Отчет за доходите 62 icon

Отчет за доходите 62


Смотрите также:
На независимия одитор...
Отчет за доходите 1 баланс 2...
Тема: строителство, строителен контрол...
Тема: строителство, строителен контрол...
Отчет по движению 28 > Отчет по суточным пробегам 28 > Сравнительный отчет 29 > Отчет по...
Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли...
Отчет с группировкой Отчет для связанных таблиц Составной отчет...
Отчет мандатной комиссии. Докладчик Щеголев А. 2 Отчет ревизионной комиссии. Докладчик Нагиев Э...
Лабораторная работа Общие положения...
Отчет об изменениях в собственном капитале или Отчет о признанных доходах и расходах...
Финансовый отчет 12 Финансовый отчет по российским стандартам 12 Финансовый отчет по...
Финансовый отчет 13 Финансовый отчет по российским стандартам 13 Финансовый отчет по...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
вернуться в начало
скачать

Баланс

Пояснения

2008

2007000 лв.

000 лв.

Активи


^ Нетекущи активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

6

59 942

39 931

Инвестиции в дъщерни дружества

8

11 514

8 971

Нематериални активи

9

35

51

Дългосрочни вземания от свързани лица

32.5

14 542

8 890

Нетекущи активи
86 033

57 843

^ Текущи активи


Краткосрочни финансови активи

11

638

-

Материални запаси

12

33 386

39 879

Търговски вземания

13

17 678

19 226

Вземания от свързани лица

32.5

8 415

4 729

Данъчни вземания

14

1 307

440

Други вземания

15

974

1 357

Пари и парични еквиваленти

16

3 819

4 773

Текущи активи
66 217

70 404

^ Общо активи
152 250

128 247
Изготвил:


Белниколов, Петров и партньори ООД

^ Изпълнителен директор:


Петър ХристовДата: 12 март 2009


^ Заверил съгласно одиторски доклад:


____________________


Баланс

Пояснения

2008

2007000 лв.

000 лв.

^ Собствен капитал


Акционерен капитал

17.1

38 533

19 500

Премиен резерв

17.2

24 760

27 965

Резерв от последваща оценка на активите

17.3

7 080

7 080

Общи резерви

17.4

9 792

11 924

Неразпределена печалба
26 295

20 850

^ Общо собствен капитал
106 460

87 319

Пасиви


^ Нетекущи пасиви


Дългосрочни заеми

18.1

21 477

18 897

Задължения по финансов лизинг

7.1

1 450

-

Отсрочени данъчни пасиви

10

2 172

1 816

Нетекущи пасиви
25 099

20 713

^ Текущи пасиви


Краткосрочни заеми

18.2

5 867

5 623

Търговски задължения

19

7 419

9 633

Краткосрочни задължения към свързани лица

32.5

3 528

2 087

Задължения по финансов лизинг

7.1

261

706

Данъчни задължения

21

1 274

970

Задължения към персонала и осигурителни институции

20.2

1 120

828

Други задължения

22

1 222

368

Текущи пасиви
20 691

20 215

^ Общо пасиви
45 790

40 928

^ Общо собствен капитал и пасиви
152 250

128 247
Изготвил:


Белниколов, Петров и партньори ООД

^ Изпълнителен директор:


Петър ХристовДата: 12 март 2009


^ Заверил съгласно одиторски доклад:


____________________
Отчет за доходите
Пояснение

2008

2007000 лв.

000 лв.
^ Приходи от продажби

23

177 199

141 844

Други доходи


5 

 

Разходи за материали

24

(103 148)

(104 981)

Разходи за външни услуги

25

(12 126)

(10 932)

Разходи за персонала

20.1

(10 904)

(9 017)

Разходи за амортизация на нефинансови активи

6, 9

(3 738)

(4 294)

Други разходи

26

(2 996)

(2 583)

Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство
309

14 940

Себестойност на продадените стоки и други текущи активи

27

(14 175)

(4 769)

Печалба от продажба на нетекущи активи

28

117

362

^ Оперативна печалба
30 538

20 575 

 

Финансови разходи

29

(2 160)

(1 325)

Финансови приходи

29

1 018

176

^ Печалба преди данъци
29 396

19 426 

 

^ Разходи за данъци

30

(3 101)

(2 017) 

 

^ Печалба за годината
26 295

17 409

^ Доход на акция

31.1

лв

лв

Основен доход на акция
0.90

0.89
Изготвил:


Белниколов, Петров и партньори ООД

^ Изпълнителен директор:


Петър ХристовДата: 12 март 2009


^ Заверил съгласно одиторски доклад:


____________________


Отчет за промените в собствения капитал


^ Всички суми са в ’000 лв

Акционерен

капитал

Премиен резерв

Преоце-нъчен резерв

Общи резерви

Неразпре-делена печалба

Общо капитал


^ Салдо към 1 януари 2007 г.

19 500

27 965

7 166

4 321

11 044

69 996


Продажба на имоти по преоценена стойност

-

-

(86)

-

-

(86)

Печалба за периода до 31 декември 2007 г.

-

-

-

-

17 409

17 409

^ Общо признати приходи и разходи за годината

-

-

(86)

-

17 409

17 323


Увеличение на общи резерви

-

-

-

7 603

(7 603)

-


^ Салдо към 31 декември 2007 г.

19 500

27 965

7 080

11 924

20 850

87 319
Изготвил:


Белниколов, Петров и партньори ООД

^ Изпълнителен директор:


Петър ХристовДата: 12 март 2009


^ Заверил съгласно одиторски доклад:


____________________
Отчет за промените в собствения капитал


^ Всички суми са в ’000 лв

Акционерен

капитал

Премиен резерв

Преоце-нъчен резерв

Общи резерви

Неразпре-делена печалба

Общо капитал


^ Салдо към 1 януари 2008 г.

19 500

27 965

7 080

11 924

20 850

87 319

Печалба за периода до 31 декември 2008 г.

-

-

-

-


26 295


26 295

^ Общо признати приходи и разходи за годината

-

-

-

-

26 295

26 295


Дивиденти

-

-

-

-

(3 482)

(3 482)

Увеличаване на капитала

19 500

-

-

(2 132)

(17 368)

-

Изкупени собствени акции

(467)

(3 205)

-

-

-

(3 672)

^ Салдо към 31 декември 2008 г.

38 533

24 760

7 080

9 792

26 295

106 460
Изготвил:


Белниколов, Петров и партньори ООД

^ Изпълнителен директор:


Петър ХристовДата: 12 март 2009


^ Заверил съгласно одиторски доклад:


____________________

Отчет за паричните потоци
Пояснение

31декември

31декември


2008

2007


000 лв

000 лв^ Оперативна дейност

Постъпления от клиенти
176 457

132 496
Плащания към доставчици
(131 044)

(135 004)
Плащания към персонал и осигурителни институции
(10 353)

(8 453)
Постъпления от данъци
4 964

11 483
Други парични потоци от оперативнта дейност
(870)

(872)
^ Нетен паричен поток от оперативна дейност
39 154

(350)


 

 
^ Инвестиционна дейност
 

 
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
(22 713)

(12 750)
Придобиване на дъщерни предприятия
(2 543)

(7 232)
Предоставени заеми
(8 063)

(7 982)
Постъпления от предоставени заеми
995

-
^ Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(32 324)

(27 964)


 

 
^ Финансова дейност
 

 
Получени заеми
21 320

30 685
Плащания по заеми
(18 500)

(2 053)
Плащания по финансов лизинг
(1 913)

(413)
Плащания за обратно придобиване на акции
(3 671)


Плащания на лихви
(1 290)

(542)
Плащания на дивиденти
(3 251)


Други плащания по финансовата дейност
(479)

(445)
^ Нетен паричен поток от финансова дейност
(7 784)

27 232


 

 
^ Нетно намаление на парични средства
(954)

(1 082)
Парични средства в началото на периода
4 773

5 855
^ Парични средства в края на периода

16

3 819

4 773Изготвил:


Белниколов, Петров и партньори ООД

^ Изпълнителен директор:


Петър ХристовДата: 12 март 2009

^ Заверил съгласно одиторски доклад:

____________________

Пояснения


оставить комментарий
страница4/25
Дата21.05.2012
Размер2.08 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх