Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать
^

 • 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Условие 13.1

  Съгласно условията от КР не са поставени изисквания за провеждане на мониторинг на подпочвените води.

  Всяко шестмесичие правим периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете съгласно Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

  Резултатите от изпълнението на инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете се документират и съхраняват на площадката и ги предоставяме при поискване от компетентните органи.


  Брой извършени проверки -2

  Брой установени несъответствия – няма


  Условие 13.2

  Няма установени разливи или изливане на вредни или опасни вещества върху производствената площадка / вкл. и в обвалованите зони/


  Условие 13.3

  Осигурено е съхранението на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали/пясък/ за почистване в случай на разливи на определени за целта места.


  Условие 13.4

  Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата / подземните води и третиране на образуваните отпадъци.


  Условие 13.7.1

  Резултатите от изпълнението на инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете се документират и съхраняват на площадката и ги предоставяме при поискване от компетентните органи.


  Брой извършени проверки през 2010 г. - 2

  Брой установени несъответствия – няма


  Резултатите от изпълнението на инструкцията за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните от тях отпадъци се документират в Дневник и съхраняват на площадката и ще бъдат предоствени при поискване от компетентните органи.


  Условие 13.7.2


  Води се Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.


  Условие 13.8


  При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително предприема необходимите мерки, а именно:

  · ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

  · подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;

  · събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества;

  · ликвидиране на последиците от аварията.


  Условие 13.8.1


  При аварийни случаи се уведомява незабавно Басейнова дирекция.

  Няма регистрирани такива случаи.


  Приложение 1, таблица 7 – Опазване на подземните води и Таблица 8 – опазване на почвите


  Условие 14.1.


  Разработен е и се спазва авариен план, съгласуван с РС “Пожарна безопасност и защита на населението” и включващ следните елементи:

  • действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;

  • действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;

  • действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

  • действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

  • действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”);

  • действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

  • поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;

  • актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.


  Условие 14.2.


  Води се документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

  • причините за аварията;

  • време и място на възникване;

  • последствия върху здравето на населението и околната среда;

  • предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

  Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.


  Условие 14.4.


  Прилагаме инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

  За периода 01.01. - 01.11.2010 г. няма възникнали аварийни ситуации на територията на Инсталация за интензивно отглеждане на птици, водещи до залпови замърсявания на отпадъчните води.


  Условие 14.5.


  Уведомяваме РИОСВ и водим документация за следните случаи:

  • измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

  • непланирана емисия;

  • смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

  • инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.  Условие 14.6.


  Изготвяме и съхраняваме документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.


  Условие 15.1.


  Прилагаме технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия.


  Условие 15.2.


  Прилагаме инструкция за документиране на действията по Условие 15.1.

  Документацията се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.


  Условие 15.3.


  Прилагаме план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2.


  Условие 15.4.


  През 2010 г. няма установени извънредни емисии при анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2.


  5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)


  Към Комплексното разрешително няма приложена ИППСУКР.


  ^ 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях


  Условие 16.1


  През 2010 г. няма прекратяване на дейността на инсталацията за интензивно отглеждане на птици и съоръжения или части от нея и поради това няма представен подробен план за действие за закриване на дейноста на инсталацията по условие 2 или части от тях.


  Условие 16.3


  През 2010 г. няма временно прекратяване на дейността на инсталацията и съоръжения или части от нея и поради това не е изготвен и представен подробен план за действие за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от нея.

  1. оставить комментарий
   страница2/3
   Дата09.04.2012
   Размер0,85 Mb.
   ТипДоклад, Образовательные материалы
 • Добавить документ в свой блог или на сайт

  страницы: 1   2   3
  Ваша оценка этого документа будет первой.
  Ваша оценка:
  Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
  rudocs.exdat.com

  Загрузка...
  База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
  При копировании материала укажите ссылку
  обратиться к администрации
  Анализ
  Справочники
  Сценарии
  Рефераты
  Курсовые работы
  Авторефераты
  Программы
  Методички
  Документы
  Понятия

  опубликовать
  Документы

  наверх