На независимия одитор icon

На независимия одитор


Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать
До акционерите

На “ Капман”АД


ДОКЛАД

НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР


Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на “Капман” АД, включващ баланс към 31 декември 2006 година, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни бележки.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети и разясненията към тях, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, кото да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки , които да са разумни при конкретните обстоятелства.

^ Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания , както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестчванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от рпесенката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности , отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна за предприятието, за да разработи одиторски процедури , които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието . Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовиия отчет дава вярна и честна представа за финасовото състояние на “Капман “ АД към 31 декември 2006 година, както и за неговите финансови резултати от дейността, и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие със Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти


^ Доклад върху други законови изисквания

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2006 година. В резултат на това удостоверчваме, че представения от ръководството годишен доклад за дейността е в съответствие с финансовия отчет за 2006 година.


Регистриран одитор 0367 Цецка Попова

09.03.2007г.

гр. София


ПОЯСНЕНИЯ

КЪМ

СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2006г.
^
1.Учредяване и регистрация
Капман АД е акционерно дружество, регистрирано в СГС по фирмено дело


№ 15165/1996г. Дружеството е получило разрешение № 130 - ИП от 12.11.1997г. от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник и разрешение № 0152/03.09.1998г. от БНБ за извършване на дейност като финансова къща. Към момента основният капитал на дружеството е 1 700 000 лева, разпределен в 1 700 000 безналични акции с номинална стойност 1 лев.

Предметът на дейност на дружеството е свързан със:

- изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;

- сделки за собствена сметка са ценни книжа;

- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, влючващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания от клиента;

- предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;

- поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценни книжа за собствена сметка;

- предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка;

- съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, влючително попечителска дейност ( държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция ) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

- предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

- консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

- сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

- инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;

- услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценни книжа за собствена сметка и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.


2.Счетоводна политика

2.1.Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответсвие с изискванията на: Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансови отчети и разясненията към тях, Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите касаещи дейността на инвестиционните посредници, както и други национални нормативни актове и вътрешни нормативни актове на дружеството, отразяващи спецификата на дейността. Всички данни за 2005 и 2006 са представени в настоящия финансов отчет в лева.

Счетоводната политика е разработена с цел да гарантира, че информацията от счетоводните отчети е : уместна при вземане на решения от потребителите на Капман АД, надеждна с оглед на вярно представяне на резултатите от дейноста и финансовото състояние на дружеството, правилно отразяване на икономическото състояние на събитията и операциите, неутралност, предпазливост по отношение на преценките, пълнота и завършеност по отношение на всички завършени аспекти.

Използвания счетоводен софтуерен продукт и индивидуален сметкоплан дават вярно и честно отразяване на дейността на дружеството и гарантират, че представената във финансовите отчети информация е достоверна.

При разработване на счетоводната политика са спазени следните счетоводни принципи и практики: Честно представяне, Действащо предприятие, Принципа на начисляването, Последователност на представянето, Същественост и окрупняване, Компенсиране, Сравимост на информацията.


2.2.^ Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.


2.3.Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък върху печалбата в размер на 15.00%.При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба са отчетени временни данъчни разлики свързани с начисляване на провизии по неизползвани (компенсируеми) отпуски .


2.4.Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.
оставить комментарий
страница1/6
Дата30.04.2012
Размер0,76 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх