Българска асоциация по приложна психология Секция „Училищна психология” Проект на стандарти за специалистите по: Училищно консултиране Училищна психология Училищна социална работа Общи изисквания icon

Българска асоциация по приложна психология Секция „Училищна психология” Проект на стандарти за специалистите по: Училищно консултиране Училищна психология Училищна социална работа Общи изискванияСмотрите также:
Программа дисциплины опд. Ф. 01 Психология...
Программа учебной дисциплины «Психология менеджмента» Для специальности 030301. 65 «Психология»...
Программа дисциплины опд. Ф. 01 Психология цели и задачи дисциплины...
Программа дисциплины опд. Ф. 01 Психология цели и задачи дисциплины...
Программа дисциплины Психологические теории принятия решений для направления 030300...
Программа дисциплины Социальное и профессиональное самоопределение в бизнесе для направления...
Пояснительная записка. Требования к студентам...
Программа дисциплины «Психология конфликта» для направления 030300...
Учебно-методический комплекс «Психология развития и возрастная психология» (для отделения...
Учебно-методический комплекс дисциплины «интеграция детей с нарушениями в развитии»...
Курса «Психология развития и возрастная психология»...
Статья метра современной психологии эмоций...скачать


Българска асоциация по приложна психология

Секция „Училищна психология”


Проект на

стандарти за специалистите по:


Училищно консултиране

Училищна психология

Училищна социална работа


Общи изисквания


В началото на 21 век динамичните промени в обществото налагат все по-голяма необходимост от наличието на социално-психологически служби в училище.

„Все повече млади хора завършват училище неподготвени нито за университета, нито за работа. Това затруднено положение става все по-нелепо с динамичното разрастване на познанието, с намаляване на традиционните работни места и с увеличаването на работните места, изискващи по-голяма подготовка и квалификация.”

Това изказване, поместено в доклад (A Nation at Risk) в САЩ през 1983 година важи с пълна сила за състоянието в страната ни днес.

Съвременните условия в българското училище изисква изграждане на цялостен модел за социално-психологическо обслужване на училищната система. Това не може да стане с хаотичното включване на различни специалисти, с недостатъчна квалификация и с разединени усилия. Много от участниците в образователния процес, институции и неправителствени организации са достигнали по един или друг начин до този извод. Синдикатите на учителите от шест месеца са в стачна готовност с основно искане за назначаването на такива специалисти във всяко българско училище. Това обаче не би могло да стане, ако не бъдат приети ясни изисквания, стандарти и длъжностни характеристики за тяхната работа, както и стандарти за тяхното обучение и квалификация.

Настоящия проект има за цел да предложи примерни стандарти за работа в училищната социално-психологическа служба.


^ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В УЧИЛИЩНАТА СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА СЛУЖБА


За да могат успешно да изпълняват своите функции, специалистите трябва да получат и развиват компетентности в следните сфери:


 1. ^ Познания за развитието и израстването на децата

Специалистите следва да имат знания за типичния и атипичен растеж и развитие, включително и съответните теории, изследвания и другата информация отнасяща се до силните и слаби страни на учениците и които засягат обучението в училище, общността и семейната среда, включително и за:

(а) фактори влияещи на здравето и развитието,

(б) езика,

(в) културалните особености,

(г) разнообразието и различието,

(д) социално-икономическия статус,

(е) факторите на резилианс (издръжливост, гъвкавост).

Обосновка


За да помагат на учениците при постигането на успех и лично израстване, специалистите трябва да имат адекватни познания по основните области на развитието включвайки физически, емоционални, познавателни, социални, културни, икономически и средови фактори и как те засягат всекидневния живот. Те трябва да притежават знания за това как тези области си взаимодействат, за да влияят върху общото развитие на ученика.


 1. ^ Социо-културна компетентност

Кандидатите задължително трябва да имат знания за това как етническите, културалните и социо-икономически фактори влияят върху ученето и постиженията на ученика. Всеки кандидат следва да притежава умения да работи ефективно, с учениците и техните семейства с различен етнически произход.

Обосновка


За да се помогне на ученици с различен етнически произход да постигат успех и високи постижения в личната, социалната и кариерна сфера, специалистите трябва да имат познание за социо-културните, икономически и други обществени влияния в образователният процес, да разбира социо-културното разнообразие на традиционните за България етноси (български, турски, ромски и др.) и също така са добре осведомени по отношение на други измерения на човешкото разнообразие, включващо променливи като култура, етнос, национален произход, емиграционен статус, пол, възраст, полова ориентация, социално-икономически статус и степен на асимилация.


 1. ^ Превенция на проблемното поведение и стимулиране на постиженията

Специалистите трябва да познават факторите, които допринасят за успешно обучение. Да имат знания, за да идентифицира проблемите в най-ранните им етапи и как да прилага рани стратегии за интервенции по отношение на тези проблеми с цел да помогнат на ученици при постигането на високи образователни цели; знания за управлението на класа, училището, семейството и факторите на общността, които поддържат обучението на учениците; да имат умения за подпомагане на ученици, които имат обучителни затруднения.

Обосновка


Комплексните изисквания на днешното общество създават бариери, които възпрепятстват социалното, интелектуално, и емоционално развитие на учениците, затова, специалистите трябва да знаят как да изграждат позитивни качества у учениците и да ги подпомагат в преодоляването на бариерите при обучението.


 1. ^ Професионални етически и законови изисквания

Специалистите следва да познават професионално-етичните кодекси на своята професионална общност, текущите юридически изисквания, да са осведомени по отношение на законовите нормативни изисквания в българското образование, правилниците за вътрешен ред и своята длъжностна характеристика. Те трябва да знаят как да намират информация за законови и етически положения.

Обосновка


Професионалистите трябва да бъдат добре осведомени за законовата база, която регулира образованието, правата на децата, на родителите, както и за изискванията на професионалната общност към която принадлежат.


 1. ^ Сътрудничество на училището и семейството

Специалистите трябва да имат умения да подкрепят връзката семейство - училище с цел подобряване на моделите за развитие, благополучие и обучение на учениците. Те трябва да имат умения за консултиране на родителите и знания за семейната система.

Обосновка


Семейството е първия учител на детето, следователно участието на семейството в образованието на децата е критично по отношение на техния успех. Всестранното, дългосрочно, и добре планирано партньорство на родителите, училището и организациите, водят до по-високи постижения, по-позитивна самооценка и по-добри нагласи към ученето.


 1. ^ Подкрепа на самооценката, личната и социалната отговорност на учениците

Специалистите трябва да притежават знания и умения да подпомагат изграждането и да подкрепят самооценката, лична и социална отговорност и в тази връзка, мотивацията за развиващо се обучение през целият живот.

Обосновка


Има връзка между постиженията на ученика и самооценката. Самооценката и самоувереността са нагласи, които допринасят за развитието на способностите, социална отговорност, на активни и допринасящи за обществото граждани. Изграждането самооценката и личната и социална отговорност са споделени отговорности на ученика, училището, семейството и общността.


 1. ^ Безопасност в училище и превенция на насилието

Специалистите трябва да познават принципите и да подпомагат развитието на такава училищна среда, която да съхранява и подобрява безопасността и благополучието на всички ученици. Те трябва да имат познания и да използват модели за систематично планиране на безопасност в училище, което включва кризисни планове с елементи на превенция, интервенция и третиране. Специалистите трябва да имат умения за планиране и разработване на програми за намаляване на училищното насилие. Те трябва да имат познания по кризисна интервенция, както и да работят със свидетелите, жертвите и извършителите на насилие.

Обосновка


Нуждата от безопасност и сигурност е в основата от всички човешки потребности. Ако учениците и училищния персонал не се чувстват в безопасност и не са сигурни в училище, то ефективността на образователната система рязко намалява. Постигането на безопасност в училище и намаляването на риска, свързан с вербалното, емоционалнто, и физическото насилие е централно за ролята на специалистите от социално-психологическата служба в училище.


 1. Консултиране

Специалистите имат познания и умеят да прилагат теории и модели на консултиране. Използват комуникативни и интерперсонални умения за решаване на проблеми в работата си с учители, администратори, друг училищен персонал, родители и др. Притежават умения за вземане на решения при:

а) идентифициране на проблемни области,

б) събиране и анализиране на информация за разбирането на проблеми,

в) вземането на решения при консултиране и

г) оценяване на реализацията и резултатите от консултирането.

Обосновка


Професионалистите би следвало да притежават разнообразни умения за влияние върху поведението, постижениеята, и самооценката на учениците. Учителите, училищната администрация и ротителите трябва да могат да взимат ефективни решения в училището, дома и общността. Познания и умения за консултиране са необходими, за да улеснят развитието и реализацията на стратегии, които имат положително въздействие върху обучението на учениците и поведението им.


 1. ^ Когнитивна психология

Специалистите следва да имат знания и опит в прилагането на теории за ученето и фактори, влияещи върху обучението (памет, внимание, процеси на възприемане, мотивация, емоционални състояния, организационни умения, културните различия и пр.) Да прилага различни стратегии на учене в зависимост от силните и слаби страни на всеки един от учениците.

Обосновка


Соцо-културното разнообразие на днешното училище изисква значително по-дълбоко познание за факторите, които влияят върху ученето. Необходимо е професионалистите да притежават познания и разбиране на теории за ученето когнитивното и психо-социално развитие и за прилагането на това познание при подбора на ефективни образователни стратегии, които да подпомагат обучението на учениците, самооценката им и позитивните интерперсонални отношения с връстниците.


 1. ^ Сътрудничество и координация с други организации

Специалистите трябва да знаят кои са другите организации ангажирани с развитието на децата – държавни и неправителствени организации, както на национално, така на регионално ниво. Всеки от тях трябва да умее работи ефективно и екипно с тях, да умее да координира програми и проекти в училището и извън него.

Обосновка


Бариерите пред ефективното обучение днес са много и на различни нива - емоционални, социални и семейни проблеми, ниска мотивация и интерес, неадекватно и недостатъчно ниво на обучението, липса на умения за учене, отрицателни нагласи и навици поставящи бариери пред усвояването и развитието. Премахването на тези бариери и повишаването на знанията, уменията и нагласите са жизнено необходими за успеха на образователния процес и има значение за интеграцията на децата в обществото. Това може да стане само с обединените усилия на всички институции и организации ангажирани с тези проблеми.


 1. ^ Техническа грамотност

Специалистите следва да са добре запознати и да умеят да използват съвременните средства за комуникация, за събиране, организиране и анализ на данни. Това би ги улеснило при изучаването и изследването на проблемите в училище и при анализа на получените резултати.

Обосновка


Училището и обществото като цяло стават все по зависими от технологиите. Компютърните и системните уменията за комуникация са съществени в ръководенето на всички аспекти при подпомагането на учениците, училищната система и общността.


Проект на стандарти

Педагогически съветник (Специалист по училищно консултиране)


Стандартите за специалността педагогически съветник (училищен консултант) са организирани в четири области. Специалистите следва да имат познания в следните области:


I. Основи на професията училищен консултант

 • Основи на професията училищен конултант

 • История и тенденции в училищното консултиране

 • Преглед на държавните и национални стандарти

 • Ефективни програми за училищно консултиране

 • Професионална етика и юридически изисквания


II. Области на училищното консултиране

 1. Училищно развитие

 2. Кариерно развитие

 3. Лично и социално развитие


III. Основни дейности

 1. Насочване

 2. Защита

 3. Сътрудничество, координация и изграждане на екипи

 4. Обучение, учене и постижения

 5. Педагогическо оценяване


IV. Професионални компетентности на педагогическите съветници:

 • Личностово и социално консултиране

 • Групово консултиране и фасилитация

 • Управление на проекти

 • Превенция и обучения

 • Организационно и системно развитие


I. Основи на професията училищен консултант


В основата на професионалните компетентности на педагогическия съветник (училищен консултант) са познания и професионални нагласи, които подпомагат развитието на учениците, тяхното обучението и възпитание. Училищните консултанти трябва да познават историята и настоящите тенденции в училищното консултиране и етичните закони свързани с него.

Специалистите трябва да са наясно за това как да развиват професионална си идентичност в съответствие със знанието за професионалните функции (длъжностни характеристики), професионалното развитие и организационно представяне. Те трябва да познават добре етическите стандарти и практики на професията училищно консултиране и как да прилагат тези етически стандарти към специфичните ситуации в училище.

За да могат специалистите училищни консултанти да развиват и да поддържат програма по училищно консултиране те трябва да имат ясна професионална идентичност, да съзнават своята професионална отговорност и да поддържат осведоменост за текущите тенденции в образованието.


^ II. Области на училищно консултиране


Целта на училищното консултиране е да подпомага развитието на учениците в три основни области – училищно развитие, кариерно развитие, личностно и социално развитие. Педагогическите съветници трябва да бъдат добре подготвени за консултиране в тези области; да са запознати с методите за изграждането на умения и компетентности, както и да могат ефективно да оценяват постигнатите резултати. Основно изискване е специалистите да умеят да консултират и да управляват проекти във всяка една от тези области:


 1. ^ Училищно развитие

Специалистите трябва да познават принципите, стратегиите и програмите, които помагат учениците да повишат успеха си в училище и да правят адекватни избори за бъдещото си обучение. Особено важно тяхното включване при преминаването от една образователна степен в друга. Това включва консултиране на учениците и на родителите, изграждане на краткосрочни и дългосрочни стратегии за развитие.

Всички стратегии, дейности, програми и интервенции, организирани и реализирани от педагогическите съветници са с цел повишаване ефективността на образователния процес. Това включва изграждането на умения за взимане на решения, решаване на проблеми и поставянето на цели, критичното мислене, логическо мислене, комуникативни умения и междуличностни взаимодействия.

Педагогическите съветници трябвя да имат познания в областта на организационното развитие. Те предоставят професионална помощ на училищното ръководство за успешно развитие на училището като система, за подобряване на условията на труд на учители и служители, за развитието и поддържането на добъра атмосфера и климат на работа.


 1. ^ Кариерно развитие

Основната цел на образованието е да подготвя учениците за бъдещият им живот, като знаещи и активни членове на обществото. Докато обучението в класната стая е фокусирано главно върху знанията, то програмите по училищно консултиране трябва да осъществяват връзката между тези знания и бъдещата им професионална реализация. Специалистите трябва да умеят да откриват и изясняват тези насоки, с което да повишат интереса и мотивацията за учене. Педагогическите съветници трябва да бъдат подготвени да организират и прилагат програми и проекти за кариерно развитие на всички учиници и за всички образователни степени, за да осигурят успешения преход от училището към кариерата и бъдещето.

 1. ^ Личностно и социално развитие

Педагогическите съветници трябва да могат да планират и прилага програми, които да помагат на учениците да разбират и уважават себе си и другите, да взимат решения, да си поставят цели и да предприемат необходимите действия за постигането на тези цели. Тоава включва умения за диагностика на личностното развитие и социалните компетентности; за изграждане на комуникативни умения; на умения за общуване с различни содиални и етнически общности; за решаване на конфликти и разбиране на междуличностните различия.


^ III. Основни дейности на училищните консултанти


Пет са основните дейности в работата на педагогическите съветници: насочване;

защита; сътрудничество, координация и изграждане на екипи; обучение, учене и постижения; педагогическо оценяване.

Училищните консултанти работят като лидери при подпомагането на обучението и се грижат за позитивното развитие на учениците. Те защитават равните възможности за достъп до качествено образование. В своите усилия разчитат на подкрепата на учениците и родителите, като си сътрудничат с другия (педагогически и не педагогически) персонал в училище, общинските служби, ученическите съвети и координират усилията на всички тях за превръщане на училището в безопасна среда за учене, център на образованието в дадения регион за децата, семействата и общността.

Изисквания по основните дейности:


 1. Подпомагане

Всеки специалист трябва да притежава знания, умения и нагласи за ефективно подпомагане на организирането, прилагането и оценяването на резултатите от програми усъвършенстващи учебния процес и водещи до нарастване постиженията на учениците.

Ефективното подпомагане на учебния процес, изисква от училищните съветници да бъдат лидери в развитието на програмите, образователните реформи и промените в училище. Те трябва да работят за организирането и координирането на програми за обучение на учители, да обучават колегите си в умения да консултират и подкрепят учениците си във и извън училище, както и да оценяват техните постижения. Те подпомагат учителите при постигането на учебните цели, за участия в конкурси и програми за квалификация и др.


 1. Защита

Педагогическия съветник трябва да умее да идентифицира институционални, систематични, междуличностни и интерперсонални фактори пречещи на ефективното обучение в училище и да планира и прилага стратегии за елиминирането на тези фактори.

Училищните консултанти са в уникалната позиция да наблюдават учениците и учителите в процеса на обучение, да откриват ограниченията и дефицитите в този процес и да намаляват техния ефект. За тази цел те трябва да познават особеностите в комуникацията и взаимодействието между ученици и учители; обучителните проблеми и потребностите на учениците; правилниците за вътрешния ред и моделите на управление на класната стая. Те са супервизори на предлаганите свободно избираеми и извънкласни образователните курсове и програми, като защитават учениците от неефективни и опасни влияния и въздейсвия. Отсъствието на ефективна защита в консултантската работа, може да остави учениците без подкрепата, от която се нуждаят и да доведе до дискриминация, етикетиране и ранно отпадане от училище.

^

Сътрудничество, координация и изграждане на екипи


Педагогическите съветници трябва да осъществят ефективното сътрудничество на учителите, родителите, на другите органи и организации в общината, за подпомагане на личните, социалните, образователните и нуждите от кариерно развитие на учениците от предучилищна възраст до гимназията. Те трябва да бъдат компетентни в координирането на усилията на всички заинтересовани рамките на образователната мисия на училището; да притежават умения за изграждане на ефективни работещи екипи от учители, родители и членовете на общността за елиминиране на лични, социални и институционални бариери пред осъществяването на тази мисия.

Педагогическите съветници трябва да подпомагат работата на ръководствата на класовете и ученическия училищен комитет – да обучават лидери и съветници на връсниците, да супервизират ученическите инициативи и да координират работата на ученическите органи на управление с училището, местните институции и общността.


 1. ^ Обучение, учене и постижения

Педагогическите съветници трябва да познават и прилагат подходящи стратегии на управление на класната стая и техники за подпомагане на учителите при организацията на класа и контрола. Да разбират принципите, на които се основават учебните програми, учебните планове и обучителните стратегии на конкретното училище.

Учебната програма е централния фокус на сколаризацията. Консултирането и всички други дейности в училище имат за основна цел повишаване ефективността на образователния процес. Ето защо консултантите са призвани да наблюдават начините на преподаване, като следят те да не излизат от рамките на държавните образователни изисквания и учебните програми. За да постигат тези цели, те трябва да бъдат добре осведомени и квалифицирани, да умеят да преподават в и извън класната стая.

^

Педагогическо оценяване


Педагогическите съветници трябва да познават добре актуалните теории и различните педагогически подходи и методи за преподаване, оценяване, подпомагане на учениците и училищния климат. Те трябва да умеят да оценяват програми и модели на преподаване, да познават изследователски методи и методи за статистически анализ на данните. Умеят да установяват и анализират културалното, етническото и социалното значение на педагогическите въздействия, като защитават правата на учениците и образователната система като цяло.

^

IV. Професионални компетентностина Педагогическите съветници в училище


Педагогическия съветник трябва да притежават обем от познания, умения и нагласи за прилагане на програми и дейности, които увеличават ефективноста на образователния процес, мотивацията за учене на учениците и техните постижения.


 1. ^ Личностно и социално консултиране

Всеки специалист трябва да познава основните консултативни подходи, етапите на консултативните отношения и елементите на ефективното консултиране, особено когато подпомагат учениците да се справят с лични и междуличностни проблеми. Те трябва да притежават умения за кризисни интервенции в отговор на лични, училищни и общностни кризи. Те трябва да умеят да разработват и прилагат проекти и програми за превенция, подкрепа и интервенции, както и да умеят да оценяват резултатите от консултирането, включително въздействието на трети лица. Училищните консултанти трябва да са квалифицирани в идентифицирането на менталните потребности на учениците, определяйки подходящите средства за такива нужди, предоставяйки директна намеса при необходимост. Те трябва да разпознават ранните белези на емоционалните и поведенчески разстройства, включително агресивно поведение и жертви на насилие.

^

Групово консултиране и фасилитиране


Педагогическите съветници трябва да притежават умения за работа в група, включително групи за: консултиране, съветници на връстниците, фасилитиране на екипи, фокус-групи за диагностициране на училищни проблеми и интервениции.

Работата на педагогическите съветници се оптимизира в най-голяма степен при обучения и тренинги в контекста на малки групи. Групите предоставят взаимна помощ, подкрепа и обучение, което подобрява и разширява ефекта на това, което консултантите могат да направят сами. Груповата работа позволява на консултантите да идентифицират междуличностните проблеми и подобрят междуличностните умения необходими за реалния живот. В процеса на груповите взаимодействия учениците могат да упражняват нови умения и да изграждат стабилни и поддържащи връзки.


 1. ^ Управление на проекти

Педагогическите съветници трябва да могат да планират, създават и управляват проекти и програми за консултиране и насочване, които са част от училищния план. Те трябва да могат да определят ефективността на тези програми по отношение образователната мисия на училището, както и да измерват и отчитат резултатите от тези програми по отношение на училищната система.


 1. ^ Методика на преподаване, обучение и тренинги

Педагогическите съветници трябва да умеят да разработват и прилагат обучителни програми и курсове, които да подпомагат учебния процес и учебните постижения, предотвратяват кризи и бариери, развиват познанията и уменията на педагогическия и непедагогическия персонал в училище, на родителите и други членове на общността. Те трябва да владеят основните умения за преподаване в клас и управление на класа.


 1. ^ Организационно и системно развитие. Училищна структура, организация и климат

Педагогическите съветници трябва да са запознати с организацията, структурата и управлението на училището като обществена система и да могат да разработват, прилагат, координират и оценяват програми за консултиране на училището като цяло. Това е необходимо, тъй като училището е организация работеща в рамките на държавната и обществена системи, като част от по-голяма организационна и културална структура. Училищните консултанти трябва да са хората, които да разбират динамиката на тези структури и да подпомагат взаимодействието на училището с тях. Така те по-успешно ще могат да развиват своята дейност в рамките на трите области на училищно консултиране.


^ V. Изисквания за заемане на длъжността


1. Магистърска степен по училищно или психологическо консултиране (+стаж по специалността) (5 годишен курс на обучение).

2. Работа под супервизия (1 година).


^ Проект на стандарти

Училищен психолог


І. Основи на професията училищен психолог

Психологът в образователната система е специалист с магистърска степен по психология и с опит в областта на образованието.

Ролята на психолога в образователната система е съществена за предоставянето на образователна среда, която да е в съответствие с Конвенцията за правата на децата.

Съгласно нея децата имат равни права на образование. Това включва не само достъпа до образование, но и задължението на правителството да вземе всички подходящи мерки за създаването на среда за обучение, която е насочена към развитието личността на детето, неговите таланти, психически и физически способности. Образованието трябва да е насочено към развиването на уважение към родителите на детето, техните културна идентичност, език и ценности. То трябва също така да е насочено към подготвяне на детето за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир, толерантност, равенство на половете и приятелство между хората, различните етнически и религиозни групи и хора с различен произход.

Правителството трябва да вземе мерки за регулиране посещаемостта в училище и за намаляване на отпадащите ученици. Мерки са необходими и по отношение дисциплиниращите методи, които се прилагат. Те трябва да отговарят на изискванията за запазване достойнството на децата.

Децата със специални потребности в училище би следвало да получават образование, психологически и здравни услуги. Те трябва да имат правото да получават подготовка за трудова дейност и да бъдат подпомогнати в социалната интеграция и индивидуалното си развитие.

Други права на децата, които трябва да са защитени в училище са: правото на защита от неглижиране и насилие, правото на живот при адекватни за физическото, психическо, душевно, морално и социално развитие на детето.

Психолозите в образователната система могат да допринесат за постигането на всички тези цели чрез предоставянето на знания по отношение на развитието и обучението, като подпомагат създаването на оптимална среда за обучение, в която училищата могат да предоставят оптимално напасване между развитийното ниво и индивидуалните потребности на децата, обучението и средствата за преподаване.

Психолозите могат също така да играят решаваща роля при децата със специални образователни потребности. Те имат специализирани познания за детското развитие, психопатологията и отделните специални нужди, както и познания за превенцията, тренингови и интеграционни програми, техники, които могат да допринесат за развитието на тези деца.


Психолозите в образователната система играят важна роля в отговор на потребностите на обществото.

Професионалната психологическа експертност може да подкрепи развитието на образованието и да подобри благополучието на децата така, че правата на децата, отбелязани по-горе да са удовлетворени. Психологът може да предложи знания и услуги на социално ниво в превантивната си работа. Той може да е въвлечен в образователния и социален контекст за превенция на появяващите се или за минимизиране на ефекта на съществуващите проблеми в сферата на образователните и социални промени.

Превантивната работа може да се провежда в различни сфери и на различни нива. С цел да се представят и развиват подходящи методи е важен достъпа до професионално психологическо познание.

В този контекст наличието на психолози в училище е от съществено значение. Тези услуги са в полза на децата, техните родители, учители, както и образователната система.

 Необходимостта от превенция и ранна интервенция може да се разглежда и от икономическа гледна точка. Възможно е спестяването на огромни финансови средства, тъй като психолозите с професионалната си намеса биха били в състояние да овладеят редица проблеми, преди да са се задълбочили или да минимизират техния ефект. По този начин се намаляват не само финансовите средства, но и човешкото страдание. Консултирането, превенцията и ранната интервенция са значими области от професионалната практика на психолозите в образователната система.

Психолозите в образователната система работят на няколко нива – общество, училищна система, група, индивид:

Общество

Бързото развитие на съвременното общество налага изисквания за трудова сила, която е добре образована, квалифицирана и с широк културен мироглед. Това налага съществуването на качествени педагогически и психологически услуги в образователната система. Превенцията на психологически, психични и социални проблеми, отпадането от училище, сътрудничеството с родителите и обществото са само част от задачите на психолога в училищната система.

Системата

Психолозите в образователната система предоставят ценна подкрепа при развитието и подобряването на качеството на образованието и на благополучието на децата в системата като цяло. Услугите, които те предоставят се характеризират, както с широта на познанията (развитийна, клинична, педагогическа, социална психология), така и с владеенето на специфични умения. Те могат да прилагат знания и умения на институционално и социално ниво. Превантивната им дейност може да е със значими положителни резултати не само в социален, но и икономически аспект.

Индивида

Психолога предоставя съдействие, подкрепа и помощ на участниците в системата – деца, родители, учители, училищно ръководство. Той трябва да има уменията и познанията за изследване и оценка на затруднения поради лоша адаптация, поведенчески проблеми, липса на мотивация, изоставане в интелектуалното развитие, физически увреждания, тревожност, неглижиране, насилие, зависимости и т.н. Той трябва да консултира, да използва терапевтични методи, да предоставя насоки и съвети за индивидуалните потребности на децата.

Психологът трябва да посреща предизвикателствата и потребностите на деца, училищна система, семейства и общество с широка професионална компетентност. Трябва да имат умения за работа в екип (логопеди, лекари, педагогически съветници, социални работници, специални педагози, ресурсни учители)


Училищния психолог, e възлова фигура в системата за социално психологическото обслужване на образованието. Неговият основен предмет на дейност е проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и младежите във всички форми и степени на образованието, адаптирането на учащите се към образователната и социалните системи и на тях към учащите се и съдействие на всички работещи с деца и младежи. Това става чрез преки и косвени спрямо учениците дейности. Преки функции са психодиагностичната (скрининг, диагностика) и интервенционната (корекция и формиране чрез обучение, психотренинг и терапия) работа, а косвени са консултирането, профилактиката, организационната и научно-изследователската работа с учителите, учениците, родителите, училищните и общинските ръководства. Спектърът на неговата дейност е ограничен единствено от типа заявки, собствената му компетентност и наличните ресурси. Работата по всеки конкретен проблем е въпрос на конкретна заявка и съответно договаряне между психолога и заявителя - ученик, учител, родител, ръководител или друг специалист.


Основните изисквания са знания в областите на:


 1. ^ Общата психология

Специалистите трябва да имат широки познания по основите на психологическите дисциплини с цел да улеснят индивидуалното развитие на всички ученици. Тази област на познанието включва: биологични основи на поведението, учене, социални и културни основи на поведението, развитието на детето и юношата и разнообразието на индивидуалните различия в процеса на психическото развитие.

Училищните психолози трябва да могат да прилагат на практика теории на ученето и развитието, за да улеснят и подобрят учебния процес. Те трябва да знаят:

(а) емпирично доказаните компоненти на ефектното учене;

(б) алтернативни обучителни методи;

(в) как да използват междуличностната комуникацията и междуличностните влияния, за да позитивират с децата и юношите.

^

Образованието и образователната система


Училищните психолози трябва да имат знания за онези аспекти на образованието, които засягат организацията и управлението на училището, както и организации предлагащи алтернативни образователни и консултативни услуги. Те трябва да познават добре училищната система и да подпомагат ефективното взаимодействие между системите – ученици, учители и родители. Това включва знания за:

а) влиянието на семейството върху когницията на ученика, мотивацията и социалните характеристики, които засягат работата му в училище,

б) начини за включване на родителите и семейството в образованието;

в) начини за подпомагане на партньорства между родители и учители за подобряване на училищния успех,

г) културални променливи, които засягат сътрудничеството дом-училище

Училищните психолози трябва да знаят как да подпомагат училищната система така че да стимулират позитивното развитие на учениците и да предотвратяват евентуални проблеми. Училищните психолози трябва да предлагат на ръководство програми за справяне с агресивното поведение и повишаване на училищната безопасност. Училищните психолози трябва да стимулират «отварянето» на училището по посока на обществената среда - родители, социални и здравни организации, младежки общности, местния бизнес и т.н.


 1. ^ Професионалните основи на училищната психология

Професията Училищен психолог е специфична професионална област. Въвеждането в професията задължително предполага знания за:

а) историята и развитието на училищната психология в България и по света,

б) професионални стандарти и изисквания, професионални организации

в) роли и функции на училищния психолог.

г) алтернативни модели за използването на психологически интервенции в училище.

Училищната психология предоставя високо релевантен принос към обучението, ученето и детското развитие, затова и ролята на училищния психолог е неимоверно важна в рамките на училищната система.


^ II. Професионални компетентности на училищния психолог


Училищните психолози извършват широк аспект от дейности свързани с психическото развитие и здраве. Тези дейности включват консултации с учители, родители и служители в училище относно:

а) обучението и развитието на учениците;

б) социални, емоционални и поведенчески проблеми;

в) разработване и прилагане на образователни програми и стратегии за управление на класната стая

г) родителски умения;

д) психологически зависимости (наркотици и др.)

е) преподаване и взаимодействия;

ж) оценка на детското развитие и оценяване на напредъка на учениците,

з) директни интервенции спрямо учениците и техните семейства

и) управление на конфликти отнасящи се до ученето и приспособяването в училище.


Конкретните задължителни компетентности са:


 1. ^ Консултативни умения

Училищните психолози извършват директни и индиректни интервенции спрямо учениците и училищната система. Психологическото консултиране в училище има за цел не само да подпомага и насочва учителите, родителите и учениците, но и да създава среда на сътрудничество в рамките, на която да се осъществяват интервенциите. Училищните психолози трябва да умеят да наблюдават, да дискутират, да преподават и да работят с учениците на индивидуално, групово и системно ниво. Тяхната основна цел е да улесняват развитието на хармонична училищна среда, което да намали различията и да създаде равни образователни възможности за всички.

^

Кризисни интервенции


Училищните психолози трябва да умеят да разпознават и диагностицират поведенията, които са признак за развитие на различни екстернални разстройства (т.е. агресия и др. поведенчески нарушения) и интернални разстройства (т.е. депресия, зависимости, суициден риск) или отпадане от училище. Те трябва да могат да разработват програми за превенция и да извършват необходимите интервенции по повод на подобни модели на поведение. Те трябва да умеят да помагат в справянето с последиците от кризи, като насилие, природни бедствия и др.

Особено важна е тяхната превантивна роля за предотвратяване на институционални, емоционални и поведенчески проблеми.


 1. ^ Психодиагностични умения и оценяване

Всеки училищен психолог трябва да може да извлича необходимата му информация, за да дефинира, разбира и разрешава проблеми на индивидуално, групово и институционално ниво. Това става чрез методите на психодиагносиката –наблюдение, интервюиране, тестиране и оценка на резултати от дейността. Училищният психолог трябва да умее да дадиагностицира и самата обучителната среда (училище и дом), както и всички познавателни, емоционални, социални и поведенчески фактори, които влияят върху детското развитие. Той трябва да владее методи за контрол на резултатите, като се съобразява с училищната ситуация, културалните особености, междуличностните нагласи и пр.; да знае как да използува информацията за оценка в процеса на решаване на проблеми и да може да представя резултатите си съобразно аудиторията и принципите на конфиденциалността.


^ 4. Оценка на училищни планове и програми

Училищния психолог трябва да има познания за учебните програми, учебни планове и училищната документация. Той трябва да притежава уменията за оценка на тяхната ефективност.


5.Изследвания

Всеки училищен психолог трябва да знае основните принципи на изследователски дизайн – планирането, построяването и измерването на едно изследване. Той трябва да умее да различи ефективното от неефективното изследване и да прилага статистически методи за оценка. Трябва да има много добра компютърна грамотност, включително диагностични програми и програми за статистическа обработка на данни.


^ IIІ. Изисквания за заемане на длъжността


1. Магистърска степен по психология (+стаж по специалността) (5 годишен курс на обучение).


2. Практика в образователна институция в областите на:


а) консултацията,

б) съветването и кризистни интервенции,

в) психодиагностика,

г) образователното планиране и оценяване,

д) програмното планиране и оценяване,

е) изследвания и измервания.


2. Работа под супервизия (1 година).


Тя представлява професионално обучение с цел:

  • Да подготви за независима практика

  • Да развие умения за професионална работа

  • Да затвърди интеграцията на теоретични и практически познания


Забел.: Броя на дисциплините и техния хорариум са предмет на образователните стандарти за специалността „училищен психолог”

Проект на стандарти

^ Училищен социален работник


І. Основи на професията училищен социален работник

Основната задача на специалистите по училищна социална работа е да подпомагат здравословното и емоционално развитие на учениците чрез усъвършенстването на социалната среда.Чрез разбирането на теориите за гъвкавост и разпознаване силните страни и способностите, които децата и семейства притежават, училищните социални работници имат повече възможности от останалите специалисти да работят за предотвратяване на проблемно поведение и ранна интервенционна намеса. Училищните социални работници трябва да работят за повишаване числото на защитни фактори и за развитие на социалните умения, което води до лична и социална отговорност и по-висок училищен успех.


^ II. Професионални компетентности на училищния социален работник


1. Директни услуги за подкрепа при ученето

Всеки специалист по училищна социална работа трябва да демонстрира способност за културно компетентни, био-психо-социални оценки на учениците, техните семейства и тяхната социални среда. Той трябва да демонстрира способност за разработване на планове за интервенции, да използва ефективно ресурсите на училището и общността, да посреща нуждите на учениците и да ангажира техните семейства като пълноправни партньори за подкрепа при ученето, както и да предоставя услуги и подкрепа, за да максимизира академични, социални и емоционални резултати на учениците.

Специалистите по училищна социална работа трябва да притежават способността да определя познавателните, емоционалните, психологическите и социални потребности на учениците и техните семейства с цел да подпомага положителни училищни, социални и емоционални резултати на учениците, техните семейства и общността в училище.


^ 2. Услуги за подкрепа при обучение на системно ниво

Всеки специалист по училищна социална работа трябва да може да определя, разработва, защитава и разпространява директни и индиректни услуги насочени към образователните резултати на системно ниво. Тези дейности трябва да се основават на познания за мисията и функцията на училището, района на училище, местната общност и институции и как системните фактори допринасят за резултати включително в положителна и отрицателна насока.

За да се разбере пълно контекста, в който се случва обучението социалните работници трябва да имат познания за това как системите се развиват и работят. Работниците по социална работа трябва да бъдат способни да оценяват как институции и системи засягат способността на децата да се обучават.

3. Изследване


Всеки специалист по училищна социална работа трябва да има умения за провеждане на социални и социално-психологически изследвания и умения за прилагането им в училище. с цел подобряване на тяхната собствена практика и за подпомагане на управлението на класа и училището


Скачать 284,23 Kb.
оставить комментарий
Дата19.03.2012
Размер284,23 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх