Доклад за резултатите от извършен одит на дейността на icon

Доклад за резултатите от извършен одит на дейността наСмотрите также:
Доклад за резултатите от извършен одит на дейността на Главна дирекция...
Доклад за резултатите от извършен одит на дейността по определяне...
Доклад за резултатите от извършен одит на...
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление...
Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението...
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото...
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление...
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление...
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление...
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Община Средец...
Републикабългари я сметнапалат а докла д за резултатите от извършения одит на дейността по...
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Национален...скачать


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТАДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на дейността на

Министерството на образованието и науката по осигуряване

на информационните и комуникационните технологии в училищната

система за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2007 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ


В изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2008 г. и на заповед № ОР-5-006 от 08.09.2008 г. на Ерджан Алкова, член на Сметната палата и ръководител на отделение V, е извършен одит на дейността на Министерството на образованието и науката (МОН) по осигуряване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училищната система за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2007 г.

В резултат на извършения одит е съставен одитен доклад № 0500000608, приет с решение на Сметната палата № 092 от 30.04.2009 г.

Дейността на МОН по осигуряване на ИКТ в училищната система обхваща изпълнението на Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата (Стратегията) и Плана за действие (ПД) към нея за периода 2005-2007 г.

Целите на одита са да се оцени степента на постигнатите резултати от дейността на МОН по изпълнение на Стратегията, както и да се формулират препоръки за повишаване на нейната ефективност.

Одитът обхваща: проверка, анализ и оценка на: законосъобразността на приетата Стратегия; функции по управление, координиране, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението й; дейности по създаване на нормативната уредба, регламентираща обучението по ИКТ, по обучение и повишаване на квалификацията на учителите, по създаване на образователен портал, платформи за дистанционно обучение и дооборудване на училищата с компютри и мултифункционални устройства, за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2007 г.

През одитирания период дейностите са осъществявани от Центъра ”Информационни технологии в образованието” (ЦИТО) до май 2006 г. и след неговото закриване от дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието”, дирекциите от специализираната администрация на МОН – „Политика в общото образование”, „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение”, „Координация и контрол на средното образование”, „Квалификация, кариерно развитие и диференцирано заплащане”, „Държавна собственост и инвестиционна политика” и „Финанси”, както и Националния педагогически център (НПЦ) и Националния институт за обучение на директори (НИОД).

Оценката на дейността на МОН по осигуряване на ИКТ в училищната система е извършена по следните критерии:

1. Наличие на цел и специфични подцели на Стратегията, както и съответствието им с Програмата на Правителството за периода 2005-2009 г.

2. Съответствие на осъществените дейности от МОН с целите на Стратегията.

3. Ресурсна осигуреност на Стратегията.

4. Механизъм за координация и контрол на изпълнението на дейностите от Стратегията.

5. Регламент за отчитане и оценяване на постигнатите резултати, наличие на планирани показатели за очакваните резултати.

В срока по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) не постъпи писмено становище от министъра на образованието и науката.

ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ НА ОДИТА:


1. Законосъобразност, управление, координация и контрол на Стратегията и Плана за действие за въвеждане на ИКТ в българските училища.


За подобряване на качеството и ефективността на образователната система чрез въвеждане на ИКТ, МОН съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) разработват Национална стратегия и План за действие за въвеждане на ИКТ в българските училища.

Главна цел на Стратегията е ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

^ Очакваните резултати от изпълнението на Стратегията при нейното създаване са:

  • Страната ни да влезе в Европейския съюз с модерна образователна система, базирана на масовото прилагане на ИКТ в процеса на обучение.

  • Всички ученици, които завършват средното си образование, да бъдат компютърно грамотни и да имат базови познания за работа с компютри, както и да имат достъп до съвременни бази от знания по учебните дисциплини и да проверяват степента на усвояване на знанията си.

  • Преподавателският състав да има възможност по съвременен начин да изнася своите уроци.

  • Българските училища да разполагат с компютърни кабинети с осигурен достъп до Интернет, с което младите хора ще са конкурентноспособни и ще участват равноправно в новата ни икономика, базирана на знанието.

^ Дейностите за изпълнение са: създаване на подходяща нормативна база, регламентираща обучението по ИКТ и обучението чрез използване на ИКТ; компютъризация - изграждане на компютърни класове във всички училища; изграждане на информационна мрежа и свързване към високоскоростен интернет на всички училища; обучение и повишаване на квалификацията на учителите с цел въвеждане на ИКТ във всички учебни дисциплини и създаване на образователен портал, платформи за дистанционно обучение и образователно съдържание по всички дисциплини.


1.1. Стратегията и ПД за въвеждане на ИКТ са приети с Решение на Министерски съвет (РМС) № 81 от 09.02.2005 г. и одобрени с Решение на Народното събрание (НС) от 01.03.2005 г., публикувано в ДВ, бр. 21/11.03.2005 г. На основание §71, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджетна Република България (ЗДБРБ) за 2006 г. и във връзка с §.69, ал. 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 г., с РМС № 306 от 27.04.2006 г. и Решение на НС от 17.05.2006 г., Стратегията и ПД за въвеждане на ИКТ в българските училища се актуализират. Това е първата актуализация, с която задълженията на МТС се прехвърлят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, а тези на МОН се допълват със задачата - да създаде условия за ефективно електронно и мултимедийно обучение.

С приложение № 5 на РМС № 245 от 20.04.2007 г. е приета Национална програма „ИКТ в училище”.Това е втората актуализация на финансовата рамка на Стратегията, а основните дейности се запазват.


1.2. Решението на НС от 11.03.2005 г. възлага управлението на Стратегията на междуведомствена комисия, включваща представители на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на образованието и науката.

1.2.1. С Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 299 от ноември 2004 г. е създаден Координационен съвет (Съвет) за информационно общество. Съгласно чл.2, ал.1, т. 2 и т. 3 на постановлението, Съветът координира и консултира държавните органи по изпълнение на стратегии и програми в областта на ИКТ, като дава препоръки за подобряването им.

В чл.7, ал.1, т. 3 е регламентирано, че Съветът се подпомага от Постоянна работна група по използването на ИКТ в образованието с председател - заместник-министър на образованието и науката, а съгласно изискванията на чл. 9, ал.3 работната група отчита дейността си пред него.

Със заповед № РД 09-366 от март 2005 г., изменена и допълнена със заповеди № РД 09- 526 от април 2005 г. и № РД 09-717 от май 2005 г. на министъра на образованието и науката, са създавани работни групи по изпълнението на Стратегията, но с определени и конкретни задачи. За председатели на работните групи са определяни съответно директор на дирекция и началник на отдел.


В МОН не е сформирана Постоянна работна група и не е осъществявана координация, с което не са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 3 от ПМС.

Отчети за дейността на Постоянната работна група по използването на ИКТ в образованието не са предоставяни на Съвета, с което не са изпълнени изискванията на чл. 9, ал. 3 от ПМС № 299/ 2004 г.

Липсата на постоянна работна група, както и неосъществяването на регламентираната координация на дейностите не създават условия за добро управление на Стратегията.


1.2.2. Със заповед № РД 14-28 от 21.03.2005 г. на министъра на образованието и науката е създаден ЦИТО като държавно обслужващо научно-информационно звено към МОН.

През август 2005 г., осем месеца след приемането на Стратегията, е приет Правилник за устройството и дейността на ЦИТО. Съгласно чл.3, ал.1 от него, на новосъздадения център е определена функция по администриране и координиране изпълнението на Стратегията и ПД за въвеждане на ИКТ в училищата.

Останалите функции, определени за изпълнение от ЦИТО, са: разработва проекти за реализация на ИКТ в образованието, организира и координира подготовката на специалисти и на учители за използване на ИКТ, координира дейности по изработване на електронно учебно съдържание и Национален образователен портал, координира дейностите по осигуряване на единна информационно-ресурсна среда, по осигуряване на Интернет свързаност на училищата.


От отчетите за дейността на ЦИТО не се установи конкретен механизъм за координация, в изпълнение на определените му функции. Координация е осъществявана в оперативен порядък.


^ Четиринадесет (14) месеца по-късно, със заповед № РД 14-72 от 18.05.2006 г., министърът на образованието и науката закрива ЦИТО. Основанията на експертите за неговото закриване са: дублиране на функциите му от дирекции в МОН, както и от други обслужващи звена - дирекция ”Информационно обслужване и технологии” от специализираната администрация (създадена преди откриване на ЦИТО), Национален педагогически център (създаден преди откриване на ЦИТО), Център за информационно осигуряване на образованието(създаден преди откриване на ЦИТО). Дублирането на функциите е факт, известен още със създаването на ЦИТО.


Липсата на последователност на взетите управленски решения относно структурата за координиране изпълнението на Стратегията, показва че министерството не е имало в достатъчна степен готовност за нейната реализация, което забавя изпълнението й.


1.2.3. След закриването на ЦИТО през май 2006 г., с изменения в Устройствения план на МОН от юни 2006 г., координацията и осъществяването на дейностите по Стратегията и ПД към нея се възлагат на дирекция „ИКТ в образованието” - дирекция от специализираната администрация на МОН.


През втората половина на одитирания период, координация е осъществявана от дирекция „ИКТ в образованието” в оперативен порядък, по конкретни въпроси и случаи чрез срещи и създадена кореспонденция от писма.

Координационните и контролиращите механизми, сочени от дирекция „ИКТ в образованието”, не са оформени като написани и утвърдени правила, а са процедури по онлайн статистики за посещаемост на Националния образователен портал и електронните уроци, както и свързаността с Интернет.

Координацията в отделни периоди е възлагана на различни структури, осъществявана е в оперативен порядък, единствено на експертно ниво, без да е регламентиран и използван конкретен механизъм, което не е достатъчно за доброто управление на Стратегията.


1.2.4. Съгласно т. 7 Изпълнение на Стратегията, считано от февруари 2005 г., контролът по изпълнението й е възложен на Координационния съвет. Съгласно ПМС № 299 от 2004 г. за създаването му, на Съвета не се възлагат контролни функции. Съществува несъответствие между функциите за контрол, които му възлага Стратегията, и липсата на контролни функции на Съвета в постановлението, с което е създаден.

За 2006 г. в актуализираните Стратегия и ПД към нея е приет нов приоритет - мониторинг, управление и контрол на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието. Очакваният резултат е получаване на информация за степента на постигане на целите на Стратегията и предложения за усъвършенстване на дейностите.

При проучване на информацията за изпълнението на този приоритет се установи, че: а) изграден е център за контрол на цялостната дейност по техническото контролиране на съдържанието, наличността на мрежи, Интернет достъп и компютърната техника; б) осъществява се текущ контрол на достъпа до електронното съдържание на учебните материали чрез Националния образователен портал; в) осъществява се контрол на компютърната техника – чрез регионалните инспекторати по образование (РИО), както и чрез НЕLPDESK, с посещенията на място в компютърните кабинети в училищата.


1.2.4.1. Екипът установи, че инспекторатът на МОН, както и дирекция „Вътрешен одит” след нейното създаване, не са извършвали контрол върху дейностите на МОН по осигуряване и въвеждане на ИКТ в училищата.


1.2.4.2. РИО трябва да осъществяват контрол и подпомагат въвеждането на ИКТ в училищата, като част от контрола върху цялостния учебния процес.

В дейността на РИО не е отчитано изпълнението на Стратегията. Проверки са осъществявани в училищата относно използването на компютърната техника или по повод проблеми с нея.

Осъществяваният контрол в оперативен порядък, без правила и конкретен механизъм, както и без документи за установени резултати, е неефективен, с което не се постига очакваният резултат за получаване на информация, оценяваща степента на постигане на целите на Стратегията.


^ 2. Механизъм на отчитане и оценяване на резултатите от изпълнението на Стратегията.


2.1. Дейностите по Стратегията са обвързани по план с финансова рамка, като първоначално приетата обща (за МОН и МТС) за периода 2005-2007 г. е 140 987 хил.лв., в т.ч. за 2005 г.- 41 000 хил. лв., за 2006 г. – 65 107 хил.лв., и за 2007 г. – 34 880 хил.лв. През 2006 г. тя се актуализира, като запазва общия размер, но 40 107 хил.лв. от 2006 г. се отлагат и прехвърлят в 2007 г.

За 2007 г. средствата за дейностите на МОН са планирани самостоятелно в Национална програма „ИКТ в училище”. В рамките само на осем месеца първоначално планираните 23 500 хил.лв. са намалени на 13 500 хил.лв., което представлява 41% намаление.

Таблицата съдържа информация както за планираните, така и за фактически усвоените средства от МОН:

(хил. лв.)

Дейности

2005 г.

2006 г.

2007 г.

план

отчет

план

отчет

план

отчет

1.Компютъризация

289
7 200

7 223

11 000

10 421

1.1 Предоставена компютърна техника на училищата2. Обучение на учители

3 500

522

5 000

2 446

35

493

3. Образователно съдържание и системен софтуер

3 800
3 500

3 150

2 465

3 812

Общо:

7 589

3 062

15 700

12 819

13 500

14 726


2.2. Стратегията не съдържа регламент за отчитане на резултатите от нейното изпълнение.


Информация за изпълнението й се съдържа, преобладаващо в количествени показатели, в отделни отчетни документи: Доклад за дейността на МОН за 2005 г., Отчет по политики и програми от програмния бюджет на МОН за 2006 г. и 2007 г., Отчет за изпълнение на националните програми за развитие на средното образование – 2007 г., Доклади за изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) (Националната програма) за 2005/2006 г. и 2006/2007 г., както и предстоящи мерки за предприемане за следващите ги съответни отчетни периоди.

Националната програма съдържа: ^ Мерки за процеса на обучение, които включват: промени в учебното съдържание, учебните планове и програми; мерки по отношение на учебниците и учебните помагала и мащабни мерки за сериозно навлизане на ИКТ в българското училище. В нея се обосновава необходимостта от допълнителни усилия и ресурси в няколко посоки: осигуряване на високоскоростен интернет във всяко училище, изграждане на национален образователен портал и разработване на електронни учебни курсове.


Въпреки липсата на регламент за отчитане на резултатите на Стратегията, същите са част от ежегодните доклади за изпълнение на Националната програма поради логическата връзка между целите на двата стратегически документа.


Планираните и отчетените количествени показатели по Стратегията са постигнати за дейностите, за които са осигурявани финансови средства. Срокът за тяхното постигане, определен в Стратегията, е спазен.Дейност

Брой

Срок

План

Отчет

План

Отчет

1.Закупуване на професионална компютърна техника или мултифункционални устройства.

3000

3000 +

4600

2006 г.

2006/2007 г.

2.Закупуване на преносими компютри за училищата

3000

3000

2006 г.

2006 г.

3.Закупуване на мултимедийни проектори за училищата.

2000

2000 +

3000

2006 г.

2006/2007 г.

4.Специализирано обучение на всички преподаватели в гимназиалния курс по отделните предмети за придобиване на умения за използването на ИКТ в преподаването.

24340

2000

2006 г.

2006 г.

5.Обучение на преподаватели за придобиване на базови компютърни умения и използване на офис приложения.

89450

100%

2006 г.

2006 г.

6.Обучение на директорите за използване на ИКТ в училище.

3000

66 обучители + 3000 каскаден модел

2006 г.

2006 г.

7.Специализирано обучение на ръководители на компютърни кабинети.

3000

3000

2006 г.

2006 г.


2.3. Главната цел на Стратегията е повишаване на качеството на образованието в резултат на въвеждане на ИКТ.

В Стратегията не е предвиден срок, след който да се оцени въздействието на постигнатите количествени показатели върху качеството на образованието, с което частично не е оценено постигането на целта.

Съгласно чл.2, ал.1, т.16 от ПМС № 299 за създаване на Координационен съвет за информационно общество, негова задача, респективно на Постоянната работна група по използването на ИКТ в образованието, е да разработи оценки за ефикасността и ефективността на дейностите в областта на информационните технологиии, финансирани с бюджетни средства. От направеното проучване за изпълнение на тази задача, се установи, че няма разработени такива оценки.

^ Няма изготвяни качествени периодични анализи, липсва система за качествено оценяване на постигнатите резултати от осъществените дейности, с оглед тяхното въздействие върху качеството на образованието.


С преобладаващо отчитане на количествени резултати за периода 2005- 2007 г., МОН не е разгледало изпълнението на Стратегията като процес, на който едновременно с протичането му е необходимо и качествено оценяване. Така е пропусната възможността да се отчете напредъкът, да се установят тенденциите и добрите практики, както и областите на затруднения и слабости.1


^ 3. Дейност по създаване на нормативната уредба, регламентираща обучението по ИКТ чрез тяхното използване.


Стратегията предвижда задачи за създаване на новата нормативна уредба в следните направления:


а) изменение на професионалния статут на учителите, използващи ИКТ в учебната работа;


Необходимостта от повишаване на професионалния и социалния статут на учителя (включително на учителя по ИКТ) е обоснована и регламентирана в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015 г.), приета след Стратегията. През одитирания период са разработени: Стратегия за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри (декември 2006 г.), проект на модел за кариерно развитие на учителите(2007 г.), проект на модул за кариерно развитие към Национална програма „Диференцирано заплащане” (2008 г.). Тези разработки се обвързват с изпълнението на задачите на Националната програма. Така изпълнението на планираната дейност по Стратегията се осъществява във връзка с изпълнението на друг стратегически документ, който има същата цел като тази на Стратегията.


б) промяна на статута на ръководителя на кабинета по ИКТ;


Промяната в статута на ръководителя на кабинет по ИКТ е направена в Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Разработена е и типова длъжностна характеристика за същата длъжност.


в) утвърждаване на система за оценяване подготовката на учителите по ИКТ, както и система за оценяване на учителите, използващи ИКТ в учебната си работа.


1. По отношение наличието на система за оценяване подготовката на учителите по ИКТ няма независимо оценяване на уменията, с което не е извършена защита на уменията по някои от международно признатите ИКТ сертификати.2

2. По отношение наличието на система за оценяване на учителите, използващи ИКТ в учебната си работа, използването на ИКТ в учебната дейност е приет като показател от картата за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогическите кадри, приложение № 1 към Национална програма „Диференцирано заплащане”, приета с ПМС № 541 от 07.08.2007 г.


г) създаване или актуализиране на съществуващ нормативен документ, регламентиращ дистанционното обучение чрез използване на ИКТ;

Няма изпълнение по тази задача.3


д) разработване на съвременни норми за използване на ИКТ в учебния процес;


В изпълнение на тази задача е изменена, считано от 18.07.2006 г., Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.


е) разработване на норми за използване на ИКТ в учебния процес от деца с увреждания;


Осъществената от МОН дейност по закупуване на четяща програма, говоряща програма и Брайлови принтери с брайлови дисплеи, както и лицензирани базови софтуерни продукти не е достатъчна, за да осигури изцяло е-Образованието като действаща практика.

Въпреки това тя е изключително важна както за работоспособността на образователната система, така и за постигане на равенство на възможностите при използване на ИКТ от всички ученици независимо от здравословното им състояние.


ж) нормативен документ за въвеждане в учебните планове и програми използването на учебни материали на електронен носител.

Използването на учебни материали на електронен носител е в съответствие с Наредбата за учебниците и учебните помагала, приета с ПМС №104 от 2003 г. Съгласно разпоредбите на чл.7, ал.1 от същата, учебните помагала са под формата на печатно издание или издание на друг носител на информация.

За част от задачите в т.6 Дейност по създаване на нормативната уредба, регламентираща обучението по ИКТ и обучението чрез тяхното използване, не се налага изпълнение, поради което не е било необходимо да бъдат планирани.


С установените недостатъци при планирането на дейности от Стратегията по създаване на нова нормативна база не са създадени условия за ефективност при нейното изпълнение.


^ 4. Дейност по обучение и повишаване квалификацията на учителите за въвеждане на ИКТ в учебните дисциплини.


Обучението и повишаването на квалификацията на учителите за въвеждане на ИКТ в учебните дисциплини е ориентирано в следните направления: получаване на базови компютърни познания, прилагане на ИКТ при преподаване по всички учебни предмети, специализирано обучение на ръководителите на компютърни кабинети и обучение на директори на училища за използване на ИКТ в управлението на училището. МОН осъществява тази дейност чрез НПЦ по квалификация на педагогическите кадри в средното образование. През одитирания период е извършено:

  • ^ Обучение на ръководители на компютърни кабинети.

  • Обучение на учители за придобиване на базови и специфични компютърни умения.

Актуализираната Стратегия пред 2006 г. съдържа разширяване на задачата, свързана с обучението и повишаване на квалификацията на учителите по информатика. Нов момент е обучение не само за получаване на базови компютърни умения, но и обучение за придобиване на умения за използване на ИКТ при преподаването на учебните предмети. Учителите трябва да бъдат обучени да използват създаденото учебно съдържание и да създават електронно учебно съдържание.

^ Прегледът на предоставените документи показва, че през одитирания период не е извършвано обучение на учителите за използване на ИКТ при преподаване, за повишаване на тяхната квалификация, а само това за придобиване на базови ИКТ умения.

Анализът на информация показа, че и в тази дейност експертите от МОН отчитат резултатите с количествени показатели. За проведеното обучение на учителите за придобиване на базови компютърни умения не е извършено независимо оценяване на уменията, за да се постигне защита на уменията по някои от международно признатите ИКТ сертификати.

По време на одита бе обсъдена възможността да се събере информация за нов количествен показател – процент на преподаватели, които ползват съвременни ИКТ в преподавателската дейност. По данни на експерти от дирекция „ИКТ в образованието” преподавателите, които активно ползват нови технологии, са между 12 и 15%, а не толкова активно - още около 20%.


Липсата на оценка за качеството на частично проведеното обучение (само базови умения) и липсата на дейности за повишаване на квалификацията за използване на ИКТ при преподаване създават риск от намаляване на ефективността на тази дейност.  • ^ Обучение на директори

МОН осъществява дейността по обучение и повишаване на квалификацията на директорите за въвеждане на ИКТ чрез НИОД. През 2007 г. са осъществявани дейности в изпълнение на Национална програма за квалификация, модул «Квалификация на директори», включващи изготвена база данни за директори с базови компютърни умения.


^ 5. Дейност за създаване на образователен портал, платформи за дистанционно обучение и образователно съдържание по всички дисциплини.


5.1. В съответствие с планираните дейности, през 2006 г. е създаден Национален образователен портал, в който могат да работят съвместно учители, ученици, инспектори от РИО и МОН. Със създаването му са постигнати следните резултати:

а) достъпна е нормативната база, регламентираща дейността на българското училище;

б) дадена е възможност на училищата да изграждат собствени сайтове, да ги поддържат и развиват според техните нужди и желания.

в) за използването на наличното учебно съдържание от деца с увреждания е предвиден модул за звуково възпроизвеждане на текст. В него е предоставена и възможност за създаване на портали за всяко училище.

Едно от основните предназначения на портала е да предостави достъп до учебни ресурси в електронен вид или „електронни помагала”. На този етап се предвижда те да бъдат средство за допълване, обогатяване и модернизиране на традиционното образование. Разработени са електронни учебни курсове за задължителна образователна подготовка в гимназиалния етап на образование по български език и литература, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, информатика, информационни технологии, философия и история и цивилизация.


5.2. Дейностите по създаването и актуализирането на електронно учебно съдържание включват изработка на над 40 електронни помагала, които покриват основната част от гимназиалната степен на обучение.

Интернет достъпът на българските училища е един от значимите резултати от изпълнението на Стратегията. През одитирания период над 98% от училищата са получили Интернет достъп, а останалите 2% са такива в труднодостъпни райони, както и закрити.


С извършената дейност от МОН по създаване на Националния образователен портал и разработените електронни учебни помагала се постигат част от специфичните цели на Стратегията за въвеждане на ИКТ в образованието.


^ 6. Дейност за дооборудване на училищата с компютри и мултифункционални устройства.


Съгласно една от специфичните цели на Стратегията, оборудването на училищата с компютри трябва да осигури съотношение брой ученици на 1 компютър – 12:1 към 2007 г. В актуализираната Стратегия това съотношение се планира да бъде подобрено на 10:1.

В отчета по политики и програми на МОН за 2007 г. отчетеното съотношение е 13:1, а в доклада за изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2007/2008 г.) е 11.5:1. Дооборудването като дейност през одитирания период основно цели приемливо съотношение ученик – компютър. Въпреки планираното и отчетеното съотношения, по експертно мнение съотношение по-високо от 5:1 ученици на компютър не създава добри условия за реално въвеждане на ИКТ във всички учебни дисциплини.

Със заповеди №№ РД 11-7 от 10.05.2007 г., РД 11-09 от 06.06.2007 г. и РД 11-10 от 19.06.2007 г. на училищата са предоставени мултифункционални устройства, преносими компютри и мултимедийни прожектори.

Екипът проучи информацията за степента на модернизация на ИКТ в училищата за одитирания период, която по експертно мнение е около 60%.


Анализите показват, че дейностите в изпълнение на Стратегията са планирани и осъществявани в развитие и последователно, което подпомага постигането на главната цел на Стратегията. Те са успешна стъпка на МОН към модернизиране на образователната система, базирана на масово прилагане на ИКТ в процеса на обучение, което е в съответствие със задачите на средното образование от Правителствената програма.


^ III. ПРЕПОРЪКИ


На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, на министъра на образованието и науката се дават следните препоръки:


1. Дейностите по въвеждане на ИКТ в училищата да се оценят с критерии за качество. Да се отчетат напредъкът, да се установят тенденциите и добрите практики, с оглед тяхното въздействие върху качеството на образованието.

2. Да се издаде нормативен акт, регламентиращ дистанционното обучение чрез използване на ИКТ.


На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в срок до четири месеца от получаването на настоящия доклад министърът на образованието и науката следва да предприеме мерки и да уведоми писмено за това Сметната палата.


Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е приет от Сметната палата с решение № 092 от 30.04.2009 г.


Ерджан АЛКОВА,

член на Сметната палата

и ръководител на Отделение V1 Препоръка № 1

2 Препоръка № 3

3 Препоръка № 2

Скачать 227,26 Kb.
оставить комментарий
Дата30.04.2012
Размер227,26 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх