Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии.  icon

Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. 


Смотрите также:
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. Правоведение...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. Правоведение...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...
Новые поступления в библиотеку балтийской международной академии. ...



Загрузка...
скачать
20 февраля 2012 г.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ БАЛТИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ.




книги с обложкой и аннотацией.



ПРАВОВЕДЕНИЕ. ЭКОНОМИКА.


Čakste, Konstantīns

Civiltiesības. Lekcijas. Raksti / Konstantīns Čakste. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. - 356 lpp.


Čakste, Konstantīns

Civiltiesības. Lekcijas. Raksti.


ISBN 978-9934-0-1799-5

Grāmata “Civiltiesības” būs noderīga visiem civiltiesību, kā arī tiesību vēstures interesentiem. Tā sagatavota, pieminot ievērojamā latviešu jurista un sabiedriskā darbinieka Konstantīna Čakstes (1901–1945) 110. dzimšanas dienu.

Grāmatas I daļa sastāv no līdz šim nepublicētām Konstantīna Čakstes lekcijām, kas nolasītas Latvijas Universitātē laikā no 1937. gada 22. septembra līdz 1938. gada 4. maijam. Lekcijas veltītas galvenokārt Latvijas Civillikuma normu skaidrošanai. Šis Civillikums, kura izstrādāšanā aktīvi piedalījās Konstantīns Čakste, stājās spēkā 1938. gadā.

Savukārt grāmatas II daļā ievietotas Konstantīna Čakstes atsevišķiem civiltiesību jautājumiem veltītas publikācijas. Ievērojamākās no tām – “Nama sadalīšana dzīvokļos”, “Motorizēto satiksmes līdzekļu īpašnieku atbildības problēma Latvijas un ārzemju civiltiesībās” un habilitācijas disertācija “Nomaksas pirkums Latvijā un ārzemēs”.


^

Krogzeme, Hilda


Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: mācību grāmata / Hilda Krogzeme. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. - 302 lpp.

 Pūķis, Māris


Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums / Māris Pūķis. - Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. - 512 lpp.


Pūķis, Māris

Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums.


ISBN 978-9984-39-863-1

Klajā nākusi Latvijas Pašvaldību savienības vecākā padomnieka, fizikas un ekonomikas doktora Māra Pūķa grāmata "Pašu valdība". Grāmatā apkopota Latvijas pašvaldību pieredze un ideju vēsture no 1989.gada līdz mūsdienām, kā arī sniegts pašvaldību attīstības nākotnes redzējums.

"Pašvaldība ir pašu valdība," grāmatas autors Māris Pūķis skaidro tās nosaukumu. "Pašvaldība ir iedzīvotāju vara, kas dara iedzīvotāju un savas teritorijas labā to, kas tai šķiet labi un kas nav aizliegts. Tāpēc šī grāmata ir publicistiska decentralizācijas aizstāvība." "Pašvaldību pieredze liecina, ka nav viendabīgi jāregulē jautājumi, kurus dažādās teritorijās būtu labāk regulēt, piemērojoties vietējiem apstākļiem," uzsver Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un piebilst: "Tomēr izpratne, ka vienlaikus jāsamazina gan regulējošo normu apjoms, gan to detalizētas kontroles pakāpe, vēl joprojām nav sasniegta. Krīze šādas izpratnes procesu paātrina. Cerēsim, ka krīze paātrinās sabiedrībā izpratni arī par daudzām citām problēmām, kas analizētas šajā grāmatā."

 Tutāne, Santa

Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā: mācību līdzeklis / Santa Tutāne, Aldis Čevers. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. - 102 lpp.


Tutāne, Santa

^ Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā.


ISBN 978-9934-10-068-0

Mācību līdzeklis paredzēts specialitātes "Muitas un nodokļu administrēšana" studentiem, bet to var izmantot arī citu specialitāšu augstskolu studenti un pasniedzēji, kvalifikācijas celšanas kursu klausītāji, muitas dienesta darbinieki, visi intereenti, kas vēlas iepzīties ar muitas lietu regulējošām normām un starptautiskajiem līgumiem kā būtiskākajiem muitas tiesību avotiem. Darbā ir aplūkoti starptautiskie līgumi kā tiesību avoti, to pieņemšana, pazīmes, klasifikācija, darbība. Īpaša uzmanība veltīta muitas lietas regulējošajiem līgumiem, kas tieši vai netieši ietekmē muitas funkciju regulēšanu pasaulē, kā arī tām starptautiskajām organizācijām, kas piedalās muitas tiesiskā regulējuma veidošanā. Teorijas ilustrēšanai ir izmantoti statistikas dati, kas raksturo starptautisko tirdzniecību un muitas iestāžu darbību.

^

 Vanags, Jānis


Rīgas Osta. Vēsture, pieredze, attīstība / Jānis Vanags. - LZA Ekonomikas instituts, 2010. - 247 lpp.: il.




Vanags, Jānis

Rīgas Osta. Vēsture, pieredze, attīstība.


ISBN 978-9984-49-113-4

250 lappušu biezās grāmatas Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība trijās daļās analizēti nozīmīgākie notikumi Rīgas ostas vēsturē no pirmsākumiem līdz XXI gadsimta pirmajai desmitgadei – ostas 810. gadadienai. Grāmata veidota kā vērienīgs pētījums, kurā osta ir galveno vēsturisko notikumu epicentrā, un tās attīstība aplūkota ciešā saistībā ar Rīgas pilsētas un Latvijas valsts attīstību.Pirmo reizi izdots tik apjomīgs darbs, kurā ieskicētas visas svarīgās Latvijas vēsturiskās norises un parādīts, kā tās ietekmējušas Rīgas un ostas sociālo un ekonomisko dzīvi; kā dažādas varas vērtējušas milzīgo dabisko priekšrocību - izcili izdevīgo vietu, kurā robežojas iekšzemes kuģošanas ceļš ar jūras kuģu ceļu - un pratušas izmantot un attīstīt Rīgas ostu saviem militārajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem mērķiem.Grāmatā analizēti dažādu ostas darbības virzienu ekonomiskie rādītāji. Grāmatā izmantoti Rīgas Brīvostas pārvaldes, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas valsts Kinofotofonodokumentu arhīva, Latvijas valsts arhīva un Rīgas brīvostas uzņēmumu materiāli.


Huenemann, Charlie

Understanding Rationalism / Charlie Huenemann. - ACUMEN, 2008. - 166, [IX] p.


Huenemann, Charlie
^

Understanding Rationalism.



ISBN 978-1844-65-112-2

The three great historical philosophers most often associated with rationalism - Descartes, Spinoza and Leibniz - opened up ingenious and breathtaking vistas upon the world. Yet their works are so difficult that readers often find themselves stymied. "Understanding Rationalism" offers a guide for anyone approaching these thinkers for the first time. With clear explanations, elegant examples and insightful summaries, "Understanding Rationalism" unlocks their intricate metaphysical systems, which are by turns surprising, compelling and sometimes bizarre. It also lays out their controversial stances on moral, political and religious problems. The study is framed by an opening discussion of the broad themes and attitudes common to these three philosophers and a closing analysis of the legacy they left for the rest of philosophy.


Management under Conditions of Risk and Uncertainty / edited by ^ Beata Doman'ska-Szaruga, Wioletta Wereda. - Publishing Company EMKA, 2011. - 406 p.


Гречуха, В.Н.

Международное транспортное право: учебник / В.Н. Гречуха. - Москва: ЮРАЙТ, 2011. - 474 с. - (Магистр).


Улмер, Роберт Р.

Эффективная кризисная коммуникация. От кризиса к возможности / Роберт Р. Улмер, Тимоти Л. Селлнау, Мэттью В. Сиджер; пер. с англ. - Харьков: изд-во Гуманитарный Центр (Науменко А.А.), 2011. - 268 с.


Улмер, Роберт Р.

Эффективная кризисная коммуникация. От кризиса к возможности.


ISBN 978-966-8324-73-4

Давно известна истина - жизнь имеет черно-белую окраску, где полоски разного цвета чередуются с завидным постоянством. И, хотим мы того или нет, но кризисы - это неотъемлемая часть нашей жизни, подстерегающая нас буквально на каждом шагу. Не исключение в этом смысле и организации. Однако кризис имеет не только негативный оттенок, как мы привыкли считать. Кризис говорит нам, что пришло время изменений, пришло время остановиться, оглянуться назад, внимательно оценить настоящее и пересмотреть будущее, именно кризис позволит нам понять, правильно ли мы двигались и действовали до сих пор. Другими словам, он несет в себе возможность обновления. Именно это об этом и пойдет речь в этой книге.

В ней собраны практические советы, позволяющие эффективно управлять и преодолевать кризисы, обозначены базовые стратегии коммуникации в разнообразных кризисных ситуациях - терактах, пищевых отравлениях, природных катаклизмах, производственных кризисах и т.д. Отличительная особенность книги в том, что авторы успешно объединили в ней теорию с практикой, выводя правила на основе реально произошедших кризисов, затронувших целые страны, ранее считавшиеся неприступными, и ведущие в своей отрасли организации. Стиль поведения и коммуникации у каждой из них был разным, и именно это разница сыграла решающую роль в исходе дела.

Основная идея, красной нитью проходящая через всю книгу, в том, что кризис несет в себе потенциал для обновления. И если уж нам не удалось его избежать, то, по крайней мере, с помощью советов и рекомендаций авторов мы сможем изменить траекторию развития событий, и преобразовать кризис в возможность.

 Цвайгерт, Конрад

Сравнительное частное право. В 2-х тт. - Том I. Основы. Том II. Договор. Неосновательное обогащение. Деликт / Конрад Цвайгерт, Хейн Кетц; пер. с нем. Ю.Н. Юмашева. - Москва: Международные отношения, 2010. - 728 с.


Цвайгерт, Конрад

^ Сравнительное частное право. В 2-х тт. - Том I. Основы. Том II. Договор. Неосновательное обогащение. Деликт.


ISBN 978-5-7133-1371-5

Фундаментальное исследование, выполненное известными в мировой юридической литературе авторами, получило широкое международное признание как классическая работа в области сравнительного правоведения.

В условиях глобализации и растущей международной взаимозависимости мировой опыт решения трудных и спорных проблем правового регулирования хозяйственной жизни приобретает остро актуальное значение. Это в особенности верно для России, создающей новую правовую основу экономической жизни страны.

Предлагаемое читателю издание, в котором комплексно представлены правовые системы современного мира в области частного права, призвано стать настольной книгой для нового поколения юристов самого широкого профиля - от студентов, аспирантов и преподавателей вузов до законодателей, ученых и практикующих юристов.


^ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИМ И ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ.


Freijers, Valters

Tūrisma mārketings. Uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers; no vācu val. tulk. Ilze Salna, Sandra Skuja. - Rīga: Turība, 2011. - 621 lpp.


^ Freijers, Valters

Tūrisma mārketings. Uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība.


ISBN 978-9984-828-53-4

Šī grāmata ir būtisks pienesums Latvijas tūrisma studentu, uzņēmēju un citu interesentu izpratnes veidošanā gan par tūrisma mārketinga teorētiskajiem, gan praktiskajiem aspektiem. Sistemātiskums mārketinga pārvaldības procesa izklāstā ļaus grāmatas lasītājiem apgūt mūsdienu mārketinga plānošanu un realizēšanu, sākot no idejas, tirgus izpētes un piemērotāko mārketinga stratēģiju noteikšanai līdz mārketinga pasākumu izvēlei, to īstenosanai un rezultātu kontrolei.

Tūrisma mārketingam salīdzinājumā ar tradicionālajām mārketinga teorijām piemīt daudzas īpatnības. Šajā darbā ir atspoguļoti tūrisma mārketinga pārvaldības pamati dažādiem tūrisma uzņēmumiem (tūrisma operatoriem, ceļojumu aģentūrām, tūrisma mītnēm) un tūrisma organizācijām (tūrisma vietu mārketinga pārvaldības organizācijām, tūrisma apvienībām, asociācijām), kas darbojas gan tūrisma mikrolīmenī, gan makrolīmenī. Grāmatā apkopotas tūrisma mārketinga teorētiskās atziņas.

Plašs un profesionāls ieskats tūrisma mārketingā. Grāmata paredzēta tūrisma uzņēmējdarbības studentiem un nozares pētniekiem. Grāmatā atrodamie padomi mārketinga koncepciju izstrādē noderēs gan tūrisma praktiķiem, gan citu nozaru speciālistiem.


Aviation and Tourism. Implications for Leisure Travel / edited by ^ Anne Graham, Andreas Papatheodorou, Peter Forsyth. - ASHGATE, 2010. - 377, [29] p.




Aviation and Tourism. Implications for Leisure Travel

edited by Anne Graham, Andreas Papatheodorou, Peter Forsyth.


ISBN-13: 978-0-7546-7187-9

Transport is an essential element of tourism, providing the vital link between the tourist generating areas and destinations. Good accessibility, which is determined by the transport services provided, is a fundamental condition for the development of any tourist destination. Moreover the transport industry can be a major beneficiary of tourism because of the additional passenger demand that may be generated. Aviation is an increasingly important mode of transport for tourism markets. Whilst geography has meant that, in modern times, air travel has always been the dominant mode for long distance travel and much international tourism, moves towards deregulation, and in particular the emergence of the low cost carrier sector, have also increased aviation's significance for short and medium haul tourism trips. Thus, developments in aviation can have very major implications for many leisure and business tourism markets. However the characteristics and needs of leisure travelers are generally so very different from business travelers that this necessitates a separate consideration of these markets if a detailed understanding of the relationship with aviation is to be gained. In spite of the obvious closeness between the aviation and tourism industries, there are very few specialist texts on this subject. Most tourism-focused books consider aviation as just one component of the tourism industry, which needs to be discussed, whereas aviation specialist texts rarely concentrate on just leisure travel. In addition there is very little literature that gives a detailed appreciation of the complexities and potential conflicts associated with the development of coherent and effective aviation and tourism policies. Therefore it is the aim of this book to fill this important gap which exists with a comprehensive, in-depth study of the relationship between aviation and leisure travel. The book deals exclusively with issues related to the relationship between aviation and leisure travel. It does this with an analysis of the theoretical concepts relevant to the subject area combined with a detailed investigation of current practice within the aviation and tourism industries. Each chapter is illustrated with case study material that will reinforce the understanding of the issues that are being examined.


^

 Goeldner, Charles R.


Tourism: Principles, Practices, Philosophies / Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie. - 12th ed. - Published by John Wiley & Sons, Inc., 2012. - 494, [18] p.


Goeldner, Charles R.

Tourism: Principles, Practices, Philosophies.


ISBN-13: 9781118071779

The 12th Edition of Tourism: Principles, Practices, Philosophies explores major concepts in tourism, what makes tourism possible, and how tourism can become an important factor in the wealth of any nation. It is written in global terms, making it appropriate not only in the US but also for our subsidiary markets. It provides an overview of the principles, practices, and philosophies that affect the cultural, social, economic, psychological, and marketing aspects of human travel and the tourism industry. It looks at all aspects of the industry that serves travelers.

The 12th Edition is an overall update of this leading comprehensive tourism text. Because the tourism industry changes so rapidly, the revision involves adding new developments, updating data, updating profiles, expanding some sectors, adding new web sites, adding selected references, and expanding the glossary. B&Bs, time share, meetings and conventions, sustainable tourism, climate change, social media, mobile marketing are some topics given expanded coverage in this new 12th Edition.


Vogel, Harold L.

Travel Industry Economics. A Guide for Financial Analysis / Harold L. Vogel. - Cambridge University Press, 2006. - 284, [15] p.


Vogel, Harold L.

Travel Industry Economics. A Guide for Financial Analysis.


ISBN-13: 978-0-521-02694-9

People around the world spend at least one trillion dollars on travel each year. Travel and tourism comprise the world's largest industrial sector and employ over 300 million people, nearly one-tenth of the global work force. In this path-breaking book Harold L. Vogel examines the business economics of each of the segments of the travel industry, comprised of airlines, cruises, railroads, buses, automobiles, hotels, casinos, amusement and theme parks, and tourism. The result is a concise, up-to-date reference guide for financial analysts, economists, industry executives, and teachers and students interested in the economics, finance, and marketing of travel-related goods and services in the United States and overseas. A glossary, "time-line" diagrams, and technical appendices enhance the book's appeal as a reference tool. Its fully integrated assessment of the business of travel makes the work unique in the marketplace. Harold L. Vogel is author of the highly successful Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. A chartered financial analyst, Mr. Vogel was a senior analyst with Merrill Lynch for seventeen years. He is an adjunct professor in the Graduate School of Business at Columbia University.


^ Баумгартен, Л.В.

Управление качеством в туризме: учебник / Л.В. Баумгартен. - Москва: Академия, 2010. - 304 с.


Баумгартен, Л.В.

Управление качеством в туризме.


ISBN 978-5-7695-5432-3

Рассмотрены классификации туристских услуг, услуг средств размещения и общественного питания, показатели качества всех видов услуг в туризме как объектов управления. Приведены методология управления качеством туристских услуг, методы оценки удовлетворенности ими потребителями. Освещены современная модель управления качеством в туризме на базе процессного подхода; требования международных стандартов на системы менеджмента качества; системы менеджмента качества на основе принципа TQM, критериев национальных премий по качеству, методологии «Шесть сигм» и кайдзен; интегрированные системы менеджмента качества и оценка результативности и эффективности систем менеджмента качества. Для студентов высших учебных заведений.


^ Бессараб, Д.А.

География международного туризма: пособие. В двух частях. Ч. 1. Туристическое страноведение / Д.А. Бессараб, Л.В. Штефан. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 144 с. - (География путешествий и туризма).


Бессараб, Д.А.

География международного туризма. Ч.1.

^ Туристическое страноведение.


ISBN 978-985-536-155-9

Пособие включает широкий круг вопросов, связанных с изучением раздела "Туристическое страноведение" учебной дисциплины "География международного туризма". Содержит разноуровневые задания, способствующие продуктивной работе студентов на практических и семинарских занятиях и формирующие

пространственное и фактическое представление о туристических

ресурсах континентов и отдельных стран.

Адресовано студентам и преподавателям вузов, всем тем, кто занят в системе туристического бизнеса, любителям путешествий, учителям.


^ Бессараб, Д.А.

География международного туризма: пособие. В двух частях. Ч. 2. География видов туризма / Д.А. Бессараб, Л.В. Штефан. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 244 с. - (География путешествий и туризма).


Бессараб, Д.А.

География международного туризма. Ч.2. География видов туризма.


ISBN 978-985-536-156-6

Пособие включает широкий круг вопросов, связанных с изучением раздела "География видов туризма" учебной дисциплины "География международного туризма". Содержит разноуровневые задания, способствующие продуктивной работе студентов на практических и семинарских занятиях. Рассматриваются вопросы географического размещения и условий организации различных видов туризма.

Адресовано студентам и преподавателям вузов, всем тем, кто занят в системе туристического бизнеса, любителям путешествий, учителям.


^ Бутко, И.И.

Туризм. Транспортные туры и круизы: учебное пособие / И.И. Бутко. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 332 с. - (Туризм и сервис).


Бутко, И.И

Туризм. Транспортные туры и круизы.


ISBN 978-5-222-16328-3

Рассмотрены теоретические и прикладные положения, освещающие формирование и реализацию турпродукта в экскурсионно-транспортных турах различными видами транспорта.

Книга будет полезна сотрудникам туроператорских фирм, научным работникам в сфере туризма, а также студентам профильных и гуманитарных вузов при изучении учебных дисциплин и выполнении курсовых и дипломных работ.


^ Гельман, В.Я.

Статистика туризма: учебник / В.Я. Гельман. - Москва: Академия, 2010. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).


Гельман, В.Я.

Статистика туризма.


ISBN 978-5-7695-6563-2

Рассмотрены общая теория статистики и социально-экономическая статистика, касающиеся статистических наблюдений, материала, выборок, гипотез, исследований взаимосвязи, регрессивного анализа, методов многомерной статистики, временных рядов, индексов, графического изображения статистических показателей, а также статистики населений, общественного мнения, трудовых ресурсов, заработной платы и производительности труда, производственных фондов, общественного продукта и его распределения. Особое внимание уделено вопросам статистики туризма, в том числе классификации видов деятельности в области туризма, туристского спроса и их характерных туристских товаров и услуг потребителей, средств размещения и транспорта, показателям статистики туризма и оценке вклада туризма в экономику государства. Для студентов высших учебных заведений.


^ Грачева, О.Ю.

Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта: учебно-практическое пособие / О.Ю. Грачева, Ю.А. Маркова, Л.А. Мишина,

...[и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и Кº, 2012. - 276 с.


^ Грачева, О.Ю.

Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта.


ISBN 978-5-394-01430-7

В учебно-практическом пособии рассматриваются особенности туристического бизнеса в России, порядок образования туристической фирмы, разработка и выбор туристических программ. Раскрыты вопросы взаимоотношений турфирмы с клиентами и конкурентами, кадрового обеспечения и т. д.

Для студентов, обучающихся по направлению "Туризм", преподавателей, а также работников туристических фирм.


^ Иванов, В.В.

Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе / В.В. Иванов, А.Б. Волов. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 336 с.




^ Иванов, В.В.

Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе.


ISBN 978-5-16-004304-3

В книге описаны основные модели, механизмы и инструменты антикризисного управления в гостиничном бизнесе. Детально рассмотрены источники возникновения кризисных явлений и реализации эффективных текущих решений, обеспечивающих санацию бизнеса. Изложены управленческие, инновационные, финансовые, маркетинговые и инвестиционные схемы, позволяющие отелю и собственникам гарантировать устойчивый конкурентоспособный рост для сохранения и увеличения стоимости бизнеса

Книга предназначена для работников индустрии гостеприимства, преподавателей и студентов вузов.


^ Кусков, А.С.

Основы туризма: учебник / А.С. Кусков, Ю.А. Джалядян. - 3-е изд., стереотипное. - Москва: КНОРУС, 2011. - 392 с. + СD


Кусков, А.С.

Основы туризма.


ISBN 978-5-406-01519-3

Учебное пособие для студентов институтов туризма и сервиса, а также для предпринимателей, занимающихся туристическим бизнесом. Для обычных обывателей туризм представляется делом не сложным - купил путевку и вперед. А полная организация комфортного отдыха или познавательной поездки - это сложный процесс, требующий слаженной работы большого коллектива людей. Всему этому учит данная книга.


^ Окладникова, Е.А.

Международный туризм. География туристских ресурсов мира: учебное пособие / Е.А. Окладникова. - Санкт-Петербург: Корона-принт, 2011. - 128 с.: ил.


^ Окладникова, Е.А.

Международный туризм. География туристских ресурсов мира


ISBN 978-5-7931-0858-4

Для студентов различных специальностей, связанных с международным туризмом, работников туристических фирм, туристов и всех интересующихся географией, историей, культурой зарубежных стран.


^ Тимохина, Т.Л.

Организация приема и обслуживания туристов: учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 352 с.: ил. - (Высшее образование).


^ Тимохина, Т.Л.

Организация приема и обслуживания туристов.


ISBN 978-5-16-003149-1

Учебное пособие рассчитано на углубленное изучение технологических процессов и организации обслуживания в гостиницах и предназначено для студентов, специализирующихся в области туристского и гостиничного бизнеса: управления, экономики, организации обслуживания и др., преподавателей учебных заведений туристского и гостиничного профиля, практических работников сферы гостеприимства, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации.


^ Ушаков, Д.С.

Страноведение: учебное пособие / Д.С. Ушаков. - Москва: МарТ, 2009. - 256 с.


Ушаков, Д.С.

Страноведение.


ISBN 978-5-241-00928-9

Отличительной чертой данного учебного пособия является концепция рассмотрения туристического потенциала страны с позиций комплексной оценки географических, природно-климатических, культурно-исторических и социально-экономических факторов. В книге предложено большое количество страноведческого материала, что способствует аккумулированию необходимых для формирования представления о туристических особенностях стран знаний. В учебном пособии представлена система классификации государств в зависимости от особенностей их туристического потенциала и выявление общих для классификационных групп тенденций развития национального туристического производства.


^ ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ.


Dimants, Ainārs

Zurnālistika: mācību grāmata / Ainārs Dimants, Stefans Russ-Mols. - Rīga: Turība, 2009. - 384 lpp.


Dimants, Ainārs

Zurnālistika.


ISBN 978-9984-828-31-2

Grāmata iepazīstina ar mūsdienu žurnālistikas žanriem un ir

bagātīgi ilustrēta, izmantojot informatīvos grafikus un teksta

dizaina iespējas, lai rosinoši pasniegtu apjomīgo vielu pārskatāmās nodaļās.

Atbilstoši mūsdienu vajadzībām grāmata izseko līdzi straujajām

pārmaiņām žurnālista profesijā un parāda, kā mainās žurnālistikas ikdiena multimedijos, internetā un intranetā, tomēr neieslīgstot modernā pārspīlējumā, ka līdz ar šiem medijiem žurnālistika ir atklāta pilnīgi no jauna.

Žurnālistika un sabiedriskās attiecības grāmatā aplūkotas kā

savstarpēji cieši saistīti profesionālā darba lauki.

Grāmatā izpētīts, kā sabiedriskās attiecības ietekmē žurnālistiku. Šī grāmata izskaidro redakcionālo mārketingu un redakcijas menedžmentu kā žurnālista darba stūrakmeņus. Tā sniedz ieskatu ASV un Rietumeiropas valstu pieredzē. Grāmatā izmantoti aktuāli materiāli, kurus mums diendienā piedāvā masu mediji.


Hīts, Čips

Idejas, kas pielīp. Kāpēc dažas idejas iesakņojas, bet citas iznīkst / Čips Hīts, Dens Hīts; no angļu valodas tulkojusi Iveta Pumpura. - Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2011. - 252 lpp. - (Biznesa literatūras Zelta Fonds).


^ Rusovs, Baltasars

Livonijas Kronika. Faksimilizdevums (1584 g.) / Baltasars Rusovs. - Rīga: IK "ARTO-1", 2011. - 214 lpp.


Rusovs, Baltasars

Livonijas Kronika. Faksimilizdevums.


ISBN 978-9934-8135-3-5

Hronikas autors ir Tallinas luterāņu mācītājs Baltazars Rusovs (Russow; Rüssow). Pirmais hronikas izdevums iznāca 1578.gadā Rostokā. Tas aptvēra laikposmu no Livonijas dibināšanas līdz 1577.gadam. Pusgada laikā sekoja atkārtots metiens. 1584.gadā Bartā (Pomerānijā) iznāca jauns papildināts hronikas izdevums, kas aptvēra Livonijas vēsturi līdz 1583.gadam.

Hronika sarakstīta viduslejasvācu izloksnē un ievērojama arī ar to, ka tā bija pēdējais ievērojamais sacerējums šajā izloksnē. Mārtiņa Lutera veiktais Bībeles tulkojums un protestantisma izplatīšanās novados, kuros līdz tam dominēja viduslejasvācu izloksne (Ziemeļvācijā un Baltijas vācu provincēs), veicināja augšvācu dialekta izplatīšanos.

Hronika bija arī pirmā iespiestā plašākā Livonijas vēsture. Tā ir arī pirmais plašākais darbs pēc Indriķa un Atskaņu hronikas, kas vēsta par Baltijas zemju pirmiedzīvotājiem un viens no pirmajiem darbiem, kurā attēlota zemnieku smagā dzīve Livonijā. Rusovs arī sniedz pilnīgi jaunas ziņas par zemnieku paražām, dzīrēm un tiesu iekārtu.

Hronikas pirmais izdevums sastāvēja no trīs daļām:

I daļa - Livonijas ģeogrāfiskais apraksts un vēsture līdz 1237.gadam (līdz Zobenbrāļu ordeņa sagrāvei Saules kaujā un ordeņa inkorporācijai Vācu ordenī);

II daļa - no 1237. līdz 1561.gadam (Livonijas ordeņa pastāvēšanas laiks līdz Livonijas valstiņu likvidācijai);

III daļa - no 1561. līdz 1577.gadam.

Otrais izdevums tika papildināts ar jaunu - IV daļu, kas aptvēra laika posmu no 1577.gada līdz 1583.gadam (Livonijas kara noslēgumam).


Bartlett, Robert

The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950 - 1350 / Robert Bartlett. - Princeton University Press, 1994. - 432, [11] p.


Bartlett, Robert

The Marking of Europe: Conquest, Colonization and Cultural. Change. 950 - 1350


ISBN 978-0691037806

This book shows Europe to have been as much a product of a process of conquest and colonization as, in later years, a colonizer beyond its own borders. Concentrates upon the establishment of states by conquest and the peopling of distant countries by immigrants along the peripheries of the European continent. He asks what development in language, law, belief and habit accompanied warfare and settlement, as he explores the formation of racially-mixed societies on the edges of Europe and the ideological justification for aggressive expansion. The theme, however, is not only colonial conquest and settlement, but also the formation of an increasingly homogenous society which, by the end of the Middle Ages, lay poised to enter a yet more expansionary phase of its history - one whose consequences are still around us.

From our twentieth-century perspective, we tend to think of the Europe of the past as a colonizer, a series of empires that conquered lands beyond their borders and forced European cultural values on other peoples. This provocative book shows that Europe in the Middle Ages was as much a product of a process of conquest and colonization as it was later a colonizer.


^ Goldblatt, Samuel deBlanc

The Complete Guide to Greener Meetings and Events / Samuel deBlanc Goldblatt. - Published by John Wiley, 2012. - 300, [20] p.


Goldblatt, Samuel deBlanc

^ The Complete Guide to Greener Meetings and Events.

ISBN 978-0470-64010-4


While there are many reasons to incorporate sustainable practices into meetings and events, including saving costs and resources, protecting the environment, improving social issues, doing business more efficiently and effectively and attracting new audiences, the number one reason to go green is to do business better. The book is divided into three parts, which reflect defining principles of greener meetings and events: Innovation, Conservation, and Education. This book broadly explores sustainable management in the hospitality, tourism, conference and exhibition, and meeting and event industries, as well as countless smaller industries that include arts and music festivals and tour operators. Readers who are studying in, working in, or even just interested in these industries will reap innumerable benefits from the exciting journey ahead of them in The Complete Guide to Greener Meetings and Events.


 The States and Public Higher Education Policy: Affordability, Access, and Accountability / edited by ^ Donald E. Heller. - 2nd ed. - Johns Hopkins University Press, 2011. - 269, [12] p.


The States and Public Higher Education Policy: Affordability, Access, and Accountability.


edited by ^ Donald E. Heller

ISBN 978-1-4214-0122-5


Affordability, access, and accountability have long been among the central challenges facing higher education? and they remain so today. Here, Donald E. Heller and other higher education scholars and practitioners explore the current debates surrounding these key issues.

As students and their families struggle to meet rising tuition prices, and as state funding for higher education dwindles, policymakers confront issues of affordability within state and institutional budgets. Changing demographics and challenges to affirmative action complicate the admissions process even as colleges and universities seek to diversify enrolments. And issues of institutional accountability have forced the restructuring of higher education governing boards and a reexamination of the role of public trustees in governance.

This collection analyses how issues of affordability, access, and accountability influence the way in which state governments approach, monitor, and set public higher education policy. The contributors examine the latest research on pressing challenges, explore how states are coping with these challenges, and consider what the future holds for public postsecondary education in the United States.


^ Пауэр, Эйлин

Люди Средневековья / Эйлин Пауэр; пер. с англ. Е.В. Ламановой. - Москва: Центполиграф, 2010. - 223 с.


Пауэр, Эйлин

Люди Средневековья.


ISBN 978-5-227-01956-1

Эйлин Пауэр в книге, охватывающей период от Карла Великого до Генриха VII, рассказывает о жизни обыкновенных людей, крестьян и торговцев, ремесленников и монахов, каждый день создающих реальную ткань цивилизации. Их горячая вера, холодный рационализм, таланты и сноровка были питательной средой, из которой и произрастали науки, ремесла и искусства, а также различные общественные институты: мануфактуры, университеты, больницы, училища и дома призрения.








Скачать 136.21 Kb.
оставить комментарий
Дата25.04.2012
Размер136.21 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх