Център за европейски програми Copyright © 2007, American University in Bulgaria Сертификационна програма “управление на европейски проекти” icon

Център за европейски програми Copyright © 2007, American University in Bulgaria Сертификационна програма “управление на европейски проекти”Смотрите также:
Устав на Българска асоциация на консултантите по европейски програми Наименование, седалище...
ÊÎÌÈÑÈß ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß...
American University in Bulgaria...
Отчет за дейността на маруся любчева като член на европейския парламент...
София, плевен, сливен...
І. Глобализация поява и същност на понятието...
За резултатите от извършен одит на дейностите по управление на инвестиционни проекти в Община...
Договор за европейски съюз...
Лекция 8
Правни основи на електронната търговия в България...
Тематичен план основаване на първите европейски колонии в Северна Америка. Нова Франция...
На книги, депозирани от 11 до 16 октомври 2007 г...скачать
Център за европейски програми

Copyright © 2007, American University in Bulgaria

Сертификационна програма


“управление на европейски проекти”

Формуляр за кандидатстване Преподавателски състав


Въведение


Общият финансов пакет на Европейската комисия за България предвижда повече от 4,7 млрд. евро за периода 2007 – 2009. Пътищата и начините за усвояване на фондове на Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост и създават капацитета, необходим за ефективно управление на Структурните фондове, представлява предизвикателство за България.

Една от непосредствените стъпки е създаването и развитието на системи, процедури, насоки и други инструменти за изграждане на необходимия капацитет чрез специализирано обучение. Обучителният процес следва да включва както общ, така и задълбочен анализ и обобщение на постигнатите досега административен опит и най-добри практики в сферата на управлението и реализацията на проекти, изграждането на съответните умения за финансово управление и контрол, мониторинг и оценка и последващ контрол.


Центърът за европейски програми (ЦЕП) на Американския университет в България (АУБ) организира от 6 октомври 2007 г. до 18 май 2008 г. - шесто по ред  издание на Сертификационна програма “Управление на европейски проекти”. Програмата предлага на участниците знания, практически умения и капацитет за успешно управление на проекти, финансирани от предприсъединителните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


^ Цели на Сертификационната програма


Основни цели на програмата са да:

 • предостави задълбочени знания за законодателната, финансова и институционална рамка на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, техните основни принципи на действие и тенденциите в развитието им;

 • подпомогне увеличаването на проектната готовност на бизнеса, банките, експертите, администрацията чрез предоставяне на практическо ноу-хау и умения по програмиране, изпълнение, наблюдение и оценка, както и финансово управление и контрол на европейски проекти;

 • Изгради солидна практическа основа за онези мениджъри на проекти, които желаят да доразвият уменията си.


^ За постигането на тези цели Сертификационната програма по управление на европейски проекти акцентира върху:


 • предлагане на интензивна програма, предоставяне на пълен набор от знания за статуса, прогреса и перспективите в развитието на рамката и изискванията за използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

 • развитие на знанията за програмиране и разработка на проектни документи и проекти, финансирани от ЕС, както и на практически умения и капацитет за успешно управление на проекти по Структурните и Кохезионния фонд;

 • предоставяне на практически опит и примери за добри практики от страните-членки на ЕС, включително от новоприсъединените страни, по разработка и изпълнение на проекти.^ За кого е предназначено обучението?


Програмата по управление на европейски проекти е предназначена за бизнес мениджъри, банкери, експерти и администратори и други професионалисти, които планират да работят или да предоставят консултантски услуги в сферата на управлението на европейски проекти. Курсът е еднакво подходящ както за хора с опит в сферата на европейските проекти, така и за начинаещи, надграждайки върху придобитите от тях теоретични знания и умения и предишен академичен опит.


Целта на програмата е разширяване на практическите умения, създаване на професионални перспективи за участниците в цялостното управление на проектите. В края на програмата успешно завършилите обучаеми ще могат да прилагат своите знания и ноу-хау, практически умения и готовност за дългосрочно професионално развитие в сферата на управлението на европейски проекти.


Програмата по управление на европейски проекти комбинира академичната квалификация с практически методи и техники и осигурява два важни аспекта, които подкрепят професионалното развитие:


 • Подходът на програмата се различава от типичните курсове по управление на проекти по интензивното интерактивно обучение, предоставящо проверими теоретични познания, които да бъдат директно превърнати в практически умения за подготовката и управлението на успешни европейски проекти;

 • Подходът, насочен към интерактивно усвояване на знанията, и интересните и достъпни учебни материали улесняват учебния процес чрез възможността за директно прилагане на усвоените умения, информация и методи на конкретното работно място и в съответната проектна област.


Програмата се води на български език, но за някои модули се ползват работни материали и на английски език. Работи се също с източници в Интернет. Владеенето на английски език не е условие за участие, но пасивно ползване би улеснило работата по програмата.


^ Учебен план


Учебният план е разделен на осем отделни модула, акцентиращи върху специфични теми. Всеки модул осигурява последователното надграждане и задълбочаване на познанията и разбирането на процеса на евроинтеграция, управление на проекти и на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Продължителността на отделните модули е от два до три уикенда (събота и неделя). Модул 8 завършва с изготвянето на проект по европейска програма или Структурен фонд. Модулите са организирани през седмица като свободните уикенди се използват за самоподготовка и разработване на писмени задания.

Програмата предоставя балансирано съчетание от основи на управлението на проекти и проверка на наученото на практика, като ударението се поставя от разбиране на общата рамка и процесите към практически упражнения от реалния свят. На всички етапи усвояването на знанията от обучаемите и развитието на практическите им умения са показател за ефективността на преподаването и начина на оценяването.


Разписание


^ Модул No.


Тема


Дати

Модул 1:

Въведение в европейската интеграция

6, 7 октомври 2007


Модул 2:

^ Финансови инструменти на ЕС – видове и принципи на действие

20, 21 октомври 2007

3, 4 ноември 2007

Модул 3:

^ Кохезионна политика на ЕС (2007-2013). Програми на общността.

17, 18 ноември 2007


Модул 4:

Структурните фондове и Оперативни програми за България- приоритети, механизми и начин на действие

1, 2 декември 2007

15, 16 декември 2007


Модул 8, част 1:

Подготовка и реализиране на проект по европейска програма или Структурен фонд


12, 13 януари 2008


Модул 5:

Общи финансови аспекти на Структурните фондове и Kохезионния фонд (Европейско финансиране, национално съ-финансиране).

^

Публично-частните партньорства.


26, 27 януари 2008


9, 10 февруари 2008


Модул 8, част 2:

Подготовка и реализиране на проект по европейска програма или Структурен фонд.

23, 24 февруари 2008

8, 9 март 2008

Модул 6:

^ Стратегическо планиране и изграждане на политики

22, 23 март 2008


Модул 7:

Изграждане на информационни системи за управление на проекти. Мониторинг и оценка на проекти по Структурните фондове на ЕС.

5, 6 април 2008

19, 20 април 2008


Модул 8, част 3:

Подготовка и реализиране на проект по европейска програма или Структурен фонд


10, 11 май 2008

17, 18 май 2008


СЕМИНАР: Подготовка за успешен проект, финансиран от Европейския съюз – стъпка по стъпка (провежда се във всеки модул от програмата и пряко свързан с Модул 8 – Подготовка и реализиране на проект по европейска програма или Структурен фонд)


Семинар (часово разпределение )

6 октомври 2007

3 часа

* Лекция: Въведение в модула. Основни термини на кандидатстването с проекти към европейска програма или Структурен фонд.

* Индивидуален проект: Създаване на екипи. Работа с фиш/оперативна програма. Задание за проект

20 октомври 2007


3 часа

* Лекция: Проекто-предложение – Ръководство за кандидатстване, формуляр за кандидатстване, бюджет.

* Индивидуален проект: обсъждане и избор на теми за работни проекти по екипи .

17 ноември 2007

3 часа

* Индивидуален проект: Идентифициране – построяване на дърво на проблеми и цели. Анализ на заинтересованите страни. Формулиране - Избор на алтернативи. Първи етап на разработване на логическа матрица

1 декември 2007

3 часа

* Лекция: Подробно описание на дейности. Планиране на ресурси и съставяне на бюджет . Анализ на риска

^ 11, 12 януари 2008

модул 8, ч. 1

20 часа

* Упражнения в клас: Завършване на логическата матрица и бюджет. Окончателно попълване на раздел І от Формуляра за кандидатстване

8 февруари 2008

3 часа

*Лекция: партньорство и капацитет на организацията за изпълнение на проекта. формуляри и специфики.

* Предаване на готово проекто-предложение

22, 23 февруари 2008

8, 9 март 2008

модул 8, ч.2

40 часа

* Ролева игра: защита на проект от всяка група; обобщение на представянето и проектите – грешки и препоръки, изисквания на донорите, език и стил на проекта.


5 април 2008

3 часа

* Лекция: оценка на проекто-предложения, преговорен процес, сключване на договори.

* Курсистите предават окончателен вариант на проекто-предложение към европейска програма или Структурен фонд

10, 11 май 2008

17, 18 май 2008

модул 8, ч.3

40 часа

* Ролева игра: защита на проект от всяка група; обобщение на курса, препоръки за бъдеща работа.
118 часа


^ Преподавателски състав


Преподавателският състав на програмата е подбран от академичните ресурси на АУБ, доказания опит в обучението на държавни служители и експерти, както и привличането на външни експерти и преподаватели с добра теоретична подготовка и практически опит по управление на европейски проекти от България и различни европейски университети и институции.

Модул


Лектор


Модул 1: Въведение в европейската интеграция

^ Г-н Веселин Паскалев, съветник в 39-то Народно събрание

Г-н Калоян Симеонов, Старши Експерт, Дирекция Европейска Интеграция, Министерски Съвет

^ Д-р Олга Борисова, Директор, Център за европейски програми на Американски университет в България


Модул 2: Финансови инструменти на ЕС – видове и принципи на действие

^ Д-р Димитър Матев, Заместник председател на Балкански институт по труда и социалната политика.

Модул 3: Кохезионна политика на ЕС (2007-2013). Програми на общността.

^ Доц. Д-р Магдалена Иванова, преподавател и консултант на европейски програми и управление на проектиМодул 4: Структурните фондове и

Оперативни програми за България- механизми и начин на действие

^ ОП “Административен капацитет”- лектор от МДААР

ОП “Регионално развитие” – лектор от МРРБ

ОП “Транспорт”-лектор от МТ

ОП “Околна среда’- лектор от МФ

ОП “Конкурентноспособност” – лектор от ИАНМСП

ОП “Развитие на човешките ресурси” – лектор от МТСП

^ Възможности за развитие на селскостопанските райони след 2007. –лектор от МЗГ


Модул 8,част 1: Въведение в практическата работа по подготовка на проекти за Модул 8
^

Д-р Димитър Матев, Заместник председател на Балкански институт по труда и социалната политика.


Г-н Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика

Модул 5: Общи финансови аспекти на, Структурните фондове и Кохезионния фонд (Европейско финансиране, национално съ-финансиране)


Публично-частни партньорства. Изграждане на инфраструктура чрез

ПЧП с финансирания по пред-присъединителни и структурни фондове^ Г-жа Силвия Инджова, Директор на Дирекция “ Национален фонд” – Министерство на финансите


Г-жа Златина Карова, Консултант ПЧП, ПРООН


Г-н Николай Минков, Управител, “Юкономикс” ООД

Модул 6: Стратегическо планиране и изграждане на политики

^ Г-н Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика

Г-жа Гергана Манолова, Дирекция “ Управление на средствата от Европейския съюз” – Министерство на финансите

^ Г-жа Маргарита Цанова, Директор програми; Българо-австрийска консултантска компания;

Г-жа Валентина Кордова, Мениджър проект „Информационна и комуникационна стратегия на Представителството на Европейската комисия в България”, ЦЕП, АУБ


Модул 7: Изграждане на информационни системи за управление на проекти. Мониторинг и оценка на проекти по Структурните фондове на ЕС.

^ Г-н Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика

Г-жа Гергана Манолова, Дирекция “ Управление на средствата от Европейския съюз” – Министерство на финансите

Модул 8, част 2 и 3: Подготовка и реализиране на проект по европейска програма или Структурен фонд
^

Д-р Димитър Матев, Заместник председател на Балкански институт по труда и социалната политика.

Д-р Веселина Босилкова, психолог- лектор, Балкански институт по труда и социалната политика

^

Г-жа Цветана Стойчева – Представителство на Европейската комисия
Материална база


Модулите се провеждат в София, Център за образование и култура “Илиев” (http://www.aubg.bg). Създаден специално за образователни и културни извънакадемични дейности, Центърът е модерна многофункционална сграда, предлагаща идеални условия за провеждане на бизнес срещи, конференции, обучения, семинари и специални събития.


^ Учебна такса

Пълната такса за 8 модула и Сертификат по управление на европейски проекти и европейско приложение към него е 2000 eвро и тя покрива преподаването, допълнителните материали, използването он-лайн на библиотеката на АУБ и интра-нет базата данни на програмата, компютърните ресурси на АУБ и всички ресурси, свързани с обучението.

^ Процедура по кандидатстване и финансиране


 1. Процедура по кандидатстване – за да кандидатствате за Сертификационната програма по управление на европейски проекти е необходимо да се попълни приложения формуляр за кандидатстване и попълненият комплект с необходимите документи да бъде изпратен по електронна поща на адрес: cep@aubg.bg или по факс на: 02/ 961 60 10 не по-късно от 28 септември 2007 г.
 1. Заплащане – пълната учебна такса от 2000 евро се заплаща на две вноски по 1000 евро. Кандидатът следва да плати първата вноска от 1000 евро (50% от таксата) до 1 октомври 2007 г., а втората – до 5 ноември 2007 г..
 1. Начин на плащане – банков превод в евро или лева, ясно посочващ името на кандидата и пояснението “EPM програма”. Сумата да бъде преведена в:

 

Българска пощенска банка, клон Благоевград, Благоевград, България

Адрес: ул. “Иван Рилски” 17, 2700 Благоевград, България

^ BIC: BPBIBGSF

Титуляр на сметката: Американски университет в България

Банкова сметка в ЕВРО: BG40 BPBI 7922 1440 0153 01

Банкова сметка в лева: BG58 BPBI 7922 1040 0153 01


Дори и с корпоративно спонсориране, Сертификационната програма по управление на европейски проекти е индивидуална инвестиция. Следователно за всеки курсист е важно да обезпечи и планира предварително източниците си на финансиране. Настоящите студенти на АУБ финансират обучението си от редица източници – корпоративно спонсориране, банкови заеми, лични спестявания. Подробности за програмата за заеми на АУБ могат да бъдат предоставени при запитване.


За допълнителна информация:

Център за европейски програми
^

Американски университет в България


Център за образование и култура “Илиев”

Студентски град, 1700 София, България

тел.: 02/960 79 22; 960 79 12; факс: 02/961 60 10; e-mail: cep@aubg.bg


Описание на модулите на

Сертификационната програма “Управление на европейски проекти”


^ Модул 1 - Въведение в Европейската интеграция

Този курс е свързан с историята на процеса на Европейската интеграция, институционалната система на ЕС, законодателството, политиката за финансиране и съответните финансови инструменти и източници на финансиране. В този модул обучаемите придобиват знания за анализ и сравнение на процесите на обществената политика в европейските държави, както и как политическите процеси в ЕС са свързани с националните политики. Важна част от този модул са симулациите на процеса на вземане на решения в ЕС и визуализацията на взаимовръзките на европейско и национално ниво в процеса на приемане и реализация на решенията.


^ Модул 2 - Финансови инструменти на ЕС – видове и принципи на действие

Този курс акцентира върху финансовите инструменти на ЕС и принципите на тяхното действие. Курсът дава задълбочени познания за пред-присъединителните програми на ЕС и възможностите за развитие, които предоставят на страните-кандидатки и новите членки, подготвяйки ги за усвояването на Структурните фондове.

Изучават се институционалната рамка и механизмите за управление и координация на финансовата подкрепа на ЕС, както и съответните търгове, отворени за България и начините за набиране на наличната информация. Практическо упражнение по набиране на информация е задачата на обучаемите в рамките на този модул.


^ Модул 3 - Кохезионна политика на ЕС (2007-2013). Програми на общността.

Този модул на програмата акцентира върху представяне на цялостната картина на Структурните фондове и Кохезионния фонд и осигуряване на знания за социално-икономическата политика на сближаване, основните ú принципи и реформата на структурните фондове. Модулът дава информация за последните развития в европейската политика за Структурните фондове и Кохезионния фонд, и връзката между тях.

Модулът също така въвежда и представя най-добри практики за различните програми на Общността, свързани с общностните политики, описва начина, по който те подготвят страните-членки, запознавайки ги с политиките и методите на работа в ЕС. Акцентира се върху необходимостта от участието на страните-членки в тези програми с цел пълното запознаване с тях и максималното усвояване на фондовете.


Модул 4 - Структурните фондове и Оперативни програми за България- механизми и начин на действие

Модулът прави задълбочен преглед на Оперативните програми по Структурните фондове , целите и приоритетите им, начина им на функциониране. Модулът представя начините, по които оперативните програми осигуряват гъвкавост и предлагат възможности за транс-национално сътрудничество, иновативност, обмен на ноу-хау в сфери от общ интерес; начините за експериментиране с нови подходи и идеи за решаване на проблемите.

Детайлно се разглеждат ОП “Административен капацитет”- Р; ОП “Регионално развитие”; ОП “Транспорт”; ОП “Околна среда’; ОП “Конкурентноспособност” ; ОП “Развитие на човешките ресурси”; Възможности за развитие на селскостопанските райони след 2007г.-техните приоритети, мерки и операции, начин на действие, управляващи органи, бенефициенти, приемственост на проекти, партньори, разходи, начин на финансиране.


Модул 5- Общи финансови аспекти на Структурните фондове и Кохезионния фонд (Европейско финансиране, национално съ-финансиране)

Курсът описва основните финансови аспекти, свързани с пред-присъединителните, Структурните фондове и Кохезионния фонд – европейското финансиране, съ-финансирането на национално ниво, комбинирането им, управление на средствата, включително изискванията и правилата за управление, нивото на съхранение на информацията и необходимия административен капацитет, финансовите аспекти и последните новости, като например частното съ-финансиране. Описват се също изискванията за одит, разглеждат се принципите на управление на проекти, мониторинг и оценка.

Основна тема на курса са и публично-частните партньорства в контекста на Структурните фондове и Кохезионния фонд и развитието на публично-частните партньорства в разширена Европа. Тази тема представлява въведение в икономиката и регулирането на публичните и комуналните (ютилити) услуги. В лекциите се представят основните понятия, субекти и елементи на енергийния и ютилити сектор (енергийни баланси, водо- топло-, газо- и електроснабдяване, сметосъбиране, транспортни и комуникационни инфраструктура и услуги). Студентите се запознават с ролята и мястото на естествените монополи в националната икономика. Прави се анализ на регулаторната система, режими и бизнес практика. Специално място в курса се обръща на процесите на приватизация на активи, на либерализацията и регионалната интеграция на пазарите на електрическа енергия и природен газ. Анализират се съвременните схеми и тенденции за навлизане на частния капитал в инфраструктурата, енергетиката и комунални услуги.

В тази част от курса се представят и основните принципи, субекти и практики при реализацията на инфраструктурни проекти с финансиране от ЕС. Курсът предоставя анализ на процедурите за избор на изпълнители по пред-присъединителните фондове (според действащите в момента нормативни документи), както и анализ на законодателството за финансиране по структурни фондове на страни-членки на ЕС, присъединили се след 2004 година. Предлагат се казуси и се развиват умения в обучаемите за търсене на информация за възможности за финансиране, подготовка на основни елементи на документация за успешно кандидатстване и различни варианти за партньорство с публични организации както в България, така и в ЕС, с оглед на унифицираните европейски стандарти и изисквания.


^ Модул 6 - Стратегическо планиране и изграждане на политики

Целта на курса е да направи обстоен преглед на методите за стратегическо планиране и процеса на изграждане на политики, да очертае цялостния процес на стратегическо планиране и да представи основните му характеристики, както и връзката между проекти, програми и стратегии. Курсът поставя акцент върху стратегическия подход при планирането, осигурява поглед върху темите, свързани с цикъла на стратегическо планиране и организацията на процеса на планиране; дава практически съвети за формулиране на регионални/местни планове/политики за насърчаване на заетостта, приоритизиране, избор на целеви групи, приложения на стратегическото мислене, планиране на стратегическата комуникация. Развиват се най-вече уменията за целево ориентиран процес на планиране и поставяне на реалистични цели за партньорство. Курсът завършва с практическо упражнение по стратегическо планиране.


^ Модул 7 - Изграждане на информационни системи за управление на проекти. Мониторинг и оценка на проекти по Структурните фондове на ЕС.

Целта на този курс е да подобри усвояването на европейските фондове, предоставени за развитие, най-добрите практики в управлението им и ефективното вземане на решения при управлението на проектния цикъл. Той допълва знанията и уменията, които ще бъдат придобити в Модул 8 и завършва цикъла подготовка на проект с теми като техническа и финансова отчетност, мониторинг, контрол и оценка на реализацията на проекта..

По време на курса ще бъдат разгледани методи и подходи за оценка, индикатори, матрици и доклади за оценка, реални отчети на проекти от България и новите държави-членки.

Курсът завършва с практически упражнения за изграждане на капацитет за отчитане, мониторинг и оценка на проекти с европейско финансиране.

Министерство на финансите ще представи детайлно система за наблюдение и управление на средствата от Структурните инструменти на ЕС– техния обхват, интерфейс, основни характеристики, структура и връзки с други системи.


^ Модул 8 - Подготовка и реализиране на проект по европейска програма

Този курс има за цел да представи процеса на написване на проект по европейска програма или Структурен фонд, да запознае обучаемите с ефективните начини за подготовка и реализация на финансируем проект. Съдържанието на курса покрива следните теми: основни характеристики на проекта; видове проекти; логика на проекта; анализ на целите и проблемите; елементи на проекта; бюджетиране и реализация на проекта. Курсът представя още основните принципи и критерии за успеха на проекта; практиките за идентифициране на идеи и партньори; изграждане на консорциуми и международни сътрудничества, а също стил и език на проекта, формуляри и изисквания за кандидатстване.

Курсът ще премине като практически семинар в няколко части по време на цялостното обучение по програмата с цел последователната и цялостната подготовка на реален проект от участниците.

Курсът подготвя участниците да подготвят и подават проектопредложения по европейски програми.


^ СЕМИНАР: Подготовка за успешен проект, финансиран от Европейския съюз – стъпка по стъпка

Семинарът предоставя основна информация за тези, които подават проектопредложения и се интересуват от основите на подготвянето на проекти. Предоставената информация, придобитите по време на семинара знания и умения ще бъдат полезни при подготвянето и подаването на проектопредложения, финансирани от Европейската комисия. Обучаемите ще работят под ръководството на преподавателя в малки групи по разработването на 2 проекта за цялото обучение – междинен проект по теми, зададени от преподавателя и финален проект по избрана от обучаемите тема. Това ще бъде ефективен метод за проверка на знанията на обучаемите, получени чрез висококачествено обучение на оптималната цена.


Център за европейски програми

Copyright © 2007, American University in Bulgaria


^

Сертификационна програма “Управление на европейски проекти” -2007

Шесто издание
^

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на cep@aubg.bg или по факс на: 02/ 961 60 10 не по-късно от 28 септември 2007 г.

^

Лични данни*Име и фамилия:………………………………………………………….………………………


Дата на раждане (ден/месец/година):………………………………………………......................


Образователна степен……………………………………………………………………………


Служебен адрес:...………………………………………………………………………………...


Длъжност:……………………………………………………………………………………........


Домашен адрес:...………………………………………………………………………………...


Teлефон:…………………………………………………………………………………….........


Факс:……………………………………………………………………………………………....


GSM:……………………………………………………………………………………………...


Ел. Адрес: .........................................................................................................................................................


*Посочените лични данни са защитени от ЗЗЛД.Такса

Моля, посочете как възнамерявате да финансирате обучението си (отбележете повече от един вариант, ако е приложимо)


□ Корпоративно спонсориране □ Лични средства


 1. Пълната учебна такса от 2000 евро се заплаща на две вноски от 1000 евро. Кандидатът е необходимо да заплати първата вноска от 1000 евро (50% от учебната такса) до 1 октомври 2007 г., а втората вноска от 1000 евро – до 5 ноември 2007 г..
 1. Начин на плащане – банков превод в евро или лева, ясно посочващ Вашето име и пояснението “EPM Programme”. Преводът следва да бъде направен на:

 

Българска пощенска банка, клон Благоевград

Адрес: ул. “Иван Рилски” 17, 2700 Благоевград

^ BIC: BPBIBGSF

Титуляр на сметката: Американски университет в България

Банкова сметка в ЕВРО: BG40 BPBI 7922 1440 0153 01

Банкова сметка в лева: BG58 BPBI 7922 1040 0153 01^ Как разбрахте за Сертификационната програма по управление на европейски проекти?


□ реклама (къде)…………………………………. □статия къде)…………………………….....

□ интернет страницата на ЦЕП…………………. □телевизионно/радиопредаване (уточнете)......................................................…..

□ директен контакт по e-mail.................................... □ друго (уточнете)...………………………..

□ личен контакт (име)……………………………

^

Кратко резюме на Вашата професионална дейност?
_________________________________ ____________ ___________ _________________

организация от до длъжност


_________________________________ ____________ ___________ _________________

организация от до длъжност


_________________________________ ____________ ___________ _________________

организация от до длъжност


Образование_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)

_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)

_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)
^ За допълнително информация, моля свържете се с:

Център за европейски програми

Американски университет в България

Център за образование и култура “Илиев”

Ул. “Университетски парк”, Студентски град

София 1700

тел.: 02/960 79 22; 960 79 12; факс: 02/961 60 10;

ел. поща: cep@aubg.bg

интернет страница: www.aubg.bg/cep/newЦентър за Европейски програми, АУБ, Студентски град, 1700 София, България,

тел.:+359 2 9607912;факс:+359 2 9616010;

cep@aubg.bg; http://www.aubg.bg/cep

Скачать 246,3 Kb.
оставить комментарий
Дата23.01.2012
Размер246,3 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх