Химимпорт ад публикува Годишен индивидуален отчет за 2009 г. На 01. 03. 2010 г icon

Химимпорт ад публикува Годишен индивидуален отчет за 2009 г. На 01. 03. 2010 г


Смотрите также:
Химимпорт ад публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към...
Химимпорт ад годишен консолидиран финансов отчет на англ език за 2009 год. На 04. 06. 2010г...
Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет...
Годишен доклад за дейността...
Годишен доклад...
Отчет о работе кафедры «Финансы» за 2009-2010 учебный год Отчет 06. 31-2010...
Публичный отчет за 2009-2010 учебный год и задачи развития на 2010-2011 в свете реализации...
Отчет о выполнении Плана работы Учёного совета ргтэу на 2009-2010 учебный год...
Отчёт гоу школы №336 за 2009-2010 учебный год. Обращение к читателю...
Общински съвет прие отчет за приходите и разходите по Годишния план за приватизация за 2008 г....
Годишен отчет 2006 ул. Любен Каравелов 15 София 1000...
Философия это инструкция для достижения кратчайшим путем счастья...Загрузка...
скачать

Химимпорт АД

31 Март 2010 г.


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „Химимпорт” АД, гр. София

през първото тримесечие на 2010г.,

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК


 1. Важни събития за Дружеството, настъпили през първото тримесечие на 2010г. (01.01.2010г. – 31.03.2010г.)


На 31.03.2010 г.
Химимпорт АД публикува Годишен индивидуален отчет за 2009 г.


На 01.03.2010 г.
Химимпорт АД представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2009г.

На 01.02.2010 г.
Химимпорт АД тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2009г.

На 29.01.2010 г.
Химимпорт АД е представил вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - Уведомление за вписване в ТР на конвертирани привилегировани акции в обикновени.


^ 2) Важни събития за Емитента, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие на 2010г. с натрупване


На 31.03.2010 г.
Химимпорт АД публикува Годишен индивидуален отчет за 2009 г.


На 01.03.2010 г.
Химимпорт АД представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2009г.

На 01.02.2010 г.
Химимпорт АД тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2009г.

На 29.01.2010 г.
Химимпорт АД е представил вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - Уведомление за вписване в ТР на конвертирани привилегировани акции в обикновени. 1. Влияние на важните събития за Дружеството, настъпили през първото тримесечие на 2010г. върху резултатите във финансовия отчет


Няма настъпили важни събития, влияещи върху резултатите на Емитента в рамките на четвъртото тримесечие.


 1. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен Химимпорт през следващата финансова година

Химимпорт е холдингово дружество и влошаване на оперативните резултати, финансовото състояние и перспективите пред дейността на дъщерните му дружества може да има значителен неблагоприятен ефект върху резултатите от дейността и финансовото състояние на Емитента, включително и способността му да изплаща дивиденти


Тъй като Химимпорт извършва бизнес чрез своите дъщерни дружества, неговото финансово състояние, оперативни резултати и перспективи са в пряка зависимост от състоянието, резултатите и перспективите на дъщерните му дружества, особено на Основните дружества. Борсовата цена на Акциите на Емитента отчита бизнес потенциала и активите на Групата като цяло. Способността на Химимпорт да продължава да инвестира в растежа на Групата собствени средства, както и да заплаща дивиденти на Привилегированите акционери и на акционерите в Обикновени акции, ако бъде взето решение за това от Общото събрание на Емитента, ще зависи от редица фактори, свързани с дъщерните му дружества, включително размера на печалбите и паричните потоци на дъщерните дружества, както и от нарастване на борсовата цена на акциите на дъщерните му дружества, които са публични дружества и се търгуват на БФБ.


Настъпването на финансова криза повишава риска за инвеститорите при инвестиции в акции “Химимпорт” АД. Повишеният риск се дължи на намаляване на икономическата активност, на активите търгувани на фондовите борси и др. обстоятелства, които са следствие от една финансова криза.

Подобно обстоятелство е „ипотечната криза”, началото на която беше в САЩ през втората половина на 2007 година. Засегнати бяха пазарите на недвижими имоти и финансовите пазари. Поради високата степен на глобализация кризата оказа негативно влияние, както в Съединените щати, така и на всички останали финансови пазари. Това доведе до сериозен спад в цените на търгуваните акции на Българска фондова борса. Трудността за предвиждане на тези събития и невъзможността на пълно застраховане налага използването на прецизен подход на анализиране на наличната информация, застраховане на притежаваните имоти, определяне на програма за действия при възникване на кризисна ситуация. По данни от икономическия преглед на Българска Народна Банка за първото тримесечие на 2009г. за влиянието на глобалната икономическа криза върху българската икономика от края на 2007г. до средата на септември 2008г. влиянието на глобалната финансова криза върху българската икономика бе ограничено.

 • Първото проявление на кризата беше върху българската фондова борса, където в резултат на глобалната несигурност и намаляващата ликвидност от октомври 2007г. започна понижение на индексите и на дневните обороти. За периода от средата на октомври 2007г. до средата на октомври 2008 г. индексът СОФИКС загуби почти 70% от стойността си.

 • Нарасналите усещания за риск и по-ниската ликвидност в международен план се отразиха върху междубанковия паричен пазар, където спредовете спрямо лихвените проценти в еврозоната започнаха да нарастват от последното тримесечие на 2007г. Към октомври 2008г. спредът между индексите ЛЕОНИА и ЕОНИА бе приблизително 250 б.т. при нива от под 20 б.т. към средата на предходната година. Сходна динамика се наблюдаваше и при лихвените проценти по кредити и депозити.

 • Банките, опериращи у нас, както и банките по света изобщо, започнаха да затягат условията и стандартите си за кредитиране и да повишават лихвите по кредитите. У нас вземанията на банките от неправителствения сектор в края на второто тримесечие на 2008г. нараснаха с 12.4% спрямо края на първите три месеца, а в края на третото − със 7.1% спрямо края на полугодието.

 • Спадът на редица международни цени на основни суровини и на горивата от втората половина на 2008г. допринесе за бързо забавяне на инфлацията у нас.

След септември 2008г. (след фалита на „Леман Брадърс") глобалната финансова криза се превърна в глобална икономическа криза, а спадът в икономическата активност в развитите страни по своя обхват и мащаб се определя като най-сериозния след Голямата депресия през 30-те години на XX век. Свиването на световната търговия и на производството в глобален мащаб осезаемо повлия върху българската икономика:

 • Промишлените продажби за износ спаднаха значително. Осигуреността с поръчки за износ в промишлеността се влошава, което показва, че в следващите периоди икономическата активност в сектора ще остане ниска. Натоварването на производствения капацитет на промишлените предприятия се понижава от около 75% през 2008 г. до под 70% в първите месеци на 2009г.

 • Нарастващата несигурност на икономическата среда се оказва най-значимото ограничение пред развитието на бизнеса във всички икономически сектори и принуждава част от компаниите да отложат инвестиционните си проекти и намеренията да наемат допълнителен трудов ресурс.

 • Потребителите реагират на несигурността за бъдещите доходи, като отлагат част от покупките на предмети за дълготрайна употреба и извършването на основни ремонти на жилища и съответно повишават нормата си на спестяване.

 • В резултат на по-слабото вътрешно потребителско и инвестиционно търсене вносът започна да спада.

Ефектите от предприетите във водещите световни икономики значителни фискални и монетарни мерки за противодействие на кризата започват по-осезаемо да оказват влияние върху икономическата активност и в края на 2009 г. отчетните данни за растежа на Eврозоната, САЩ и Китай са по-високи в сравнение с очакванията в началото на годината. Несигурността относно устойчивостта на започналото възстановяване на световната икономика обаче остава висока, а тенденциите към подобрение все още не са синхронизирани във всички региони на света. На секторно равнище също се забелязва несиметричност, като например между оптимистичните нагласи в промишлеността и по-умерените очаквания в сектора на услугите. Основното предизвикателство през 2010 г. ще бъде определяне на времето, инструментите и скоростта на фискална консолидация и изтегляне на приложените парични стимули, така че да не се наруши крехкият баланс на започващото възстановяване на икономиките на водещите страни. Това прави изключително несигурни оценките за глобалния икономически растеж през 2010 г. и дори за следващите години.


Дружеството оценява въздействието и рисковете от глобалната финансова криза, както следва:

1. Ефектът от нея досега се проявява в две направления

- повишаване на цената на финансовия ресурс (вътрешен и международен) и

- кризисни явления на капиталовия пазар след няколко години на бурно развитие.

2. Кризата е основният „външен” риск пред развитието на българската икономика в следващите 1-2 години, особено при евентуалното проявяване на вторични (spill-over) ефекти върху европейската.

3. Забавянето на икономиките в еврозоната през 2009 година бе неминунемо. Негативните последици за България в случая произтичат от факта, че основният дял от износа и преките чуждестранни инвестицииса към и от търговски партньори и инвеститори от ЕС.

4. Кризата засегна в различна степен всички сектори на икономиката, но на най-голям риск са изложени секторите, които отбелязаха най-динамично развитие в последните години - финансовия сектор и строителството и недвижимите имоти.

5. В сектора на строителството и недвижимите имоти са на лице кризисни явления при Ваканционните имоти, както и при някои от проектите за изграждане и експлоатация на молове. Застойни явления има и в търговията с парцели, както и в отделни сегменти на жилищното строителство.

6. По оценки на международни анализатори рецесията в световната икономика започна да затихва към края на 2009 г. Това изглежда логично, предвид организираните и целенасочени действия на държавните органи и финансови власти в международен план. Кризата неизбежно ще изиграе ролята си на естествен регулатор за редица сектори на световната и националната ни икономика, включително във финансовата сфера.
^

Групата извършва дейност в различни икономически отрасли и е обект на множество рискове, специфични за тези отрасли


Въпреки че дейността на Групата е значително диверсифицирана по сектори (банково дело, застраховане, авиационен, речен и морски транспорт, производство на химически продукти, растителни масла, преработка и търговия със зърнени храни, недвижими имоти и др.), неблагоприятно развитие в един или повече от ключовите икономически сектори, в които оперират дружествата от Групата, би могло да има съществен неблагоприятен ефект върху дейността на Групата, оперативните й резултати и финансово състояние. Бизнесът на Групата като цяло и отделните негови обособени сфери са подложени на разнообразни рискове, включително влошаване на финансово икономическите условия в страната, региона и света (например намаляване на броя пътници и товари, превозвани от транспортните дружества от Групата, намаляване на цените на основни суровини като нефт, зърно и други, неблагоприятни промени в кредитната политика на банките, свиване на платежоспособното търсене, проблеми в туристическия бранш), транспортни и производствени аварии и инциденти, неблагоприятни промени в законодателството и регулативната среда, екологични проблеми, природни бедствия като суша, наводнения, земетресения, неочаквани геоложки условия, трудови спорове.

Ако Групата не успее да осъществи или интегрира успешно бъдещи придобивания, както и да осъществи реорганизации, резултатите от дейността на Групата и финансовото й състояние могат да пострадат


До този момент Групата е развивала операциите си в България най-вече чрез придобивания на дружества и активи и Групата на Химимпорт очаква тези придобивания да продължат и занапред. Групата възнамерява да осъществява стратегия на идентифициране и придобиване на бизнеси, дружества и активи с оглед експанзия на дейността си. Няма сигурност обаче, че Групата ще успее и за в бъдеще да идентифицира подходящи обекти на придобиване и инвестиционни възможности или че придобитите в бъдеще компании и активи ще бъдат рентабилни, както дейностите досега. В допълнение, придобиванията и инвестициите са обект на редица рискове, включително възможни неблагоприятни ефекти върху резултатите от дейността на Групата, непредвидени събития, както и задължения и проблеми при интегриране на дейностите.

Групата на Химимпорт е в процес на извършване, както и предстои извършването на редица реорганизации, включително преструктуриране на авиационния бизнес. Групата очаква тези реорганизации да доведат до икономии на средства и по-ефективно управление на бизнесите. Няма сигурност, че Групата на Химимпорт ще успее своевременно и пълно да извърши планираните реорганизации, както и че те ще генерират очакваните ползи, включително икономията на разходи.

Бързият растеж на Групата на Химимпорт и преструктуриранията в Групата могат да бъдат предизвикателство за ней системи за операционен, административен и финансов контрол


Очаква се темпът на растеж и разширяването на дейността на Групата на Химимпорт, както и преструктуриранията в Групата, да продължат и съответно да нараства и необходимостта от осигуряване на по-големи управленски и оперативни ресурси. Групата на Химимпорт полага усилия да оптимизира оперативната си структура, контролните и финансовите си системи, както и да привлича и обучава квалифициран персонал. Мениджмънтът на Групата на Химимпорт вярва, че разполага с необходимите ресурси за продължаващото разширение на дейността си. Като се има предвид стратегията за експанзивен растеж на Групата, обаче, няма сигурност, че системите за оперативен и финансов контрол на Групата на Химимпорт ще могат да продължат да функционират по начин, подходящ да поддържа и управлява ефективно бъдещия му растеж.
^

Групата на Химимпорт може да избере неподходяща пазарна стратегия


Бъдещите печалби и икономическата стойност на Групата на Химимпорт зависят от стратегията, избрана от управленския екип на Емитента и дъщерните му дружества. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Групата на Химимпорт се стреми да управлява стратегическия риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, за да реагира възможно най-бързо, ако са необходими промени в стратегията. Неподходящите или забавени промени в стратегията на Групата биха могли да имат значителен неблагоприятен ефект върху нейната дейност, оперативните й резултати и финансово състояние.
^

Повечето дейности на Групата се осъществяват в силно конкурентна среда


С приемането си в ЕС от 1 януари 2007г. България стана значително по-атрактивна за чуждестранни инвестиции и се улесни значително извършването на дейност в страната на чуждестранни и най-вече на европейски компании. Това се отнася особено за стратегическия за Групата сектор на финансовите услуги, поради възможността на кредитни, застрахователни и други финансови институции, лицензирани в други държави членки на ЕС, да извършват директно дейност в България при условията на свободно предоставяне на услуги.

Силната конкуренция е особено характерна за пазара на финансови услуги, в който оперират някои от Основните дружества. След приватизацията на държавното участие в българските банки и застрахователни дружества, в тези сектори последваха значителни преструктурирания. Чужди стратегически инвеститори придобиха дялове в повечето от големите български банки и застрахователни дружества, преследвайки агресивни стратегии на растеж и въвеждане на модерни системи, технологии и практики. Някои български банки попаднаха в по-широки международни консолидационни процеси и така значително се засили тяхната позиция на вътрешния пазар. Определени банки, собственост на чуждестранни финансови конгломерати, може да продължават да имат преимуществен достъп до свеж финансов ресурс на конкурентна цена, дори в условията на разразилата се финансова криза. Засилената конкуренция във финансовия сектор може да доведе до отлив на клиенти на ЦКБ и Армеец и намаляване на пазарния им дял. Тези и други фактори могат да засегнат неблагоприятно финансовото състояние и резултати на финансовите институции в Групата.

Масово навлизане на авиокомпании от т.нар. “бюджетен клас” (low cost) на българския авиационен пазар може да доведе до намаляване на приходите на авиокомпаниите от Групата Хемус Ер и България Ер. Влязлото в сила споразумение “Отворено небе”, при което всички авиокомпании, отговарящи на европейските норми за сигурност на полетите, имат равен достъп до българския авиационен пазар може да доведе до намаляване на приходите на авиационните превозвачи в Групата.

Нарастващата конкуренция може да засегне неблагоприятно и други бизнеси на Групата: производството и търговията с торове и химикали.

В резюме, цялостният бизнес на Групата среща силна конкуренция както от страна на големи мултинационални компании, така и на по-големи и по-малки местни дружества. Много от международните конкуренти на Групата са по-големи и имат значително по-големи финансови, технически и маркетингови ресурси от тези на Групата. Факторите, които определят дали потребителите ще изберат продуктите и услугите на Групата включват цена, качество на продукта и на обслужването, репутация и връзки с клиентите. Химимпорт очаква нарастване на конкуренцията в секторите и на пазарите, на които оперират дъщерните му дружества и няма гаранция, че Групата ще поддържа своята силна конкурентна позиция в бъдеще.
^

Форсмажорни събития като неблагоприятни климатични промени, аварии и терористични актове могат съществено да засегнат бизнеса на Групата


Резки климатични промени и природни бедствия могат да окажат негативно влияние върху добива на зърнени култури, което да засегне неблагоприятно зърнения бизнес на Групата, вкл. товарооборота на Параходство БРП, както и да затруднят погасяване на отпуснатите от ЦКБ кредити на селскостопанските производители. Влошаване на добивите от селскостопанска дейност, свързани с неблагоприятни климатични процеси, вредители или по други причини може да доведе до просрочия на вземанията, свързани с продажбите на торове с отложено плащане и като резултат намаляване на приходите на Групата от производство и търговия с химически продукти. Настъпването на значителни по мащаб застрахователни събития могат да доведат до затруднения за Армеец при изплащане на обезщетения, независимо от презастрахователната стратегия на дружеството. Извършване на терористични актове по обекти на авиационния, речния и морския транспорт в региона може да доведат до намаляване на пътникопотока и трафика и до загуби за дружествата от транспортния отрасъл на Групата: авиокомпаниите Хемус Ер и България Ер, както и Параходство БРП. Дейността на последното може да бъде неблагоприятно засегната и от промяна в плаваемостта на река Дунав. И двете крайности – критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите на дружеството, а приходите намаляват.
^

Правата на Групата върху определени обекти с национално значение могат да бъдат прекратени при неизпълнение на задълженията по съответните концесионни договори


Българската държава е предоставила на дъщерното на Групата на Химимпорт дружество “Проучване и добив на нефт и газ” АД концесии за добив на суров нефт от над 10 находища. Групата е страна и по договор за концесия на “Пристанищен терминал Леспорт”, като част от “Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна”, както и притежава дялово участие от 40% в консорциума “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”, спечелил концесията на летищата във Варна и Бургас. Притежаваните от Групата концесии са за различен срок (между 7 и 35 години), но при неизпълнение на задълженията по съответните договори (напр. при преустановяване за определен срок на експлоатацията на обектите, при съществено неизпълнение на инвестиционната програма от концесионера, недостигане на определени договорени параметри, въз основа на съдебно решение и др.) българската държава може предсрочно да прекрати концесиите. Не е изключено и последващо съдебно оспорване от трети лица на концесионни договори като незаконосъобразни. Загубата на концесионни права от Групата може да окаже съществен негативен ефект на нейната дейност.

Спазването на законодателството по опазване на околната среда изисква постоянни разходи и ангажименти от страна на Групата, като неспазване на нормативните задължения може да доведе до значителни наказания и спиране на осъществяването на дейности


Екологичното законодателство на Република България изисква от дружествата да предприемат редица мерки относно предотвратяване, контрол и намаляване на различните видове замърсяване на околната среда. Политиката на Групата е да спазва стриктно всички нормативни задължения и ограничения, свързани с опазване на околната среда, което е свързано с постоянни разходи, включително по планиране, мониторинг и отчетност, привеждане и поддържане на съоръженията в съответствие с изискуемите стандарти и норми, рекултивация на терени и т.н. Независимо от предприетите действия, ако Групата бъде призната за отговорна за причиняване на екологични щети, тя ще следва да заплати обезщетения и глоби в значителен размер, някои нейни дейности могат да бъдат преустановени, което може съществено да засегне финансовото й състояние и оперативни резултати.
^

Групата може да не успее да финансира планираните си капиталови разходи и инвестиции


Бизнесите на Групата изискват съществени капиталови разходи, включително производствени, експлоатационни, маркетингови, по опазване на околната среди и др. Групата на Химимпорт очаква значителна част от тези разходи да бъдат финансирани от собствени средства на Групата. При неблагоприятна икономическа конюнктура и настъпване на други неблагоприятни събития може да се наложи финансиране на тези разходи преимуществено от външни източници. Няма сигурност дали външно финансиране ще може да бъде привлечено при приемливи условия. Може да се наложи Групата на Химимпорт да редуцира планираните си капиталови разходи и инвестиции, което би засегнало неблагоприятно оперативните резултати и финансовото състояние на Групата.

Финансовите резултати на Групата зависят от цените на редица суровини (като суров петрол, нефтопродуктите, зърно, маслодайни семена, растителни масла и др.) и валутните курсове


Финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата се влияят от пазарните цени на суровия петрол, горивата и нефтопродуктите, които са предмет на международно търсене и предлагане и различни други фактори извън контрола на Групата на Химимпорт. В последните години и особено през настоящата тези цени широко варират. Продължителен спад на цените на петролните продукти може да доведе до намаляване на приходите на дъщерното на Емитента дружество “Проучване и добив на нефт и газ”. В допълнение, изместване на потребителското търсене в посока към други енергийни източници, породено от глобална криза на пазара на нефтопродукти, би имало като последица съществен неблагоприятен ефект върху приходите на “Проучване и добив на нефт и газ” и респективно, на Групата. В същото време разходите за горива са важно разходно перо за транспортните компании на Групата.

Волатилността на международните цени на зърно, маслодайни семена, растителни масла и др. оказват влияние върху приходите и печалбата на Зърнени храни България, като могат да действат както в посока намаляване на оборота и маржовете, така и в посока увеличаване риска от операциите (в частност отчитайки и влиянието на движението на валутните курсове, най-вече долар/евро).

^

Дейностите на Групата са изложени на рискове, свързани с условията в България и региона


Групата извършва дейност предимно в България, която вече е член на ЕС, но досега се е квалифицирала от международните инвеститори като нововъзникващ пазар. Нововъзникващите пазари са свързани с по-високи рискове, отколкото по-развитите пазари, включително, в някои случаи, съществени правни, икономически и политически рискове (вижте по-долу раздела Рискове, свързани с България).

Забавяне в растежа на икономиката на България, като резултат от политически или икономически фактори (вътрешни или външни за страната), ще доведе до спад в търсенето на продуктите и услугите на Групата. В частност, развитието на негативни макроикономически процеси (спад на доходите, увеличаване на безработицата, значителен спад на цените на активи, вкл. недвижими имоти, влошаване на бизнес климата и очакванията, обща макроикономическа нестабилност и т.н.) в страната може да доведе до преки или косвени ефекти върху компании от Групата, като:

Влошаване на кредитоспособността на част от клиентите на Централна кооперативна банка и до увеличаване на дела на проблемните кредити в нейния портфейл. Също така, значителен спад в цените на недвижимите имоти може да бъде причина за обезценка на част от обезпеченията, приети от ЦКБ. Редица фактори, включително регулативни промени, могат да принудят Банката да заделя повече средства за провизии, което би довело до спад на печалбата й.

Намаляване темпа на растеж на осигурителните вноски в пенсионните фондове (най-вече доброволните, но също и при задължителните),

Намаляване желанието и възможността за частни и бизнес пътувания, ограничаване на товарооборота и покупките (в т.ч. на вносни стоки) и др. биха се отразили негативно на бизнеса на транспортните компании в Групата.

Неблагоприятните политически или икономически събития в други централно- или източноевропейски страни могат да имат значително негативно влияние върху, освен другото, брутния вътрешен продукт на България, външната търговия и икономиката изобщо. Инвеститорите също така трябва да имат предвид, че нововъзникващите пазари се променят бързо и информацията, съдържаща се в този документ може бързо да остарее.

Успехът на Групата зависи от нейния т.нар. “ключов” персонал. Ако Групата не успее да привлече и задържи опитни и квалифицирани кадри, нейният бизнес може да пострада


Бизнесът на Групата е зависим в значителна степен от приноса на определен брой лица, участващи в управителните и контролни органи и висшия мениджмънт на Групата на Химимпорт и на Основните дъщерни дружества и в най-голяма степен от изпълнителните директори на Групата на Химимпорт. Няма сигурност, че услугите на този “ключов” персонал ще бъдат и за в бъдеще на разположение на Групата. Конкуренцията в България между работодателите от финансовия и други сектори за качествен персонал е много сериозна. Успехът на Групата ще зависи, отчасти, от нейната способност да задържа и мотивира тези лица. Невъзможността на Групата да поддържа достатъчно опитен и квалифициран персонал за мениджърски, оперативни и технически позиции може да има значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Групата на Химимпорт, оперативните резултати и финансовото му състояние. Понастоящем Групата не поддържа застраховка “ключов персонал”.
^

Застрахователното покритие на дейността и активите на Групата може да се окаже недостатъчно


Стремежът на Групата на Химимпорт е да поддържа адекватна и икономически ефективна защита на активите и дейностите на Групата. Няма сигурност обаче, че застрахователното покритие ще е достатъчно, за да покрие в задоволителна степен евентуалните загуби при настъпване на застрахователни събития, например производствени аварии, прекъсване на дейността, природни бедствия и екологични щети.

Групата на Химимпорт оперира в силно регулирана среда и промени в приложимото законодателство, в тълкуването или практиката по прилагане на законодателството, или несъобразяването на Групата с това законодателство могат да окажат съществен неблагоприятен ефект върху него


Въвеждането на нормативни ограничения от страна на Българската народна банка може да ограничи възможностите на Централна кооперативна банка за растеж. Неблагоприятни изменения в законодателството (например намаляването или премахването на данъчните облекчения за осигуряващите се) биха довели до отлив на средства от пенсионно осигурителната система, което ще се отрази неблагоприятно на пенсионните компании в Групата.

Промяна на политиката на държавата по отношение на предоставените концесии за добив на нефт и газ би имало негативно отражение върху дейността на дружеството “Проучване и добив на нефт и газ”.

Промяна на политиката на държавата по отношение на смесването на биогорива с горива от нефтен произход, както и свързаните с това утвърдени срокове в нормативните актове, би имало негативен ефект върху бъдещите приходи на "Зърнени храни България" АД.

 
^

Системата на Групата на Химимпорт за прилагане на законодателството може да се окаже не достатъчно ефективна


Способността на Групата на Химимпорт да отговаря на изискванията на всички приложими закони и правила до голяма степен зависи от създаването и поддържането на системи и процедури за съответствие със законите като системи за отчетност, контрол, одит и предоставяне на информация, както и от способността на Емитента да задържи квалифициран персонал по прилагане на регулативните изисквания и за управление на риска. Мениджмънтът на Групата на Химимпорт не може да гарантира на потенциалните инвеститори, че тези системи и процедури са напълно ефективни. Групата на Химимпорт е обект на интензивен надзор от регулативните органи, включващ редовни проверки. В случай на действително или предполагаемо несъответствие с правилата, Групата на Химимпорт може да бъде обект на разследване в рамките на административни и съдебни производства, които могат да имат за резултат налагането на значителни наказания или воденето на съдебни дела със значим интерес, включително от клиенти на Групата на Химимпорт за обезщетения. Всяко от тези обстоятелства може да има значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Групата на Химимпорт, имиджа на дружеството, резултатите от операциите и финансовото му състояние.
^

Общи рискове

Нововъзникващи пазари


Инвеститорите на нововъзникващите пазари, какъвто е България, трябва да съзнават, че тези пазари са обект на по-голям риск от този на по-развитите пазари, включващ в някои случаи значителни правни, икономически и политически рискове. Освен това неблагоприятното политическо или икономическо развитие в други държави би могло да има значително негативно влияние върху БВП на България, нейната външна търговия и икономика като цяло. Инвеститорите трябва да проявяват особено внимание при оценката на съществуващите рискове и трябва да вземат собствено решение дали, при наличието на тези рискове, инвестирането в Акциите е подходящо за тях. Най-общо казано, инвестирането в нововъзникващи пазари е подходящо единствено за опитни инвеститори, които напълно оценяват значението на посочените рискове. Инвеститорите трябва също да имат предвид, че условията на нововъзникващите пазари се променят бързо и следователно информацията, съдържаща се в този документ, може стане неактуална относително бързо.

^

Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа


Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Има разлика в регулирането и надзора на българския пазар на ценни книжа, и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на цената на Акциите.

^

Българската фондова борса е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в някои други държави


Българската фондова борса е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в някои други страни, каквито са тези в САЩ и Западна Европа.

Към март 2010 г. акции на 400 дружества са регистрирани за търговия на БФБ, 23 от които са регистрирани за търговия на Официален пазар, 311 на Неофициален пазар, а 66 дружества са регистрирани на Пазара на дружества със специална инвестиционна цел.

Към март 2010 г. пазарната капитализация на дружествата, търгувани на БФБ, възлиза на 3 327,621 млн. лева на Официален пазар, 6 304,663 млн. лева на Неофициален пазар и 1 400,695 млн. лв. на Пазар на дружества със специална инвестиционна цел.

Същевременно, много малък брой дружества представляват голяма част от пазарната капитализация и значителна част от търгуваните обеми на Българската фондова борса. Ниската ликвидност води и до други затруднения, като прекомерна волатилност, при пазар, който също така е уязвим от спекулативна дейност, тъй като ликвидността е обикновено толкова ниска, че цените могат да бъдат манипулирани от относително малки сделки. Следователно, няма гаранция, че Акциите ще се търгуват активно, като ако това не стане, волатилността на цената може да нарасне.
^

Рискове, свързани с България

Политически рискове


В условията на международна финансова и икономическа криза, обичайните политически рискове имат допълнителна тежест, изразяваща се в навременната и адекватна реакция на политическите структури, законодателната и изпълнителната власти към икономическата обстановка. През 2010г. се очаква да се проведат редовните президентски избори.

Сред политическите рискове са и успешното продължаване на интегрирането на България в ЕС. Приемането на страната ни в ЕС легитимира икономическите реформи, които бяха предприети в името на интеграцията на страната в Общността. В бъдеще икономическият растеж ще зависи от политическата воля за продължаване на икономическите реформи и въвеждането на най-добрите пазарни практики на ЕС, както и от отражението върху българската икономика на разразилата се през 2008 г. финансова криза. Способността на правителството да провежда политика насърчаваща икономическия растеж зависи както от степента, до която членовете на правителството могат да продължат да си сътрудничат в популяризиране на предприетите реформи, така и от ефективността и бързото прилагане на изготвени от правителството антикризисни мерки и от гладкото преминаване на властта към новото правителство след изборите. Няма сигурност, че промяна в администрацията няма да доведе до значителна и рязка промяна в политическите и икономическите условия в страната, което може да има съществен неблагоприятен ефект върху дейността на Групата на Химимпорт, оперативните резултати и финансовото му състояние.

Настоящата българска политическа система е уязвима от икономически трудности, недоволство от реформите и членството в ЕС, поради нереалистични очаквания, както и социална нестабилност и промени в политиката на правителството, организираната престъпност и корупцията, всяко от които може да има значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Групата на Химимпорт, оперативните резултати и финансовото й състояние.

^

Икономически рискове


Като някои други страни в преход, България има значителен търговски дефицит и дефицит по текущата сметка. България има икономика от отворен тип и развитието й зависи пряко от международните пазарни условия, които през последните години бяха благоприятни. В този смисъл разразилата се от средата на 2008 година световна финансова криза се отразява негативно на стопанската конюнктура в страната, най-вече по линия на намаляване на износа и спад в притока на чужди капитали, което рефлектира върху инвестиционната активност, нивото на безработица и доходи, вътрешното потребление и доведе до отрицателен реален икономически растеж. Отрицателният ръст на БВП от -3,5% през първото тримесечие на 2009 г., -4,9% през второто тримесечие и -5,4% за третото тримесечие доведе до рецесия през 2009 г. Българската икономика беше засегната от световната финансова криза с известно закъснение, основно по линия на свиващото се външно потребление и рязко намалелите финансови потоци към страната, включително и ПЧИ. Тези фактори, наред със свиването и на вътрешното потребление, доведоха до -5,9% отрицателен растеж на БВП и през четвъртото тримесечие на 2009г. В същото време е особено важна и скоростта, с която икономиката ще започне да се възстановява след възстановяването на стабилността в международен план.

В допълнение към разгледаните по-горе политически рискове по отношение справянето с кризата, следва да се отбележи, че бизнесът в България има относително ограничена история на функциониране в свободни пазарни условия. В сравнение с компаниите, функциониращи в страните с развита пазарна икономика, българските фирми в по-голяма степен се характеризират с липса на управленски опит в пазарни условия и ограничени капиталови ресурси, с които да развиват своите операции, както и с ниска ефективност на труда.

България има ограничен капацитет да поддържа стабилна пазарната система, като в този смисъл от ключово значение е стабилността и предсказуемостта на валутния режим и доверието в него. През февруари 2009 г. българското правителство заяви намерения Валутния борд да се запази до влизането на България в Еврозоната. През същия месец водещи партии от опозицията също се обединиха около необходимостта Валутният борд и сегашният фиксиран курс на лева към еврото да бъдат съхранени до влизането на страната в Еврозоната. През март 2009 г., в свое обръщение към инвестиционната общност, управителят на БНБ заяви, че без значение през какво приспособяване ще премине българската икономика вследствие на глобалната финансова и икономическа криза, това приспособяване ще се осъществи в рамките на съществуващия режим на паричен съвет и при съществуващото ниво на валутния курс от 1,95583 лв. за 1 евро, като наблегна, че България няма да прави никакви експерименти и да спекулира с валутния си режим, който е крайъгълният камък на българската макроикономическа и финансова стабилност. Кредитният рейтинг на България е BBB дългосрочен по скалата на Standard & Poor’s, като на 01.12.2009г. перспективата от отрицателна бе повишена на стабилна. Kредитният рейтинг на България е Baa3 дългосрочен по скалата на Moody’s, като на 21.01.2010г. рейтинговата агенция повиши перспективата от стабилна на положителна.

Съгласно Средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г., одобрена от българското правителство в края на месец август 2009 г., основната цел на фискалната политика ще бъде поддържането на балансиран бюджет чрез осъществяване на необходимите структурни реформи и повишаване ефективността на държавата.

Дейността на Групата на Химимпорт, резултатите от дейността и финансовото му състояние в значителна степен зависят от състоянието на българската икономика, което на свой ред се отразява на растежа на кредитите, лихвените разходи и способността на клиентите да изпълняват задълженията си навреме. Всяка негативна промяна в един или повече макроикономически фактори, като лихвените нива, които се влияят от лихвените нива в Еврозоната по силата на правилата на действащия в България валутен борд, инфлацията, нивата на заплатите, безработицата, чуждестранните инвестиции и международната търговия, могат да имат съществен неблагоприятен ефект върху дейността на емитента, оперативните му резултати и финансово състояние.

^

Данъчно облагане


Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни (общински) данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. През последните години, в условията на международен и вътрешен икономически растеж, няколко правителства предприеха мерки към оптимизиране и намаляване на данъчната тежест както върху стопанските субекти, така и върху гражданите. В условията на икономическа криза възможностите за допълнително намаляване на данъчната тежест са силно ограничени, като е възможно и обръщане на процеса (чрез увеличаване на данъчната тежест или чрез намаляване обема предоставяни от държавата услуги, инвестиции и др.).

^

Присъединяването на България към Европейския съюз доведе до увеличена конкуренция и допълнителни и по-утежнени регулацииСлед присъединяването на България на 1 януари 2007г. в Европейския съюз за емитента е налице конкурентен натиск от страна компаниите, развиващи сходна с тази на холдинга дейност на единния пазар. Приемането на страната в Европейския съюз доведе до нарастване на конкуренцията за емитента, тъй като при премахването и намаляването на бариерите нови конкуренти от други страни членки навлязоха на българския пазар. Това води до намаляване на приходите и печалбата на Групата. От друга страна, хармонизирането на българското законодателство с правните актове на Европейския съюз за конкуренцията е наложително, като всяка промяна в законодателството доведе до необходимостта Емитента да се съобразява с допълнителни и по-обременителни правила.  1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за първото тримесечие на 2010г.,съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
  1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента


Няма настъпили промени


^ 5.2 Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група


Всички съществени промени настъпили в Дружеството за периода са обхванати в.5.3 от настоящия документ.


5.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност


5.3.1. За периода няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството; .


5.3.2. Информация за настъпилите промени в дългосрочните и краткосрочните инвестиции на Дружеството:

5.3.2.1. В рамките на периода на първото тримесечие Химимпорт е продал 17.60 % от капитала на Инвестиционна компания Галата АД, с което участието му намалява до 4.47%.

5.3.2.2. За периода на тримесечието Дружеството е намалило участието си в Холдинг нов век АД до 1.11% от капитала му.


5.3.3. За текущия период Дружеството няма преустановени дейности.


5.3.4. Дружеството участва в качеството си на лизингодател в следните договори по оперативен лизинг:


 • Петгодишен договор от 30.04.2006 г. за оперативен лизинг на 3 бр. самолети ВАе 146-300 с месечно плащане в размер на 128 856 щатски долара.

 • Дългосрочни договори за отдаване на офис помещения, с наемна цена от 8 евро/кв.метър.


5.4. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Химимпорт АД


Име

Брой обикновени акции

% от капитала

1.

Химимпорт Инвест АД

109 724 464

72.85%
Джулиус Беър Инвестмънт Мениджмънт ЛЛС – САЩ/

Артио интернешънъл екуити фънд

10 693 367

7.10%

* Представената информация е към 31.03.2010г.


5.5. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно


Членове на Управителния съвет

Име

Брой акции

% от капитала

1.

Александър Керезов

95 000

0.06%

2.

Иво Каменов

309 925

0.21%

3.

Марин Митев

309 924

0.21%

4.

Никола Мишев

33 464

0.02%

5.

Миролюб Иванов

55 666

0.04%


Промяна в броя на притежаваните гласове за периода

01.01.2010г.. – 31.03.2010г.

В рамките на периода няма настъбили промени в броя на притежаваните акции от членовете на Управителния съвет.


Членове на Надзорния съвет

Име

Брой обикновени акции

% от капитала

1.

Химимпорт Инвест АД

109 724 464

72.85%

* Представената информация е към 31.03.2010г.


5.6. Към края на първото тримесечие на 2009 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал


5.7. Към първото тримесечие няма изменение в отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК


Днес, 29.04.2010г. в гр. София,

Долуподписаните,


 1. Иво Каменов - Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Химимпорт” АД


и


 1. Александър Керезов – Главен счетоводител на „Химимпорт” АДДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:


1. Комплектът финансови отчети за първото тримесечие на 2010г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на „.Химимпорт” АД;

2. Междинният доклад за дейността на „Химимпорт.” АД за първото тримесечие на 2010г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК;


Скачать 309,31 Kb.
оставить комментарий
Дата23.01.2012
Размер309,31 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх