Годишен отчет 2007 icon

Годишен отчет 2007Смотрите также:
Годишен доклад...
Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет...
Годишен доклад...
Годишен отчет 2007 ул. Любен Каравелов 15, София 1142 т/ф: +359 2 9888188...
Годишен отчет 2006 ул. Любен Каравелов 15 София 1000...
Годишен отчет 200 9 ул. Любен Каравелов 15, София 1142 т/ф: +359 2 9888188...
Заявление за членство в българска асоциация за електронна търговия бает...
Химимпорт ад публикува Годишен индивидуален отчет за 2009 г. На 01. 03. 2010 г...
Първа точка от дневния ред...
Годишен доклад за дейността...
Химимпорт ад годишен консолидиран финансов отчет на англ език за 2009 год. На 04. 06. 2010г...
Химимпорт ад публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към...страницы:   1   2   3   4
скачать

НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”

ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 2007

СОФИЯ

NATIONAL CULTURE FUND


ANNUAL REPORT – 2007


SOFIA


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ MANAGING BOARDПРОФ. СТЕФАН ДАНАИЛОВ PROF. STEFAN DANAILOV

председател Chair


ПРОФ. ИВАЙЛО МИРЧЕВ PROF. IVAILO MIRCHEV

ПРОФ. МАРГАРИТА ВАКЛИНОВА PROF. MARGARITA VAKLINOVA

ПРОФ. ПЛАМЕН ДЖУРОВ PROF. PLAMEN DJUROV

ПРОФ. БОЖИДАР МАНОВ PROF. BOJIDAR MANOV

АКАД. АНТОН ДОНЧЕВ ACAD. ANTON DONCHEV

КРАСИМИР МИРЕВ KRASIMIR MIREV

^ ВЛАДИМИР ПЕТРОВ VLADIMIR PETROV

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ PROF.ALEKSANDER YOSSIFOV

ДОЦ. БИЛЯНА ТОМОВА ASS.PROF. BILIANA TOMOVA

ВАЛЕНТИН ГАНЕВ VALENTIN GANEV


АДМИНИСТРАЦИЯ ADMINISTRATION

^ ДАНИЕЛ КАЛЧЕВ DANEIL KALCHEV

изпълнителен директор еxecutive Director


ЕЛИЦА ЯНЧЕВА/МИРЕНА СТАНЕВА ELITZA YANCHEVA/MIRENA STANEVA

експерт expert


ЕМИЛ ВЪРБАНОВ EMIL VURBANOV

експерт еxpert


^ ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА/НЕЛИ СТОЕВА DENITSA EZEKIEVA/NELLY STOEVA

експерт expert


АНИТА ДИМОВА ANITA DIMOVA

главен счетоводител Chief Accountant


НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА


Национален фонд “Култура” е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. Основната му цел е да подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата, заложена в Програмите на правителството на РБ за съответния период и в Закона за закрила и развитие на културата. Приоритетите в дейността на НФ “Култура” са съобразени и с критериите от глава “Култура и аудио-визия” от Договора за присъединяването на България към Европейската общност.

Ръководният орган на Национален фонд "Култура" е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Средствата по фонда се набират от субсидия, определена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година и други източници на финансиране, упоменати в Чл. 31 от Закона за закрила и развитие на културата. Основно средствата се предоставят за творчески проекти, насочени към развиване на културния сектор. Финансирането на творчески проекти се осъществява след обявяване на конкурси по предварително изготвена и одобрена от Управителния съвет програма.

В началото на всяка година Управителният съвет на НФ “Култура” формулира приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа. Основни принципи в работата на НФ “Култура” са прозрачността и конкурсното начало. В конкурси имат право на участие с равни права отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.


^ NATIONAL CULTURE FUND


The National Culture Fund was established by the virtue of Culture Protection and Development Act and its activity started in November 2000. Its main objective is to support the development of culture by raising, managing and spending funds for the purpose of pursuing the national policy in the field of culture as set forth in the Program of the Government of the Republic of Bulgaria for the respective period and in the Culture Protection and Development Act. The priorities in NCF activity are also in compliance with the criteria set forth in Chapter “Culture & Audio-visual Policy” of the EU Accession Treaty of Bulgaria.


The managing body of the National Culture Fund is a Managing Board chaired by the Minister of Culture. The members of the Managing Board are some renowned cultural figures, representatives of artistic unions and one representative of Municipalities, Ministry of Culture and Ministry of Finance.


Financial resources for the fund are raised by a subsidy as set forth in the State Budget of the Republic of Bulgaria Act for the respective budget year and other sources of funding as set forth in article 31 of the Culture Protection and Development Act. Funds are predominantly granted for artistic projects aiming at development of cultural sector. The artistic projects are funded after announcement of competitions under a program prepared and approved in advance by the Managing Board.


At the beginning of each year the Managing Board of the National Culture Fund outlines the directions of priority for which financial support is to be granted. The underlying principles of NC Fund’s work are transparency and competition. Individual artists, private, municipal and state cultural organizations are equally eligible to participate in competitions.


^ ПРИХОДИ – 2007 ГОДИНА

Финансирания


Министерство на културата - 496 060.00 лева

Целеви дарения – 231 508.24 лева


Приходи

Приходи по Закона за закрила и развитие на културата – 38 230.58 лева

Възстановени суми по проекти – 7 350.38 лева


^ ОБЩО ПРИХОДИ773 149.20 ЛЕВА


РАЗХОДИ – 2007 ГОДИНА


I. Административен бюджет

Общо разходи (административен бюджет) - 69 886.55 лева


ІІ. Проекти


Конкурс Мобилност (47)- 92 980 лева

конкурс Критическа литература (48) 73 600 лева

конкурс Специализации (49)– 14 400 лева

конкурс Автентичен фолклор (50) – 36 190 лева

конкурс Преводи (51) - 22 960 лева

конкурс Стипендии (52) - 30 000 лева

конкурс Целеви – (53)73 000 лева

конкурс Дебюти (54)– 45 000 лева


Участие в съвместни проекти свързани с подкрепата на културно-историческото наследство ­- 40 000 лева

Реализиране на проекти по целеви дарения – 229 508.24 лева

Разходи за реализиране на собствени проекти – стратегически и информационни инициативи – 45 624.41 лева


Общо разходи по проекти и целеви - 703 262.65 лева


^ ОБЩО РАЗХОДИ – 773 149.20 ЛЕВА


INCOME FOR THE YEAR 2007

Funding


By the Ministry of Culture – BGN 496 060

Donations – BGN 231 508.24

Revenue

Revenue of Copyright and Neighboring Rights Act: BGN 38 230.58

Amounts repaid by projects: BGN 7 350.38


^ TOTAL REVENUE: BGN 773 149.20


EXPENSES FOR THE YEAR 2007


I. Administrative BudgetTotal expenses (Administrative budget): BGN 69 886.55


II. Projects


Competitions

Competition Mobility - BGN 92 980

Competition Critique literature - BGN 73 600

competition Specializations - BGN 14 400

competition Authentic Folklore - BGN 36 190

Competition Translations - BGN 22 960

Competition Scholarships - BGN 30 000

competition, Target costs - BGN 73 000

competition Debuts – BGN 45 000


Participation in collaborative project, concerning support of the to support the Bulgarian cultural heritage : BGN 40 000

Realization of the projects, funded by donations – BGN 229 508.24

Expenses for implementation of Information and strategic initiatives – BGN 45 624.41

Total expenses on projects and target costs: BGN 703 262.65


^ TOTAL EXPENSES: BGN 773 149.20


НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ПРЕЗ 2007

Профил, цели, политики, програми, инструменти


На базата на резултатите от проведеното проучване и идентифицираните нужди и проблеми в културния сектор дейността на НФ „Култура” през 2007 година се насочи към постигането на няколко стратегически цели чрез съответстващите им политики, програми и инициативи.


Цел 1: Устойчиво развитие на съвременното изкуство чрез създаване и разпространение на различни негови форми и прояви, и чрез подпомагане и представяне на българските творци.


^ Политика 1: Да се насърчава многообразието на културни продукти, както и участието в културния живот в България и да се популяризира българското изкуство в чужбина


 • Програма „Мобилност” – програмата подкрепя пътувания на български творци на международни културни форуми в чужбина и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата в България. Конкурсът се проведе в редовните 3 сесии за годината, всяка от които обхващаше период от 4 месеца за реализиране на проектите. В рамките на трите сесии постъпиха 177 проекта, от които бяха подкрепени 138 на обща стойност 97 309 лева. Одобрените кандидати са представили проекти в областта на театър, музика, танц, кино, изобразителни изкуства, културно наследство, фолклор,архитектура, литература, креативни терапии, културни политики и културно предприемачество, изкуствознание. По тази програма български артисти, изследователи и мениджъри са взели участие в културни форуми в повече от 30 държави.
 • Програма „^ Критическа литература” – конкурсът бе обявен през месец май. Целта му е да подкрепя на издаването на критическа литература, на периодични издания за изкуство и култура и поддържане на рубрики за оперативна критика в седмичниците за култура и в електронни издания. От постъпилите 58 проекта бяха подкрепени 44 проекта на стойност 73 600 лева. От подкрепените кандидатури 30 са за издаване на сборници и монографии, 6 за подкрепа на рубрики и 8 за подпомагане на издаването на списания в областта на изкуствата и културата.
 • Програма „Дебюти”

В края на месец юли бе обявен конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура, който се реализира в сътрудничество с Фондация „Култ.бг”. Бюджетът, с който Фондът разполагаше, за подкрепа на проекти през 2007 година бе 55 000 лева (45 000 предоставени от НФК и 10 000 лева, осигурени от Фондация Култ.бг). Конкурсът се проведе в традиционните два етапа. В първия етап на конкурса постъпиха 73 пред-проектни предложения, от които 31 кандидати бяха допуснати до втори кръг. Одобрените за участие преминаха през обучителен семинар по разработване и изпълнение на проекти в сферата на изкуствата и културата, който се проведе на 27 и 28 октомври 2007 г. в Гьоте Институт в София и бе организиран от фондация „Култ.бг”. От допуснатите до втори етап комисията одобри 19 проекта на обща стойност 50 000 лева.


 • Програма „Стипендии

В конкурса взеха участие 44 ученика от 12 училища по изкуствата към Министерство на културата. За получаване на стипендия бяха одобрени 30 кандидата. Управителният съвет на НФК определи стипендията да бъде в размер на 100 лева за период от десет месеца.


 • Програма „Специализации

Конкурсът има за цел да подкрепи професионалната квалификация на млади български творци и да даде възможност на кандидатите за осъществяване на пряк контакт с утвърдени чужди институции, творци и опит в областта на изкуството. В него участваха двама кандидати, които получиха субсидия в размер на 7 200 лева, която ще подпомогне специализацията им в Кралската Академия за музика в Лондон и Университета за приложни изкуства във Виена.


 • Програма „Преводи

В началото на месец май бе обявен конкурс за превод на българска художествена литература, той приключи на 15.10.2007. В него взеха участие 11 кандидата, от които бяха одобрени 9 и получиха общо субсидия в размер на 22 960 лева. Подкрепените проекти са за превод на словашки, сръбски, френски, английски, немски, унгарски, македонски и руски език.


 • Програма „Целева субсидия”

Тази година приоритет в програмата беше подкрепата за проекти свързани с:

- организирането и реализирането на национално значими събития в областта на изкуствата и културата;

- провеждането на изследвания, анализи и проучвания в подкрепа на националната културна политика и изработването на стратегии за развитие на културата;

-разработване и осъществяване на програми и стратегии за въвеждане и представяне на Фонда в публичното пространство.

По тази програма бяха подкрепени 18 проекта на обща стойност 73 000 лева.


Цел 2: Съхранение и популяризиране на културното наследство на България за изграждане и укрепване на националната идентичност и изява на културното многообразие чрез насърчаване на регионалното културно развитие.


Политика 2: Да се подпомогне опазването и популяризирането на културното наследство на България чрез подкрепа на живото културно наследство


 • Програма”Автентичен фолклор

Тема на сесията през тази година беше: „Автентичен фолклор: младите хора и културното многообразие” Акцент в тази сесия бе прякото включване на деца и младежи в дейностите по издирване, съхраняване и популяризиране на живи традиционни фолклорни форми, които са на път да изчезнат - ритуали; празници; вярвания; разказване - приказки, митове, легенди, предания; песни и танци, форми на бита и др. За подкрепа бяха одобрени проекти, които включват деца и младежи в процес на интерактивно обучение в наследство чрез насърчаване на общуването между поколенията и възпроизвеждането на живи, но изчезващи автентични фолклорни форми. Особен акцент в тази сесия бе осигуряването на възможност за младите хора, представители на различни общности, да общуват помежду си чрез ценностите на присъщото им нематериално културно наследство, чрез устойчивите форми на културно многообразие

В конкурса взеха участие 129 проекта. От тях бяха подкрепени 16 (11 читалища, 4 детски комплекси и градини) на стойност 36 190 лева.


Политика 3: Да се подпомогне опазването и популяризирането на културното наследство на България чрез насърчаване и подкрепа на регионалното културно развитие и прилагането на регионална културна политика.


 • По програма „^ Регионална политика за валоризация и ефективно използване на културно-историческото наследство” продължи участието на НФ „Култура” в партньорски проект – „Модели на регионални стратегии – културно наследство и устойчиво развитие” чрез подпомагане на Фонда за финансиране на проекти за изготвяне на модели и стратегии за превръщането на културното наследство във фактор за устойчиво развитие на регионите. Финансирането през 2007г. на проекта се разпределя както следва: ШАРС – 180 000 лв.; НФК – 60 000 лв.; Общини – 60 000 лв. Общият проектен фонд за 2-ра фаза на програмата през 2007г. е 300 000 лв. За периода на проекта 2005- 2007г. са разработени 43 и реализирани 27 проектни предложения, осигурени с финансиране от над 500 000лв. Между тях: инвентаризирани културни активи в 5 района на страната; социализация на 6 археологически паметници на културата и етнографски комплекси; Разработени 10 културно-туристически маршрути; Създадени 5 експозиционни сбирки; Възстановки на исторически събития с 2 спектакъла на открито; Издирени и пресъздадени обичаи и традиции в 5 района на страната, простиращи се на територията на 14 общини; Обучени над 50 млади хора в новаторски умения за представяне / включително на чужд език / на КИН и на над 20 в дърворезба и грънчарство; Обучени над 120 човека в Европейски критерии за качество при управление на интегрирани културно-туристически продукти; Създадени 5 междуобщински партньорства в областта на управление на КИН; Разработени са 5 регионални общи културни политики за превръщане на КИН във фактор за устойчиво местно развитие. Те са приети от общинските съвети и са част от общинските планове за развитие на регионално ниво. В резултат на тези дейности, Фондът затвърди авторитета си на регионално и местно ниво, като референтен институционален партньор.
 • Участие в сесия на Национален дарителски Фонд „13 века България” за подпомагане финансирането на сесия за възстановяване и опазване на православни храмове и манастири, НФ”Култура” участва със сумата от 10 000 лева.Цел 3: Интегриране на културата и изкуствата в социалното и икономическо развитие и устойчивото развитие на общностите


Политика 4: Изследване, демонстриране и развиване на ролята и приноса на културата за икономическото и социално развитие и подобряване качеството на живот.


^ Стратегически и информационни инициативи


 • Създаване на методология „Регионални културни форуми – нов подход за разработване на регионални културни политики и превръщане на КИН във фактор за развитие” – подготвя се издаването на ръководството, което ще бъде разпространено сред общините в България .
 • Във връзка с осигуряване на експертна подкрепа за столична община е разработена „Рамка за съставяне н културна стратегия на община София”. Това изследване подробно разглежда стъпките необходими за изработването й, основните приоритети, предизвикателствата, принципите на работа. Анализът е предоставен на експертите на столична община и има за цел да послужи като основа при разработването на културната стратегия на столицата.
 • ^ Информационна и експертна подкрепа за развитие на културния сектор
 • Издаване на втори брой на Информационен бюлетин “Култура”; Бюлетинът включва редица материали, свързани с темите: принос на културния сектор към икономиката, състояние на статистическите данни за култура в България, социално въздействие на изкуството, художествен пазар, финансиране на културата и културно-историческо наследство. Чрез цялостната си концепция новият брой на Информационен бюлетин Култура се стреми да даде отговор на въпросите: Има ли културата принос за икономиката? Трябва ли да поддържаме статистика за култура и как да я използваме? Осезаемо и измеримо ли е социалното въздействие на изкуството? Какъв е художествения пазар у нас? Можем ли да имаме по-добро финансиране на българската култура чрез преструктуриране на консолидирания държавен бюджет? Какво правим и какво не правим за културното си наследство? Електронната версия на бюлетина е публикувана на уеб-сайта на НФК

 • Създаване на уеб-сайт на НФК – www.ncf.bg; Сайтът включва информация за дейността на Фонда, условия и процедури за кандидатстване в конкурсите, резултати от проведените сесии, информация за стратегическите дейности на Фонда, форум, текущи новини и др. Сайтът се администрира от служителите на Фонда, които са преминали специално обучение. До момента сайта има над 5000 посещения. Основната цел на НФК при разработването и поддържането на сайта е превръщането му в инструмент за постоянна комуникация с потребителите на Фонда, за обмен на актуална информация за европейските документи, свързани със сектора на културата, за подобряване на административните процедури чрез централизирано предоставяне на всички необходими документи и формуляри за текущите конкурси на Фонда, както и подобрена отчетност чрез публикуване на резултатите от проведените конкурси.

 • В рамките на програмата „Форум процес” са организирани 2 специализирани обучения от една страна за националните институции в София / Френски институт / и от друга страна в Пловдив за местните власти и културните институции на тема: “Кохезиона политика на ЕС: политика на солидарност в служба на познанието, иновацията, заетостта и устойчивото развитие”;
 • ^ Развиване на съществуващи и създаване на нови партньорства
 • Участие във втори изследователски уъркшоп на IFACCA (Международна федерация на съветите по изкуство и културните агенции), Сингапур, 9-10 март 2007г. В срещата взеха участие 15 делегати от 7 страни. Национален фонд “Култура” бе представен от Кристин Разсолкова. Целите на уъркшопа включваха:

- обсъждане на изследванията, осъществявани в сферата на политиките за изкуства

- обмен на информация по отношение на текущите изследвания, осъществявани от различните агенции, членуващи в IFACCA

- обмен на информация за други изследователски инициативи в сферата на изкуствата

- споделяне на знания и опит

- осигуряване на обратна връзка по отношение собствените изследователски дейности на IFACCA

- разработване на идеи за съвместни проекти

Дневният ред на работната среща включваше широк спектър от теми, като:

- Изследването на IFACCA върху статистическите индикатори за политиката в сферата на изкуствата, независимост на държавното финансиране за изкуствата, модели за изследвания в националните агенции по изкуства

- Преглед на текущите изследователски приоритети на участниците

- Приоритизиране на предстоящите изследователски теми на IFACCA и популяризиране на изследователските доклади на IFACCA

- Популяризиране на ConnectCP – база данни “кой кой е в културната политика”

- Значими организации в областта на изпълнителските изкуства

- Подобрения в уеб-сайта на IFACCA

 • Участие на НФК в срещата на европейските членове на IFACCA, 2-3 ноември 2007, Атина, Гърция. НФК взе участие в срещата като един от европейските членове на Федерацията, базирана в Австралия. Срещата бе посветена на обсъждане на актуални проблеми в сферата на европейските политики по отношение на изкуствата и осъществяване на съвместни дейности и сътрудничество. Представен бе доклад “Изкуството и артистите в Европа: нови предизвикателства”, поръчан от ERICArts. Въз основа на доклада и на презентациите на участниците в срещата бяха идентифицирани редица проблеми, които бяха определени като приоритетни за предстоящите дискусии и дейности на IFACCA. Те включват преди всичко теми свързани със:

- сътрудничество със съществуващи европейски мрежи за изкуства и културно наследство;

- възможности за осъществяване на международни проекти;

- културното многообразие;

- правата на артистите;

- мобилността на хората на изкуството;

- авторските права и др.

 • НФК бе представен и на 446-тата сесия на Залцбургския глобален семинар, Залцбург, 20-26 октомври. Целта на тази сесия бе да идентифицира новите творчески и ефективни модели на взаимодействие между изкуствата и общността и да потърси начините тези модели да бъдат възпроизведени другаде или адаптирани в различен контекст. За тази цел на сесията бе събрана международна група от артисти, културмениджъри, представители на публичния сектор, работещи в сферата на културата, образованието, туризма и икономическото развитие, образованието по изкуствата, изследователи на културата и журналисти. Тяхна цел бе да проучат някои нетрадиционни и особено успешни примери за взаимодействия между изкуствата и общностите, за да разберат как културните институции могат: да играят още по-съществена роля в своите общности; да се адаптират по-добре към информационната епоха и да прилагат новите технологии по творчески и ефективни начини; да достигнат до нови, разнообразни публики; да обогатят и оживят културния диалог; да засилят своето влияние и връзки в различни общности в целия свят.

 • Участие на НФК в Международния форум Равело ЛАБ. Между 24 и 26 октомври 2007г. бе проведено второто издание на Международния форум Равело ЛАБ в Равело, посветен на темата “Икономика на културата в Европа на 27-те” Национален фонд “Култура” получи специална покана за участие в тазгодишния Форум. Г-жа Петя Колева бе номинирана и взе участие във Форума от името на НФК, като го представи в експертна работна група 1 - “Европа - култура и развитие”. Допълнително пресечни интереси бяха обсъждани в Работна група 2 – “Иновативни методи за популяризиране на културното наследство в ЕС”. Международния форум Равело ЛАБ е проект, иницииран от Federculture, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali и Formez с подкрепата на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и италианското Министерство на културното наследство и външните работи. Поканените участници, сред които 5 международни и близо 40 италиански представители трябваше да се запознаят с основни документи от Европа и да обменят идеи от гледна точка на собствената си позиция. В продължение на двата дни беше изработен документ-предложение, който беше съгласуван с участниците. Финалният вариант беше публикуван и популяризиран в началото на декември 2007г. На страницата на НФК е публикувано резюме от срещата и връзка към финалния документ.

 • Иницииране на международно партньорство с град Лонго, Франция. Осъществиха се две мероприятия, на които НФК представи:

 • произведения на Национални училища по изкуствата към Министерство на културата (Троян и Трявна) в рамките на Европейския празник на занаятите.

 • българско иконографско изкуство с коледна изложба, организирана от общината на град Лонго. • Опосредстване на преки регионални партньорства на европейско ниво с АРТКА / Ресурсен културен център на област Алзас - Лотарингия / Франция / на тема “Регионално културно и европейско развитие”.

 • Участие в регионална среща „Творецът и градът – от художествена практика до политическо партньорство”. Семинарът бе организиран от “Banlieu d’Europe”. В него НФК участва с доклад представящ добрите практики в България по линия на тези пратньорства.


П Р И Л О Ж Е Н И Я


Списък

на спечелилите проекти от конкурса на Национален фонд “Култура” за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата

по Програма за културни контакти – Мобилност – 2007 година /сесия I/

Вх.№

Кандидат

Име на проекта

Отпусната сума, лв.

1

1

Теодора Христова

Камерен концерт на струнен квартет в БКИ - Берлин

300

2

2

Грациела Панайотова

Камерен концерт на струнен квартет в БКИ - Берлин

300

3

3

Ралица Чернева - Казанджиева

Камерен концерт на струнен квартет в БКИ - Берлин

300

4

4

Стоян Божков

Камерен концерт на струнен квартет в БКИ - Берлин

300

5

5

Десислава Петкова Минчева - Тодорова

Участие в моноспектакъла „Кокошка с брошка” на фестивала Стар Гала в Бакау, Румъния

450

6

7

Проф., д. изк. Мила Сантова

4-ти Световен конгрес на IOV-UNESCO и Генералната асамблея на IOV

350

7

8

Александра Фол

Участие в лятната програма на Музикален център Тъгълууд - САЩ

1000

8

9

Издателство „Факел Експрес” – списание факел

^ Гостуване на Юз Алешковски и световна премиера сборника с разкази и повести „Светлина в края на дулото”

500

9

10

Юлияна Георгиева Панова

Уъркшоп „Специфични особености на българската вокална фолклорна музика’

500

10

11

Анджела Тошева

Клавирно турне в Братислава, Берлин и Кошице

400

11

12

ДТ „Сава Огнянов”, Русе

Албена” в Трабзон, участие в Международен театрален фестивал на Черноморските страни - Трабзон

1500

12

13

Константин Илиев

Участие с доклад в конгреса на свободния съюз на германските автори

469

13

16

Доц. Д-р Калина Стефанова

Посещение на Межд. Театр. Фест Сибиу – културна столица на Европа

350

14

17

Асоциация на реставраторите в България

Форум”Реставрация 2007”, гостуване на проф. Душан Стулик, Институт „Гети”, САЩ

1200

15

19

Клара Леви

Доклад пред междумародна конференция на IASPM

800

16

21

ЕТ Веселин Василев – Весел

Участие в 11 Международен фестивал на кукленото изкуство - Прага

600

17

22

Светла Нейкова


Участие на Светла Нейкова – Ex Oriente Film 2007


542 за първа сесия

18

23

Добряна ПетковаУчастие на Добряна Петкова – Ex Oriente Film 2007


542 за първа сесия

19

25

Рене Францискус БеекманALDA – Adult Learneers in Digital Art

400

20

26

Месечина мюзик ООД

Участие на Атеш Хан Тайфа във фестивала „Balkan Fever” 2007 във Виена

400

21

30

Фондация Арте Вива (Програма ТеатърАко)

Участие в „Festival international d’Assilah du theatre d’enfants” в Мароко от 03.07 до 09.09.2007г. със спектакъла „Хензел и Гретел”

1500

22

31

Държавен музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова”

^ Уъркшоп „Повишаване квалификацията на актьорите в ДМДТ”

500

23

33

Училищно настоятелство към Национално Музикално Училище „Любомир Пипков”


^ Фестивал за камерна музика за млади музиканти ”Musica Mundi” в Брюксел – Лия Петрова и Кристина Хинова

1000

24

34

Антоанета Колева Колева

Преводачески проект към Национален център на книгата, Мин. На културата, Франция

400

25

36

Национален Музей на българското изобразително изкуство

^ Договор за сътрудничество между Венеранда Библиотека Амброзиана, Милано и НМБИИ, София

400

26

37

Музикален Център „Борис Христов”

Борис Христов, традициите на българските баси и златото на руската класика”

1000

27

38

Лора Валентинова Маринова

Casalmaggiore International Festival, Summer Music in Italy 2007

757

28

39

Сибила Владимирова Константинова

Casalmaggiore International Festival, Summer Music in Italy 2007

757

29

40

Марина Здравкова Димитрова

Casalmaggiore International Festival, Summer Music in Italy 2007

757

30

43

Тодорка иванова Минева - Праматарова

Творчески престой в Международния преводачески колеж в Швейцария

400

31

44

Панчо Георгиев Малезанов

Изложба - живопис

300

32

46

Жела Георгиева Владимирова

Сараевски дни на поезията

149

33

47

Лилия Стефанова Големинова

Изнасяне на презентация за телевизионния пазар в България

500

34

48

Тодор Владимиров Кацаров

Рецитал на официалната церемония в Кошице

500

35

49

Сдружение ‘Танц БГ’/Танцова формация ДЮН

^ Участие във фестивал на съвременния танц Noore Tantsu Festival, Естония

500

36

50

Сдружение „Българско национално наследство - Фердинандеум”

Международен семинар в София на тема: „Европейските национални тръстове; и как да постигнем успешната формула за гражданско управление на културно наследство в България”

800

37

51

Международен музикален фестивал ”Софийски музикални седмици”


Семинар по мениджмънт на оркестри

^ 1080 билети на Геза Ковач и Филип Фанжас

38

52

Антония Стойкова Раднева

Гастрол в оперен театър Хилдесхайм, Германия

350

39

56

ДКТ - Пловдив

Участие в Международен фестивал „Кукарт”

1000

40

60

Сдружение „Изкуство в действие”

Добре дошли в Хотел Действителност”

100041

61

Независима формация „Театър в Куфар”

Посещения на трима мениджъри в рамките на фестивала ”Театър в Куфар”

800

42

62

Яна Пункина

Представяне на фичъра „Иракли” ма 33-тата Международна фичър конференция в Копенхаген

300

43

63

Фондация ”Култ.бг”

Публична лекция и дискусия на тема: „Съвременното изкуство в динамиката на градското развитие – новите музеи”

500

44

65

Възкресия Вихърова

Театър на промяната

300

45

66

Зарко Узунов

Театър на промяната

300

46

67

Фондация „Международен Театрален Фестивал Варненско Лято”

^ Международен Театрален Фестивал Варненско Лято

1000

47

68

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен

^ Участие на френския писател и издател Ерик Ноло в кръгла маса

750

48

69

Деница Кирякос Аргиропулос

Птици Хбриди в градска среда

500

49

70

Кристина Михайлова –

Птици Хбриди в градска среда

500

50

72

Елена Машолова

Nisimazine

400

51

73

Атон ООД

Литературата и балканското село в проекцията на общото европейско бъдеще”

700 за билет на Диана Чули

52

74

Сдружение „Митра 2000”

Дунавски Музикален Фестивал Срещу Течението”

1500

53

80

Диана Гергова

Междунар. Конференция Етнически конфликти

600

54

81

Марияна Николаева Проданова

15 – та годишна конференция Западна Швеция


700

55

82

Иво Недялков

“…ING”

125

56

83

Кремeна Чолакова

“…ING”

125

57

84

Цветелина Йосифова

Участие в работата на журито на Балканска танцова платформа – Атина 2007

350

58

85

Дмитрий Ягодин

“…ING”

125

59

86

Владислав Илиев

“…ING”

125

60

87

Дилян Еленков

“…ING”

125

61

88

Димитър Шопов

“…ING”

125

62

89

Светлана Диамандиева

“…ING”

125

63

90

Викентий Иванов Комитски

“…ING”

125


ОБЩО:

35 053


Списък

на спечелилите проекти от конкурса на Национален фонд “Култура” за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата

по Програма за културни контакти – Мобилност – 2007 година /сесия IІ/

Вх. №

Дата

Кандидат

Име на проекта

Отпусната сума, лв.

1

1

27.06.2007

Теодора Петрова Тодорова

Участие в Международен конгрес по аналитична психология: „Пътешествия, срещи: клинични – обществени – културни”

700

2

2

04.07.2007

Хорова школа „Млади гласове” – Пловдив

Участие на девическа формация „Евмолпея” в EURO TREFF MUSIK Ulm’07

1500


3

3

04.07.2007

Драматичен театър „Невена Коканова” – гр. Ямбол

Участие на фестивала „Korczak 2007”

1200

4

4

05.07.2007

Федераця Алтернативно кино / ФАК/

Участие на делегация на ФАК в 69 фестивал и конгрес на УНИКА

600

За пътуването на двама души

5

5

05.07.2007

Елица Стефанова Матеева

Семинар на млади критици в рамките на фестивала „Fiera de Teatro de Galicia”

310

6

6

06.07.2007

Кремена Цветанова Димитрова

Участие в семинар на млади театрални критици в Сантяго де Компостела, Испания

310

7

7

09.07.2007

Румяна Йоханова Велкова

Специализация в Рим, Италия

300

8

8

10.07.2007

Държавен куклен театър Търговище

Участие на ДКТ Търговище на МКФ „Интерлялька”2007 – Ужгород, Украйна (01- 05 октомври 2007)

500

Подкрепят се пътни разходи без визи

9

11

11.07.2007

^ БАЛЕТ „АРАБЕСК”

4 Международен танцов конкурс, Сеул, Корея

1000

10

12

12.07.2007

Народно читалище „Звездица” - Димитровград

Ансамбъл „Звездица” на фолклорен фестивал в Полша – гр. Зелена Гора

1500

11

13

12.07.2007

Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен

Участие на АНПТ – Сливен в Международен фестивал в Сент Етиен, Франция

1000

12

14

12.07.2007

Венцислав Василев Андонов

С изкуство срещу предразсъдъци: едно международно съгласуване”

100

13

15

12.07.2007

Иглика Георгиева Андонова

С изкуство срещу предразсъдъци: едно международно съгласуване”

100

14

16

12.07.2007

Марияна Александрова Георгиева

С изкуство срещу предразсъдъци: едно международно съгласуване”

100

15

17

12.07.2007

Владимир Минчев Чиликов

С изкуство срещу предразсъдъци: едно международно съгласуване”

100

16

19

12.07.2007

Светослав Димитров Христов

Специализация в Рим, Академия „Санта Чечилия”

300

17

20

12.07.2007

Държавен куклен театър - Сливен

Участие на ДКТ – Сливен в VІ МТФ гр. Намюр, Белгия

1500

18

21

13.07.2007

Ганчо Савов Ганчев

Покана от Дружеството на словенските писатели (ДСП), Любляна

200

19

22

13.07.2007

Лъчезар Цачев Лазаров

Участие в : Шестая международная конференция, Азов, 2007

500

20

23

13.07.2007

Климентина Илиева Иванова

Славянски ръкописи в Светата земя

533

21

25

13.07.2007

Мариана Христова Христова

43 –ти международен филмов фестивал „Златен портокал”, Анталия, Турция

400

22

26

13.07.2007

Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова

A Balkan Exchange”

750

23

27

13.07.2007

Анна Добринова Пенкина

SWC в Пекин – участие с 2 доклада и в среща на ISES Борд на директорите

600

24

28

16.07.2007

Русенска художествена галерия

Театър в паспарту – І действие”

1000

25

29

16.07.2007

Радка Колева

Българската книга и език в Европа” – откриване на изложба „Немското културно влияние в Пловдив до 1944 година” в БКИ, Берлин, срещи с библиотеки и издатели

600

26

31

16.07.2007

Иван Маразов

Българската книга и език в Европа”- участие в Международен панаир на книгата – Франкфурт и изнасяне на лекция на тема „Древна Тракия – хора, митове, изкуство”

600

27

32

16.07.2007

Юлия Георгиева Вълева

Научна конференция „Боспорският феномен: сакралният смисъл на региона, паметниците, находките”

330

28

34

16.07.2007

Мария Атанасова Йовчева

Участие в международна конференция „Комплексный подход в изучении Древней Руси”, Москва

300

29

35

16.07.2007

Народно читалище „Цар Борис ІІІ”

25 години ансамбъл Мартеница - Унгария

2000

30

36

16.07.2007

Цвете Василева Янева

Европейска конференция

Драма&Театър&Образование”

1279

31

37

16.07.2007

Димитър Иванов Кабаиванов

Европейски симпозиум на документалния филм „Визията на реалността”

570

32

38

16.07.2007

Фондация „Златна амфора”

8-ми балкански фестивал за филми и телевизионни програми за деца и юноши „Арт амфора”

556

За билет до Прага

33

39

16.07.2007

Пенко Стефанов Господинов

Нашите лични животи” – филм, 87 минути

220

34

40

16.07.2007

Анастасия Владимирова Лютова

Нашите лични животи” – филм, 87 минути

220

35

41

16.07.2007

Фондация „За Родопите”

Спектакълът „Делта” в Ню Йорк, Филаделфия и Балтимор

3000

36

42

16.07.2007

Надежда Радулова

A Balkan Exchange – UK Tour of Bulgarian and British Writers

700

37

43

16.07.2007

Група МИСТИМА – Стиляна Кръстева, Маргарита Петрова, Милена Станойевич

^ Егасимус Актрисите – театрално представление, селектирано за 13-тото биенале за млади артисти от Европа и Средиземномирието

800

38

45

16.07.2007

Асоциация „Българска книга”

Национален щанд на Международен панаир на книгата - Франкфурт

570

За билет на Петър Дюлгеров

39

47

16.07.2007

Фондация „Гъливер клиринг хауз”(с/о Център за култура и дебат „Червената къща”

Участие в балканска танцова платформа, Атина 2007

1000

40

48

16.07.2007

Сдружение „Изкуство днес”

Седмица на съвременното изкуство 2007 „От България ли?..... А да Букурещ” (с работно заглавие:От национално миналокъм светло бъдеще)”

1200

41

49

16.07.2007

Юри Стайков

Международен Фестивал Филмини Сдружение с нестопанска цел „Седем”

Работна среща Филимини – Сараево филм фест”

350

42

50

16.07.2007

Алек Попов

Писането на разрива”

700

43

51

16.07.2007

Васил Браниморов Видински

A Balkan Exchange”

370

^ ОБЩО ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА

30 468


Списък

на спечелилите проекти от конкурса на Национален фонд “Култура” за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата по Програма за културни контакти – Мобилност – 2007 година /сесия IІІ/


Вх. №

Кандидат

Име на проекта

Отпусната сума, лева

1

Андреан Францов Лазаров

Palm Beach Atlantic International Piano Festival, Florida, USA

1 000

2

Представителен китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци”

^ С перо и струна поздравяваме Европа”

1500

3

Владимир Милчев Петков

Театрално ателие ФУГУРИ

450

4

Жанина Димитрова Драгостинова

^ Участие в среща на преводачи в Европейски преводачески колегиум

450

5

Елисавета Владимирова Мусакова

Machine readable description and searchable catalogues of Cyrillic manuscripts

756

6

Силвия Георгиева Ангелова

Специализация по оперно пеене в Културен институт „Борис Христов” - Рим

600

7

Кирил Владимиров Шарбанов

Специализация по оперно пеене в Културен Институт „Борис Христов” към Академия „Санта Чечилия”, Рим

600

8

Снежина Иванова Танковска

Симпозиум за лидери, Хонг Конг, 04. – 07. 12. 2007

900

9

Татяна Стоянова Соколова

Театрално ателие ФУГУРИ

450

10

Делян Димитров Славов

Пътуване до Българска Академия за изкуство и култура „ Борис Христов”, Рим

500

11

Ива Бойкова Кръстева

Пътуване до Българска Академия за изкуство и култура „ Борис Христов”, Рим

500

12

Красимира Николова Чуртова – Василева

^ Многонационален фестивал на културата – Канбера, Австралия, февруари 2008

1000

13

СКХ „Васил Арнаудов”

Коледен благотворителен концерт – о.Корфу, Гърция

2500

14

Дарина Красимирова Чакърова

^ Зимна сесия 2007 на Световния Младежки хор”

450

15

Миглена Димитрова Иванова

Динамичното пренаписване” на миналото и съвременната българска градска среда. (Конструиране на глобални и локални идентичности чрез създаване на графити – особености, проблеми, последствия”

615

17

Венцислава Божидарова Еленска

^ Участие на ФТА „Иглика” в международен детски фестивал

3000

18

Международно триенале на сценичния плакат - София

Плакати – България/Германия”, избрано от фонда на МТСП-София(Изложба и дискусия)

2300

19

Емил Николов Янев

Участие в заседание на Борда на федерацията на хоровете на ЕС в Брюксел

500

20

Румяна Константинова

Икономова

Български художници на Международния фестивал „Сараевска зима – 2008”

2000

21

Евро-български културен център

Две лекции на Сара Гарднър в София”

757

22

Калина Стефанова

Участие в симпозиум в рамките на Азиатски Форум, Пекин

900

23

Константин Василев Дончев

България пред света

800

24

Делта Ентъртейнмънт ЕООД

Иконната традиция в Българската съвременност”

1600

25

НМУ „Любомир Пипков”

Асен Танчев на международен конкурс „Млади пианисти „ - Русия

750

26

ССУ с ДГ за деца с увреден слух „ Проф. д-р Д. Денев”

^ Фестивал за здравно увредени деца

2000

27

Венцислав Антонов Диков

Отворени пространства”

360

29

Цветомир Милков Матев

Българско късометражно кино в Клермон-Феран

550

30

Христо Радославов Йоргов

Българско късометражно кино в Клермон-Феран

550

31

Павел Ангелов Павлов

Българско късометражно кино в Клермон-Феран

550

32

Антони Иванов Цонев

Българско късометражно кино в Клермон-Феран

550

33

Народно Читалище „Д-р Петър Берон”, София

^ Арт-борса за млади интерпретатори и непрофесионално, музикално, танцово и сценични изкуства

2000

34

Иван Юруков

Българско късометражно кино в Париж

350

ОБЩО

31 788
оставить комментарий
страница1/4
Дата04.03.2012
Размер0,83 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх