Отчет на Председателя на клуб vdd bg за изминалата 2010г. Отчет на касиера на клуб vdd bg за изминалата 2010г icon

Отчет на Председателя на клуб vdd bg за изминалата 2010г. Отчет на касиера на клуб vdd bg за изминалата 2010г


Смотрите также:
Химимпорт ад годишен консолидиран финансов отчет на англ език за 2009 год. На 04. 06. 2010г...
Химимпорт ад публикува Годишен индивидуален отчет за 2009 г. На 01. 03. 2010 г...
Конкурс «Мисс Пятигорчанка» 2010г. Празднование дня города Пятигорска 2010г...
Отчет о результатах прохождения студентами 5 курса...
Отчет по учебной практике «Социально-культурный сервис и туризм»...
Обръщение на Председателя на Управителния съвет на МКБ Юнионбанк...
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»...
Программа рассмотрена на шмо № от 2010г...
Рабочая учебная программа по музыке для 4 класса Календарно тематическое планирование...
Рабочая учебная программа по музыке для 7 класса Календарно тематическое планирование...
Рабочая учебная программа по музыке для 5 класса Календарно тематическое планирование...
Рабочая учебная программа по музыке для 2 класса Календарно тематическое планирование...Загрузка...
скачать
ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на VDD BG състояло се на 27.02.2011г. в гр.Димитровград

Присъстващи членове 19 описани по долу поименно както следва:

Тодор Пейков

Апостол Марчев

Райчо Грозев

Яна Апостолова

Николай Неделчев

Георги Кацаров

Борис Карпузов

Георги Дюлгерски

Васил Терзийски

Христо Желев

Кольо Иванов

Тодор Христов

Тихомир Георгиев

Любомир Петков

Сашо Райчев

Александър Георгиев

Веселин Василев

Герасим Гочев

Тончо Милев

Предложение за Протоколчик Герасим Гочев, предложението бе подложено на гласуване, приет Единодушно с 19гласа ЗА.

Предложение за Председател на Общото събрание Николай Неделчев, предложението бе подложено на гласуване, приет Единодушно с 19гласа ЗА.

Постъпи предложение за Дневен ред на събранието:

1.Откриване и поздравителна реч от Председателя на клуб VDD BG.

2.Отчет на Председателя на клуб VDD BG за изминалата 2010г.

3.Отчет на касиера на клуб VDD BG за изминалата 2010г.

4.Отчет на ОРД за изминалата 2010г.

5.Приемане на нови членове.

6.Разни.

Така предложения дневен ред на Общото събрание бе подложен на гласуване и приет единодушно с 19гласа ЗА.

След което Председателя на събранието даде думата на председателя Николай Неделчев.

I. Откриване и поздравителна реч от Председателя на клуб VDD BG.

В не я той изрази своята благодарност към всички присъстващи и с няколко изречения поздрави усилията които полагат за развитието на кинологията.

II.Отчет на председателя на клуб VDD BG за изминалата 2010г.

Председателя на събранието отново даде думата на Николай Неделчев за представяне на кратък доклад, в който направи резюме на всички мероприятия и изпити организирани от клуб VDD BG. Кучетата които се явиха на тях и кратък анализ на представянето им. Не пропусна да отбележи и членовете, които се явиха на Хегевалд и тяхното класиране.

III.Отчет на касиера на клуб VDD BG за изминалата 2010г.

По тази точка думата бе дадена на Тодор Пейков. Отчета който представи на Общото събрание беше предварително съгласуван и разписан от Управителния съвет. Така представен Финансовия отчет бе подложен на гласуване за приемане от общото събрание.

Гласували: ЗА -18 гласа

ПРОТИВ-Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 глас

Финансовия отчет се прие от Общото събрание.

IV.Отчет на ОРД за изминалата 2010г..

Думата беше дадена на Тончо Милев. По тази точка отговорника по развъдната дейност на VDD BG представи отчет на броя на кученцата и развъдниците от които са произведени, както и новите развъдници, регистрирани през изминалата 2010г. Така представения от него доклад се предложи за гласуване:

Гласували: ЗА – 17 гласа

ПРОТИВ – 1 глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 глас

Отчета на Отговорника по развъдната дейност беше приет от общото събрание.

По тази точка постъпи предложение от Васил Терзийски: На 27.03.2010г. (в 30 дневен срок) Отговорника по развъдна дейност да представи подробна статистика на дейността за 2010г в електронен вариант. Която да се изпрати на същия и да бъде публикувана в сайта на VDD BG и форума БГ ЛОВ.

Така постъпилото предложение се предложи на гласуване.

Гласували : ЗА – 17 гласа

ПРОТИВ – Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 гласа

Предложението се прие от Събранието.

Постъпи второ предложение от Тончо Милев: Всеки който иска да влезе информация за кучетата му в статистиката, в срок до 15.03.2011г. да му предостави необходимите документи, за да бъде обективна и достатъчно детайлна справката.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували : ЗА – 18 гласа

ПРОТИВ – Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 глас.

Предложението за срока бе прието.

V. Приемане на нови членове.

Председателя на събранието изчете имената на кандидатите:

Илиян Димитров

Манол Манолов

Емил Радев

Кирил Атанасов

Бисер Илиев

Данислав Николов

Емил Тодоров

Радослав Рафаилов

Живко Делчев

Къно Кънчовски

Постъпи предложение за Пакетно приемане на всички кандидати от Сашо Райчев. Предложението се предложи за гласуване и бе прието единодушно със 19 гласа ЗА.

След това така изчетените кандидати се предложиха за приемане като членове в клуб VDD BG.

Гласували : ЗА – 19 гласа

Всички бяха приети единодушно.

След приемането на новите членове броя на имащите право на глас се увеличи на 24-ма.

VI. Приемане на план програма за работата на клуба през 2011г.

Предложение направи Данислав Николов: Общото събрание да възложи на Управителния съвет в определен срок да изготви проекто план за дейността на клуба през 2011г.

Второ предложение бе направено от Георги Кацаров: Да се състави Комисия за направата на Проекто план за дейността през 2011г.

Предложението на Данислав Николов се предложи за гласуване от Председателя на събранието.

Гласували : ЗА – 19 гласа

ПРОТИВ – Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 гласа

Предложението бе прието с мнозинство. Второто предложение не се гласува.

VII. Разни

Думата беше дадена на Председателя на клуб VDD BG.В нея той внесе Заявление за освобождаването му от поста Председател на VDD BG към секретаря на клуба. Секретаря Георги Дюлгерски го прие за разглеждане.

Предложение от Георги Кацаров: Да се състави комисия, която да направи превод и необходимите корекции съгласно Българските закони на Устава на VDD BG. Както и да се внесе в Съда.

Предложението се гласува: ЗА-21 гласа

ПРОТИВ – 2 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 глас

Предложението беше прието с мнозинство.

Постъпи ново предложение за броя на членовете на комисията.


Николай Неделчев предложи комисията да се състои от 3 члена.

Тодор Пейков пердложи тя да бъде съставена от 5 члена.

Първото предложение бе предложено за гласуване

Гласували: ЗА – 24 гласа

Предложението комисията да се състави от 3 члена се прие единодушно.

Предложения за членове на комисията

Яна Стойкова

Данислав Николов – ЗА- 24 гласа

Георги Кацаров

Сашо Райчев

Любомир Петков – ЗА – 23 гласа, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 глас

Веселин Василев – ЗА – 22 гласа, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 гласа

Георги Кацаров си даде Отвод

Сашо Райчев също си даде Отвод

Яна Стойкова също си даде Отвод

Така гласуваните членове бяха приети в комисията: Данислав Николов, Любомир Петков и Веселин Василев.

След избора на комисията която трябва да преведе и направи необходимите корекции на устава, Васил Терзийски направи предложение : Комисията в срок установен по закон преди следващото Общо събрание да предостави на Секретаря така предложените промени на Устава,с които PR на VDD BG Васил Терзийски да изпрати и запознае всички членове на VDD BG по email.

Предложението се гласува и прие единодушно с 24 гласа ЗА

Постъпи предложение от Сашо Райчев, Младенчески изпит да се проведе на „40-те извора” в Асеновград.

Предложението се гласува и прие единодушно с 24 гласа ЗА.

Васил Терзийски предложи непосредствено след Младенческия изпит на дата 10.04.2011г.от 11:00 часа да се проведе и Общо събрание.

Предложението се гласува и прие Единодушно с 24 гласа ЗА.

Сашо Райчев предложи да се платят нощувките на един член от Управителния съвет, който ще представлява VDD BG на Общото събрание във гр.Фулда.

Предложението се гласува и прие с единодушно с 24 гласа ЗА.

Васил Терзийски предложи : Иска ли Общото събрание на VDD BG като юридическо лице да стане член на НЛРС-СЛРБ.

Предложението се гласува: ЗА-20 гласа

ПРОТИВ- 2 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 2 гласа

Васил Терзийски предложи Общото събрание да възложи на Управителния съвет на VDD BG задействането на процедура по подготвянето и подаването на документи за членство в НЛРС-СЛРБ.

Гласуване: ЗА- 21 гласа

ПРОТИВ- 2 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 1 глас

Васил Терзийски предложи на Общото събрание: Има ли нужда клуб VDD BG от Модератор в БГ ЛОВ. Предложението се подложи за гласуване.

Гласували: ЗА – 21 гласа

ПРОТИВ – 2 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1глас

Предложения за Модератори

Яна Стойкова – ЗА – 13 гласа

Любомир Петков – ЗА – 9 гласа

След така гласуваните предложения за модератор с мнозинство бе избрана Яна Стойкова.

Тодор Пейков предложи двойната такса за нечленове на клуба да отпадне за да се увеличат участниците в мероприятията които организира VDD BG.

Гласували: ЗА – 23 гласа

ПРОТИВ – Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 глас

Николай Неделчев предложи Управителния съвет да подготви и изпрати писмо с предложение към РКГД да се присъедини към клуб VDD BG. Предложението се прие единодушно с 24 гласа ЗА.

Председателя на VDD BG закри Общото събрание на VDD BG.
Скачать 57,96 Kb.
оставить комментарий
Дата07.12.2011
Размер57,96 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх