Общински план за развитие на Община град Добрич Актуализация 2012 г. Община град добрич icon

Общински план за развитие на Община град Добрич Актуализация 2012 г. Община град добрич


Смотрите также:
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от...
Общински съвет град добрич...
Общински план за развитие на община варн а...
План за развитие на Община Малко Търново 2007 2013 г. Съдържани е...
Доклад тема: Изследване на възмжности за развитие на културен туризъм Ямбол...
На годишния отчет за бюджет -2008 година и проекто-бюджет 2009 година на община садово...
Реализация на общинския план за развитие на община търговище 79 > наблюдение...
Годишен доклад...
«Кино-град»
Препис извлечение...
Калининградская областная федерация парусного спорта официальные результаты первенства...
План за развитие 2007-2013 съдържание...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать* Равнище на безработица - Република България – 10,40 %


2.4.4. Здравеопазване

Здравното обслужване на населението на територията на Община град Добрич е организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения, както следва:

 • “Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД - със смесено участие между държавата и общините от Област Добрич;

 • “Диагностично-консултативен център І – Добрич” ООД – с 81,44 % общинско участие;

 • “Диагностичен-консултативен център ІІ - Добрич” ЕООД - със 100 % общинско участие;

 • “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД - със 100 % общинско участие;

Секторът на общинското здравеопазване обхваща шест детски ясли, в които се отглеждат около 500 деца, детска млечна кухня с капацитет 800 деца, 43 здравни кабинети, намиращи се в детски градини и училища на територията на Община град Добрич.

Усилията на Община град Добрич са насочени, както и в предходните години в подобряване на условията, в които се отглеждат децата, както и високо качество на предоставяната храна.

Всички здравни кабинети са много добре оборудвани, ежегодно се закупуват необходимите медикаменти за тяхната дейност.


^ 2.4.5. Социални дейности

Действащи социални услуги на територията на Община град Добрич през 2012 г:

Институции:

- Дом за деца, лишени от родителска грижа – предстои намаляване на капацитета от 25 на 15 със заповед на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане; Дом стари хора

Резидентни услуги:

- Център за настаняване от семеен тип 3 бр., Защитено жилище – 2 бр. Преходно жилище

Услуги в общността, делегирани от държавата:

- Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за лица с психични разстройства/предоставен за управление/

- Център за обществена подкрепа 1 – предстои увеличаване капацитета от 25 на 45 места /предоставен за управление /

- Център за обществена подкрепа 2 – предстои увеличаване капацитета от 30 на 50 места

Услуги в общността – общинска дейност:

- Домашен социален патронаж

Услуги – проектна дейност:

- Личен асистент - Проект „Алтернативи” по ОП”РЧР”

Предстои изпълнение на :

- Строителство на четири Центъра за настаняване от семеен тип на принципа на Малък групов дом, за деца с увреждания, настанени в специализирани институции или чакащи настаняване в такива – ОПРР

- Завършване на ремонтните дейности и разкриване на услугите в Общностен център за деца и семейства през м. май 2012 г., който ще работи за подкрепа на деца и семейства в риск – Световна банка.

- Реализиране на дейностите по Проект ”И аз имам семейство”- подкрепа и развитие на приемното родителство – схема „Приеми ме” по ОП”РЧР”.

Тенденции:

1. Увеличава се броят на бездомните хора. Възможно решение-кандидатстване по Проект „Красива България за разкриване „Център за временно настаняване” –срок м. ІІ.2012 г.

2. Увеличава се броят на самотните хора, нуждаещи се от услугата „Домашен социален патронаж”. Възможно решение- увеличаване капацитета от 350 на 380 обгижвани лица.

Проблеми:

1. Осезаема е липсата на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Възможно решение- увеличаване числеността на санитарите в Домашен социален патронаж с 4 бр., които да се грижат за най-проблемните досегашни потребители.

2. Недостиг в издръжката на Дом стари хора и Дом за деца лишени от родителски грижи ”Дъга”. Възможно решение – участие в проекти за саниране, с оглед намаляване на разходите.


В шесте детски ясли, детска млечна кухня и седемте клубове на пенсионер, предстои планиране на дейности за подобряване на материалната база със средства от бюджета.


2.4.6. Образование

Отдел „Образование и култура” в Община град Добрич осъществява държавната и общинската образователна политика. В дейността си, Отделът се ръководи от „Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015)” и от „Общински план за развитие за периода – 2007-2013 г.”.

Мрежата на детските заведения в Общината обхваща 17 целодневни детски градини с общ брой 2 516 деца в 93 групи. В 16 полудневни групи към училищата са обхванати 357 деца.

Общинската училищна система се състои от 9 основни училища, 5 средни общообразователни училища, 3 профилирани гимназии, Спортно училище и Ученическо общежитие. В СОУ „Дора Габе” се обучават ученици по специалността „Полиграфия”, в ОУ ”Йордан Йовков” се приемат ученици в професионалната паралелка „Работник в заведенията за хранене и развлечение”, а в СОУ ”П. Р.Славейков” се провежда обучение във вечерни паралелки.

В училищата на град Добрич са застъпени всички профили – хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Профилираното обучение и разширеното изучаване на общообразователни предмети дава възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на образователния процес.

На територията на град Добрич функционират 2 частни училища, 7 държавни професионални гимназии, Помощно училище, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ), ”Дъга”, Ресурсен център и 3 академични учебни звена. През учебната 2011/2012 година в професионалните гимназии на град Добрич се обучават 1 868 ученика в 78 паралелки, а в академичните звена - около 1 500 студенти.

През учебната 2011/2012 година в общинските училища се обучават 8 764 ученика в 391 паралелки. Целодневно обучение в начален етап се провежда в 63 паралелки, а броят на полуинтернатните групи е 11. Броят на учениците в общинските училища продължава да намалява и през тази учебната година те са с 347 по-малко в сравнение с миналата година, независимо от предприетите мерки за задържане на учениците в училище чрез обвързване на изплащането на социални помощи и детски надбавки с редовното посещение на децата в училище.

Числеността на персонала, зает в сфера „Образование” намалява с 41 щатни бройки (в т.ч. 30 условни бройки). Степен на професионална квалификация имат около 75% от учителите в ЦДГ и 50% от учителите в общинските училища.

Налице е подобряване и повишаване качеството на образователните услуги в Община град Добрич, изразяващо се в:

- децентрализация на управлението на училищното образование и засилване ролята на училището чрез предоставяне на права за разпореждане с бюджетни кредити.

- подобряване на материалните условия на обучението и възпитанието- обновяване на вътрешното обзавеждане, газифициране на кухненски блокове, ремонт на отоплителни инсталации и частично саниране на училищни сгради. В програмата за „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на Община Добрич са заложени 188 000 лв за ремонти в ЦДГ, в т.ч. за проектиране, укрепване и саниране на основен корпус на ЦДГ 18 – 120 хил. лв, хидроизолации на покриви на ЦДГ 17, 23, 25, 26 32 и 33 – 25 хил. лв, изграждане на вентилационни системи на кухня в ЦДГ 20, 23 и 27 – 20 хил. лв, изграждане на изилатор за болни деца в ЦДГ 7 - 3 хил. лв, закупуване на 16 бр. хладилници за общински ЦДГ – 20 хил. лв.

Със средства от бюджета си, всяко училище е извършило наложителни текущи ремонти – боядисване, дообзавеждане и благоустрояване на стойност над 140 хил. лв., в т. ч.

- Ремонт, доставка и монтаж на котел и горелка в ХГ „Св. Кирил и Методий” за 40 хил. лв;

- Доставка и монтаж на комбинирана горелка в ЕГ „Гео Милев” за 8 хил. лв;

- Частична подмяна на дограма в ОУ „Хр. Ботев” за 20 хил. лв;

- Ремонт на физкултурен салон в ОУ „Хр. Смирненски” за 48 хил. лв.

Към настоящия момент в училищата са изградени и работят 40 компютърни кабинета с около 600 компютъра. С 90 компютъра разполагат и целодневните детски градини. Всички училища и ЦДГ са свързани с интернет. Училищата разполагат със 137 лаптопа и 76 мултимедийни проектора.

- Ежегодно се провеждат кандидат-студентска борса и изложение „Панорама на средното образование”, приемат се кандидатстудентски документи за Русенски университет, издават се информационни материали за ученици и родители.

През изминалата година Целодневните детски градини работиха и продължават работа по 23 проекта и програми на обща стойност 750 000 лв. В общинските училища се разработват 30 програми и проекти на стойност 1 420 470 лв.


2.4.7. Култура

Град Добрич е утвърден културен център и средище на богат духовен живот. Културната политика на Община град Добрич, насочена към развитието на художествената култура в града, е предпоставка и задължително условие за утвърждаването му като устойчиво развиващ се град, като привлекателно и перспективно място за пълноценен живот и дейност.

На територията на Добрич днес има изградена стройна и гъвкава мрежа от културни институти, творчески съюзи и частни културни сдружения, ангажирани както с издирването и опазването на богатото културно-историческо наследство, така и с разпространението на художествените ценности, създавани и днес.

Община град Добрич и културните институти продължиха да създават условия и да гарантират както запазване и съхраняване на културната ни идентичност, така и успешното ни вписване в културните процеси на голямото европейско семейство на базата на добри практики и взаимоотношения.

Политиката на Община град Добрич в сферата на културата е изградена съобразно принципите, утвърдени в нормативните документи на Министерството на културата, Общинския съвет град Добрич и Хартата на европейските градове на Съвета на Европа.

Основните организации и дейности в общинската културна инфраструктура, според формата на управление и финансиране са както следва:

^ 2 Държавни културни института - Драматичен театър „Йордан Йовков” (ТПЦ «Йордан Йовков»)Държавен куклен театър „ Дора Габе;

3 Общински културни института (държавни дейности) - Регионална библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей, Художествена галерия

^ 4 Общински културни института (местни дейности) – Български камерен оркестър, ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Детски хор и Хор „Добруджански звуци”.

3 Читалища, Общински младежки център, множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации, творчески колективи, школи и клубове


През 2011 година бяха постигнати следните конкретни резултати:

В организацията на общоградските, националните и международни акценти на културната панорама на Добрич с 2 395 прояви свой дял имат всички професионални културни институти, творчески съюзи, частни културни сдружения, НПО, 154 любителски колективи, школи и клубове с общо 3 472 участници.

Културният афиш на Община град Добрич е включен в Националния културен календар на Министерството на културата и по този начин добричката култура става интегрална част от националния културен спектър.

Общинската администрация и местните културни институти поддържат ползотворно и активно сътрудничество с Министерство на културата, международни културни институти и центрове, национални и местни творчески институти, групи и съюзи, както и с национални и местни неправителствени и бизнес организации. Продължава доброто партньорство с общини Добричка, Варна, Силистра, Ген. Тошево, Смолян, Трявна, Ямбул и др.

Реализираха се престижни международни и национални конкурси, фестивали и художествени проекти в това число – ХХІІІ Европейски поп-рок конкурс “Сарандев”, ХІ Международен младежки фестивал-конкурс “Фолклор без граници”- Добрич-Албена 2011, ХVІ Международен младежки музикален фестивал-конкурс “Надежди, таланти, майстори”- Добрич-Албена 2011, Седмица на камерната музика с международно участие – Добрич 2011, ІХ Международен фестивал на мажоретния танц “Златен помпон” – Албена-Добрич 2011, Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси” – сцена Добрич, Международен фестивал на изкуствата „Славянска прегръдка” – сцена Добрич, Художественият проект “Музиката – ваятел на детската душа”, Комплексна културна програма „95 години Добричка епопея (1916)”, Културни прояви, посветени на 1 ноември - Ден на народните будители и Ден на българските учени – връчване на годишните награди на Общината в областта на духовната култура - 2011 г., Комплексна културна програма „Коледа и Нова година в Добрич” и традиционните концерти и изложби „Дарования”, ІХ Национален конкурс за дигитална живопис и графика “Моята България”, проявите на Общинския младежки център, на народните читалища, както и тези на училищата и Висше училище - Международен колеж, Педагогически колеж при Шуменски университет и други институти отговориха на потребностите на младежката аудитория.

Акцент в Културния календар на Добрич през 2011 година бяха честванията на 110 години Хор „Добруджански звуци”, 45 години Хор на учителките, 10 години Ансамбъл „Престо”, 85 години от рождението на Верка Сидерова– народна певица, почетен гражданин на Добрич, 75 години от рождението на Атанас Пеев – краевед, почетен гражданин на Добрич и подготовката за честването на 50-годишния юбилей на Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, което се осъществи в началото на 07.01.2012 г.

Гостуването на МФФ София Филм Фест вече се налага като изключително добра проява, към която населението на Добрич проявява изключителен интерес . За поредна година фестивалът гостува с колекция от най-добрите филми представени на българските почитатели на киното.

Осъществи се активна международна дейност с изяви и гостувания на 10 наши музикални, танцови състави. колективи, студии, клубове и школи, представители на Добрич и България на 22 национални и 13 международни конкурси, изложби и фестивали със завоювани много престижни награди.

Бяха спечелени: по ОПРР Схема за BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” проектът „Добрич – жива шевица от таланти” проектът по ОПРР BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на приордни, културни и историчеки атракции” – „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”.

Осъществиха се специализирани културни програми за различни по възраст, социален статус, групи в неравностойно положение и етническа принадлежност потребители с проектите на РИМ, РБ, ХГ, ДКТ, ДТ, ОМЦ, читалища и частни културни сдружения.

Подобри се партньорството с местните и национални медии за използване на специфичните им възможности като фактор за културна дейност – БНТ, програма „Хоризонт” – предаванията „Вива ла музика”, „Преди всички” и др.

 • Издателска дейност – тримесечно издание на сп. „Антимовски хан”,Каталог «Художници от Добрич», подготовка на преработено и допълнено издание на І том „История на Добруджа”, брошура.“Дарования” брой 15, множество книги на членове на Сдружението на писателите и Дружеството на краеведите, рекламни материали, поддържане на сайт на фестивалите в Добрич и др.

Община град Добрич разполага с 12 зали с културно предназначение с над 2250 места в т. ч. Концертна зала „Добрич” с първия извън столичен орган в зала с 600 места и изключителна акустика, с уникалната по рода си Огледална зала “Нели Божкова” със 150 места.

През 2011 г. Духов оркестър влезе в нова база – част от помещенията на бившата дискотека под Огледална зала «Нели Божкова».

От общинския бюджет за художествени проекти, турнета и участия във фестивали, за книгоиздаване и книгоразпространение са субсидирани добричките театри, Дружеството на писателите, Дружество на краеведите, Дружеството на художниците, и други творчески съюзи, читалища, любителски формации, НПО и частни културни сдружения.

Дирекция “Хуманитарни дейности” и културните институти усвоиха средства и от защитени проекти за допълнително финансиране от Министерството на културата и спомоществователство.


^ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ

1. Липсва подходяща сграда и хранилища за Регионален Исторически музей, с оглед изграждане на постоянна експозиция.

2. Ремонтни дейности на книгохранилище на Регионална библиотека „Дора Габе”

3. Незадоволително е разпространението и продажбата на културния продукт.

4. Състояние на човешкия ресурс. Необходимост от привличане на млади творчески специалисти във всички сфери на изкуството.

5. Ниски трудови възнаграждения в сферата на културата в сравнение с останалите сфери.


Тенденции:

1. Евроинтеграция и международна културна политика.

2. Разработване на съвместни културни проекти с бизнеса, НПО и частни културни сдружения в интерес на общността.

3. Добрич притежава добър потенциал и възможности за развитие като туристически и фестивален център, предлагане на нов туристически продукт.

4. Реализиране на “Културни маршрути” и международни фестивали съвместно с КК “Албена” с цел развитие на културен туризъм в града и популяризиране на културно-историческото наследство и художествената култура на Община град Добрич.

6. Реализиране на иновационни културни практики чрез европейски проекти от Община град Добрич и културните институти

7. Утвърждаване и развитие на Добрич като изявен фестивален град чрез повишаване значимостта на национални литературни награди и провежданите международни и национални фестивали и конкурси и реализиране на нови.

8. Повишаване значимостта и представителността на Националните литературни награди и годишните награди на Общината в сферата на културата.

9. Децентрализация на културните процеси.

10. Стимулиране на културното предприемачество и свободната гражданска инициатива.

11. Развитието на публиката и най-вече приобщаване на младежката аудитория.

12. Иизграждане на културно-информационни и рекламни витрини.

13. Увеличаване броя на частните културни сдружения и любителските художествени формации.

14. Участия на професионални културни институти и любителски състави и изпълнители в престижни международни и национални фестивали и конкурси.


2.4.8. Спорт

В съвременните условия на непрекъснати обществено - икономически промени въпросът на развитието на физическото възпитание, спорта, общинската спортна база в Община град Добрич придобива съществена значимост. Физическата култура и спортът в началото на ХХІ век се превръщат в приоритетен фактор със социална значимост, от което в определена степен зависи физическата активност, по-доброто здраве, дееспособност и дълголетие на жителите на град Добрич.

През последните години се преосмисли и прецизира позицията на Общината по проблемите на физическото възпитание и спорта с реалните потребности на бъдещето, защото зараждащото се информационно общество е общество, на което са необходими здрави и жизнени граждани. Реалните промяна в това отношение осезаемо се забелязва, за което критерий са по-добрите резултати на спортните клубове на държавни и международни състезания. Общината осигури близо 1,6 млн. лв. само през 2011 г. за спорт и спортни дейности.

В Община град Добрич има 5 /пет/ закрити спортни бази и 4 /четири/ открити, които се стопанисват от ОП "Спортни имоти", чийто основен предмет на дейност е поддръжка и експлоатация на спортни обекти, организиране и провеждане на спортни мероприятия. Тези бази се ползват безвъзмездно от спортните клубове в град Добрич, които общо са 45 на брой.

На концесия са предоставени две от спортните бази: СК „Русалка” и Ученическа спортна школа, като последната след нейното успешно концесиониране вече се ползва пълноценно от спортуващите.

За подпомагане на спортните клубове през 2012 г. ще бъдат предвидени средства в размер не по-малък от тези за 2011 г.


^ 2.5. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда


2.5.1. Урбанизация

Общия устройствен план (ОУП) на Община град Добрич е изработван през 1994-1995г. В периода след одобряването му през 1997г. са настъпили съществени промени в:

- нормативната уредба - през 2001г. влязъл в сила Закон за устройство на територията;

- влязла в сила Кадастрална карта;

- ОУП е изготвен на хартиен носител (без цифров модел);

- реализирани са инвестиционни инициативи с промяна предназначението на поземлени имоти и към момента са се обособили територии и зони с ново функционално предназначение;

- разработени и внедрени за нуждите на Община град Добрич Географски информационни системи.

За подобряване на комуникацията и обслужването на гражданите и обществения интерес се налага необходимостта от актуализация на ОУП.

Постепенното урбанизиране на територита в обхвата на Mестността „Лозята” (извън строителните граници на град Добрич) налага изработването на ПУР (План за улична регулация), с който да бъде осигурена и гарантирана възможността за развитие и обслужване на тази зона.

Района на бившето „Опитно поле” е територия с възстановени земеделски земи. Наблюдава се интерес за промяна предназначението на земята за реализиране на инвестиционни инициативи или удовлетворяване на жилищни нужди. Необходимо е изработване на ПУР (план за улична регулация).


^ 2.5.2. Водоснабдителни и канализационни системи

Водоснабдяването на град Добрич се осъществява от сондажни кладенци, разположени около града и в областта. Изключително амортизираните стоманени водопроводи в ЦГЧ, силно износените уплътнители на връзките на азбестоциментовите водопроводи създават предпоставки за непрекъснати аварии.

Нарушеното водоподаване и почти ежедневните ВиК аварии се превърнаха в един от най-наболелите и злободневни проблеми, които Община град Добрич разрешава съвместно с ВиК ЕООД гр.Добрич.

С цел трайно решаване на проблема с водоподаването в града през 2012г. предстои Община гр.Добрич да започне реализацията на финансирания по ОП ”Околна среда” проект ”Интегрирани водни мерки за гр.Добрич”.

Наред с изграждането на нови водопроводи и канализации през годината ще се извършва и текущо почисване на дъждоприемни шахти.


^ 2.5.3. Улично осветление

След като до 2011г. усилията на общинската администрация бяха насочени основно към изграждане на улично осветление на местата, където такова е липсвало то през 2012г. дейностите в направлението ще са насочени към реконструкция и допълване на съществуваща мрежата за улично осветление. Едновременно с това ще бъде извършвано и аварийно поддържане на същата.


2.5.4. Газификация

Още през 2000 година Община град Добрич изработи План за газификацията на град Добрич, който определи насоките за развитие на газификацията като процес от изключителна важност за развитие на промишлеността, обществено-комуналният и битов сектор. Наред с разширяване обхвата на общинските обекти, предвидени за газификация се работи и в посока поддръжка на съществуващите съоръжения за газификация, отопление, вентилация и климатизация в детски градини, детски ясли, социални заведения и други общински обекти.

Спазвайки разпоредбите на Закона за енергийна ефективност през годината предстои да бъдат изготвени технически паспорти на пакет от общински сгради и да бъде извършена първоначална проверка и обследване на енергийната ефективност на водогрейни котли в максимален брой общински сгради.


^ 2.5.5. Транспортни мрежи - пътища и др. видове транспорт, обществен транспорт

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания.Основните от тях са:

 • жилищни зони – централна градска част /пешеходната зона/;

 • жилищни зони – производствени зони.

Градския транспорт се осъществява от 13 автобусни и 10 тролейбусни линии, като месично се извършва около 200 хил. км. пробег. От автогара Добрич по различните направления ежедневно се извършват около 200 междуселищтни курса.

На територията на общината предлагат транспортни услуги около 400 леки таксита.

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от четири фирми: “Пътнически превози” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в междуселишните направления участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД, ЕТ ”Спринт”, ЕТ “Агро транс”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” ООД.

Пътища:

 • първокласен път Е-87: Бургас – Варна – Балчик – Шабла;

 • второкласен път Е-21: Силистра – Добрич – Оброчище – Албена;

 • второкласен път Е–27: Добрич – Балчик – Каварна;

 • второкласен път Е–29: Варна – Добрич – Ген. Тошево.

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара Добрич е с 12 основни коловоза.

Близостта на града до град Варна /летище, пристанище - 45 км./ и град Балчик /пристанище - 36 км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт.


^ 2.5.6. Комуникационни мрежи– пощи, далекосъобщения, радио и телевизия

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. Териториално обектите покриват цялата градска зона и напълно задоволяват нуждите.

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с цифрови централи. В града функционират три мобилни мрежи – цифрови на “М-тел”, "ГлоБул" и „Виваком”. Телекомуникационната компания „blizoo” предлага услугата Triple Play, която включва кабелна телевизия, интернет и телефон. В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за четири радиорелейни линии.

Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна-Албена-Балчик-Каварна-Генерал Тошево-Добрич, отклонение Варна-Тервел-Силистра, с което се осигуряват надеждни и качествени междуселищни телефонни връзки, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина.

^ 2.5.7. Улична мрежа

Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно характерните теренни дадености и наличието на железопътна линия, като схемата на града е радиално кръгова с елементи на свободна или правоъгълна в отделни райони.

От 2006 година Община град Добрич започна да прилага интегриран подход за подобряване състоянието на подземните и надземни комуникации – паралелна подмяна на В и К-инфраструктурата и рехабилитация и възстановяване на уличните настилки.

И през 2012г. ще продължи работата по преасфалтиране на уличната мрежа, както и ще се извършва текущо изкърпване на същата. Ще бъдат реализирани и други дейности по поддръжка на уличната мрежа: ремонт на тротоари, бордюри, РШ и ДШ и извършване на други аварийни и неотложни СМР. Ще се работи и по дейности по поддръжка на елементи на пътната инфраструктура – ремонт на светофарни уредби, полагане на хоризонтална маркировка по улиците, дейности по изграждане и поддържане на пътна сигнализация, предпазни съоръжения и съоръжения за ограничаване на скоростта.

Ще бъдат предприети неотложни превантивни мерки по видими проблеми на мостовите съоръжения в града.


2.5.8. Благоустрояване

Управлението на откритите пространства – тротоари, обслужващи улици, булеварди, детски площадки, паркове и градини, е ключов фактор за развитието на висококачествена градска среда.

С цел повишаване качеството на живот на живеещите в града и през 2012г. Общината ще продължи да работи по изграждането на подходи в междублоковите пространства.

И през настоящата година ще продължи благоустрояването на обекти-общинска собственост с участие на местното население.

За пълноценния отдих на гражданите ще бъдат реконструирани съществуващи и изградени нови детски площадки в различни части на града.

С цел повишаване безопасността на гражданите и добиване на по- привлекателен вид на града ни, през годината ще бъдат предприети нужните действия за възстановяване на спирки на градския транспорт на територията на града.

Ще се работи и по изграждането на нови тротоари на местата, където такива са липсвали.

Обемно-пространственото изграждане на пл. „Свобода” би придобило завършен облик с реализиране плана за Централна градска част (ЦГЧ) за територията на така наречените “КООП-чета”. Първа стъпка е организиране и провеждане на конкурс за проектиране на обществена сграда в УПИ II – “За обществено обслужване”, кв. 48, ЦГЧ, гр.Добрич.

^ 2.5.9. Управление на отпадъците и опазване на околната среда

През годината предстои да бъде изготвен хидроложки доклад във връзка със замърсяванията на подпочвените води в района на депото при с.Богдан. Ще бъде извършена и актуализация на инструкциите по КР 338-Н1/2011г. на същото.

В „Общинска програма за опазване на околната среда 2009-2014” за набелязани основните приоритети, които са водещи при провеждане на екологичната политика на общината и те са свързани с:

1. Подобряване качеството на атмосферния въздух.

2. Доизграждане и обогатяване на Зелената система.

3. Подобряване състоянието на дерето на река Добричка.

4. По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината. За постигането на този резултат е депозирано проектно предложение за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич с водеща организация Община град Добрич и партньори общините членове на СНЦ „Управление на отпадъците регион Добрич“.

5. Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система.

Изпълнявайки заложеното в програмата и през настоящата година ще продължи работата по почистване на дерето на р.Добричка и на нерегламентирани замърсявания на територията на града.

За да бъдат предотвратени евентуални наводнения и в бъдеще време, през 2012 г. ще бъде реализирана нова бетонова корекция на част от дерето на р.Добричка.

Необходимо е да бъде извършено ограждане на площадка за загробване на специфично рискови животински материали.

При наличие на финансов ресурс през годината ще бъде реализирано почистване и измиване на подлези на територията на града.

С цел подобряване на системата за сметосъбиране ще бъдат изградени допълнителни джобове за поставяне на контейнери за ТБО.

^ 2.5.10. Енергийно-ефективни мерки


Разходите за енергия заемат значителен дял от бюджетите на българските общини. Това налага прилагането на нов подход, ориентиран към планиране и програмиране на дейностите по енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, осветление и др.

Община гр.Добрич е силно мотивирана и се стреми да бъде модел на устойчиво развиваща се европейска община с ниско потребление на енергия, намалени СО2 емисии и добре опазена природна среда. Ние сме една от петте български общини, присъединили се към Споразумението на кметовете, с което поемаме задължението да надминем целите на Европейския съюз в областта на енергийната политика и опазването на климата, като постигнем поне 20 % намаляване на емисиите на СО2 до 2020г. чрез повишаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници.

През 2012 г. Община гр.Добрич ще продължи работата си по проекти в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници с външно финансиране.


^ 2.5.11. Зелена система


От 1999 г. Община град Добрич има План за развитие на Зелената система и Правилник за прилагане и реализация. Този план е разработен и съобразен с ОУП на град Добрич. Чрез реализацията на планираните краткосрочни, дългосрочни задачи и елементи на Зелената система ще се оптимизират условията на обитаване, отдих, игри и спорт. Ще се формира естетическа среда и подобри градския ландшафт. Настъпилите през последните години промени в нормативната уредба, собствеността и приети частични изменения, налагат актуализация на Плана за Зелена система и изработване на Зелен кадастър.

До момента Добрич разполага с един парк, който е с общоградско значение. Кварталите отдалечени от централния парк са ощетени и липсват необходимите условия за краткотраен отдих, спорт и детски развлечения.

През настоящата година, при наличието на финансов ресурс, ще се извърши преместване на Дървения град, намиращ се в Градски парк ”Св.Георги”.

Ще се работи и по паспортизацията на дървесната растителност в града.

В съответствие с „Наредба за регистриране и отглеждане на кучета на територията на гр.Добрич”, при наличие на финансов ресурс, ще бъде извършено ограждане на площадка за свободна игра на кучета.


ІІ. Стратегическа част

 1. ^ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2007-2013

3.1. Визия за развитие на Община град Добрич

Добрич – преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.


^ 3.2. Мисия / стратегическа цел / за развитие на Община град Добрич


Основна стратегическа цел 2007 - 2013


"Постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда".

Стратегическа цел 1 - Икономически растеж

Стратегическа цел 2 - Повишено качество на живот
^ 3.3. Приоритети за развитие на Община град Добрич 1. Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана на знанието, реализираща местните потенциали и предимства.

 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене.

 3. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

 4. Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на управлението.

 5. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

 1. ^ Дейности и проекти за реализация на Плана за развитие на Община град Добрич за 2012 година.

/ цели и приоритети Общински План за Развитие 2007 – 2013 /

^ Сумите са в лева

Програма за реализация на План за развитие на Община град Добрич за 2012 г.

Приоритет

Цел

Мярка

Име на проекта

Дейности

Необх. финансови ресурси

Национално съ-финансиране

Програ-ми ЕС

Привле-

чени средства от заеми

Други безвъзм. финанс.

Общо

РБ

ОБ

Търг. друж.

^ Приоритет 1 - Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана на знанието, реализираща местните потенциали и предимства.

Цел 2: Създаване на условия, благоприятстващи развитието на малкия и среден бизнес

Мярка 3: Популяризиране европейските стандарти за качество и програмите по фондовете на ЕС.

Проект „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове“ (07.2011 – 07.2014)

Създаване и ефективно функциониране на „Областен информационен център – Добрич“ ОИЦ; назначаване на експерти, предоставяне на пакет от услуги на областно и местно ниво за информиране, относно НСРР, ОП и др. възможности за финансиране

189 523189 523Цел 4: Развитие на туризма.

Мярка 1: Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство.

Изпълнение на план „Културен календар – Добрич 2012“

Раздел „Съхранение на културно – историческото наследство“

Съхранение и опазване на сградния фонд и паметници, свързани с КИН30 000


30 000

10 000


20 000

Проект „Йовковия Добрич – съвременна туристическа дестинация“, ОПРР, (11.2011 – 11.2013)

Разширяване на културно – исторически атракции чрез реставрация и консервация на културните паметници в община град Добрич; създаване на интегриран туристически продукт чрез обособяване на нов тематичен маршрут, включващ основните културно – исторически атракции на територията на града

561 503

6 360


6 360


555 143Мярка 2: Валоризиране на потенциалите за развитие на туризма в град Добрич.

POFTIC „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион“ – Програма ТГС Румъния – България 2007 – 2013 година (04.2011 – 10.2012)

Подобряване, модернизиране и разширяване енфраструктурата на ЦЗПЖ град Добрич и музеен комплекс град Констанца. Съвместни туристически инициативи.

1 470 565

83 259

45 28837 972


1 387 305Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“-24 месеца

Заб. Предстояща схема за кандидатстване по ОПРР с прогнозен краен срок – март 2012 г. Прогнозен бюджет 500 000

70 00070 000Програма за развитие на туризма за 2012 година

Изграждане на лапидариум

40 000

40 000
40 000

Приоритет 2 – Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене.

Цел 1: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво.

Мярка 1: Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.

Проект „Социално включване“

Преустройство, пристройка и надстройка на сграда по ул. „Теменуга“ № 5 за разкриване на Общностен център за деца и семейства

443 194

6 800
6 800


436 394

Актуализация на ОУП гр. Добрич

Общата стойност на актуализацията на ОУП е 250 000 лв. и ще се реализира до 2014 г. Средствата за 2012 г. са 50 000 лв.

50 000

50 000
50 000

ПУР на местност „Лозята“
34 000

34 000
34 000

ПУР на бивше „Опитно поле“
6 000

6 000
6 000

Конкурс за проектиране на обществена сграда в УПИ ІІ – „За обществено ползване“, кв. 15, ЦДГ
15 000

15 000
15 000

Строителен надзор на преустройство на сграда по ул. „Теменуга“ № 5 за „Общностен център за деца и семейства“

Обекта е преходен

3 000

3 000
3 000

Авторски надзор на преустройство на преустройство на сграда по ул. „Теменуга“ № 5 за „Общностен център за деца и семейства“

Обекта е преходен

1 080

1 080
1 080

СМР за изпълнение на жилищен блок „Добрич“
2 000 000

2 000 000
2 000 000

Авторски надзор на ЖБ „Добрич“
2 000

2 000
2 000

Строителен надзор на ЖБ „Добрич“
8 370

8 370
8 370

Изготвяне на проект за укрепване на подпорни стени по бул. „Добруджа“ в участъка от мостово съоръжение на площад Вица Попова до края на подпорните стени
49 000

49 000
49 000

Обследване на мост по бул. „Добруджа“ – над Агромагазин
40 000

40 000
40 000

Неотложни превантивни мерки по видими проблеми на мостове

Предприемане на превантивни дейности по констатирани проблеми на съществуващи мостови съоръжения

100 000

100 000
100 000

Изграждане на плочести водостоци във връзка с проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка“

Изграждане на 10 бр. плочести водостоци по протежението на дерето на р. Добричка

150 000

150 000
150 000

Проект Интегриран план за възстановяване и развитие на град Добрич ОПРР (06.2011 – 12.2013)

Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване с прилежащите необходими ПУП – ве

388 500

18 500
18 500


370 000Мярка 2: Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа

Аварийно възстановяване на уличното осветление
180 000

180 000
180 000

Реконструкция и допълване на съществуваща мрежата за улично осветление

Рехабилитация на стълбове, демонтаж на стари осветителни тела и др.

120 000

120 000
120 000

Мярка 3: Изграждане на отговаряща на потребностите газопроводна мрежа в града.

Проектиране и изграждане на трасе за разпределителен газопровод и СГИ на сграда по ул. „Теменуга“ № 5

Ще се извърши газифициране на сградата по ул. „Теменуга“ № 5, където ще се помещава „Общностен център за деца и семейства“

10 000

10 000


10 000

Изготвяне на технически паспорти на пакети от сгради

Наредба № 5 изисква да бъдат изготвени технически паспорти на всички общински сгради

10 000

10 000

10 000

Извършване на първоначална проверка и обследване на енергийната ефективност на водогрейни котли

По закона за енергийната ефективност е нужно да бъде извършено такова обследване на водогрейните котли в общинските сгради

10 000

10 000


10 000

Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали.

Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства.

Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на подходи

Благоустрояване на междублоковите пространства, включени в ПКР 2012

590 000

590 000

590 000

Преасфалтиране на улици

Преасфалтиране на улиците, заложени в ПКР 2012

1 783 000

1 783 000
1 783 000

Преасфалтиране на паркинга на „Кооперативен пазар“
180 000

180 000
180 000

Изграждане на нови тротоари
240 000

240 000
240 000

Поддръжка на уличната мрежа

 • Дейности по изкърпване на уличната мрежа

 • Ремонт на тротоари, бордюри, РШ и ДШ и извършване на други аварийни и неотложни СМР

600 000


100 000600 000


100 000600 000


100 000


Програма за благоустрояване на обекти – общинска собственост с участие на местното население

Ремонт / доизграждане на тротоари; Изграждане на подходи към съществуващи имоти; Озеленяване и затревяване; Доставка и монтаж на паркови елементи и съоръжения за оборудване на детски площадки; благоустройствени мероприятия от общ характер

95 000

95 000


70 00025 000

Проектно проучване на възможността за изпълнение на мини кръгови кръстовища
50 000

50 000

50 000

Проучване на етап от трасетата за изпълнение на велоалеи
50 000

50 000
50 000

Ремонт на автоспирки

Осъществяване на СМР по ремонта на автобусни спирки на територията на града

200 000

200 000

200 000

Разширение на гробищен парк
100 000

100 000
100 000

Ремонтно – възстановителни работи на отделни елементи от градската среда по предложения на граждани
100 000

100 000

100 000

Проект „Предотврятяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка“ ОПРР (06.2011 – 06.2013)

Строително – ремонтни работи по корекция, укрепване и разширение на река Добричка в участъка от околовръстен Е 27,97 до вливането на дере Сердика

217 296

10 865


10 865


206 431Схема за Без. фин. помощ с директни бенефициенти общините „Зелена и достъпна градска среда“, ОПРР

Индикативна дата за предоставяне на проектното предложение – 31 август 2012 г.

70 000

70 000

70 000

Мярка 2: Рехабилитация на водопроводната мрежа и подобряване на водоснабдяването.

Изпълнение на обектите, включени във „Водния цикъл“ и тези, включени в ПКР 2012

Изпълнение на водопроводи и канализации на територията на града

2 689 000

2 689 000

2 689 000

Мярка 3: Обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС.
оставить комментарий
страница3/5
Дата19.03.2012
Размер1.31 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх