Годишен доклад icon

Годишен доклад


Загрузка...
скачать
О Б Щ И Н А П А В Е Л Б А Н Я

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2007-2013г.

(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от ППЗРР.)


Общинският план за развитие на община Павел баня е разработен в изпълнение на разпорадбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет Павел баня с Решение № 334/17.11.2005г.При съставянето му са спазени принципните изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно обемът и съдържанието.

Като съставна, въпреки и малка част от националната територия Община Павел баня следва да се развива в съответствие както с Областната стратегия така и с Националната стратегия за регионално развитие както в краткосрочен така и в дългосрочен план. По такъв начин планът последователно трябва да се осъществяват в набелязаните приоритети и цели на развитие.

Планът на общината е актуализиран и допълван във времето в зависимост от динамично променящите се условия при отчитане на местните потенциали и ресурсови ограничения.

При изработването на Плана за развитие под ръководството на общинските власти взеха участие експерти от общинска администрация и членове на Общински съвет Павел баня.

Кметът на общината, освен че организира изработването на Общинския план за развитие и на програмата за реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет, ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие. Кметът на община е член на Областния съвет за развитие. В своята дейност Кметът е подпомаган от цялата общинска администрация.

Общинският план за развитие е отворена система. Веднъж приет, той остава относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по отношение на мерките и проектите.


Визията, определена в Общинския план за развитие е «Утвърждаване на община Павел баня като европейски туристически център, с добре развита местна инфраструктура, предлагащ разнообразни туристически продукти с високо качество, съчетаващ рационално използване на геотермалните ресурси и природните дадености, в това число възстановяване на традициите в областта на селското стопанство и земеделието”.

В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по приоритетите Кметът на община разработва проекти и програми за привличане на външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.

С цел привличане на външно финансиране, през 2009 година са разработени и внесени за оценяване 41 проекта на стойност над 43 милиона лева.


^ Приоритет № 1: Туризъм


Като утвърден балнеоложки и рехабилитационен център Павел баня е разработила и внесена за одобрение в общински съвет Павел баня Стратегия за развитие на туризма на територията на община Павел баня.


^ Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на туризма

Специфична цел 1.1: Превръщането на община Павел баня в утвърден туристически център с европейско значение, който предлага целогодишно разнообразен туристически продукт, осигуряващ високо качество на предлаганите услуги и увеличаване на туристическия поток

Мерки:

 1. Въвеждане на нови туристически продукти

  Община Павел баня разработи и внесе за оценяване (м. Октомври 2009г.) проект „Павел баня – атрактивно място за балнеоложки туризъм и почивка” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-02/2009.

  Стойността на проекта е 1 000 000,00лв.

  Основната цел на проекта е създаване и развитие на туристически атракции, в съответствие с богатия ресурсен потенциал, превръщайки го в привлекателен туристически център и желано място за отдих и почивка за всички възрасти, а специфичните цели са:създаване на условия за пълноценен отдих на туристите в гр. Павел баня; развитие на допълнителни мероприятия и атракции за разнообразяване на свободното време на туристите извън балнеолечението; интегриране на атракциите за повишаване на туристическия потенциал на гр. Павел баня; - използване на опита на местното население в предоставянето на туристически услуги за развитие на рекреативен туризъм на територията на общината, като се обхванат наличните ресурси, в т.ч природните забележителности и културно-историческото наследство в района; популяризиране на региона и повишаване туристическия му имидж.

  ^ Проектът не е класиран за момента, предстои повторно кандидатстване до края на 2009г.
 1. Осигуряване на добри условия за отдих и рехабилитация

През последните години община Павел баня се развива по отношение на предлаганите условия за отдих и рехабилитация. Свидетели сме на строящите се нови модерни бази, които ще съчетават условия за отдих, рехабилитация и лечение.

В сектора на физически лица, които стопанисват Самостоятелни стаи за настаняване, къщи за гости и семейни хотели също се забелязва развитие – подобряване на материалната база и обслужването.

Открити са нови възможности за разнообразяване на престоя чрез посещения на съседни населени места, предлагащи различни видове атракции – етнографски комплекс, възможност за наблюдаване на процеса на розобер и розопроизводство, ранчо за щрауси, културни и природни забележителности.


 1. Подобряване на материалната база и местната инфраструктура

^ С цел подобряване на материалната база и местната инфраструктура ежегодно се реализират редица дейности и проекти.

През 2009 година бяха реализиране следните проекти

- по проект „Красива България”:

Ремонт НЧ „Напред” и площадно пространство на стойност 178 258лв. По проекта бяха извършени следните дейности: ремонт на НЧ Напред, в т.ч изкърпване фасада, фасадно боядисване, подмяна дограма, ремонт олуци и др.; цялостно асфалтиране на площадното пространство, разширяване на зелените площи, подмяна осветителни тела площадно пространство, почистване на фонтана.

Ремонт културен комплект „Село Турия – село музей” на стойност 129 153лв. По проекта бяха ремонтирани сградите на храм „Св.В.М. Димитър”(ремонт покрив и фасада), НЧ „Чудомир”(подмяна дограма, фасадно боядисване), родната къща на Чудомир(ремонт покрив и фасада) и зала „Нашенци”(ремонт покрив, фасадно боядисване).

- По програма „За чиста околна среда” към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда бяха реализирани три проекта:

Да запазим Бряста – един от символите на гр. Павел баня” на стойност 9412 лв. По проекта бяха извършени мероприятия за консервация на дървопластика „Бряста”, бяха доставени и монтирани пейки, саксии и кашпи, бе направено допълващо озеленяване на района и осветление на дървопластиката.

^ Изграждени бяха детска площадка в с. Манолово и детска площадка в с. Габарево.

Паралелно бяха почистени замърсени площи в населените места от община Павел баня и бе организирано масово залесяване в района на м. Бонин дол.

-През 2009 година читалищата на територията на Общината кандидатстваха съвместно с община Павел баня с проекти за допълваща субсидия пред Министерството на културата.

^ Одобрените проекти за допълващи субсидии са финансирани, както следва:Читалище

Обща отпусната сума

В това число за:

ремонт

художествено творческа дейност

компютри

1

Читалище „Напред”, гр. Павел баня

6000

5000
1000

2

Читалище „Б.Беров”, с. Тъжа

4000

40003

Читалище „М.Захариев”, с. Манолов

10001000

4

Читалище „Обнова”, с. Габарево

10001000

5

Читалище „Зора”, с. Търничене

10001000
 1. Утвърждаване на единна рекламна стратегия

^ Община Павел баня е член на Регионална туристическа асоциация „Стара планина”. Асоциацията представя общината във всички национални и международни борси, в които участва.

^ Регулярно се изработват различни рекламни брошури, фраери, плакати и символи на общината с цел популяризирането й в България и чужбина.

Община Павел баня публикува рекламни статии в туристически списания, вестници и каталози.

^ През 2007 и 2008 година общината участва в Пролетния Международния панаир в гр. Пловдив, където в Палатата на общините бе разположила собствен щанд.


Специфична цел 1.2: Повишаване качеството на предлагания туристически продукт

Мерки:

 1. Изграждане на информационен и туристически център

През 2006 г бе открит Туристически-информационен център в сградата на НЧ „Напред”, гр. Павел баня. ^ В Туристически информационен център – гр. Павел баня

се поддържа детайлна база данни за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на Община Павел баня. Центърът дава пълна и актуална информация за: балнео-центровете предлагащи лечение и рехабилитация (начин за настаняване, цени), Информация и съдействие при резервация на: семейни хотели, частни квартири, хижи, ресторанти, барове, механи, увеселителни заведения, козметични и фризьорски салони, магазини и др.; Банки и финансови институции; Археологически, природни и културно-исторически забележителности в региона, туристически атракции, събития; Транспортни линии за и от Павел баня, в цялата страна; Спортни съоръжения - басейни, фитнес-зали, сауни, джакузи и др.; Културна програма на Община Павел баня – фестивали, тържества, чествания, празници; Актуална информация за легловата база, ЗХР; Предоставяне на информация за туристическите ресурси в павелбанския регион на туроператори, агенции, медии и др.; Поддържане и периодично актуализиране на базата данни за категоризираните обекти на територията на общината; Информация за туристически обекти в страната; Информация за телефонна връзка и местоположение на: бърза помощ, противопожарна охрана, полиция, общинска администрация, държавни институции, туристически браншови сдружения, категоризирани туристически обекти на територията на Община Павел баня.


 1. Разработване на проекти на база на възможностите на туризъм и отдих

  Община Павел баня разработи и внесе за оценяване (м. Октомври 2009г.) проект „Павел баня – атрактивно място за балнеоложки туризъм и почивка” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-02/2009.

  Стойността на проекта е 1 000 000,00лв.

  Основната цел на проекта е създаване и развитие на туристически атракции, в съответствие с богатия ресурсен потенциал, превръщайки го в привлекателен туристически център и желано място за отдих и почивка за всички възрасти, а специфичните цели са:създаване на условия за пълноценен отдих на туристите в гр. Павел баня; развитие на допълнителни мероприятия и атракции за разнообразяване на свободното време на туристите извън балнеолечението; интегриране на атракциите за повишаване на туристическия потенциал на гр. Павел баня; - използване на опита на местното население в предоставянето на туристически услуги за развитие на рекреативен туризъм на територията на общината, като се обхванат наличните ресурси, в т.ч природните забележителности и културно-историческото наследство в района; популяризиране на региона и повишаване туристическия му имидж.
 1. Осъществяване на ефективна общинска финансова и инвестиционна политика в областта на туризма

^ Събраните средства от туристическа такса се разходват съгласно приетата Програма за развитие на туризъм за дейности в сферата на развитието на туризма.


Стратегическа цел 2: Рационално използване на природните дадености в района

Специфична цел 2.1: Запознаване туристите и гостите на курорта и общината с природните забележителности в региона

Мерки:

 1. Изготвяне на карта на общината, с отбелязани туристически маршрути и природни забележителонсти

^ Общинска администрация изготвя и отпечатва брошури с карта на общината и информация за възможните туристически забележителности за посещение, културен календар, Празник на розата и минералната вода и др. Отпечатват се фраери за празниците както и флаери за туризъм, минерална вода, розопроизводство и др.

През 2009 година бе отпечаната подробна карта с информация за населените места от общината и забележителности във всяко населено място. Картата е комбинирана с пътна карта на РБългария.


 1. Организирани посещение на природните забележителности в района

През 2009 година община Павел баня организира организирани посещения за ученици на забележителности в района на община Павел баня – екопътека „Бялата река”, екопътека „Бабско пръскало” и др.


^ Приоритет № 2: Възстановяване на традициите в областта на селското стопанство и земеделието


Стратегическа цел 1: Възобновяване на земеделското производство – растениевъдство и животновъдство

^ В последните години се забелязва растеж в земеделския сектор.

Арендовани са 804 дка, а наети 423дка общинска земя с цел отглеждане на овошки, лешници и друга селскостопанска продукця.

^ В сектор животновъдство като цяло се забелязва спад, както в цялата страна. На територията на община се отглеждат:
2009г

2010г

Говеда

1947

2418

В т.ч крави

1560

1520

Овце

5370

5350

Кози

2600

2300


През 2009 г безвъзмездно са отдадени 8250 дка на животновъди.


Специфична цел 1:Намаляване дела на пустеещите земи

Мерки:

1.Привличане на инвеститори в областта на селското стопанство.

Със средствата, отпускани от Европейския съюз за развитие на селското стопанство, нараства желанието на земеделски производители да увеличат своето производтво и бизнес.


2. Съпричастност при решаване на проблемите на земеделските производители

^ В рамките на своите пълномощия общинска администрация съдейства на земеделските производителни от община Павел баня при решаване на проблемите им, като ги насочва по компетентност към Областна служба „Земеделие” или Общинска служба „Земеделие”.


 1. Консултантска и правна помощ на земеделските производители, съгласно нормативната база и правомощията на Общината

В рамките на своите пълномощия общинска администрация съдейства на земеделските производителни от община Павел баня при решаване на проблемите им, като ги насочва по компетентност към Областна служба „Земеделие” или Общинска служба „Земеделие”.


4. Сътрудничество с потребителските и земеделските кооперации


Специфична цел 2: Развитие на екологично чисти ферми и процукция

^ Общинска администрация няма възможност да инвестира в сферата на развитието на селското стопанство. Възможностите, предоставяни от ДФ „Земеделие” увеличава интересът към този отрасъл от страна на физическите лица.


Мерки:

 1. Привличане на чужди инвестиции, в т.ч от структурни и кохезионни фондове

 2. Развитие на планинското животновъдство и изграждане на малки мощности за производство на екологично чиста продукция

В областта на изграждане на малки мощности за производство на екологично чиста продукция работят две фирми («Интермед 01» ООД и «Розбио»).

 1. Изграждане на борса, депо за земеделски сечива, резервни части, торове, посадъчен материал

^ На територията на община Павел баня има една агроаптека в гр. Павел баня.


Приоритет № 3: Геотермални ресурси

Община Павел баня участва активно в преговорите по отношение на минералната вода и в „Дискусия” с Министерството на околната среда и водите.


Стратегическа цел 1: Рационално използване и управление на находище Павел баня

^ Управлението на геотермалните ресурси е в правомощията единствено и само на Държавата, тъй като те са изключителна държавна собственост.

Мерки:

1. Получаване на единна и неделима концесия върху находище Павел баня

2. Проучване потенциала на находище Павел баня

3. Изграждане на нов сондажен водоизточник

4. Изграждане на геотермална централа

5. Изграждане на отоплителна инсталация, захранваща сградите на детска градина, детски ясли, училище, читалище, общинска администрация и др.


Стратегическа цел 2: Развитие на балнеологията

Мерки:

 1. Регистриране Съвет на ползвателите на минерална вода

 2. Съвместно реализиране на строителни дейности с потенциални инвеститори

^ Община Павел баня направи първите си стъпки в областта на публично-частното партньрство за реализиране на строителни дейности. През 2010 година съвместно с инвеститорите на новата част на Балнеохотел „Милениум” ще бъде ремонтиран тротоарът по ул. „Чудомир”.


^ Приоритет № 4: Подобряване на инфраструктурата

Стратегическа цел 1: Подобряване състоянието на ВиК мрежата на територията на Община Павел баня


Специфична цел 1: Рехабилитация на ВиК мрежата на територията на Община Павел баня

Мерки:

1. Подмяна ВиК тръби

2. Зониране на ВиК мрежата

3. Изграждане на нови


Община Павел баня текущо инвестира в рехабилитацията на ВиК мрежата на територията на населените места със средства от общинския бюджет. До момента със собствени средства са изградени общо 4685м водопроводи и 3400м канализация на територията на общината.

Изработени са и предадени за оценяване следните проекти:

 1. ^ Оперативна програма „Околна среда” – Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”

  1. Обновяване и модернизация на водния цикъл на гр. Павел баня” (вх. № 58117-9-502) на стойност 10 583 124,92лв.

  2. Обновяване и модернизация на водния цикъл на с. Габарево” (вх. № 58117-46-539) на стойност 14 929 082,18 лв.

Проектите са в процес на оценяване. През 2009 година процедурата бе прекратена, като се очаква през 2010 година на кандидатите да бъдат изпращане директни покани за представяне на предложенията.

 1. ^ Програма за развитие на селските райони - Мярка 321 "Основни услуги за икономиката и населението на селските райони"

  1. Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия - І етап (вх. № 24/321/00263) на стойност 2 976 095,00лв.

  2. Реконструкция на ВиК мрежата в с. Скобелево (вх. № 24/321/00366) на стойност 4 353 578,00лв.

Проектите са в процес на оценяване от Управляващия орган.

 1. Реализирани са следните проекти, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

  1. Подпорна стена за укрепване брега с. Търничене, стойност 213263 лв.

  2. Укрепване южните устои на мост с. Търничене, стойност 277838лв.

  3. Подпорна стена гр. Павел баня, стойност 182 237, 00лв.

  4. Подпорна стена с. Осетеново, стойност 77 781, 00лв.

  5. Подпорна стена с. Александрово, стойност 118 670,00лв.

  6. Възстановяване проводимостта на канал и дере, стойност 119 848, 00лв.


Стратегическа цел 2: Подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура


Специфична цел 1: Рехабилитация на уличните и пътни настилки

Мерки:

 1. Асфалтиране на уличните и пътни настилки

Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се рехабилитират участъци от уличните настилки. Тези средства са крайно недостатъчни, предвид лошото състояние на пътната инфраструктура.

В процес на изпълнение е проект по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Павел баня – І етап” на стойност 1 741 328,00лв.

^ Предстои асфалтиране на път І-6- с. Тъжа със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството


 1. Изграждане на подходи за лица с трайни увреждания в град Павел баня в съответствие с изискванията на Наредба № 4

В съотвествие с изискванията на Наредба № 4 в град Павел баня са изградени подходи за лица с трайни увреждания по тротоарите и на сградата на Общинска администрация.

Бе реализиран проект, финансиран от Агенцията за хора с увреждания за изграждане на достъпна среда на НЧ „Напред”, гр. Павел баня. С отпуснатите средства бе изградена рампа и бяха осигурени места за лица с трайни увреждания в концертната зала на читалището, като по този начин се осигури достъп до Туристическия – информационен център, Библиотеката и мероприятията организирани в сградата.

 1. Изграждане на кратък път, водещ до оздравителните комплекси

^ През 2009 година официално бе открита улица „Петко Колев”, която осигурява кратка връзка от входа на гр. Павел баня до оздравителните комплекси. Предстои разпабортване на проект за асфалтиране.


 1. Изграждане на общински път гр. Павел баня – с. Габарево

^ Път гр. Павел баня – с. Габарево бе изграден със средства от програма „Сапард” през 2005 година.


 1. Изграждане на път свързващ гр. Павел баня – с. Габарево – с. Александрово – с. Осетеново, паралелел на І-6

В условията на финансова криза и при извършеният основен ремонт на път І-6 изграждането на паралелен път свързващ гр. Павел баня-с. Габарево-с. Александрово-с. Осетеново не е основен приоритет за момента.


Специфична цел 2: Подобряване на общинската структура по населените места

Мерки:

 1. Озеленяване на площадните пространства

 2. Благоустрояване на зелените зони ( в т.ч паркове, площадни простраства и др.)

Реализирани са следните обекти:

 • Ремонт читалище с. Осетеново

 • Ремонт ел.инсталация читалище с. Горно Сахране

 • Благострояване център с. Манолово

 • Благоустрояване център с. Долно Сахране

 • Благоустрояване център с. Александрово

 • Благоустрояване център с. Тъжа

 • Реконстукция площад „Оборище”, гр. Павел баня

 • Подмяна тротоарна настилка около читалище с. Търничене
 1. Освежаване фасадите на публичните сгради

С реализираните през 2009 година проекти по „Красива България” бе извършено фасадно боядисване на сградите на НЧ „Напред”, Дом за стари хора, с. Търничене, читалище с. Турия, родна къща с. Чудомир, с. Турия


 1. Изграждане на детски площадки

- По програма „За чиста околна среда” към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда бяха реализирани три проекта, от които два за изграждане на детски площадки в селата Манолово и Габарево. Паралелно бяха почистени замърсени площи в населените места от община Павел баня и бе организирано масово залесяване в района на м. Бонин дол.


^ Стратегическа цел 3: Рационална политика в областта на електроснабдяването

Мерки:

 1. Подобряване на електроснабдяването в обласнтта на техническото осигуряване, организацията и отговорностите между Общината и енергийните дружества в интерес на потребителите в общината.

В процес на реализация на два проекта за опритимизиране на системата за улично осветление по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, а именно:

 • ^ Реконструкция тротоари и улично осветление в населените места на община Павел баня - І етап, на стойност 1 358 540,00 лева

 • Изграждане тротоари и улично осветление в населените места на община Павел баня – на стойност 1 056 770,00 лева.

През последните няколко години Ръководството на община Павел баня със собствени средства подмени уличните лампи с икономични, което намали делът на разходите за тази дейност.

^ Проучват се възможности за изграждане на Възобновяеми източни на енергия.


Стратегическа цел 4: Разширяване на териториите на населените места от община Павел баня


Специфична цел 1: Задоволяване потребностите на населението от урегулирани поземлени имоти за застрояване

Мерки:

 1. Разширяване на регулаторните планове

Извършена е промяна предназначението на 8дка земеделска земя, изработване на ПУП-ПЗ с ЕЛ и ВиК в землището на с. Габарево с цел изграждане на пречиствателна станция.

 1. Изработване на нови кадастрални планове на населените места от общината

През 2009 г. Изработен цифров модел и кадастрална карта на гр. Павел баня.


Стратегическа цел 5: Управление на отпадъците

Мерки:

 1. Изграждане на ново регламентирано сметище

 2. Изграждане на система за разделно сметосъбиране

 3. Изграждане на цех за пакетиране на отпадъци

 4. Изграждане на система на компустиране на битови отпадъци и

Съгласно указанията на Европейския съюз в срок до 16 юли 2009г трябваше да бъдат закрити общинските депа за твърди и битови отпадъци.

Община Павел баня ще извозва своите отпадъци до Регионално депо в района на гр. Стара Загора, което не е изградено.

^ Към момента община Павел баня ще извозва отпадъците на депото на община Казанлък до изграждането на Регионалното депо.

През 2009г общинска администрация разработи и внесе за оценяване проект за закупуване на сметосъращ автомобил в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, който в момента е в процес на реализация.

Предвид остарялата техника, с която община Павел баня разполага в момента закупуването на нов сметосъбиращ автомобил ще позволи реално изпълнението на задължението да се извозват отпадъците до община Казанлък.

В процес на реализация е проект за Закупуване на сметосъбиращ автомобил с безлихвен кредит към Предприятието на управление на дейности по опазване на околната среда.

Община Павел баня е член на Регионална асоциация за управление на отпадъците, която е бенефициент по проект „Техническа помощ за управление на отпадъците в регион Стара Загора, Луковит и Костенец” по оперативна програма „Околна среда”.

^ Въведена е система за организирано събуране на отпадъците във всички населени места.


Стратегическа цел 6: Газифициране на община Павел баня

^ Община Павел баня е в преговори за обследване на възможностите за газификация на общината.


Приоритет № 5:Развитие на традициите в духовната и културна област

В изпълнение на този приоритет Ръковоството на община Павел баня е разработило Културен календар, който обхваща отбелязването на местните и национални празници по подходящ начин.


Други проекти, разработени и внесени за оценяване:

 1. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

  1. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.02, “Да направим училището привлекателно за младите хора”

- Подадена ръка – очаквано добро, стойност 85 044,17лв.

- Ние сме различни – интересите са ни общи, стойност 134134,01лв.

1.2. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”

- „Културата на моя етнос”, стойност 366 231,87лв.

2. Оперативна програма „Административен капацитет”

2.1. Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Бюджетна линияBG051PO002/08/3.1-02

- „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в община Павел баня”

3. Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда

3.1. Канализация по част от ул. „Розова долина” и ул. „Пролет” град Павел баня, от о.т 35-36-37 , стойност 60 441, 63лв.

3.2. Реконструкзия на водопровод по ул. „Иван Вазов” град Павел баня от о.т 203-236-240-350-250, стойност 113 307,11лв.

3.3. Канализация в село Тъжа, община Павел баня от о.т 101А – 204Б – 204А, стойност 115 058,80лв.

4. Проект „Красива България”, МТСП

4.1. Ремонт сграда „Социални дейности”, гр. Павел баня на стойност 134 107,00лв.

4.2. Ремонт комплекс с. Тъжа, на стойност 74 572,00лв.

5. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

5.1. Укрепване устоите на мост с. Скобелево на стойност 69 792лв.

5.2. Подпорна стена с. Скобелево, на стойност 224 220лв.

5.3. Подпорна стена с. Турия на стойност 128 683лв.

5.4.Реконструкция речен праг пред главен водопровод за гр. Павел баня-р. Тунджа

5.5. Речен праг за запазване екоравновесието на р. Тунджа, гр. Павел баня

6. Програма за развитие на селските райони

6.1. Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал” - „Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня”
Скачать 225,19 Kb.
оставить комментарий
Дата23.01.2012
Размер225,19 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх