Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200 icon

Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200страницы: 1   2   3   4
вернуться в начало
скачатьОт представените в табл.1 данни е видно, че количеството на доставените през 2009 г. концентрати е по-малко, тъй като през отчетния период оптимизирахме количеството на доставения концентрат в съответствие с обема на производство.

Останалите необходими технологични материали и реагенти дружеството доставя от страната, с изключение на кокс, ксантогенат, антимон, калай, магнезий, калций, алуминиеви листа и др., които се внасят.


^ 4.Производство и продажби


“Оловно-цинков комплекс” АД, Кърджали, е дългогодишен и известен производител на цветни метали. Обемът на произвежданите основни продукти, през последните години е сравнително постоянна величина.

През 2009 год. съществени промени в производствената дейност не са настъпили. Производството бе обезпечено със суровини и материали, което

Доклад за дейността на “ОЦК” АД през 2009 година

в съчетание с ритмичността на доставките бе гаранция за осъществяване на непрекъснатия производствен цикъл. През отчетния период, както и през предходния, усилията бяха насочени към поддържане на оптимален технологичен режим на производство с цел минимизиране на разходите при сравнително постоянни количества на произвежданата продукция.

Количествата на произведените основни продукти са показани в следващата таблица:

No

Продукт

Мярка

Производство

31.12.2007 г

Производство

31.12.2008 г

Производство

31.12.2009 г

1.

Олово /общо/

тона

25 744

23 693

21 336

2.

Цинк /общ/

тона

26 839

26 058

24 198

3.
^
Сярна киселина

тона

39 863

41 788

39 391

4.

Кадмий

тона

140,731

91,497

93,845

5.

Бисмут

тона

4,115

3,046

0,0

6.

Сплав “Доре”

тона

7,621

6,477

7,618


Представените в горната таблица данни показват, че производството на основните продукти е сравнително съпоставимо, като през 2009 г. произведеното олово е по-малко с 2 357 т., а при цинка е по-малко с 1 860 т. Това намаление се дължи на управление на производствената програма чрез балансиране на количество и цени с цел постигане на оптимален финансов резултат.

Производството на останалите продукти е обвързано с това на основните метали и зависи от съдържанието им в преработваните суровини.

Реализацията на произведената продукция, в стойностно изражение, също е намаляла и е резултат от понижените цени на металите. Приходите от продажби на продукция през 2007 г. са 240 206 мил.лв., през 2008 г. са 136 507 мил.лв. и през 2009 г. са 116 519 мил.лв.

Основен, най-голям дял в структурата на продажбите заемат реализацията на цинка и на оловото. През последните три години, в стойностно изражение, делът на цинка е съответно 53,45 % за 2007г, 44,09 % през 2008 г. и 46,97 през 2009 г., а на оловото - 39,54 %, 47,10 % и през 2009 г. е 44,14 %.

Структурата на продажбите по основни продукти, в натура и стойност, по години, е показана в долната таблица:

Продукт

Мярка

Продажби

31.12.2007г

Продажби

31.12.2008 г

Продажби

31.12.2009 гнатура

Стойност

в хил.лв

%

натура

Стойност

в хил.лв

%

натура

Стойност

в хил.лв

%

Олово /общо/

т

24338

94976

39,54

23 672

64289

47,10

21 484

51 429

44,14

Цинк /общ/

т

25750

128372

53,45

22 645

60180

44,09

24 071

54 729

46,97

Сярна киселина

т

35623

1177

0,49

36 113

1915

1,40

30 396

1 130

0,97

Кадмий

т

150,122

1276

0,53

69,457

514

0,38

111,31

336

0,29

Бисмут

т

0,155

7

0,00

6,358

152

0,11

0,014

-

-

Натриев бисулфит

т

3903

765

0,32

2 879

594

0,43

742

170

0,15

Сплав “Доре”

т

7621

4863

2,02

4,689

3216

2,35

9,406

5 929

5,09

Други:
-

8770

3,65

-

5647

4,14
2 796

2,39

Приходи от про-дажби продукция

240 206100,0
136 507


100,0

116 519


100,0

Дружеството запази и през тази година основното си направление за реализация на произведената продукция – външния пазар.

Към 31.12.2009 год. делът на износа представлява 91,38 % от приходите от продажба на продукция. Реализацията на цинка на външния пазар представлява 89,58 % от продажбата му, а на оловото - 95,55 %

Структурата на продажбите за износ, по основни продукти, в натура и стойност, е показана в следващата таблица:


Продукт

Мярка

Външен пазар

31.12.2007 г

Външен пазар

31.12.2008 г

Външен пазар

31.12.2009 гнатура

Стойност

в хил.лв

%

натура

Стойност

в хил.лв

%

натура

Стойност

в хил.лв

%

Олово /общо/

т

19 454

77 148

37,92

20 863

56 539

45,95

20 319

49 141

46,15

Цинк /общ/

т

22 474

111 435

54,77

21 350

56 593

45,99

21 786

49 026

46,04

Сярна киселина

т

35 362

1 162

0,57

36 049

1 911

1,55

27 943

992

0,93

Кадмий

т

150

1 274

0,62

69,457

514

0,42

111,31

336

0,32

Бисмут

т

-

-

0

6,091

141

0,11

-

-

0

Натриев бисулфит

т

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Сплав “Доре”

т

7,621

4863

2,39

4,689

3 216

2,61

9,406

5 929

5,57

Други:7 585

3,73
4 141

3,37
1 051

0,99

Приходи от продажби /износ/
203 467


100,0

123 055


100,0

106 475


100,0Промяната в структурата на износа по региони е показана в таблицата:

^ Таблица Nо 5

Продукт

Региони
2007 г

2008 г

2008 г
Европа

други

държави

Европа

други

държави

Европа

други

държави

Олово

62,53 %

37,47 %

40,01 %

59,99 %

35,35 %

64,65 %

Цинк

2,11 %

97,89 %

17,72 %

82,28 %

18,92 %

81,08 %

^ Сярна киселина

0,0 %

100,00 %

23,23 %

76,77 %

16,24 %

83,76 %

Кадмий

100,00 %

0,0 %

35,99 %

64,01 %

10,93 %

89,07 %

Бисмут

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,00 %

0,0 %

0,0 %

^ Сплав “Доре”

100,00 %

0,0 %

100,00 %

0,0 %

100,00 %

0,0 %


^ 5. Преглед на инвестициите

През последните години инвестициите на дружеството са насочени в две основни направления:
оставить комментарий
страница2/4
Дата04.03.2012
Размер0,74 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх