“фиа българия” ад, гр. София съветът на директорите на “фиа българия” ад, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е и icon

“фиа българия” ад, гр. София съветът на директорите на “фиа българия” ад, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е иСмотрите также:
Приказ № от 2009 г...
Изследване състоянието на широколентов ия достъп в република българия софия 2009 г. Съдържание...
Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год...
Годишен отчет 200 9 ул. Любен Каравелов 15, София 1142 т/ф: +359 2 9888188...
Социално-икономическото положение на уязвими етнически малцинства в българия” Илона Томова...
Методологичен подход 5 Значение на технологиите за конкурентноспособността на България 7 Фактори...
София
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси”...
Правни основи на електронната търговия в България...
Политическа икономия на раздържавяването в България1...
В париж Ама, ще речете, защо почвам от Париж. Защо ли...
Отчет на Програмата на Йорданка Фандъкова като кмет на София Период: ноември 2009г ноември 2010...скачать
“ФИА БЪЛГАРИЯ” АД, ГР. СОФИЯ


Съветът на директорите на “ФИА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2007 г. до 30.09.2007 г. на консолидирана база. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и допълнителната информация преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството


Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в настоящия документ информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

 • Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите

 • Динко Колев Черганлиев – член на Съвета на директорите

 • Стефан Иванов Георгиев – член на Съвета на директоритеИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28, Ал.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 27, т.2

За периода 01.01.2007 г. до 30.09.2007 г.  1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството


През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в лицата, които упражняват контрол по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК върху ФИА БЪЛГАРИЯ АД.


Към 30.09.2007г. не съществуват физически лица – акционери, които упражняват пряко или чрез свързани лица контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК.


Юридическото лице, което упражнява контрол върху „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД чрез пряко притежаване на над 50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите, а именно - 471212 акции или 67,316% от капитала на дружеството е „ФИА Корпорейшън” – Гърция, с адрес: 54642 Солун, ул. „К. Караманли” 60, Република Гърция, регистрационен номер 56361/62/В/04/0048.


  1. През отчетния период са извършени промени в състава на Съвета на директорите на ФИА БЪЛГАРИЯ АД, както следва:

На проведено ОСА от 25.07.2007 год. на ФИА България АД-София е прието решение за промени в органите на управление на дружеството, както следва:
ОСА освобождава като член на Съвета на директорите Изабела Христова Божичкова;
Избира като член на Съвета на директорите Стефан Иванов Георгиев;

С Решение на Софийски Градски Съд от 03.08.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на ФИА България АД-София /FIA/:
Заличава се като член на Съвета на директорите Изабела Христова Божичкова.
Вписва се като нов член на Съвета на директорите Стефан Иванов Георгиев.

Към 30.09.2009г. Съветът на директорите на „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД е в следния състав:

 1. Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите;

 2. Динко Колев Черганлиев – член на Съвета на директорите;

 3. Стефан Иванов Георгиев – член на Съвета на директорите.

  1. През отчетното тримесечие не е назначаван или свобождаван прокурист и не е извършвана промяна в начина на представляване на дружеството. „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД се представлява от изпълнителния член и Председател на Съвета на директорите Магдалини Николаос Маргарити.

През отчетното тримесечие не са извършвани промени в управлението и представителството на дъщерното дружество - „Юнайтид Кънстракшънс енд Дивелъпмънт” ООД и дружеството не е назначавало или освобождавало прокурист.  1. Изменения или допълнения в устава

На проведено ОСА от 25.07.2007 год. на ФИА България АД-София е прието решение за приемане на промени в Устава на дружеството. С Решение на Софийски Градски Съд от 03.08.2007 год. промените в Устава на дружеството са вписани в регистъра за търговските дружества по партидата на ФИА България АД-София.  1. Не е приемано решение за преобразуване на дружеството и негово дъщерно дружество и не са извършвани структурни промени в дружеството или негово дъщерно дружество.

  2. Не е откривано производство по ликвидация на дружеството и негово дъщерно дружество.

  3. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

  4. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

  5. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

  6. Не са променени одиторите на дружеството. На проведено ОСА от 26.07.2007 год. на ФИА БЪЛГАРИЯ АД е преизбран същият регистрираният одитор за извършване на проверка и заверка на годишния отчет за 2007г.

  7. Финансовият резултат на икономическата група за третото тримесечие на 2007г. е загуба в размер на 166 хил.лв.

  8. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество са претърпели щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството или негово дъщерно дружество.

  9. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

  10. На проведеното на 26.07.2007г. общо събрание на акционерите на „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД не е приемано решение за разпределяне на дивидент, за вида и размера на дивидента, както и за условията и реда за неговото изплащане. Решението на ОСА относно печалбата на дружеството за 2006г. е както следва:

Заделят 17 870.80 лв. за фонд „Резервен”, а остатъкът остава като неразпределена печалба.

  1. През отчетния период не е възникнало задължение, което съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

  2. През отчетния период не е възникнало вземане, което съществено за дружеството и негово дъщерно дружество.

  3. Икономическата група на „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД няма ликвидни проблеми.Коефициентите на ликвидност са както следва:

  1. . През отчетното тримесечие не е извършвано увеличение на акционерният капитал на дружеството и не са извършвани промени в капитала на дъщерното дружество - „Юнайтид Кънстракшънс енд Дивелъпмънт” ООД.
  1. . Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството и негово дъщерно дружество.
  1. . Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството и негово дъщерно дружество.
  1. . Не е давано становище на управителния орган на „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД и на управителния орган на дъщерно дружество във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такива не са отправяни.
  1. . Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години или приходите на дъщерното дружество.
  1. . Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара през третото тримесечие на 2007 г. на консолидирана основа.
  1. . Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години, нито клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дъщерното му дружество.
  1. . Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките на консолидирана основа и не е настъпила промяна в използването на производствените мощности на дружеството и на негово дъщерно дружество.  1. . Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството или на негово дъщерно дружество.
  1. . Не е извършвана покупка на патент.
  1. . Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано разрешение за дейност (лиценз) по отношение на дружеството или негово дъщерно дружество.
  1. . Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
  1. . Не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
  1. . В доклада за дейността за 2006г. емитентът е направил прогнози за неговите приходи от продажби и печалба за текущата 2007г.
  1. . Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
  1. . Важна информация за икономическата група на „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД за третото тримесечие на 2007г.


На 24.09.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство:

ФИА България АД-София /FIA/ свиква ОСА на 25.10.2007 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Димитър Манов 19, вх. Б, ет. 6 при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава като член на Съвета на директорите на Дружеството Стефан Иванов Георгиев и избира на негово място Изабела Христова Божичкова.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.11.2007 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 76/21.09.2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.10.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.10.2007 год.

 

На 10.09.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство:

На проведено заседание на Съвета на директорите на ФИА България АД-София /FIA/ от 10.09.2007 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
ФИА България АД-София /FIA/ свиква ОСА на 25.10.2007 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Димитър Манов 19, вх. Б, ет. 6 при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава като член на Съвета на директорите на Дружеството Стефан Иванов Георгиев и избира на негово място Изабела Христова Божичкова.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.11.2007 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.10.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.10.2007 год.


На 30.08.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН междинен консолидиран финансов отчет към второто тримесечие на 2007г.


 На 08.08.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство:

С Решение на Софийски Градски Съд от 03.08.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на ФИА България АД-София /FIA/:
- Промени в управителните органи:
Заличава като член на Съвета на директорите Изабела Христова Божичкова.
Вписва като нов член на Съвета на директорите Стефан Иванов Георгиев.
- Промени в устава на дружеството.


На 08.08.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство:

Считано от 01.08.2007 год. длъжността директор за връзка с инвеститорите в ФИА България АД-София се изпълнява от Елена Димитрова Пурнарова. Адрес за кореспонденция: гр. София - 1408, ул. Димитър Манов 19, вх. Б, ет. 6.
Тел. за контакт: (+359 2) 851 92 29;
Факс: (+359 2) 851 93 39


На 27.07.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН междинен финансов отчет към второто тримесечие на 2007г.


На 26.07.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство – решения на общото събрание на акционерите:

На проведено ОСА от 25.07.2007 год. на ФИА България АД-София /FIA/ са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год., както следва:
Магдалини Николаос Маргарити - Председател  на Съвета на директорите и изпълнителен директор- за дейността й от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.;
Динко Колев Черганлиев - член на Съвета на директорите - за дейността му от 09.10.2006 г. до 31.12.2006 г.;
Изабела Христова Божичкова - член на съвета на директорите - за дейността й от 04.12.2006 г. до 31.12.2006 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като член на Съвета на директорите Изабела Христова Божичкова;
Избира като член на Съвета на директорите Стефан Иванов Георгиев;;
- Промени в устава на дружеството;
- Заделя 17,870.80  лв. за фонд "Резервен", а остатъка да остане като неразпределена печалба.


  1. . Друга информация, относно обстоятелства, настъпили след края на отчетното тримесечие, която дружеството счита, че е може да бъде от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа на „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД:


На 10.10.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство:

На проведено заседание на Съвета на директорите на ФИА България АД-София /FIA/ от 09.10.2007 год. са приети следните решения:
- Увеличава капитала на дружеството, както следва:
брой акции преди увеличението: 700 000;
броят на издадените права: 700 000;
броят акции, предложени за записване: 525 000;
съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 4/3;
Броят акции, които едно лице може да запише е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на 1.333333;
Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 200 000 бр. нови акции.
номинална стойност: 1.00 лв.;
емисионна стойност: 9.31 лв.;
борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Карол АД;
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник.
- В срок до 20.10.2007 г., в съответствие с решението по т. 1 от дневния ред на настоящото заседание на Съвета на директорите, да бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на ФИА БЪЛГАРИЯ АД съобразно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В същия срок да бъде подадено и заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.
- Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства:
Увеличението на капитала на „ФИА България" АД е необходимо за обезпечаване изпълнението на инвестиционните намерения и програма на дружеството, както и възможността за участие в нови проекти през 2008 - 2009 г.:
1. Проект в гр. Хаджидимово. Проектът обхваща изграждане на съвременен техно-парк на площ 48.000 кв. м. и изграждане на съвременно вилно селище на площ 72.000 кв. м. За целта е създадено съвместно дружество с община Хаджидимово - „Юнайтид Кънстракшънс енд дивелъпмънт" ООД.
2. Проект в квартал "Младост - 1" на София. Проектът обхваща изграждане на офис сграда с разгъната застроена площ 3 300 кв.метра върху терен от 900 кв.метра в квартал „Младост-1" на София.
3. Подобряване на ликвидността на компанията.
4. Финансово обезпечаване на бъдещи проекти на дружеството.

На 12.10.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство:

С Определение на СГС от 11.10.2007 год. се допуска прилагането в търговския регистър по фирменото дело на ФИА България АД-София /FIA/ решението на Съвета на директорите на дружеството от 09.10.2007 год. за увеличение на капитала на дружеството, чрез издаване на нови 525 000 броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.


На 23.10.2007г. дружеството е представило на БФБ и КФН информация относно следното обстоятелство:

На 22.10.2007 г. ФИА България АД внесе в Комисията за финансов надзор за потвърждаване чрез упълномощения инвестиционен посредник Карол АД проспект за публично  предлагане  на емисия  от ценни  книжа чрез  издаване на нови  525  000 (петстотин двадесет и пет хиляди) броя нови обикновени поименни безналични акции, като всяка една нова акция е с номинална стойност  1,00  лев и емисионна стойност 9.31 лв.
Комисията за финансов надзор все още не се е произнесла по заявлението.  1. . Движение на цените на акциите на “ФИА БЪЛГАРИЯ” АД за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2007 г.
-- цена

--количество


Дата: 25.11.2007 год. Изпълнителен директор:.............................

(Магдалини Маргарити)
Скачать 116,18 Kb.
оставить комментарий
Дата09.04.2012
Размер116,18 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх