Бронзов медал, XI международна олимпиада по информатика icon

Бронзов медал, XI международна олимпиада по информатикаСмотрите также:
Първо място златен медал и диплом...
Олимпиада знатоков и любителей словесности...
Представляют II международная олимпиада искусств положение...
Ii химия, биология Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!"...
Задачами Олимпиады является...
«Искусство против войны» III международная олимпиада искусств положение...
ÊÎÌÈÑÈß ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß...
-
Всероссийская олимпиада (далее Олимпиада нпо) по профессии «Повар»...
Положение
Конкурс понимания письменного текста > Лексико-грамматический тест Конкурс письменной речи...
-скачать

АВТОБИОГРАФИЯ


Светлин Иванов Наков

Хоноруван преподавател по компютърни науки,

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Тел. (+359) (88) 841-80-12

E-mail:

Личен сайт: http://www.nakov.com

Образование


Бакалавър по Информатика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2003

Средно образование, Природоматематическа гимназия “В. Друмев”, В.Търново, 1999

Награди


Национална стипендия “Джон Атанасов” за постижения в овладяването на компютърните науки, фондация “Еврика”, 2003

Класиране и участие на финалите на световното междууниверситетско състезание по програмиране (ACM International Collegiate Programming Contest), като треньор, Прага, 2004

Бронзов медал, XI международна олимпиада по информатика (IOI99), Турция, 1999

Бронзов медал, X международна олимпиада по информатика (IOI98), Португалия, 1998

Бронзов медал, VII балканска олимпиада по информатика (BOI99), Гърция, 1999

Бронзов медал, IV балканска олимпиада по информатика (BOI96), Кипър, 1996

Национална диплома за отличен успех и високи резултати в областта на информатиката, 1999

1во място, национална студентска олимпиада по програмиране (отборно), 2001

1во място, национална студентска олимпиада по програмиране (отборно), 2000

1во място и студентски права, национална ученическа олимпиада по информатика, 1998

3то място и студентски права, национална ученическа олимпиада по информатика, 1999

Победител в още над 30 други национални състезания по програмиране, 1994-2001
^

Заемани длъжности


03/2004 - до сега Научен сътрудник за .NET Framework, Microsoft Research, Великобритания

04/2004 - до сега Председател, Българска асоциация на разработчиците на софтуер

03/2004 - до сега Консултант, Асоциация за информационна сигурност

10/2000 - до сега Хоноруван преподавател по компютърни науки, Софийски Университет

06/2003 - 01/2004 Консултант по информационни технологии, Пауър Партнер

12/2002 - 06/2003 Старши софтуерен инженер и ИТ консултант, ТехноЛогика

03/2002 - 11/2002 Старши софтуерен разработчик, Сага Технолъжди

05/2000 - 01/2002 Старши софтуерен инженер, Мусала Софт

07/1999 - 04/2000 Софтуерен разработчик, КомСофт

10/1999 - 03/2000 Софтуерен разработчик, FoxWare

09/1998 - 12/1998 Софтуерен разработчик, АртКом

05/1996 – 09/1998 Софтуерен разработчик, 4M
^

Преподавателска работа


Хоноруван лектор по “Интернет програмиране с Java” в СУ, 350 студента, 2004

Асистент по „Мобилни технологии” в СУ, ръководител на курса „.NET Compact Framework”, 2004

Хоноруван лектор по “Проектиране и анализ на компютърни алгоритми-1” в СУ, 350 студ., 2003

Хоноруван лектор по “Мрежова сигурност - 2” в Софийски Университет, 100 студента, 2004

Хоноруван лектор по “Мрежова сигурност” в Софийски Университет, 400 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Програмиране за платформа .NET” в СУ, 300 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Конструиране на качествен програмен код” в СУ, 250 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Мрежова сигурност” в Софийски Университет, 350 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Интернет програмиране с Java” в СУ, 450 студента, 2002

Асистент по “Проектиране и анализ на компютърни алгоритми” в СУ, 180 студента, 2001

Асистент по “Структури от данни в програмирането със C++” в Софийски Университет, 2001

Асистент по “Увод в програмирането с Java” в Софийски Университет, 2000
^

Знания и умения

Разработка на софтуер


Обектно-ориентирано програмиране и проектиране на софтуер;

Интернет технологии и Web-програмиране;

Разпределени системи и многослойни архитектури;

Конструиране на висококачествен програмен код;

Релационни бази от данни и проектиране на бази от данни;

Мрежова сигурност, PKI и криптография;

Многонишково програмиране и синхронизация;

Структури от данни и алгоритми
^

Езици за програмиране


Java, C#, C, C++, SQL, Delphi, Pascal, PHP, JavaScript, Lisp, Prolog, Basic, Logo

Софтуерни технологии


Microsoft .NET Framework – C#, Windows Forms, ASP.NET, ADO.NET, Web-услуги, Remoting

Java, J2EE – JDK, JDBC, Java Beans, Servlets, JSP, RMI, EJB, JNDI, AWT/Swing, Sockets, Multithreading, Applets; Tomcat, JBoss, OC4J, WebLogic; Struts; Ant

Бази от данни – Oracle, MS SQL Server, MS Access, SQL, PL/SQL, ODBC, JDBC, ADO, ADO.NET, stored-процедури

Web-програмиране – CGI, Servlets, JSP, Struts framework, PHP, XOOPS CMS, ASP.NET

Web-дизайн и свързани с него технологии – HTML, DHTML, CSS, JavaScript

Интернет протоколи – TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, FTP

Програмиране със сокети – Winsock, Java сокети, .NET сокети

Програмиране под Windows – Win32 API, COM, ActiveX, ODBC, ADO

XML-програмиране – DOM, SAX, DTD, XSchema, XPath, XSL/XSLT

PKI, Цифрови сертификати и цифрови подписи – Java Cryptography Architecture, JCE

Мобилни технологии – WAP, WML, WMLScript, .NET Compact Framework
^

Други умения


Работа в екип; Добър организатор и ръководител; Комуникационни умения; Добри преподава­телски умения; Добри умения за писане на статии;

Езици


Английски, Руски, Български

Книги


Наков С. и колектив, Програмиране за .NET Framework, том 1, 801 страници, издателство Faber, Велико Търново, 2005, ISBN 954-775-505-6

Наков С., Интернет програмиране с Java, 230 страници, издателство Faber, Велико Търново, 2004, ISBN 954-775-305-3

Наков С., Java за цифрово подписване на документи в уеб, 144 страници, издателство Faber, Велико Търново, 2005, ISBN 954-775-504-8
^

Избрани публикации


Наков С., Цифрово подписване на документи в Java-базирани Web-приложения (серия от 5 статии), Developer.com, 2003-2004

Наков С., Интернет програмиране с Java (серия от 8 статии), PC Magazine/Bulgaria, 2002-2003

Наков С., Web-програмиране с Java Server Pages, PC Magazine/Bulgaria, август 2000

Наков С., Java-сървлети – въведение в Web-програмирането, PC Magazine/Bulgaria, май 2000

Атанасова И., Наков С., Наков П., ArtsSemNet: От двуезичен речник към двуезична семантична мрежа, доклади на Международен симпозиум по ресурси и инструменти за обработка на балкански езици, Първа балканска конференция по информатика, Солун, Гърция, ноември 2003

Наков С., Атанасова И., FineArtsDict – Софтуер за съставяне и поддръжка на двуезични компютърни тълковни речници, доклади на 6-ти международен научен симпозиум МАПРЯЛ, Белград, юни 2004

Атанасова И., Наков П., Наков С., Построяване на двуезична семантична мрежа за руската и българската терминология на изобразителното изкуство, доклади на национална научнопрактическа конференция BulMET”, стр. 222-229, ISSN 1310-9278, Варна, май 2003

Атанасова И., Наков П., Наков С., Семантична техника за автоматично извличане на хипоними от терминологични речници, доклади на 8-ми международен научен симпозиум МАПРЯЛ 2002, стр. 309-314, Велико Търново, април 2002

Атанасова И., Наков С. Подбор на диктовки по ортография с помощта на специализиран софтуер, доклад от научна конференция “Език и стратегии в обучението”, Велико Търново, 2004

Атанасова И., Наков П., Наков С., Информационните технологии в помощ на изследователя-лингвист, доклади от 8-ми международен научен симпозиум МАПРЯЛ 2002, стр. 304-309, Велико Търново, април 2002
^

Избрани семинарни лекции


"Мрежова сигурност и мрежови атаки" – почетна Климентова лекция по време на Климентовите дни на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” по покана на ръководството на Факултета по Математика и Информатика, София, ноември 2003

“Сигурност в Microsoft .NET Framework приложенията”, лектор на национална конференция „Информационните технологии в образованието – необходима инвестиция за бъдещето на България", София, април 2004

“Новости в JDK 1.5”, лектор на годишния технически семинар на ЛИО, БАРС и ISECA, София, юли 2004

“Цифрово подписване на документи в Web – Java-базиран framework с отворен код”, лектор по време на WebDev Conference (WebTech'2004), София, март 2004

“Borland Janeva: взаимодействие между .NET, J2EE и CORBA” – лектор по време на деня на Microsoft и Borland разработчиците, София, февруари 2004

“Тайните на .NET Windows Forms и DataGrid” – лектор по време на деня на Microsoft и Borland разработчиците, София, февруари 2004

“Microsoft .NET Framework - кратък технически преглед” – серия от лекции по време на деня на Microsoft разработчиците в 10 български университета, декември 2003 - март 2004

“Инфраструктура на публичния ключ и приложения” – лектор на Първа национална конференция “Универсалният електронен подпис – доверие и сигурност", Кранево, юни 2003

“Мрежова сигурност и хакерски атаки” – лектор на пролетния международен семинар по компютърни мрежи, организиран от Борд на студентите от европейските технически университети, София, април 2003

“Платформата J2EE” – лектор на семинар на Българска група на потребителите на Oracle, София, юни 2003

“Софтуерно инженерство” – лектор по време на образователните програми за националната здравна каса, Велико Търново и Пловдив, януари 2003

“Съвети и практики при проектирането на J2EE приложения” – лектор на семинар на Българска група на потребителите на Oracle, Велико Търново, септември 2002

“Интернет и обучението по информатика в училищата” – лектор на 4-тата годишна среща на координаторите на програмата I*EARN за централна и източна Европа и централна Азия, Блед, Словения, март 1999

Последна промяна: 07/2004
Скачать 79,88 Kb.
оставить комментарий
Дата30.04.2012
Размер79,88 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх