Доклад на независимия одитор icon

Доклад на независимия одиторСмотрите также:
Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет...
Доклад на независимия одитор...
На независимия одитор...
Доклад седьмой. Внутриприродное взаимодействие 62 Восьмой доклад. Сущность кормления 69...
«Санкт-Петербург Гастросессия-2011»...
Доклад о работе, проделанной в межсессионный период...
Доклад глобального экологического фонда...
Доклад по физике, химии...
Изучить историю развития науки Геоэкология (доклад)...
Доклад глобального экологического фонда...
Доклад по физике, химии...
Доклад за 2010 2011гг.  Публичный   доклад  моу «осош №1»...скачать


9000 Варна 1606 София

ул. Цар Асен № 21 ул. Лайош Кошут № 33

тел. 052/ 626 760 тел. 02/ 952 19 81

тел./факс: 052/ 626 766 тел./факс: 02/ 951 57 83

е-mail: varna@dokbg.com е-mail: sofia@dokbg.com www.dokbg..info www.dokbg..info
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „КОСТЕНЕЦ ХХИ ” АД

Доклад върху финансовия отчет

1. Ние извършихме независим одит на финансовия отчет на „КОСТЕНЕЦ ХХИ” АД, приложен от страница 1 до страница 36, включващ счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2007, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.2. Отговорност на ръководството за финансовия отчет


Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети за приложение от Европейския съюз, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.


3. Отговорност на одитора


Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.


Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска, одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение отностно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.


Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.


4.Мнение


4.1. Както е оповестено в Бележка 2.6.4 Търговски и други вземания от Приложението към финансовия отчет, дружеството е възприело подход за обезценка на търговски вземания в размер на 100%, когато тяхната възраст и размер на просрочие е над една година. Наличието на просрочия и несигурност по отношение на събираемостта на търговски вземания в размер на 39 хил.лв. и вземания от свързани лица в размер на 637 хил.лв., сочат данни за обезценка в същите размери, неотчетена в отчета за доходите.


4.2. Като изключим ефекта от възможните промени в резултат на изразените резерви в предходния параграф, удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на компанията „КОСТЕНЕЦ ХХИ” АД към 31 декември 2007 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети за приложение от Европейския съюз.

^

Доклад върху други регулаторни и правни изискванияСъгласно изискванията на българския Закон за счетоводството, ние се запознахме с годишния доклад за дейността, за изготвянето на който е отговорно ръководството на предприятието. Годишният доклад за дейността не представлява част от финансовия отчет и е приложен към него от страница 1 до страница 12. Считаме, че съществува съответствие между историческата финансова информация, която е представена в годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на предприятието, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети за приложение от Европейския съюз.

18 март 2008 година, София


Регистрирано специализирано одиторско предприятие

Дружество за одит и консултации ООД


Регистриран одитор, Дипломиран експерт - счетоводител

Стефка Илиева

Скачать 42,46 Kb.
оставить комментарий
Дата21.05.2012
Размер42,46 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх