Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы:   1   2   3
скачать

Page |
ГОДИШЕН ДОКЛАД


за изпълнение на дейностите,


за които е предоставено комплексно


разрешително № 313-НО/2008 г.


МАЙ 2011 г .


3.1. Увод • Наименование на инсталациите, за който е издадено комплексното разрешително (КР);

КР е издадено за следните инсталации:

I. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация, попадаща в обхвата на т.6.6 а от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици:

Хале № 1;

Хале № 2;

Хале № 3;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

2. Отоплителен котел към административна сграда.


 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите –


с. Шишковци, област Кюстендил


 • Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) –


№ 313-НО/2008 • Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР) –


08.10.2008 год.


 • Дата на влизане в сила на комплексно разрешетелно (КР) –


15.11.2008 год. • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното –


ЕТ „Валентин Георгиев – Валдис” • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –


ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис”

гр. Кюстендил

ул. ”Карпош” № 7

тел.: 078/55 11 54

факс: 078/55 11 54

е-mail: valdisbg@abv.bg

Управител: Валентин Георгиев Дудушки


 • ^ Лице за контакти


За контакти: Иван Валентинов Дудушки

Ръководител площадка с. Шишковци, област Кюстендил

тел.: 078/551154, мобилен 0896 655 580, e-mail: valdisbg@abv.bg


 • ^ Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

гр. Кюстендил, ул. ”Карпош” № 7, тел./факс – 078/55 11 54,

e-mail: valdisbg@abv.bg


Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталациите:


За успешното отглеждане на стокови носачки се създават благоприятни условия и поддържане на оптимални граници на параметрите на жизнената среда. Така се осигурява интензивен растеж, нормално развитие, максимална продуктивност на птиците и висока икономическа ефективност на производството.

Системата Биг Дъчман възприетата от ЕТ „Валентин Георгиев – ВАЛДИС” при отглеждането на стокови носачки предоставя възможността за осигуряването на достатъчна площ за всяка птица е от изключително значение за нейното качество, здравословно и общо състояние. Технологичният регламент за отглеждане на стокови носачки включва ежедневни и ежемесечни мероприятия, които са задължителни при отглеждането на стоковите носачки

Птицефермата е разположена извън урбанизирани територии и тихи зони. Дейността на дружеството се извършва на територията на Община Кюстендил в с. Шишковци, което е разположено на около 9 km северно от гр. Кюстендил. Птицефермата е отдалечена от жилищната зона на селището и до тях не достига специфичната миризма, присъща за този вид дейност.

В птицефермата е приложена съвременна технология за отглеждане на кокошки. Технологичното оборудване е съобразено с изискванията за хуманно отношение. Транспортирането на яйцата и сортирането на яйцата е механично, след което се обработват, опаковат и насочват за експедиция. Автоматична система за хранене включва силоз за комбиниран фураж, шнек, колони и вериги за хранене. След колоните фуража се поема от безконечни пластинчати вериги до всяко птицемясто. • ^ Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите:Производствен капацитет на инсталация, попадаща в обхвата на т.6.6 а от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС:

Капацитет,

брой места за птици

1.

Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки, включваща:

60 000

 • Хале № 1

14 250

 • Хале № 2

29 350

 • Хале № 3

16 400Таблица 4.2Дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Номинална топлинна мощност, MW

2.

Отоплителен котел към административна сграда

0.095


^ Годишните количества отгледани птици, които са определени в условие 4 от КР са следните:
Инсталация, която попада в обхвата на т.6.6а от приложение 4 на ЗООС

Капацитет,

брой места за птици


Среден брой места заети


Брой птици отгледани

.


1

Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки, вкючваща:

 • Хале №1;

 • Хале №2;

 • Хале №3;

60 000


14 250

29 350

16 400

59 000


14 100

28 800

16 100

59 000


14 100

29 000

16 200


^ Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:


В фирмата се прилага система за управление на околната среда /СУОС/, отговаряща на следните условия:

1. Определен е персонал, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лица отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

2. Изготвени са списъци с персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците се актуализират при всяка промяна на персонала / лицата или отговорностите.

За всички въпроси, свързани с управлението на околната среда, са отговорни хората от списъка по условие 5.3.1.

Списъкът се актуализира при промяна.


 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите


РИОСВ – гр. Перник

2304, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1

телефон 076/670 203


 • ^ Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ите

Басейнова дирекция – Западно- Беломорски район

гр. Благоевград 2700

бул. „Св. Димитър Солунски” № 66

тел: 073/88 947 103

факс: 073/88 947 102

e-mail: bdblg@wabd.bg

ІІ. Система за управление на околната среда


В изпълнение на Условие 5, ЕТ „Валентин Георгиев – Валдис”, e разработила и прилага система за управление на околната среда (СУОС). Система за управление на околната среда (СУОС) отговаря на следните изисквания:


Структура и отговорности – притежателя на комплексното разрешително ще регламентира реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, оформени в списъци и заповеди;

Обучение – Изработена е инструкция към СУОС в която е регламентиран редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала вьв фирмата;

Обмен на информация – В СУОС е регламентиран редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството и външни заинтересовани страни, относно аспектите и системата за управление на ОС и изпълнение условията на комплексното разрешително;

Документиране – Дружеството докладва, че е осигурило на площадката актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията. Същото така дружеството изготвя списък на действащите инструкции на площадката.


^ 3.2. Система за управление на околната среда

Условие 5.1 Структура и отговорности

Условие 5.1.1

Определен е персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР и е изготвен списък с имената на съответните служители. Списъкът се актуализира при промяна.

Условие 5.1.2

Списъкът на персонала/лицата, отговарящи за конкретните дейности по изпълнение на условията в КР се съхранява и актуализира при всяка промяна на лицата или техните отговорности.

Условие 5.2 Обучение

Условие 5.2.1

Прилага се инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, в която са включени годишни програми за обучение, според определените потребности. Те се актуализират при промяна на потребностите от обучение.

Условие 5.3 Обмен на информация

Условие 5.3.1

Изготвен е списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните за контакти и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е сведен до знанието на всички, които имат задължение по изпълнение на КР и е лесно достъпен за всички служители.

Условие 5.3.2

Операторът поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгл. Условията на КР, техните адреси и начини за контакт/вкл.при спешни случаи/.

Условие 5.4 Документиране

Условие 5.4.1

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.


^ СПИСЪК НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА,РЕГЛАМЕНТИРАЩА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА


1. ЗАКОН за опазване на околната среда


2. ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух


3. ЗАКОН за водите


^ 4. ЗАКОН за управление на отпадъците


5. ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г.)


^ 6. ЗАКОН за защита от шума в околната среда


7. НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

^ 8. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)


9.НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места


10. НАРЕДБА № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници


^ 11. НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници


^ 12. НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места


15. НАРЕДБА № 1 от 13.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти


^ 16. НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда


17. НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението


^ 18. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци


19. НАРЕДБА № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности


20. НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии


^ 21. НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците


22. НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА класифициране ,опаковане и етикиране на химични вещества и препарати.


^ 23. НАРЕДБА № 1 /07. 07 2000г. за проучване ,ползване и опазване на подземните води.

Издадена от Министъра на околната среда и водите .


24. НАРЕДБА № 2 ЗА защита от аварии при дейности с опасни химични вещества .


^ 25. НАРЕДБА № 3 ЗА НОРМИ ОТНОСНО ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА вредни вещества в почвата .


26. НАРЕДБА № 20 за изискванията към дейностите ,изввършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти ,получени от тях какго и тяхната употреба ,пускане на пазара и транзитно преминаване .


^ 27. Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.


28. Наредба за изискваниятя за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.


^ 29. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефто продукти.

Условие 5.4.2

Всички документи, включително инструкции, изисквани от КР, се документират и съхраняват на площадката от съответното отговорно лице на електронен и хартиен носител.


Условие 5.4.3

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, са на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Има наличен списък, на кого от персонала/отговорните лица, какъв документ е предоставен.


Условие 5.5 Управление на документи

Условие 5.5.1

Всички документи, изисквани с КР, се актуализират в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите.


Условие 5.6 Оперативно управление

Условие 5.6.1

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР.

Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.


Условие 5.7 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Условие 5.7.1

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Резултатите се документират.

Условие 5.7.2

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с тези, определени в КР. Резултатите се документират.

Условие 5.7.3

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и се предприемат коригиращи действия.

Изпълнението на условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 е докладвано в таблиците от Приложение 1 към ГДОС и таблиците към Раздел 3.3 използване на ресурси от настоящия доклад.


Условие 5.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за преразглеждане и ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка аварийна ситуация.

Няма възникване на аварийни ситуации, свързани с инструкциите за работа на технологичното оборудване и затова те не са преразглеждани и не са актуализирани.

Условие 5.8.2

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са включени дейностите по :

 • Определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

 • На площадката на фирмата няма опасни вещества, които се съхраняват или образуват в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

 • Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и след авария. Резултатите се документират

 • Определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Възможни са аварийни ситуации в резултат на наводнение, земетресение, снегонавявания и обледявания, масови полски пожари, промишлени аварии, свързани с отделянето на токсични вещества;

 • Няма промяна в работата на инсталацията и възникнали аварийни ситуации.

 • Определени са възможните начини за действие за вече определените аварийни ситуации.

 • Изготвен е план за действие при аварии, бедствия, катастрофи, пожари. За всяка от аварийните ситуации е документиран избрания начин на действие за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистване на замърсяванията от аварията.

 • Определени са начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично се обновява готовността му за действие;

 • Извършва се подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично се опреснява готовността му за действие.

 • В началото на всяка година първото тримесечие персонала се запознава с оперативната част на аварийния план .

 • Определени са сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

 • Няма промяна на разположението на пътищата, съоръженията или инсталацията на територията на площадката. Във всички помещения има схема за извеждане на работниците и служителите от района на аварията и маршрути за евакуация.

 • Направена е схема за разположението на пожарен кран, ел. таблото, пожарогасителна техника. При възникване на аварийна ситуация или пожар сборните пунктове са както следва: портал, офис - управител.
 • Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия. Няма възникнали аварийни ситуации и предприети коригиращи действия.

 • Определени са средствата за оповестяване при авария и редовната им техническа поддръжка .

 • Определени са средствата за лична защита на работещите, осигурена е редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение.

 • В плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари са определени средствата за лична защита. Според спецификата на работата се използват следните средства за лична защита – работно облекло, обувки, ръкавици, маски, очила, противогаз. При необходимост се подменят.
 • Определени са средствата за противодействие на възможните аварии .

Налице са прахови противогази, превръзки, разположени на най-подходящите места, извършва им се редовно проверка и поддръжка за изправност. В плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари са описани средствата за противодействие на възможните аварии/пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи./, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.


Средства за противодействие при аварии:

Яйцесклад, опаковъчно отделение – разположени са пожарогасители -2 бр.

Хале № 1 – 2 бр. пожарогасител ;

Хале № 2 – 2 бр. пожарогасител;

Хале № 3 -2 бр. пожарогасител;

Определян е списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Изготвен е списък с телефонните номера или други детайли по оповестяването, които се изискват в Плана за действие при аварии, който се актуализира при необходимост.


Има пазач, който е запознат с оповестяването при КПА:

Предоставен му е списък с телефони на служителите и работниците

и телефонен указател:


Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии.

Няма възникване на аварийни ситуации, свързани с инструкцията за аварийно планиране и дейстивия при аварии и затова те не са преразглеждани и не са актуализирани.

Приложение 1, Таблица 9 – Аварийни ситуации.


Условие 5.9 Записи

Условие 5.9.1

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР.

Условие 5.9.2

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.3

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

Условие 5.9.4

Изготвен е списък с документи, доказващи съответствие с условията на КР.

Условие 5.9.5

Съхраняват се документите, изисквани по условие 5.9.4 и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Условие 5.10 Докладване

Условие 5.10.1

Изготвя се Годишен доклад за изпълнение на дейностите, който се представя в РИОСВ –Перник и БД ИБР в срок до 31.03. на съответната година.

Условие 5.10.2

Ще се предоставя, при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.

Условие 5.11 Актуализация на СУОС

Условие 5.11.1

Системата за управление на околната среда се актуализира при изменение в КР или след издаването на ново КР.

Докладване по Условие 7.1

За периода 01.01-31.12. 2010 г. няма установени аварийни или други замърсявания.

Докладване по Условие 7.2.

През 2010 г. не се е налагало да уведомим областния управител, кмета на Общината, РИОСВ за възникнало замърсяване.

Докладване по Условие 7.3.

Уведомяваме нужните институции за резултатите от мониторинга, определен с условията на К.Р.


^ 3.3. Използване на ресурси


3.3.1. Използване на вода


Условие 8.1.1.

Фирмата използва вода за промишлени и питейни нужди от един водоизточник –

отклонение от питейния водопровод на с. Шишковци.

Има Договор № 133/30.10.2009 год. с „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД гр. Кюстендил.

За отчитане на количеството изразходвана вода е монтиран водомер, съгласно изискванията на договора с „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД гр. Кюстендил.

След всеки цикъл се извършва измиване на всички транспортни ленти, стъргалки и опъвателни механизми.

Клетките също се измиват след което се изсушават с вентилиране.

Отпадъчните промивни води от халетата се отвеждат към 3 броя водоплътни събирателни шахти, всяка с обем 15 м3, ситуирани в непосредствена близост до всяко от халетата. Водите и утайките от събирателните шахти е предвидено да се изземват и да се извозват чрез специализиран транспорт до градската канализационна мрежа на гр. Кюстендил за пречистване в ГПСОВ – Кюстендил. Местоположението на водоплътни събирателни шахти е показано на Приложение І.Б.2.2.2-1 от Заявлението. През отчетния период не са предавани за пречистване отпадъчни промивни води.

Операторът е предприел допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на вода за производствени нужди, а именно:

- Поилките на птиците и крановете на чешмите се проверяват ежедневно от персонала.


Условие 8.1.2

Не се превишават количествата използвана вода за производствени нужди, посочени в таблица 8.1.2. от КР.


Таблица 8.1.2.

Инсталация

Количество вода, за отглеждане на 1000 птици за 1 година , m3

Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки

105,46


Условие 8.1.3

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците.

Условие 8.1.4

Прилагаме инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.


Условие 8.1.5.1.


Прилагаме инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Документираната информация включва:


 • Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

 • Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС

 • Месечна консумация на вода за отглеждане на 1000 птици в инсталацията която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС

 • Годишна консумация на вода за отглеждане на 1000 птици в инсталацията, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

.

Условие 8.1.5.2.

Прилагаме инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в условията на разрешителното разходни норми. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията, ако има такива и предприемане на коригиращи действия.

Нямаме констатирани несъответствия на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в условията на разрешителното разходни норми за изтеклия период. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират


Условие 8.1.5.3.


Правят се периодични проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, а също така и проверки за установяване на течове.

Документираме резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите се съхраняват.

Няма регистрирани течове при изпълнението на инструкцията .


Дата

Резултат от проверката

Причини за течовете

Коригиращи действия

Подпис

01.06.10

05.10.10г.


04.11.10 г


01.12.2010г.

Изправна

Изправна


Изправна


Изправна


-

-


-

Условие 8.1.5.4.

Резултатите от изпълнението на тази инструкция по Условие 8.1..3. се документират и съхраняват

Условие 8.1.6.1


Използването на вода за производствени нужди за Инсталация за интензивно отглеждане на птици е представено в Таблица 3.1. за периода 01.01 -31.12.09г


Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР(за 1000 птици за една година)

Използвано годишно количество


Използвано количество за единица продукт(за 1000 птици за една година)

Съответствиеотклонение от питейния водопровод на с. Шишковци


6253.7 m³

105,46 m³

4640 m³


78,64 m³

 Да

Условие 8.1.6.2.

При оценка на съответствието на измерените водни количества вода с определените в Таблица 8.1.2., няма установени несъответствия.


^ 3.3.2. Използване на енергия


Условие 8.2.1.1


Консумираната електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици, не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.1

Таблица 8.2.1.1Инсталация

Консумация на електроенергия за отглеждане на 1000 птици за 1 год,

MWh

1.

Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки

8,45


Условие 8.2.1.2


Основен консуматор на електроенергия са вентилатори и хранилни машини в халетата за отглеждане на стокови носачки.

Условие 8.2.1.3

Прилагаме инструкция за експлоатация и поддръжка на халета № 1 - № 3, основни консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки .

Подаването на електроенергия към инсталацията се извършва на основание сключен договор с „ЧЕЗ Елекро България” АД. Отчитането се извършва с измервателно устройство - електромер монтиран в трафопоста.

Операторът е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на ел. енергия за производствени нужди изразяващи се в:

- Оптимизиране и точно спазване на светлинните програми на птиците;

Условие 8.2.2.1

Прилагаме инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

   • обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката –

   • месечна консумация на електроенергия за инсталацията ,

   • месечна консумация на електроенергия за отглеждане на 1000 птици в инсталацията ,попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

   • консумация на електроенергия за отглеждане на 1000 птици за 1 год, в инсталацията,, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.


Условие 8.2.2.2

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените количества по Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

Всеки месец се сравняват измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с тези определени в комплексното разрешително.

За периода 01.01. - 31.12.2010 г. няма констатирани несъответствия в количествата консумирана електроенергия и не се е налагало предприемането на съответни коригиращи действия за отстраняването им.

Резултатите от изпълнението на тази инструкция се документират.


Условие 8.2.2.3


Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на халета № 1 - № 3, основни консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки се документират в Дневник.

Условие 8.2.3 – Докладване

Условие 8.2.3.1


За изтеклия период количествата консумирана електроенергия за Инсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки съответства на стойностите , посочени в Комплексното разрешително .

Консумацията на електроенергия за Инсталация за интензивно отглеждане на птици, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е представена в Таблица 3.2 за периода -01.01. - 31.12.2010 г.


Таблица 3.2.

Електроенергия

Консумация на електроенергия за отглеждане на 1000 птици за 1 год,

MWh съгласно КР

^ Консумация на електроенергия за отглеждане на 1000 птици за 1 год,

MWh

СъответствиеИнсталация за интензивно отглеждане на стокови носачки

8.454.40 Да

Условие 8.2.3.2

Резултатите от прилагане на оценка на съответствието на годишните количества електроенергия с определените количествата в условията на разрешителното, показват че няма документирани несъответствия.


^ 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива


Условие 8.3.1.1

При работата на инсталация за интензивно отглеждане на птици., която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС употребявани дезинфектанти не превишават количества, посочени в Таблици 8.3.1.1./1/,

Условие 8.3.2.1


Прилага се писмена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1 изразени като:


а) Месечна консумация на спомагателни материали :

 • дезинфектанти ;

 • грес

б) средномесечния брой на заетите места за птици в инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

в) Месечна консумация на Спомагателни материали за отглеждане на 1000 птици в инсталацията включващи :

 • дезинфектанти ;

 • гресг) Годишна консумация на Спомагателни материали за отглеждане на 1000 птици в инсталацията включващи :

 • дезинфектанти ;

 • грес

Изчисляването се извършва съгласно Условия 6.3, 6.4

Условие 8.3.2.2

Прилага се писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества Спомагателни материали, горива с определените такива в Условие 8.3.1.1.

За изтеклия период няма констатирани несъответствия в количествата използвани спомагателни материали и не се е налагало предприемането на адекватни коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на тази инструкция се документират

Условие 8.3.3 Докладване

Условие 8.3.3.1

Годишната употреба за отглеждането на 1000 птици на всяка от

контролираните, спомагателни материали и горива е както следва:


^ Таблица 3.3.2 Употреба на спомагателни материали


СуровиниГодишно количество, съгласно КР


Количество за отглеждане на 1000 птици за 1 год, съгласно КР


Употребено годишно количество

Количество за отглеждане на 1000 птици за 1 год,


СъответствиеДезинфектанти

18,5 кг/г

0.25 кг/г

4 кг/г


0,068 кг/гДа
^ Таблица 3.3.3 Използвани годишни количества горива по инсталации

ГориваГодишно количество, съгласно КР


Количество за за отглеждане на 1000 птици за 1 год, съгласно КР


Употребено годишно количество

Количество за за отглеждане на 1000 птици за 1 год


СъответствиеГрес

1

-

0.4 кг/г


0.00085 кг/гДа
Условие 8.3.3.2


При оценка на съответствието на количествата изразходвани суровини и спомагателни материали с определените такива в условията КР, несъответствия не са установени.


^ 3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти


Условие 8.3.4.1


Дезинфектантите се съхраняват в склада за дезинфектанти посочени в Приложение ІІ.4.3.1. от Заявлението и в съответствие с изискванията от информационните листове за безопасност /съхраняват се на площадката/, не се нарушава оригиналната опаковка.

- Дезинфектанти:

Дезинфектантите, които се ползват в инсталацията се закупуват само от фирми лицензирани за продажбата им и по своята същност са в концентрации, които да не допускат увреждане на хората и птиците. Съгласно инструкциите се зареждат само необходими за момента количества /до 1-2 л./, за да не се допускат аварии. Съхраняват се в заключени шкафове и се изваждат при самото ползване от отговорника за дезинфектантите, разреждат се в необходимата за момента доза и отново се прибират.


Условие 8.3.4.2


Използвания газъол се съхранява в резервоар с обем 6 м3 съгласно изискванията заложени с Условие 8.3.4.2.

От смазочните материали се използва само грес за смазване на задвижванията на хранилните машини в инсталацията. Същата се доставя от търговската мрежа в количество ненадвишаващо 1 кг. Съхранява се в работилницата в оригиналната опаковка и по никакъв начин не може да бъде опасна за хора и околна среда.

За химична дезинфекция се използва дезинфекционни средства. Препарата е в течно състояние и се съхранява в туби в склада за дезинфектанти, в съответствие с изискванията посочени в информационните листове за безопасност.

Използваните дезинфекционни препарати са опаковани, етикетирани, снабдени с информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.


Условие 8.3.4.3


Извършени са проверки съгласно Условие 8.3.4.3, включващи:

 • брой и обект на извършените проверки - по една годишна проверка на Склада за дезинфектанти и съхранението на газъол;

 • брой установени несъответствия - няма;

 • причини за несъответствие - не се налагат;

 • предприети/планирани коригиращи действия - няма.


Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, съгласно условия 8.3.4.3. и съответно не се е налагало да бъдат предприемани корегиращи действия и корекции за тяхното отстраняване.

Условие 8.3.5.1


Основния продукт от дейността на птицефермата са яйцата. Готовата продукция се съхранява в склада за готова продукция. Яйцата се съхраняват при определен температурен режим 5° -18° С. Начинът на съхранение съответства на изискванията на българското законодателство:

Наредба № 40/2002г. за ветеринарно – санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти;

Наредба №1 /09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация и Европейски регламенти.

Извършваме периодична проверка на три месеца на площадките - складовете за съхранение на спомагателни материали и горива . Досега периодичните проверки не са установили несъответствие в начина им на съхранение и не се е налагало да предприемаме коригиращи действия.

Документираме резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с

експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.


Условие 8.3.6.1


Обобщени данни от извършените проверки по Условие 8.3.4.3 за 2010 г.:


Брой на извършените проверки – 4

Брой установени несъответствия – няма

Причини за несъответствие – няма

Предприети коригиращи действия – не се налага да се предприемат.


^ 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда


4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Виж Приложение 1,Таблица 1


^ 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Виж Приложение 1, Таблица 2

.

Условие 9.1.1


Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по условия 9.1. не превишава посочените в съответните условия стойности. Няма наличие и експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие.

За намаляване на емисиите на амоняк и метан се използват специални хранилки и поилки недопускащи разпиляването на фуражни смески и вода, които биха станали среда за развитие на микроорганизми. Последните биха повишили емисиите на вредни вещества и появата на неприятни миризми.

Осевите вентилатори, с които е реализирана вентилацията на халетата са насочени в посока противоположна на селото, с което още повече се намалява възможността за по-сериозно замърсяване на въздуха в населеното място.

Основните изпускащи устройства, чрез които се изпускат отпадъчните газове, образувани в халетата са осевите вентилатори.

За отопление на административната сграда се използва котел ДЕДИТЕРИХ, с мощност 95 kW (0.095 МW) на гориво нафта. Замърсяването на въздуха от отпадъчните газове, получавани следствие на горивния процес е слабо. Такива котли са предназначени за отопляване на жилища. Поради малката топлинна мощност на котела, емисиите на отпадъчните газове от него не подлежат на емисионен контрол съгласно Наредба №1/27.06.2005 г.

Експлоатацията на птицефермата за отглеждане на стокови носачки не представлява заплаха за влошаване на качеството на атмосферния въздух и здравето на хората, живеещи в с. Шишковци и на тези работещи на площадката на ЕТ „Валентин Георгиев - ВАЛДИС”.

При отглеждането на кокошки – носачки един от важните елементи е подържането на микроклимата в работната зона на халетата. Регулиращ работен фактор е въздухът,чието количество се осигурява от нагнетателно – смукателна вентилация. Въздухът, който напуска халетата, заедно с отделената топлина и влага изнася в атмосферата образуваните замърсители.

За нашата птицеферма емисиите, отделени с въздушния поток, напускащ халето са в резултат предимно на чревната ферминтация. В денонощен и сезонен аспект, емисиите от халетата нямат постоянен характер. Те са циклични, понеже 14 месеца трае отглеждането на партидата и около 1 месец е необходим за смяната й.


Условие 9.2.1


Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано.


Условие 9.2.2


Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

За периода 01.01.-31.12.2010 г. не са установени неорганизирани емисии.

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката:

Брой извършени проверки – 3

Брой установени източници на неорганизирани емисии – няма

Условие 9.2.3


Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 12

Брой установени източници на неорганизирани емисии – 0


Условие 9.3.2


През 2010 г. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката


Условие 9.3.3


Прилагаме инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Емесиите на вредни вещества, свързани с функционирането на Птицефермата не подлежат на собствени непрекъснати измервания .

Не са предприети действия за ограничаване на емисиите.


Условие 9.4.1


Емисиите на отпадъчните газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух .


Условие 9.5.1

Изчисляваме годишните количества на замърсителите съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ)Параметър

Единица

НДЕ,съглас КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Брой / %

Непрекъснат

мониторинг

Периодичен

мониторинг

Метан/


Kg/ год.
-

7080 Kg/ год.

1 път годишно

Да

Диазотен оксид -

Kg/ год.
-

1180 Kg/ год.

1 път годишно

Да

Амоняк

Kg/ год.Няма емисионен фактор

1 път годишноЗа изчисляване на резултатите за замърсители NH3, CH4 и N2O се използва Методика за изчисляване по балансов метод на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата съгласувана от Министъра на околната среда и водите – Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха (октомври 2007). Това е третото Българско издание след:

 • Методика за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха – 2000г.

 • Актуализирана методика за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха – 2005 г.

В нея са отчетени и обновяванията на методика CORINAIR на ЕС публикувани в последното и издание от 2006 г., както и препоръките в ръководството по „Добри практики” на РКОНИК от 2000 г.

Единната методика е предназначена за ползване при оценка количеството на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, а именно:

 • За изчисляване на годишните национални емисии, съгласно международните задължения на България;

 • за целите на националната статистика;

 • за оценяване емисиите на регионално и локално нива;

 • при изготвяне на ОВОС, екологични експертизи и др.;

 • за подготовка на прогнози и програми,стратегии, планове и др.;

 • за научни, изследователски цели;

 • за други цели.

Методиката включва всички процеси, съгласно т.н. „SNAP код“ (Selected Nomenclature of Air Pollutants) от Ръководството за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 2006г. със съответното съответствие между категориите източници на замърсители и по IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) методикaта.

Определението за емисия е дадена в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Всяка дейност/явление е източник на емисии, както на различни замърсители, така и в различни количества. Стойността на емисиите е функция от натуралните показатели по всички групи. Те се изчисляват като линейна хомогенна функция (без свободен член) на съответния натурален показател. Емисиите на всички замърсители по петте групи замърсители се определят по формулата:


Е = ЕF x A (1)


където:

Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества;

ЕF – емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и представлява емисия, отнесена към единица количествена характеристика, която определя адекватно конкретната дейност;

А – статистическа величина, която е количествена характеристика на дейността (продукция, изгорено гориво, глава добитък, площ, суровина и т.н.).

За да се изчисли емисията от конкретен замърсител за определена дейност е необходимо величината А да е включена в номенклатурата на националната статистика. При липса на такава е невъзможно достоверното изчисляване на емисиите.


В настоящата Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха стойностите на емисионните фактори не са нормативно фиксирани. Методиката е отворена постоянно за промяна и доуточняване на емисионни фактори, особено в случаите когато те са определени чрез измервания на конкретна дейност. За редица от дейностите генериращи емисии и в момента се извършват проучвания в рамките на международни проекти и програми на ЕС, НАТО и други организации.

^ Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

При интензивно отглеждане на стокови носачки се отделят следните емисии :

 • Метан (СН4)

 • Двуазотен оксид (N2O)

Организираните източници на емисии са свързани с подържане температурен режим и вентилация на халетата за интензивно отглеждане на стокови носачки.

При третиране на торовата маса във вид на полутечна консистенция протичат анаеробни процеси, което води до емисии на метан.

В методиката по IPCC има предложени ЕФ за някои от дейностите.

Тук има ЕФ които са комбинация от двете методики.


Таблица 1. Общи за цялостната дейност емисионни фактори за метан СН4

SNAP CODE

Дейност - Управление на тор по отношение на органични съединения


Емисионен фактор

EF kg/1 брой животно/година

100907

Кокошки – носачки

0,12

100908

Бройлери

0,01

100909

Други птици (патици, гъски и т.н.)

0,08

100910

Отглеждане на животни за кожи

1,69


^ Е Метан (СН4)= ЕF x A

Годишната емисия (2010 г.)на Метан (СН4) е : 59 000бр х 0.12 кg/бр.= 7 080 кg/год.

При складиране и изсушаване на торта се отделят емисии на двуазотен оксид (N2O).

Таблица 3. Емисионни фактори за двуазотен оксид (N2O) EF kg/ N2O - N на 1 kg N брой животно/годинаСистема за управление на торта

Емисионен фактор

EF kg/ N2O- N на 1 kg N брой животно/година

Складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване

0,02 (0,005 – 0,03)Е двуазотен оксид (N2O)= ЕF x A


Годишната емисия (2010г.) двуазотен оксид (N2O) е: 59 000бр х 0.02 кg/бр.= 1180 кg/год.


Условия 9.6.1.


Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

В птицефермата обикновенно източник на неорганизирани емисии са операциите свързани с товарене, разтоварване, съхранение на храната за птиците. В случая са създадени условия за предотвратяване образуването на неорганизирани емисиси .


Условия 9.6. 2.


През 2010 година няма постъпили оплаквания за миризми .

Документират се и се съхраняват постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.


Условия 9.6. 3.


На площадката се съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, а именно :

 • метан -7080Kg/ год ,

 • диазотен оксид -1180 Kg/ год ,^ 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Виж Приложение 1, Таблица 3


Условие 10.1.1


 • Отглеждането на кокошките носачки е сух процес .

 • Нямаме пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води.


Производствените отпадъчни води отвеждани към три броя водоплътни събирателни шахти, всяка с обем 15 м3, не са предавани за пречистване в ГПСОВ - гр. Кюстендил .

За отчетния период не се е налагало изземване и извозване чрез специализиран транспорт до градската канализационна мрежа на гр. Кюстендил на генерирани производствени отпадъчни води.

Охлаждаща вода се използва за халетата през горещия сезон на годинат

Няма изградена канализация за охлаждащи води.

Нямаме пречиствателни съоръжения за дъждовни води. Не се измерват количиствата им.

На територията на Птицефермата не се извършва контрол и измерване на отпадъчните води. Това става при приемането им от ГПСОВ и на нейна територия.


Условие 10.1.2.


Прилагаме инструкция за периодична проверка, подръжка и почистване на водоплътните събирателни шахти на база договор с фирма, притежаваща съответното разрешително и осигуряващо изгребването им.

На шест месеца се проверява визуално нивото на отпадъчните води в изгребната яма.

Всички регистрирани течове през съответната година и информация за колко време е отстранен теча се документират в Дневник и съхраняват .


Условие 10.1.3.1


Прилагаме инструкция за измерване/изчисляване на количествата отвеждани производствени отпадъчни води.


Условие 10.1.3.2.


Прилагаме инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсители в производствените отпадъчни води

Документираме и съхраняваме на площадката информация за всички замърсители в производствените отпадъчни води и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).


Условие 10.2.1.

Битово – фекалните води от битовата сграда се отвеждат в двукамерна водоплътна събирателна шахта с обем 50 м3. За отчетния период не се е налагало нейното иземване и извозване чрез специализиран транспорт до градската канализационна мрежа на гр. Кюстендил за пречистване в ГПСОВ – Кюстендил.


Условие 10.2.2.

Прилагаме инструкция за проверка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове.

Периодична проверка - на шест месеца проверяваме техническото състояние на канализационната система за отпадъчни води.

Брой извършени проверки – 2 - направени на 20.05.2010 г.и 08.11.2010 г.

Брой установени несъответствия – няма

Предприети коригиращи действия. – няма


За отчетния период на 2010 г. няма установени течове от канализационната система за отпадъчни води.

Условие 10.2.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка, подръжка и почистване на двукамерната водоплътната изгребна шахта, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.3.1.

Изготвена е и се прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние и почистване на водоплътните изгребни шахти, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите се съхраняват


Условие 10.3.2.

Документираме и съхраняваме на площадката информация за всички замърсители и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).


Условие 10.3.3.

Докладваме замърсителите по Условие 10.1.3.2., включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.


^ 4.4. Управление на отпадъците


Виж Приложение 1, Таблица 4 и Таблица 5


Условие 11.1.1


Образуваните отпадъци при работа на инсталациите по условие 2 не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Таблици 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. Ежемесечно се отчитат генерираните производствени отпадъци и се вписват в отчетни книги.

Годишните количества на генерираните производствени отпадъци се докладват с отчети по ЗУО –Приложение № 6, 11.

Количествата на отпадъците се описват в Отчетни книги за образувани и /или третирани отпадъци.

Няма превишение в средномесечното количество на генерираните отпадъци .

Няма регистрирани несъответствия в количеството на генерираните отпадъци с нормите, определени в КР.


Не са генерирани следните отпадъци • 16 02 14 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

 • 19 10 01 - отпадъци от желязо и стомана

 • 20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

 • 13 02 05* - Нехлолирани моторни, смазични масла от зъбни предавки на минерална основа

 • 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 09 01 и17 09 03Условие 11.2.1


Всички отпадъци, образувани на площадката, посочени в условие 11.1, се събират съгласно изискванията на Глава II, раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.


Условие 11.2.2.


Отпадъците се събират разделно по схемата, представена в заявлението и в съответствие с нормативната уредба по околната среда.


Условие 11.2.4.


Образуваните на площадката Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, / 20.01.21*/ се събират разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка, и оборудвана с отделни съдове за съхранявяне на счупени лампи


Условие 11.2.5.


Отпадък с код и наименование:

- 13 02 05* - Нехлолирани моторни, смазочни масла от зъбни предавки на минерална основа се събират в специализирани съдове, затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла”.


Условие 11.2.6.


Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.


Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното за 2010 г.:

Брой извършени проверки - 4

Брой установени несъответствия – 0

Коригиращи действия - няма


Условие 11.3.1


Отпадъците, описани в таблиците по условие 11.1, се съхраняват временно за срок не по-дълъг от три години при предаване за оползотворяване и една година при предаване за обезвреждане.


Условие 11.3.2


Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с условие 11.1 и описани в таблиците 11.1, 11.2, 11.3, на КР. Те се съхраняват единствено на площадките, обозначени като „Места на образуване и временно съхранение на отпадъците”.


Условие 11.3.5


Отпадък с код 16 02 14 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 се съхранява временно на площадка № 1.


Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта и е оборудвана с навес.

На територията на фермата са обособени следните площадки за временно съхранение на отпадъците :


“Места за временно съхранение на отпадъците”


 • Площадка № 1

 • Площадка № 2

 • Площадка № 3Временно се съхраняват следните отпадъци :


16 02 14 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 ;

17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 09 01 и17 09 03

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на площадка ;

13 02 05* - нехлолирани моторни, смазични масла от зъбни предавки на минерална основа

19 10 01 - отпадъци от желязо и стомана

20 03 04 – утайки от септични ями

15 0102 - пластмасови опаковки

19 10 02 - отпадъци от цветни метали


Условие 11.3.3


Отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак -20.01.21* се съхранява временно на Площадка № 1 за съхранение на опасни отпадъци, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по два грама на всеки килограм лампи. Частта от площадката е закрита, оградена, обозначена и оборудвана с:

 • херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи.

 • съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи

 • повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.


Условие 11.3.4


Отпадък с код 13 02 05* Нехлолирани моторни, смазочни масла от зъбни предавки на минерална основа се съхранява временно на площадка № 1, която е бетонирана и снабдена със съоръжения за съхранение – приемателен резервоар. Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея .


Условие 11.3.6


Отпадък с код 15 0102 - пластмасови опаковки се съхраняват временно на обособена за целта площадка № 1 .

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.


Условие 11.3.7


Отпадък с код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 09 01 и17 09 03;

19 10 01 - отпадъци от желязо и стомана;

19 10 02 - отпадъци от цветни метали


се съхраняват временно на обособена за целта площадка № 3. Тя е с трайна настилка – бетон.

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.


Условие 11.3.8.


Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.


Условие 11.3.9.


Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката и се предоставя на контролния орган при поискване.

През отчетния период са извършени 2 проверки на съответствието на площадките за временното съхранение на отпадъците .

Констатирани бяха съответствия на площадките за временното съхранение на отпадъците.

Брой извършени проверки - 2

Брой установени несъответствия – 0


Условие 11.4.1


Транспортирането на опасни отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт.


Условие 11.4.2


Всички отпадъци по условие 11.1 се предават за транспортиране извън територията на площадката, единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, или комплексно разрешително въз основа на писмен договор.


Условие 11.4.3.1.


Изготвямe “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, при предаване на опасни отпадъци за оползотворяване /обезвреждане

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят, съхраняват и предоставят на контролните органи при поискване копия от следните документи:

 1. За неопасни производствени отпадъци

- сертификат на товара /отпадъка/ или съпроводителен документ

 1. За опасни отпадъци

 • сертификат на товара /отпадъка/ или съпроводителен документ

 • “Транспортна карта” съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г.

 • “Писмени инструкции за действия при аварии” в съответствие с Приложение 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.Условие 11.4.4


Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Няма регистрирани несъответствия при транспортирането на отпадъците.

Резултати от оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци:

Брой извършени проверки – 2

Брой установени несъответствия – Няма установени


Условие 11.5.1


Предават се за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци, образувани при дейността на предприятието:

15 01 02 - пластмасови опаковки ;

16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13;

13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

19 1002 – отпадъци от цветни метали

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

20 03 01- смесени битови отпадъци

19 10 01 - отпадъци от желязо и стомана;


единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък.

Операторът не е предал за оползотворяване през 2010 г.отпадъци с код :


20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 0.0004 тона генерирани през 2008 г.

Същите се съхраняват на територията на площадката.

16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 .

Не е генериран такъв вид отпадък

15 01 02 - пластмасови опаковки - 0.000 т ; генерирани количества от 2009 г.- 0.005 т.

13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;- не са образувани

19 1002 –отпадъци от цветни метали- не са образувани

19 10 01 - отпадъци от желязо и стомана - генерирани количества от 2009 г.- 0.200 т.

Не е генериран такъв вид отпадък през 2010 г.


Условие 11.6.1

Следните отпадъци:


17 09 04 -смесени отпадъци от строителство и събаряне ,различни от от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 09 01 и 17 09 03

20 03 01 - смесени битови отпадъци;

220 03 04- утайки от септични ями

образувани от дейността на предприятието съгласно условие 11.1 от КР за обезвреждане извън територията на площадката, се предават единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък.


Отпадък 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне , различни от от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 09 01 и17 09 03 - не са генерирани;

20 03 01 - смесени битови отпадъци; - 1.5 тона

20 03 04 - утайки от септични ями- 2 т. и не се е налагало почистване на шахтите.


Операторът е предал на фирми за обезвреждане през 2010 г. следните количества отпадъци:


20 03 01 - Смесени битови отпадъци – 1.5 тона ;


Условие 11.7.1


Осъществява се измерване / изчисление на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

 • месечно количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2

 • годишно количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2

Няма превишение в средномесечното количество на генерираните отпадъци за инсталацията по Условие 2 .


Условие 11.7.2


Прилага се инструкция за изчисление или измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. Няма установени несъответствия на количествата образувани отпадъци с тези с условията за наблюдение през 2010 г.

Резултати от съответствието на количествата образувани отпадъци с тези с условията за наблюдение.


Брой извършени проверки - 6

Брой установени несъответствия – няма


Условие 11.7.3


Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Няма установени несъответствия на наблюдаваните количествата образувани отпадъци с разрешените такива за 2010 г.

Резултати от оценката на съответствието на наблюдаваните количествата образувани отпадъци с разрешените такива.

Брой извършени проверки -1

Брой установени несъответствия – няма


Условие 11.7.4


Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, по кодове. Информацията се документира и съхранява и се предоставя на контролния орган при поискване.

За периода 01.01. -31.12. 2010 г. са предадени на фирми следните отпадъци, , по кодове.

20 03 01 - Смесени битови отпадъци – 1.5 тона ;


Условие 11.9.1


Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 9/28.09.2004 г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.


Условие 11.9.2


Всички измервани съгласно условие 11.7 количества на отпадъците се документират.Отпадък

Код

Годишно количество

Годишно количество за единица продуктВременно съхранение на площадка №Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма

Съответ

ствие

Количества определени с КР

Реално измерено

Количества определени с КР

Реално измерено

Отпадъци от цветни метали

19 10 02

0.3 т/год

Не е формиран отпадък

-
3
Да


Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 14

0.3 т/год

Не е формиран отпадък
Не е формиран отпадък

1

-

-

Утайки от септични ями

20 03 04

10 т/год

2 т/год1

-

-

Смесени отпадъци от строителство и събаряне ,различни от от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 09 01 и17 09 03 -


17 09 04

5 т/год

Не е формиран отпадък3

Външна фирма

Да


Пластмасови опаковки

15.01.02

0.05т/г

0.000 т/год

0.0008 т/год

0.0000916 т/год

1

Външна фирма
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13.02.05*

0.015 т/год

Не е формиран отпадък

-

-
Външна фирма ще ги транспортира

Да


Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20.01.21*

0.002т/год

Не е формиран отпадък

-

-

1

Външна фирма ще ги транспортира

Да


Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

1

Не е формиран отпадък

-

-

3

-

Да


Смесени битови отпадъци

20.03.01

3.2 т/год

1.5 т/год

-

--

1

-

ДаУсловие 11.9.3


Документират се резултатите от оценката на съответствието съгласно условия 11.2. , 11.3.9., 11.4.4, 11.7.3 установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.


Условие 11.9.4


Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното за 2010 г.:


Брой извършени проверки - 6

Брой установени несъответствия – няма

Коригиращи действия - не се налагат да се предприемат.


^ Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното.


Брой извършени проверки - 2

Брой установени несъответствия – 0

Коригиращи действия - не се налагат да се предприемат.


^ Резултати от оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци:


Брой извършени проверки – 2

Брой установени несъответствия – Няма.

Коригиращи действия - не се налагат да се предприемат.


^ Резултати от периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количествата образувани отпадъци с разрешените такива.


Няма установени несъответствия на наблюдаваните количествата образувани отпадъци с разрешените такива.


Брой извършени проверки -1

Брой установени несъответствия – няма

Коригиращи действия - не се налагат да се предприемат.

Условие 11.9.5


Всяка информация, чието документиране се изисква с условие 11, се съхранява за срок, не по-кратък от 5 години.


Условие 11.9.6.


При планиране на промени в работата на инсталациите ще се проучи възможността за оползотворяване, преработване или рециклиране на образуваните на площадката отпадъци и представят резултатите от проучването при преразглеждането на разрешителното.


Условие 11.9.7.


Докладваме изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.


^ 11А. Управление на странични животински продукти


Условие 11А.1


Страничните животински продукти – животински изпражнения и тор, се съхраняват единствено на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички необходими технически предпазни мерки, в това число в съоръжения, които да бъдат изградени от материали, непропускливи по отношение на съхраняваните вещества, и които да се експлоатират и поддържат по начин, недопускащ:

 • преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението;

 • разливи, вкл. от препълване на съоръженията;

 • разпространяването на интензивно миришещи вещества..

Страничните животински продукти - тор заедно с отделяните фекалии се събират непрекъснато, като се товарят на камион/ремарке и се извозват до определена площадка – бивши силажни ями за временно съхраняване, площадка № 2. Образуваният отпадък – птичи тор се предава на населението за наторяване на земеделски земи, както и за наторяване на собствени земеделски земи.


^ Условие 11А.2.


Прилагаме инструкция за оценка на съответствието на съхраняването на птичия тор с изискванията в Условие 11А.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.


^ Резултати от оценка на съответствието на съхранение на страничните животински продукти с условията на разрешителното за 2010 г.


Площадката за временно съхранение на тор - площадка № 2 отговаря на изискванията заложени в ^ Условие 11А.1. от КР.

Дружеството оползотворява образуваната торовата маса при отглеждане на стокови носачки, като наторява собствени земеделски земи.


Брой извършени проверки – преди почистване на птичия тор.

Брой установени несъответствия – няма


^ Условие 11А.3.


При възникване на разлив да уведомяваме РИОСВ

Страничните животински продукти - тор заедно с отделяните фекалии се събира непрекъснато, като се товарят на камион/ремарке и се извозват до определена площадка – бивши силажни ями за временно съхраняване, площадка № 2. Образуваният отпадък – птичи тор се предава на населението за наторяване на земеделски земи, както и за наторяване на собствени земеделски земи.


Площадката за временно съхранение на тор отговаря на изискванията заложени в Условие 11А.1. от КР.

Дружеството оползотворява образуваната суха торовата маса при отглеждане на стокови носачки, като наторява собствени земеделски земи.


Условие 11А.4.1.


Годишните количества странични животински продукти, образувани на площадката са 100 тона .


Условие 11А.4.2.


Начинът на образуване и събиране на птичият тор е организиран така ,че не се създават предпоставки за замърсяване на подземните води.

Страничните животински продукти - тор заедно с отделяните фекалии се събира непрекъснато, като се товарят на камион/ремарке и се извозват до определена площадка – бивши силажни ями за временно съхраняване, площадка № 2.

Няма установени несъответствия в съхраняването на птичият тор.

Годишните количества странични животински продукти - птичи тор, предадени на други лица са 100 тона ;

Птичият тор ще се използва от лицата, на които е предоставен единствено за осъществяване на селско стопански дейности и мероприятия. Използва се за наторяване на орна земя

4.5 Шум


Условие 12.1.1.

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума както следва:

По границите на производствената площадка:

 • дневно ниво - 70 dB(A);

 • вечерно ниво - 70 dB(A);

 • нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

 • дневно ниво – 55 dB(A);

 • вечерно ниво - 50 dB(A);

 • нощно ниво – 45 dB(A).

Площадката, на която е разположена Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС се намира извън урбанизирани територии и тихи зони и не оказва влияние върху акустичната обстановка на намиращите се в района населено место. Най-близкото населено място с. Шишковци е на 0.6 км от площадката.

Извършено е измерване от акредитирана лаборатория през отчетния период.

Поради естеството на дейността / осигуряване на благоприятни условия за носене на кокошките, които са особено чувствителни към акустични натоварвания/ са предприети специални мерки за намаляване на емисиите от шум в птицефермата.

Автотранспортните комуникации са съсредоточени централно, близко до пътната връзка, без да се навлиза между халетата. Цялата площадка е озеленена с високостъблена, вечнозелена растителност, изпълняваща ролята на бариера и намаляваща разпространението на звуковите вълни.


Виж Приложение 1, Таблица 6


Условие 12.2.1


Да извършваме наблюдение на:

 • общата звукова мощност на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Извършено е измерване на шум от акредитирана лаборатория през отчетния период. Резултатите от измерването са посочени в приложение 1, таблица 6.


Условие 12.2.2


Прилага се инструкция за наблюдение веднъж на всеки две години на:

- общата звукова мощност на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.


Условие 12.3.1


 • Резултатите от наблюдението на

 • общата звукова мощност на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

се документират, съхраняват на площадката и представят в едномесечен срок или при поискване на компетентните органи.


Условие 12.3.3


 • Няма оплаквания от живущи около площадката.

 • Не е извършено измерване от акредитирана лаборатория през отчетния период.
 1. оставить комментарий
  страница1/3
  Дата09.04.2012
  Размер0,85 Mb.
  ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх