Учебна програма по факултативната icon

Учебна програма по факултативната


Смотрите также:
Учебна програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план на...
Учебна програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч...
Учебна програма за специализация по инфекциозни болести...
Учебна програма за дисциплината: неорганична и аналитична химия включена като задължителна в...
Учебен план; учебна програма; график на учебния процес...
Учебна програма по дисциплината: “oптика”...
Учебна програма на дисциплината: аналогова схемотехника, включена в учебния план на специалност...
Учебна програма по дисциплината: Оптика включена в учебния план на специалност: физика и...
Учебна програма на дисциплината: “теория на електронните схеми”...
Учебна програма по старогръцка култура...
Учебна програма на дисциплината: Основи на компютърната техника...
Учебна програма по дисциплината архитектура...Загрузка...
скачать
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”


УТВЪРДИЛ

ДЕКАН:

/доц. д-р инж. Д.Петров/
УЧЕБНА ПРОГРАМА
по факултативната дисциплина:

Оптични комуникации”

включена в учебния план на специалност: “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионално направление: “кОМУНИКАЦИОННА и КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”

Професионална квалификация: компютърен инженер

Катедра “Комуникационна техника и технологии


Габрово, 2003
^
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Вид на занятието

Семестър

Хорариум

1.Лекции

VI

30

2.Лабораторни упражнения

VI

15

3. Текуща оценка

VI

АНОТАЦИЯВ курса по “Оптични комуникации” студентите ще изучат източниците на светлина за оптичните комуникации /светодиоди, лазерни диоди/, фотоприемниците /PIN и лавинни фотодиоди/, оптичните влакна и кабели, пасивните оптични елементи, генератори, структурните схеми на оптични линии, мрежи и магистрали, тяхното изграждане и приложение, оптичните измервания, инфрачервените канали за връзка по въздуха и интегралната оптоелектроника.


^

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

. ЛЕКЦИИМОДУЛ I: ОПТОЕЛЕКТРОНИКА. ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА. ОПТИЧНИ ВЛАКНА И КАБЕЛИ. РЕГЕНЕРАТОРИ .

ОПТИЧНИ ДЕТАЙЛИ.


РАЗДЕЛ1: ОПТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ИЗЛЪЧВАНЕ. ОПТИЧЕН ДИАПАЗОН. ВИДИМА ,

ИНФРАЧЕРВЕНА И УЛТРАВИОЛЕТОВА ЧАСТ НА СПЕКТЪРА.

СПЕКТРАЛНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЛЪНЦЕТО В КОСМОСА И НА ЗЕМЯТА. ВЛИЯНИЕ НА ЗЕМНАТА АТМОСФЕРА ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СВЕТЛИННИТЕ ВЪЛНИ - 1 Ч.

^

РАЗДЕЛ II. ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА ЗА ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ - 5ч.1. Светодиоди. Светодиоди с голяма яркост. Светодиоди с повърхностно излъчване / светодиоди на Burrus/. Светодиоди със странично излъчване.

2. Параметри и характеристики на светодиодите.

3. Електрически схеми на предаватели със светодиоди.

4. Лазерни диоди. Видове. Лазери с голяма контактна площ. Лазери с ивичен контакт. Диапазони на излъчване.

5. Параметри и характеристики на лазерни диоди.

6. Електрически схеми на включване на лазерни диоди.

7. Изисквания към източниците за захранване на лазерни диоди.

^

РАЗДЕЛ III. ФОТОПРИЕМНИЦИ ЗА ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ - 3 ч.1. Видове фотоприемници. Спектрална чувствителност на Ge, Si, InGaAs.

2. Фотодиоди. PIN фотодиоди. Параметри, характеристики, схеми на включване.

3. Лавинни фотодиоди /APD/. Параметри, характеристики, схеми на включване. Лавинни фотодиоди тип RAPD.

  1. Други видове фотоприемници.РАЗДЕЛ IV. ОПТИЧНИ ВЛАКНА. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА

СВЕТЛИНАТА В ОПТИЧНИ СРЕДИ - 3 ч.


1. Оптични влакна. Класификация, видове. Диаметри по CCITT. Материали.Загуби от дължината на вълната.

2. Многомодово влакно със стъпален профил на коефициента на пречупване.

3. Многомодово влакно с градентен профил на коефициента на пречупване /селфок/.

4. Едномодово влакно със стъпален профил на коефициента на пречупване.

5. Газодиелектричен световод.

6. Тръбни и планарни световоди.

7. Фокони.

8. Дисперсия. Видове.

9. Съединяване на оптични влакна. Апарати. Загуби при съединяването.

  1. Оптични “опашки”.^

РАЗДЕЛ V. ОПТИЧНИ КАБЕЛИ. - 2 ч.1. Оптични кабели. Класификация. Предимства.

2. Конструкция на оптични кабели. Вторични покрития. Якостни елементи.

3. Параметри на оптични кабели.


РАЗДЕЛ VI. РЕТРАНСЛАТОРИ ЗА ОПТИЧНИ ЛИНИИ - 1 ч.


1. Ретранслатори за оптични линии. Структурни схеми.

2. Основни блокове на ретранслатори за оптични линии. Функции.

3. Определяне дължината на участъка за регенерация.


РАЗДЕЛ VII. ПАСИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОПТИЧНИ ЛИНИИ. ВИДОВЕ ОПТИЧНИ ЕФЕКТИ.


1. Оптични съединения. Разглобяеми и неразглобяеми. Видове челни оптични съединители.

2. Оптични разклонители - Т тип, Y , звезда, разклонители пропускащ или отразяващ тип.

3. Оптични смесители.

4. Оптични превключватели.

5. Оптични комутатори.

6. Оптични мултиплексори.

7. Оптични демултиплексори.

8. Оптични филтри.

9. Оптични модулатори.

10. Оптични изолатори.

11. Фокусиращи системи. Цилиндрични и сферични лещи.


МОДУЛ II. ОПТИЧНИ ЛИНИИ. ОПТИЧНИ МРЕЖИ И МАГИСТРАЛИ.

ОПТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ.

/14 ч. лекции - раздели от N 8 до N 11 и 10 ч. лу/


РАЗДЕЛ VIII. СТРУКТУРНИ СХЕМИ НА ОПТИЧНИ ЛИНИИ - 8 ч.


1. Структурни схеми на оптични линии за малки разстояния. Волстрони.

2. Структурни схеми на оптични линии за големи разстояния. Връзка между дължината на вълната, диаметъра на влакното, видът му, предаваното разстояние и видът на източника на светлина.

3. Предаване на аналогови сигнали по оптични линии

- видове модулации - PWM,PFM, PCM

- модули на приемници. Директен прием.Хетеродинен прием.

4. Предаване на цифрови сигнали по оптични линии

- модули предаватели

- модули приемници.

5. Двустранна връзка по едно оптично влакно.

6. Предаване на телефонен сигнал по оптична линия.

7. Мултиплексорно предаване с честотно уплътнение на каналите /FDM/ и временно уплътнение на каналите /TDM/.


РАЗДЕЛ IX. МРЕЖИ И МАГИСТРАЛИ ОТ ОПТИЧНИ ЛИНИИ - 3 ч.


1. Линейни мрежи /тип шина/

2. Кръгови мрежи /тип пръстен/.

3. Радиални мрежи и мрежи тип “звезда”.

4. Области на приложение на оптичните линии

5. Оптични магистрали.


РАЗДЕЛ X. ОПТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ - 2 ч.

1. Оптични измервания - измерване на : затихване на кабела, кабели, мощност на излъчване на източника, дисперсията, определяне на числова апертура, конструктивни размери на влакното, загуба от свързване на влакната,измерване на честота на повторение на грешката - bit error ratio (BER).

2. Оптични уреди.

3. Инструменти.


РАЗДЕЛ XI. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ОПТИЧНИ КАБЕЛИ - 1 ч.


^ МОДУЛ III. ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪЗДУХА С ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ. ИНТЕРФЕЙСИ. ИНТЕГРАЛНА ОПТОЕЛЕКТРОНИКА.

/13 ч. лекции - раздели от N 12 до N 16 и 8 ч. лу/


РАЗДЕЛ XII. ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪЗДУХА /ИНФРАЧЕРВЕНИ КАНАЛИ ЗА ВРЪЗКА/ - 4 ч.


1. Предаване на аналогова информация по въздуха със СД.

2. Предаване на аналогова информация по въздуха с ЛД.

3. Инфрачервени микрофони.

4. Инфрачервени стереослушалки.

5. Инфрачервени високоговорителни системи.

6. Предаване на цифрова информация между две оптични влакна, свързани чрез въздушна среда.


РАЗДЕЛ XIII. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ - 2 ч.


1. Структура на командите.

2. Пултове за дистанционно управление.

3. Приемници за дистанционно управление.


РАЗДЕЛ XIV. ОПТРОННИ И ОПТИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ. - 3 ч.


1. Оптронни интерфейси.

2. Интерфейси с оптронни интегрални схеми.

3. Оптични интерфейси.


РАЗДЕЛ XV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНОП ОПТИЧНИ ВЛАКНА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОБРАЗИ - 1 ч.


РАЗДЕЛ XVI. ИНТЕГРАЛНА ОПТОЕЛЕКТРОНИКА - 3 ч.


^

Б. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ


1. Изследване на светодиоди.

2. Изследване на лазерни диоди.

3. Изследване на PIN ФД .

4. Изследване на лавинни ФД.

5. Пасивни оптични детайли.

6. Оптични влакна и кабели.

7. Изследване на оптична линия модул предавател и приемник /дължина на влакното l=5 m.

8. Изследване на оптична линия - ТТЛ /вх/ - ТТЛ /изход 10 Мbit / s - l = 1 m/

9. Предаване на аналогова информация по въздуха с инфрачервени лъчи и източник на светлина LED.

10. Предаване на аналогова информация по въздуха с инфрачервени лъчи и източник на светлина лазeрен диод.

11. Предаване на информация между две оптични влакна през въздушна междина.

12. Дистанционно управление с ИЧ лъчи на телевизионен приемник и полилей.


ФОРМИ НА КОНТРОЛ: Текущият контрол се провежда през семестъра по време на лабораторните упражнения. По време на сесията се провежда писмен и устен изпит.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Быстров, Ю.А., Персианов, Г.М. и Хижа, Г.С. “Оптоэлектронные приборы и устройства”, Санкт Петербург ,1994.

2. Съобщителни системи по оптически кабели. Перевод с англ. под ред. на Сандбенг, София, Техника, 1984

3. Носов, Ю.Р. Оптоэлектроника, Москва, Радио и связь, 1989

4. Основы оптоэлектроники, пер. с яп., Москва, Мир, 1988

5. Волоконно - оптическая связь. Приборы, схемы и системы. Пер. с англ. , Москва, Радио и связь, 1982

6. Волноводная оптоэлектроника, пер. с англ., Москва, Мир, 1991

7. Лейси Едуард, Влакнеста оптика, прев.от англ., София, Техника, 1980

8. Рабов, Ст., Оптични комуникации, С., Изд.къща СИЕЛА, 1999

9. Siemens, ‘Optoelektronics”, 1998

10.Колев, И.С. Оптоелектроника и оптични комуникации, Габрово, ТУ .- 2001

11.Колев, И.С. и колектив, Оптоелектроника и оптични комуникации – ръководство за лабораторни упражнения, Габрово, ТУ .- 2003

СЪСТАВИЛ: ……………….

/доц.д-р инж. Иван Колев/


Програмата е приета от КС на катедра КТТ с Протокол N 7 / 24.03.2003 г.


Р-Л КАТЕДРА: ………………..

/доц.д-р инж. К.Койчев/


Програмата е приета на КС на катедра “Електроника” с Протокол N .7.../.11.03....2003 г.


Р-Л КАТЕДРА: ……………….

/доц.д-р инж. М. Симеонов/


Програмата е приета от КС на катедра “КСТ” с Протокол № 16 от 14.04.2003 г.


Р-Л КАТЕДРА: ………………..

/доц.д-р инж. Л.Цеков/

Програмата е утвърдена на заседание на ФС на факултет “Електротехника и електроника” с Протокол N ......./.......……………2003 г.


ЗАМ.РЕКТОР Ф “ЕЕ”:

/доц.д-р инж. П..Жечев/
Скачать 78,08 Kb.
оставить комментарий
Дата17.11.2011
Размер78,08 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх