

Управител Финансов директор


Приложените бележки са неделима част от настоящия финансов отчет.

  1. ^ Обща информация


“Чефин България” ЕООД (“Дружеството”) е дружество с ограничена отговорност, чиито акции не се търгуват публично. Дружеството осъществява своята дейност в Република България и има адрес на управление:


425, бул. Сливница

Община Връбница,

1331 София, България


Дружеството е оторизиран дилър на ИВЕКО СПА (Италия) за България и има за основна дейност продажбата на тежкотоварни автомобили и резервни части с марка ИВЕКО, съответно извършва ремонтна дейност и сервизиране на същите. Едноличен собственик на Дружеството е Сентрал Юръп Файненс Холдинг С.А. (Чефин Холдинг С.А.) - дружество регистрирано в Люксембург.


Управител на “Чефин България” ЕООД през 2006 г. е г-н Даниел Марин. Считано от 9 февруари 2007 г. е назначен нов управител – г-н Пиеро Манкарди.


Към 31 декември 2006 в Дружеството работят 101 души (2005: 87 души).  1. ^ Счетоводна политика
    1. База за изготвяне на финансовия отчет


Дружеството изготвя и представя финансовите си отчети на база на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и разясненията за тяхното прилагане, издадени от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Комисията на Европейския съюз и приложими в Република България.


През текущата година Дружеството е възприело прилагането на всички нови и ревизирани МСФО на Борда за Международни Счетоводни Стандарти (БМСС), приети от Комисията на Европейския съюз, както и разясненията към тях, валидни за 2006 година, и имащи отношение към извършваната от него дейност. Прилагането на измененията в МСФО не е довело до промени в приетата от Дружеството счетоводна политика.


Българският закон за счетоводството изисква прилагането на МСФО, приети от Комисията на Европейския съюз, които следва: да имат официален превод на български език, да бъдат приети от Министерския съвет на РБългария и да бъдат обнародвани в Държавен вестник (ДВ). Към датата на настоящите финансови отчети единственото официално издание на български език, прието с Постановление на Министерския съвет No207/07.08.2006 (Постановлението) и обнародвано в брой 66 от 15 август 2006, на ДВ, е изданието на МСФО от 2005 година. Ръководството на Дружеството счита, че прилагането на МСФО, в сила за 2006 година (оригинално издание на английски език от 2006 година), е подходящо при тези обстоятелства и че на потребителите на финансовите отчети се предоставя полезна и достоверна информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството поради което е избрало да приложи тази база за съставяне на настоящите финансови отчети.


При изготвянето им са спазени принципа на историческата цена и принципа на действащото предприятие, който предполага продължаване дейността на дружеството в обозримо бъдеще.


  1. ^ Счетоводна политика (продължение)

оставить комментарий
страница1/2
Дата21.05.2012
Размер0,5 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх