Първа точка от дневния ред icon

Първа точка от дневния ред


Смотрите также:
От заседание проведено на 25 и 28. 07. 2008 г по точка първа от дневния ред...
От заседание, проведено на на на 09. 02. 2005 г по точка първа от дневния ред...
От заседание, проведено на 16. 11. 2005 г по точка първа от дневния ред...
Алексей мякишев об эквивалентности прямых эйлера и нагеля москва...
Проф. Огнян Стамболиев Действащия гпк показа 2-3 недостатъка...
Отчет на Факултетната Комисия по качество на обучението към фетт...
Системы беспроводной связи для передачи голоса и данных по схеме «точка – точка» (WinLink 1000)...
Контрольная работа №1 Вариант 1 Тема: «Понятие вектора»...
5 Общие вопросы теории разностных схем. Аппроксимация. Устойчивость. Сходимость...
Концепция Обнорского Точка зрения Филина...
Тема: Пять основных разложений...
Инструкция по эксплуатации и паспорт изделия cодepжaниe...Загрузка...
скачать


ПРОТОКОЛ №5


От проведено заседание на ОбС-Кирково на 29.02.2008г.

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕДОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ за 2007г.

РЕШЕНИЕ №49ОбС–Кирково, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал.1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и СФУК:

 1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

  1. По приходната част в размер на 16 399 279 лв., в т.ч.:

За дейностите “Държавна отговорност – 8 938 502 лв. (разпределени по параграфи съгласно Приложение №1)


За местни дейности – 7 460 777 лв. (разпределени по параграфи съгласно

Приложение №3)  1. По разходната част в размер на 16 399 279 лв., в т.ч.:

За дейностите “Държавна отговорност” – 8 938 502 лв. (разпределени по параграфи съгласно Приложение №2)


За местни дейности – 7 460 777 лв. (разпределени по параграфи съгласно

Приложение №4)

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 82 970 лв. (разпределени по параграфи съгласно Приложение №5)

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

2.1.По приходната част в размер на 12 923 491 лв., в т.ч.:

За дейностите “Държавна отговорност – 7 120 283 лв. (разпределени по параграфи съгласно Приложение №1)

За местни дейности – 5 803 208 лв. (разпределени по параграфи съгласно

Приложение №3)

2.2.По разходната част в размер на 12 923 491 лв., в т.ч.:

За дейностите “Държавна отговорност” – 7 120 283 лв. (разпределени по параграфи съгласно Приложение №2)

За местни дейности – 5 803 208 лв. (разпределени по параграфи съгласно

Приложение №4)

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 77 133 лв. (разпределени по параграфи съгласно Приложение №5)

3.Приема окончателния годишен план и отчета на ИБСФ за 2007 г.(съгласно приложение №8 и Приложение №9)

4. Приема окончателния годишен план и отчета на капиталовите разходи за 2007 г. (съгласно Приложение №6)

5. Приема отчета за проходите и разходите за дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци. (съгласно Приложение №7).

6. Приема Годишния Доклад по дълга за 2007 г. (съгласно Приложение №10 и Приложение №11).


Приложение: №1-№11 /включително/


ОТНОСНО: Докладна записка от Росен Къбов - началник отдел “ФСД” относно отчет за командировъчните средства


^

РЕШЕНИЕ №50ОбС –Кирково, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната прие отчета за командировъчните пари на Кмета на общината и Председателя на ОбС Кирково за периода 01.01.2007г.-31.12.2007г.:


Командировъчни пари за Кмета на общината- 405.33 лв.

Командировъчни пари за Председателя на ОбС- 297.99 лв.


ОТНОСНО: Докладна записка от Йълмаз Хафъз- заместник кмет на общината и председател на МКБППМН относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия за БППМН

^ РЕШЕНИЕ №51ОбС-Кирково, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от Закона за БППМН приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2007 година


Приложение № 12


ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за промяна в структурно звено на “Други дейности на образованието”
^
РЕШЕНИЕ №52


На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС-Кирково реши:


1.Числеността на структурното звено към ОбА-Кирково “Други дейности на образованието” се намалява от 15 /петнадесет/ на 4 /четири/, като се запазва само длъжността шофьор на автобус, съгласно приложение № 13.


ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за промяна в структурно звено на “Други дейности на здравеопазването”


^

РЕШЕНИЕ №53На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС-Кирково реши:


1.Закрива здравен кабинет в ОУ”Н.Й.Вапцаров”, с.Пловка и разкрива здравен кабинет в ЦДГ”Слънце” мах.Фотиново.

2.Медицинското обслужване на децата и учениците в ОУ”Н.Й.Вапцаров”, с.Пловка и ПДГ, с.Пловка да се осъществява от здравния кабинет в СОУ”Хр.Ботев”, с.Чорбаджийско.

3.Числеността на медицинските сестри в здравния кабинет в СОУ”Н.Й.Вапцаров”, с.Бенковски се увеличава от 1 /един/ на 2 /два/.

^

Приложение №14- Структура на други дейности на здравеопазването.ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и СФУК


^ РЕШЕНИЕ №54

ОбС Кирково на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9 “а” от ЗОБ, приема ” Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”
^

Приложение №15 - ” Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”
ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно Бюджет 2008г. на община Кирково, област Кърджали
^ РЕШЕНИЕ № 55

ОбС – Кирково на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 и чл.12 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., ПМС № 15/ 01.02.2008 г. и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и СФУК на община Кирково:

 1. Приема бюджета на общината за 2008 г. по приходната част в размер на

13 466 606 лв., в т.ч.:

  1. За делегираните от държавата дейности: 6 823 181 лв. (съгласно Приложение № 16), в т.ч.:

   1. преходен остатък от 2007 г. в размер на 1 792 011 лв.

  2. За местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности:

6 643 425 лв. (съгласно Приложение № 17), в т.ч.:

   1. целева субсидия за капиталови разходи за 2008 г. за местни дейности в размер на 3 083 300 лв. /в т.ч. 642 700 лв. за основен ремонт на местни общински пътища и 1 913 000 лв. за екологични обекти/

   2. преходен остатък от 2007 г. в размер на 1 618 152 лв.

 1. Приема бюджета на общината за 2008 г. по разходната част в размер на

13 466 606 лв., в т.ч.:

  1. За делегираните от държавата дейности: 6 823 181 лв. (съгласно Приложение № 18), в т.ч.:

2.1.1.капиталови разходи за делегираните от държавата дейности от собствени средства в размер на 765 642 лв.

  1. За местни дейности: 6 627 732 лв. (съгласно Приложение № 19), в т.ч.:

2.2.1. Капиталови разходи за местни дейности в размер на 4 647 183 лв. /в т.ч.: 527 600 лв. от целевата субсидия за 2008 г., 642 700 лв. за основен ремонт на местни общински пътища, 1 913 000 лв. за екологични обекти//

  1. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности: 15 693 лв. (съгласно Приложение № 20)

 1. Просрочените задължения на общината към 31.12. 2007 г. в размер на 198 467 лв. да бъдат разплатени от бюджета на общината за 2008 г.

3.1. Да се предприемат мерки за събиране през 2008 г. на просрочените вземания на общината към 31.12.2007 г. в размер на 158 524 лв. /в т.ч. 59 066 лв. по сключени приватизационни договори/.

 1. Приема следните лимити за разходи:

  1. представителни разходи в размер на 30 000 лв., от които по 15 000 лв. за Общинска администрация и за Общински съвет.

  2. СБКО в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения

  3. Помощи по решение на Общински съвет (ОбС)– в размер на 15 000 лв., в т.ч. 800 лв. от 2007 г., които да бъдат изплатени от бюджета за 2008 г.

 2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на 85% от транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно срещу представяне на документ за платена карта или билет (Приложение № 24);

  1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира със заповед списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на заплащане на 85% от транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно срещу представяне на документ за платена карта или билет.

  2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди списък на останалия персонал, зает в образованието (с изкл. на 389 дейност “ДДОбразованието, за които процентите са съгласно т.6), пътуващи до местоработата си (за всички длъжности), за поемане на транспортни разходи в размер на 85 % от стойността на транспортните разноски от местоживеенето и местоработата и обратно срещу представяне на документ за платена карта или билет.

 3. Упълномощава Кмета на общината да утвърди списък на лицата, работещи в Общинска администрация и звената, финансирани чрез общинския бюджет, пътуващи до местоработата си (за всички длъжности), за поемане на транспортни разходи в размер на 50 % от стойността на транспортните разноски от местоживеенето и местоработата и обратно по ред, определен със Заповед на Кмета на общината.

 4. Утвърждава субсидиите за ФК “Граничар” – Кирково в размер на 5 000 лв. за текущи разходи по участия в първенства, организация на междуселищни турнири и др. спортни мероприятия (местна дейност 714 “Спортни бази спорт за всички”, § 43-01).

 5. Утвърждава размерът на разходите на общината за членски внос и участие в нетърговски организации /§ 46-00/ в размер на 10 000 лв.

 6. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 75 777 лв.

 7. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т. 7,8 и 9.

 8. За подпомагане дейността на РСПБЗН - Подкова, да й се предоставя безвъзмездно 60 л. гориво месечно.

 9. За подпомагане дейността на трите гранични полицейски участъци на територията на община Кирково, да им се предоставя безвъзмездно 60 л. /по 20 л./ гориво месечно

 10. За подпомагане дейността на РПУ - Кирково, да й се предоставя безвъзмездно 60 л.гориво месечно

 11. Приема план – сметките за приходите и разходите на извънбюджетните фондове (съгласно Приложения №21 и22).

 12. Определя числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати от 01.01.2008 г. (съгласно приложение № 23)

 13. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.

 14. Дава съгласие при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

 • местни дейности - да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината /в т.ч. и от набирателната сметка/.

 • делегирани от държавата дейности – да се отправи мотивирано искане, по реда на §32, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г., за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

 • Разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от Централния бюджет.

16. Възлага на Кмета на общината:

16.1. да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

16.2 да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол и други вътрешни нормативни актове /заповеди, указания, правилници, инструкции/;

16.3. да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

16.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 10% от приходите по общинския бюджет по начален план, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране;

16.5. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности в образование, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/:

17.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

17.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

17.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

17.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и др. източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

18. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския бюджет и ръководните длъжностни лица от Общинската администрация да разработят и представят в срок до 14 март 2008 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

^

Приложение № 16-24


ОТНОСНО:Докладна записка от Кмета на общината относно разпределение на целева субсидия за капиталови разходи за 2008г. на община Кирково


^ РЕШЕНИЕ № 56


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.12 от ЗОБ:


1.Общински съвет Кирково, приема разпределението на целева субсидия, включително изграждане и основен ремонт на местни пътища за капиталови разходи за 2008г. на Община Кирково, Област Кърджали, съгласно Приложение №25.


2.Общински съвет Кирково, разрешава закупуването на лек автомобил при условията на финансов лизинг на стойност до 120 000лв.с ДДС, като сумата за покриване на разходите за 2008год./за първоначална вноска и месечни погасителни вноски/ да не бъде по-голяма от 25 000лв. с ДДС. Останалата сума за заплащане да се разпредели във вноски, като сумите да се предвидят в бюджета на община Кирково за следващите години, съгласно сключения договор за лизинг след проведена процедура.


ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно отдаване под наем на част от имот в землище с.Дрангово


^ РЕШЕНИЕ № 57


На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от ЗОС, чл.15, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.19, ал.8, т.2 от ЗСПЗЗ и предложение вх.№СД-ТЗП-04-356/06.12.2007г. от Телелинк ЕАД гр.София, ОбС-Кирково прие

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, на част от имот №013110 в землището на с.Дрангово; местност “Ленище”, общ.Кирково, новообразуван имот №013295 с площ 0,916 дка., съгласно Скица-проект №Ф00523/20.02.2008г., целият с площ 106,951дка., с начин на трайно ползване: изоставена нива, девета категория на земята, при граници и съседи: имот №013296, изоставена нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №013150, полски път – община Кирково, с начална месечна наемна цена в размер на 600,00лв., за срок от 3 (три) години.

2. Възлага на Кмета на община Кирково да извърши процедура във връзка с провеждане на търга и сключването на договора за наем.

^

Приложение №26, 27 и 28
ОТНОСНО: Докладна записка от Кмета на общината относно реда за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани и /или сдружения на животновъди за общо ползване от Остатъчен общински поземлен фонд


^ РЕШЕНИЕ № 58


На основание чл. 21 ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, и чл. 48а от Закона за допитването до народа, Общински съвет Кирково РЕШИ:


 1. ОБС –Кирково дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от ОПФ за общо ползване на земеделски стопани и техни сдружения за отглеждане на животни, съгласно приложената справка за наличните пасища, списъци за регистрираните животни и приетия Национален стандарт 4.1 от “Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

 2. ОБС – Кирково на основание чл.25 ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ определя такса за ползване на общинските мери и пасища в размер на 0.40 лв на дка за всички категории.

 3. Разходите на земеделските стопани и техните сдружения за поддържането в добро земеделско и екологично състояние на ползваните от тях пасища и мери да се приспаднат от таксата за ползване. Тези разходи не могат да бъдат повече от платената такса.4. Предоставяне на мери и пасища на едри фермери да става, след задоволяване нуждите на сдружението.
Скачать 116,79 Kb.
оставить комментарий
Дата02.12.2011
Размер116,79 Kb.
ТипРешение, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх