Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200 icon

Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200страницы:   1   2   3   4
скачать
Оловно цинков комплекс”ад


годишен доклад за дейността

2009г


Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и чл. 100 Н, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ,


Настоящият годишен доклад за дейността на “Оловно-цинков комплекс”АД, гр.Кърджали представлява коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството, като обхваща едногодишния период от 01.01.2009 до 31.12.2009 г. Той е изготвен в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н ал.7 от ЗППЦК и чл.32 ал.1 т.2 от Наредба Nо 2/17.03.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството.

През 2009 година, “Оловно-цинков комплекс” АД, съобразявайки се с изискванията на борсовия пазар извървя още една година от своето развитие. Тази година ще остане характерна с дейността на дружеството в условията на развилата се финансова и икономическа криза, със стагнацията на тежката индустрия и последвалото ограничение в потреблението.

Средно-годишните цени на Лондонска метална борса достигнаха за цинка – 1655,18 $/т при 1874,71 $/т през 2008 г. и 3242,42 $/т през 2007 г., и за оловото 1719,27 $/т при 2090,66 $/т през 2008 г. и 2580,07 $/т през 2007 г.

Производството бе осигурено със суровини. Произведоха се и се реализираха договорираните количества метали. Оптимизира се управлението на производствената чрез балансиране на количество и цени, и в условията криза Дружеството постигна нетна печалба от 5 145 мил.лв.


I.^ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


“Оловно-цинков комплекс” АД е дружество с основна дейност производство и търговия в страната и чужбина на цветни метали - олово на блок, оловни сплави, оловно-калаени припои, цинк на блок, цинкови сплави, кадмий, бисмут, сярна киселина и производните им химически продукти.

“ОЦК” АД, е въведен в експлоатация през 1955 г по руски проект с първоначален капацитет от 5000 тона цинк, 7000 тона сярна киселина и 8000 тона олово. След поредица от разширения и реконструкции капацитета на основните изделия достига до 27 500 тона цинк, 45 000 тона сярна киселина и 33 000 тона олово.


Доклад за дейността на “ОЦК” АД през 2009 година

Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества на Кърджалийския окръжен съд по фирмено дело Nо 57/1989 г, том 1, страница 26, партида 6, рег.1.

“ О Ц К ” АД е със седалище, адрес на управление, телефон, телефакс и е-mail, като следва:

Република България

6600 гр.Кърджали, бул.”България” 127, п.к. 37

телефон: 0361/ 613-94 ; факс: 0361/ 613-93 ; телекс: 47 513

E-mail: office@ock.bg

“Оловно-цинков комплекс” АД, гр.Кърджали няма дъщерни дружества и е част от икономическата група на “Интертръст холдинг” АД, София.

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 8 413 360 лв., който е разпределен в 8 413 360 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев за всяка една от тях. През последните три години не е извършвана промяна в капитала на дружеството.

Към 31.12.2009 г. структурата на капитала на “ОЦК” АД, Кърджали е следната:
Наименование на акционер

Брой притежавани акции

% от капитала

А/

^ Юридически лица:


Интертръст Холдинг” АД

7 564 976

89,9162
Други юридически лица: 132 дружества

642 345

7,6348^
Всичко юридически лица: 133 дружества

8 207 321

97,5510

Б/

Физически лица: 2 301

206 039

2,4490
Всичко:

8 413 360

100,00


Мажоритарен собственик на дружеството е “Интертръст Холдинг” АД, София .

“ОЦК” АД, Кърджали е с двустепенна система на управление.


Членове на Надзорен съвет:
Име,презиме,фамилия

Функция в НС

1.

Валентин Кирилов Захариев

Председател

2.

Ивайло Николов Коевски

Член

3.

Бойко Николов Ноев

Член


Членове на Управителен съвет:
Име,презиме,фамилия

Функция в НС

1.

Славея Ангелова Стоянова

Председател и ИЧ

2.

Светлана Иванова Димитрова

Член

3.

Цветанка Ангелова Любенова

Член

4.

Петър Валентинов Захариев

Член

5.

Павел Димитров Цанков

Член

Одитор на годишните финансови отчети на дружеството, от 2006 г., е специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД с лиценз Nо 4.

^
Основните банки, инвестиционния посредник и правните консултанти обслужващи дружеството са:


Обслужващи банки:

Първа инвестиционна банка, гр.София, ул.”Стефан Караджа”Nо 10

Стопанска и инвестиционна банка, гр.София, ул.”Славянска” Nо 2

^ Инвестиционен посредник:

ИП “Стандарт инвестмънт” АД, гр.София, ж.к.”Яворов”бл.73 вх.1 ет.10

Правен консултант:

“ Футекова,Христова и Томешкова” ЕАД, гр.София, бул.”П.Евтимий” 22


II.^ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА


Основната дейност на дружеството се изразява в производство и търговия на цветни метали: олово на блок, оловни сплави, цинк на блок, цинкови сплави, кадмий, бисмут, сярна киселина и производните им химически продукти.


^ 1.Производствено-организационна структура

“Оловно-цинков комплекс” АД осъществява цялата си производствена дейност в гр.Кърджали. Имуществото на предприятието, неговите производствени единици и оборудване са разположени на една производствена площадка и са структурирани в следните производствени звена:

- Цинков завод - цех “Пържилен”; цех “Мокро извличане”; цех“Електро

литен” и цех”Сярна киселина”

-Оловен завод - цех“Агломерация”; цех“Топилен”; цех“Рафинация” и цех “Акумулаторни отпадъци”.

-Спомагателни цехове - включват всички дейности, необходими за осъществяване на производствената дейност и са: Електро-ремонтен цех; цех Ел.снабдяване; Строително-ремонтен цех; цех “Металургремонт”; Транспортен цех, Централна химическа лаборатория, Технически и качествен контрол и Пречиствателна станция за отпадни води.


^ 2.Основни пазари, конкуренти

Характерното за дейността е, че оловото и цинкът, се търгуват на пазари с глобален обхват, като най-активното и авторитетно средище на търговията е Лондонската метална борса /LME/.

Този факт, както и широкото индустриално приложение на оловото и цинка, определят и техните най-съществените пазарни характеристики:


Доклад за дейността на “ОЦК” АД през 2009 година

  • ниска степен на свобода на ценообразуването от страна на производителите на цветни метали;

  • висока степен на зависимост между състоянието на икономиката в национален, регионален и световен план.

От горното може да се направи извода, че цените на основните продукти на дружеството в голяма степен зависят от развитието на икономиката в световен мащаб и най-вече от това на големите индустриални държави, които са основните потребители на цветни метали.

За отчетния период, от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., средните цени на ЛМБорса са съответно 1655,11 $/т за цинка и 1719,27 $/т за оловото при средни цени за 2008 г.от 1874,71 $/т за цинка и 2090,66 $/т за оловото, и за 2007 год. съответно 3242,42 $/т за цинка и 2580,07 $/т за оловото.

Това сравнение показва, че през 2009 г. цената на цинка се е понижила с 219,60 $/т или 11,7 % спрямо 2008 г. и с 1587,31 $/т спрямо 2007 г., което формира спад от 49 %.

При оловото тенденцията в понижението на цените е подобна на тази на цинка, като в сравнение с 2008 г. спадът е малко по-голям - 371,39 $/т или 17,8 % , а спрямо 2007 г. е 860,80 $/т или 33,4 %.

Определено цените на металите през 2009г. са по-ниски от тези през 2008г

но в сравнение с предходния период спадът в цените е по-малък и темпът на понижение е забавен.

През IV-то тримесечие на 2009 г. се наблюдава ръст в цените на металите. За този период средните цени са 2213,64 $/т за цинка и 2292,68 $/т за оловото. Очакваме тези нива на цените да се задържат и през 2010 г., но това зависи от редица фактори свързани със развитието на световната икономика. Едновременно с това е налице и недостиг на основната суровина за производство-концентратите. Понижението в цените на металите принуди редица мини да замръзят своето производство. Бяха закрити мини в Турция, Сърбия, Полша, Румъния и др.

Основен конкурент в производството на олово и цинк в страна е Комбинатът за цветни метали – Пловдив, който има същата структура и технология, а и някои от доставчиците и клиентите са едни и същи и за двете дружества.

На международните пазари “ОЦК” АД, Кърджали се конкурира с всички компании, произвеждащи олово и цинк.


^ 3.Основни суровини

Основните суровини за “ОЦК” АД са цинков и оловен концентрат, получени от смлени и обогатени руди. Производството им се извършва в обогатителни фабрики на минните компании, притежаващи оловно-цинкови рудници.

“ОЦК” АД закупува основните си суровини от световния пазар на концентрати, като постигнатата цена на Лондонска метална борса служи като основа за формиране, както на цената на крайния продукт, така и на


Доклад за дейността на “ОЦК” АД през 2009 година


основната суровина за производство. Предпочитани са доставките от мините

в съседни страни, за които могат да се постигнат международните равнища на цените, но поради наличието на няколко металургични комбината в региона, количествата на концентратите са недостатъчни.

Количествата на концентратите са недостатъчни и ограничени, и поради развилата се кризата в бранша, която принуди някои от производителите да ограничат своето производство, други да го замързят, а тези които търгуват на пазара предлагат цени с ниски преработвателни разходи, което предварително ограничава производството на метал.

Практикуваме и закупуването на концентрати от международни търговски компании, които обратно изкупуват произведения метал.

През 2009 г., съобразявайки се с развитието на пазара, мажоритарният собственик “Интертръст Холдинг” АД успя да договорира, на приемливи за дружеството цени, доставката на основните суровини – цинков и оловен концентрат. Тези доставки бяха осъществявани ритмично, което обезпечи непрекъснатия технологичен режим на производство. За това допринасят и доставките на местни собствени суровини от “Горубсо Мадан” АД, предприятие, което също принадлежи на “Интертръст Холдинг” АД.

Доставените през годината концентрати по вид и количества, сравнени с тези през последните години, са отразени в таблица No 1:

Таблица Nо 1
Вид концентрат

Външен пазар


Вътрешен пазар

Общо2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1.

Цинков /смт/


34 846


32 255


35 338


16 124


16 378


7 272


50 970


48 633


42 610

2.

Оловен /смт/


14 120


19 872


23 016


16 855


14 180


8 220


30 975


36 727


31 236
оставить комментарий
страница1/4
Дата04.03.2012
Размер0,74 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх