Консолидиран годишен доклад icon

Консолидиран годишен докладСмотрите также:
Консолидиран годишен доклад...
Годишен доклад...
Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет...
Химимпорт ад годишен консолидиран финансов отчет на англ език за 2009 год. На 04. 06. 2010г...
Годишен доклад за дейността...
Годишен доклад...
Годишен доклад...
І. увод
Консолидиран доклад за дейността...
Годишен доклад...
Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31...
Годишен доклад за дейността...страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
скачать

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД


за дейността на

Енемона”АД

през 2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:I. ОБЩА ЧАСТ 5

Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Енемона” АД 6

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента 10

1. Нетекущи активи 27

1. Нетекущи активи 56

II.КРАТКОСРОЧНИ 59

в т.ч. от банки 59

Текуща част от нетекущи задължения - „Интерлийз” АД 59

1. Ценови риск – риск от значително покачване на цените на някои основни суровини за производство, както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ и ел. енергия. Това води до повишаване на разходите, а оттам и до намаляване на печалбата на дружеството; 59

2. Икономически риск – възможна неплатежоспособност на контрагенти. 59

1. Нетекущи активи 64

1. Нетекущи активи 67

1. Нетекущи активи 69

1. Нетекущи активи 71

1. Нетекущи активи 74

1. Нетекущи активи 76

1. Нетекущи активи 77

1. Нетекущи активи 81

1. Нетекущи активи 91

1. Нетекущи активи 96

1. Нетекущи активи 97

1. Нетекущи активи 109

Стратегията за постигане на инвестиционните цели 112

Придобити от Дружеството недвижими имоти 113

1. Нетекущи активи 120

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА 127

През разглеждания период няма договорености, в резултат на които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. 155

^ III. Промени в цената на акциите на дружествата 155

Изтъргувани обеми през 2008 г. 156

Изтъргувани обеми през 2008 г. 158

Изтъргувани обеми през 2008 г. 159

Изтъргувани обеми през 2008 г. 161

^ IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 161

V. НФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН 164

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ 168

„Ломско пиво” АД 169

„Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ 169^ Уважаеми Инвеститори,


При консолидирането на финансовите отчети в състава на групата „Енемона” АД влизат следните дружества:
ДРУЖЕСТВО

Процент (%) към

31.12.2008

Процент (%) към

31.12.2007

Енемона Ютилитис” ЕАД

100.00

100.00

ТФЕЦ Никопол” ЕАД

100.00

-

Еско Инженеринг” АД

 99.00

 90.00

Агро Инвест Инженеринг”АД

 99.98

 99.98

Ботуня Енерджи” АД

 98.68

87.00

Енемона - Гълъбово”АД

 91.11

 -

Нео Агро Тех”АД

 90.00

 90.00

Неврокоп - Газ АД

 90.00

 -

Солар Енерджи”ООД

 80.00

 80.00

Пиринпауър”АД

 84.00

 50.00

Енергомонтажкомплект”АД

 77.36Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ”АДСИЦ

 

69.23

 

69.23

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

 60.80

 58.07

ХЕМУСГАЗ”АД

 50.00

 50.00Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД, „РЕГИОНАЛГАЗ” АД и „Свиленград Газ”АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.


^

I.ОБЩА ЧАСТНАПРАВЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРИНГ И СМД” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА


1. „ЕНЕМОНА” АД


Енемона” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска (включително внос, износ, покупко-продажба на недвижими имот , вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, вкл. произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното решение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (включително обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти в железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (включително производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобивания на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.
оставить комментарий
страница1/24
Дата09.04.2012
Размер3,12 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх