Годишен отчет 2008 icon

Годишен отчет 2008


Смотрите также:
Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет...
Годишен доклад...
Общински съвет прие отчет за приходите и разходите по Годишния план за приватизация за 2008 г....
Годишен доклад...
Годишен отчет 2006 ул. Любен Каравелов 15 София 1000...
Годишен отчет 200 9 ул. Любен Каравелов 15, София 1142 т/ф: +359 2 9888188...
Заявление за членство в българска асоциация за електронна търговия бает...
Химимпорт ад публикува Годишен индивидуален отчет за 2009 г. На 01. 03. 2010 г...
Първа точка от дневния ред...
Годишен доклад за дейността...
Годишен доклад...
Химимпорт ад годишен консолидиран финансов отчет на англ език за 2009 год. На 04. 06. 2010г...Загрузка...
страницы:   1   2
скачать

НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”

ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 2008

СОФИЯ

NATIONAL CULTURE FUND


ANNUAL REPORT – 2008


SOFIA

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТПРОФ. СТЕФАН ДАНАИЛОВ

председател


ПРОФ. ИВАЙЛО МИРЧЕВ

ПРОФ. МАРГАРИТА ВАКЛИНОВА

ПРОФ. ПЛАМЕН ДЖУРОВ

ПРОФ. БОЖИДАР МАНОВ

АКАД. АНТОН ДОНЧЕВ

КРАСИМИР МИРЕВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ

^ ДОЦ. БИЛЯНА ТОМОВА

ВАЛЕНТИН ГАНЕВ


АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАНИЕЛ КАЛЧЕВ

изпълнителен директор


МИРЕНА СТАНЕВА

експерт


^ ЕМИЛ ВЪРБАНОВ

експерт


НЕЛИ СТОЕВА

експерт


АНИТА ДИМОВА

главен счетоводител


НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА


Национален фонд “Култура” е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. Основната му цел е да подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата, заложена в Програмите на правителството на РБ за съответния период и в Закона за закрила и развитие на културата. Приоритетите в дейността на НФ “Култура” са съобразени и с критериите от глава “Култура и аудио-визия” от Договора за присъединяването на България към Европейската общност.

Ръководният орган на Национален фонд "Култура" е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Средствата по фонда се набират от субсидия, определена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година и други източници на финансиране, упоменати в Чл. 31 от Закона за закрила и развитие на културата. Основно средствата се предоставят за творчески проекти, насочени към развиване на културния сектор. Финансирането на творчески проекти се осъществява след обявяване на конкурси по предварително изготвена и одобрена от Управителния съвет програма.

В началото на всяка година Управителният съвет на НФ “Култура” формулира приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа. Основни принципи в работата на НФ “Култура” са прозрачността и конкурсното начало. В конкурси имат право на участие с равни права отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.


^ ПРИХОДИ – 2008 ГОДИНА

Финансирания


Министерство на културата - 606 493 лева

Целеви дарения – 97 792 лева


Приходи

Приходи по Закона за закрила и развитие на културата – 64 603 лева

Възстановени суми по проекти и други – 9404.25 лева


^ ОБЩО ПРИХОДИ – 778 292.25 ЛЕВА

РАЗХОДИ – 2008 ГОДИНА


I. Административен бюджет

Общо разходи (административен бюджет) - 98 342 лева


ІІ. Проекти

конкурс Мобилност (55)- 156073 лева

конкурс Критическа литература (56)- 80 358 лева

конкурс Стипендии (57) – 19500 лева

конкурс Специализации (58)– 20 000 лева

конкурс Автентичен фолклор (59) – 43 632 лева

конкурс Дебюти (60)– 50 000 лева

конкурс Преводи (61) - 61 825,80 лева

конкурс Късометражно кино (62) - 55 001 лева

конкурс Целеви – (63) - 52 035 лева

Реализиране на проекти по целеви дарения – 97 792 лева

^ Разходи за реализиране на собствени проекти – стратегически и информационни инициативи – 34 489 лева


Общо разходи по проекти и целеви - 670 705,80 лева


^ ОБЩО РАЗХОДИ – 769 047,80 ЛЕВА


НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА” ПРЕЗ 2008


През 2008 година Национален Фонд “Култура” продължи да се утвърждава като най-големия публичен фонд за подкрепа на българската култура и като фактор за формирането на политиките за култура на национално и регионално ниво. Въз основа на резултатите от проведените проучвания на различни аспекти от дейността на НФК, през 2008 фондът работи последователно за постигане на поставените си стратегически цели чрез съответстващите им политики, програми и инициативи.

Основните инструменти на работа на НФК са ясна грантова политика за финансиране на творчески проекти и добре обосновани стратегически дейности.


^ Цел 1: Устойчиво развитие на съвременното изкуство


Политика 1: Да се насърчава създаването на културни продукти, както и участието в културния живот в България, като се запази многообразието и поощри прилагането на нови форми на съвременното изкуство.


 • ^ Програма „Дебюти”


Целта на програмата е подкрепата на проекти, предложени от най-младото поколение артисти в областта на съвременните изкуства и култура.

Конкурсът се провежда в два кръга и се в сътрудничество с Фондация „Арт Офис” и Сдружение „Терра Алтера”. Национален фонд „Култура” участваше в програмата със сумата от 50 000 лева, администрирането на конкурса е поверено на Фондация „Арт офис”и Сдружение „Терра Алтера”.

Програмата е насочена към:

 • професионални артисти (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;

 • организации и събития, създаващи възможности за дебютанти.професионални артисти (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;


Конкурсът се проведе в традиционните два етапа. В първия етап на конкурса постъпиха ^ 44 предпроектни предложения, от които 32 кандидати бяха допуснати до втори кръг. Одобрените за участие преминаха през обучителен семинар по разработване и изпълнение на проекти в сферата на изкуствата и културата. За финансиране са подкрепени 15 проекта на обща стойност 50 000 лева, 7 от тях са представени от организации, подкрепящи дебютиращи артисти, 8 са проекти на дебютанти. Преобладават проектите в областта на сценичните изкуства (театъра и танца) и напълно липсват такива в областта на музикалното изкуство и литературата. Сред подкрепените предложения е и един проект за разпространение на вече завършено театрално представление. • ^ Програма „Стипендии”

Целите на програмата са да подпомага обучението и професионалното развитие на най-младите творци

По програмата се отпускат стипендии на ученици от средните училища по изкуствата към Министерството на културата, след обявяването на конкурс.

През тази година конкурсът се проведе при променени условя за участие. Необходимо условие бе кандидатите да са записани редовна дневна форма на обучение в ХІІ клас и да са носители на награди от национални и международни конкурси. В конкурса взеха участие 14 ученика, а на 13 от тях бяха присъдени десетмесечни стипендии в размер на 150 лева. • ^ Програма „Късометражно кино”


ЦЕЛИТЕ на програмата са да подкрепи създаването на игрални, документални и анимационни късометражни филми. Програмата е насочена към дебютиращи режисьори, оператори и сценаристи. Финансовата субсидия се отпуска след обявяването на конкурс и се предоставя за покриването на техническите разходи по реализирането на късометражни филми.

В рамките на програмата се състояха три обучителни семинара, които се организираха и проведоха от Фондация "Студентски филм форум" и имаха за цел да запознаят и обучат участниците с разработката и управлението на филмов проект.


В програмата участваха ^ 46 проектни предложения, от тях 14 получиха финансова подкрепа на обща стойност 55 001 лева.


Политика 2 Да се популяризира българското изкуство в чужбина и да се подпомага създаването на контакти и мрежи на международно ниво. – мобилност преводи и специализации


 • ^ Програма „Мобилност”


ЦЕЛИТЕ на програмата са да стимулира културното сътрудничество и да подкрепя включването на български творци и културни продукти в европейския и световен културен обмен.

Програмата финансира пътните разходи на български творци участващи на международни културни форуми в чужбина и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата, гостуващи на форуми и събитие в България.

Субсидиите се разпределят в рамките на три модула:

 • Индивидуални пътувания с професионална ориентираност (І модул);

 • Колективни пътувания на професионални състави (ІІ модул);

 • Пътувания на непрофесионални творци и състави за представяне на българската фолклорна култура на международни фестивали в чужбина (ІІІ модул);


Финансовата подкрепя се предоставя след обявяването на конкурс, които се провежда в редовните три сесии за годината, всяка от които обхващаше период от 4 месеца за реализиране на проектите.


През 2008 година за участие в конкурса постъпиха ^ 213 проектни предложения, от които подкрепа получиха 147. Общата стойност на финансираните проекти е 154 973 лева. • Програма „Специализации”


Целта на програмата е да:

 • подкрепи професионалната квалификация на млади български творци;

 • даде възможност на кандидатите за осъществяване на пряк контакт с утвърдени чужди институции, творци и опит в областта на изкуството

 • предостави възможност за осъществяване на съвместни проекти с чуждестранни партньори


Програмата отпуска стипендии за специализации в чужбина на завършили обучението си студенти от висшите училища по изкуствата в страната, след провеждането на конкурс.

През 2008 година в него участваха 7 кандидати, 5 от тях получиха субсидия на обща стойност 20 000 лева, която ще подпомогне специализацията им в чужбина.

Шест от представените проекти са в областта на музиката и един в областта на музикален театър. Проектните предложения на кандидатите са за реализиране на дългосрочни специализации в 5 държави в Европа – Чехия, Австрия, Франция, Великобритания, Италия. • ^ Програма „Преводи”


Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската литература в чужбина.

Програмата финансира проекти за преводи на съвременна българска художествена литература. Субсидиите се предоставят след провеждането на конкурс. През тази година в програмата бе въведен нов модул за подкрепа на средносрочни програми (до 3 години) за издаване на българска художествена литература в чужбина в допълнение към традиционните проекти за еднократни преводи. Допустимите разходи по този модул включват както подкрепа за преводаческия труд, така и разходи за издаване и популяризиране, заплащане на авторски права;

Като част от дейностите предприети за популяризирането българската литература в чужбина и програма „Преводи” Национален фонд „Култура” взе активно участие в първата Международна среща на преводачи, книгоиздатели и литературни агенти от чужбина, организирана от Министерство на културата, която се проведе в Балчик през месец септември.

През 2008 година програмата се реализира в партньорство с Дирекция „Книга и библиотечно дело” на Министерство на културата. Финансовите ресурси за сесията бяха предоставени от Национален фонд „Култура” в размер на 30 000 лева и от Дирекция "Книга и библиотечно дело" в размер на 31 825,60 лева.

За субсидия по програмата кандидатстваха ^ 21 проектни предложения, от които са одобрени 14 проекта на обща стойност 61825,80 лева. • Програма „Целева субсидия”

Целевите субсидии се отпускат за културни проекти с национално значение.

По програмата се финансират проекти, свързани с:

 • организирането и реализирането на национално значими събития в областта на изкуствата и културата;

 • провеждането на изследвания, анализи и проучвания в подкрепа на националната културна политика и изработването на стратегии за развитие на културата;

 • отбелязването и честването на значими годишнини.


По тази програма бяха подкрепени ^ 12 проекта на обща стойност 52035 лева.


Цел 2: Съхранение и популяризиране на културното наследство на България за изграждане и укрепване на националната идентичност и изява на културното многообразие чрез насърчаване на регионалното културно развитие.


^ Политика 3: Да се подпомогне опазването и популяризирането на културното наследство на България чрез подкрепа на живото културно наследство


 • Програма ”Автентичен фолклор”


Целта на програмата е да се съхрани живото нематериално културно наследство и да се осигури трансмисията му към следващите поколения чрез намирането на съвременни форми и методи за популяризирането му.

През 2008 година тема на сесията беше: „Българските занаяти –старинни и съвременни”. За подкрепа бяха одобрени проекти, които предлагат устойчива програма, осигуряваща обучението на млади хора в традиционните български занаяти, практикувани от изявени в своята област майстори. Представените проекти са за съхраняване и популяризиране на занаятите ковачеството, тъкачеството, дърворезба, грънчарство, везбарство и др.


В конкурса кандидатстваха ^ 43 проекта, от тях бяха подкрепени 17 проекта на обща стойност 43632 лева.


Политика 4: Да се подпомогне опазването и популяризирането на културното наследство на България чрез предоставянето на информационно обезпечаване, обучение и подготовка на кадри в областта на мениджмънта и социализацията на културно-историческо наследство.


 • ^ Форум процес” – експертна подкрепа и участие в обучения и разработване на проекти, свързани с културно-историческото наследство и превръщането му във фактор за регионално икономическо и социално развитие
 • ^ Форум процес” – повишаване на капацитета на общините за управление на културно-историческото наследство и включването му като важен елемент в регионалните културни политикиПолитика 5: Да се използва изкуството за социално, духовно и икономическо развитие.

 • Реализиране на стратегически инициативи, които включват:  • Предоставяне на информационна и експертна подкрепа при разработването на стратегии и политики за култура на различни нива
  • Участие в международни културни форуми и създаване на стратегически партньорства.^ Цел 3: Осигуряване на информационна и експертна подкрепа за културния сектор.


Политика 6: Подкрепа на научноизследователска и образователна дейност в областта на културата. – критическа литература, стратегически инициативи, специализации.


 • Програма „^ Критическа литература” - Програмата подкрепя на издаването на българска и преводна критическа литература в областта на изкуствознанието и културологията. Средствата се отпускат в рамките на три модула: за издаването на теоретични разработки, монографии, сборници; за издаване на периодични издания; за поддържане на рубрики за оперативна критика в седмичниците за култура и в електронни издания.
 • Програма „Целева субсидия” – Програмата подкрепя проекти от национално значение, свързани с организирането и реализирането на национално значими събития в областта на изкуствата и културата, провеждането на изследвания, анализи и проучвания в подкрепа на националната културна политика и изработването на стратегии за развитие на културата.
 • Реализиране на стратегически инициативи
 • Подкрепа и включване в редица изследователски инициативи по актуални за българската култура проблеми
 • Подкрепа за образователни програми и дейности в областта на културата.И през 2008 година Национален фонд „Култура” се стреми да работи като съвременна културна организация от европейски тип, която поддържа добър експертен капацитет, прозрачни процедури и отчетлива институционална политика.


П Р И Л О Ж Е Н И Я


Списък на експертите, участвали в комисии в конкурси на Национален фонд „Култура”


^ Проф. Андрей Леон Даниел

Ани Топалджикова

Антонина Бонева

Проф. Боянка Арнаудова

Валентина Бояджиева

Проф. Валери Стефанов

Венцислав Велев

Проф. Вера Найденова

Весела Радоева

Проф. Виктор Чучков

Проф. Владко Мурдаров

Георги Тенев

Проф. Димитър Момчилов

Емил Миразчиев

Иглика Василева

Игор Чипев

Доц. д-р Ингеборг Братоева

Проф. Камелия Николова

Костадин Бонев

Красимир Илиев

Красимира Филипова

Кристин Разсолкова

Проф. Любомир Халачев

Милена Колева-Звънчарова

Надежда Захариева

Нели Стоева

Патриция Георгиева

Рада Панчовска

Розалия Радичкова

Румен Джуров

Стефан Илиев

Явор Койнаков

Яна Генова


Списък

на одобрените проекти от конкурса на Национален фонд “Култура” за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата

по Програма за културни контакти – Мобилност – 2008 година /сесия I/
Кандидат

Име на проекта

Място на провеждане на събитието

Отпусната сума

1

Анжела Тошева Тошева

Американско-български фестивал за съвременна музика - Цинцинати, САЩ

Цинцинати, Университет на Северен Кентъки

700

2

Михаил Маринов Големинов

Американско-български фестивал за съвременна музика - Цинцинати, САЩ

Цинцинати, Университет на Северен Кентъки

700

3

Ансамбъл за народни песни и танци „Вратица”, при ч-ще „Развитие”Враца

Фестивал в гр.Йонава-Литва от 19.06 до 24.06.2008год.

Литва, Йонава

2000


4

Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен

Участие в Международния фестивал „Менелайдия” в Кардица, Гърция

Гърция, Кардица

1500


5

Кирил Михайлов Кутин

Клавирен рецитал на Кирил Кутин в Берлин

Германия, Берлин

400

6

Теодора Валентинова Павлович

Участие в 8 - и Световен симпозиум за хорова музика

Дания, Копенхаген

470

7

Театър Галерия

“МОЯТА СКЪПА ЛЕЙДИ”,театрален спектакъл

Израел, Тел Авив

2000

8

^ ДТ “САВА ОГНЯНОВ” - РУСЕ

Гостуване на ДТ “Сава Огнянов” – Русе “АЛБЕНА” от Йордан Йовков в гр. Оснабрюк, Германия

Германия, Оснабрюк

2000

9

Проф. Митко Динев

Париж, работни срещи с организации, партньори на НХА

Франция, Париж

400

10

Борислава Танева

Българска клавирна музика - майсторски клас и лекция

Швейцария, Женева

400

11

Младежки дом гр. Пазарджик

„Участие на танцов състав „Чавдар” в международен фолклорен фестивал Le Puy-en-Velay Франция

Франция, Le Puy-en-Velay

1500


12

Център за работа с деца

Концерти на детски хор „Балкански звуци” в гр. Ерфурт

Германия, Ерфурт

1500


13

Народно читалище „Васил Левски”

„Карнавалите – съкровище на изкуството”

Черна гора, Будва

1500


14

Народно читалище „Просвета”

„Български ритми в града на Херодот”

Турция, Бодрум

1500


15

Искра Владимирова Христова-Шомова

„Проучване на славянските ръкописи в московските библиотеки”

Русия, Москва

573

16

НЧ „св.св. Крил и Методий”

„Междукултурен диалог чрез „Пролетната нощ зад маските”

Черна гора, Будва

1500


17

Национална гимназия за сценични и екрани изкуства –Пловдив

“Crosspoints” – „Точки на пресичане”

Германия, Хале

2100

18

Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов” – Русе

„Участие в Х Московски международен детско-юношески хоров фестивал „Звучит Москва” 2008

Русия, Москва

800

19

Тодор Тодоров

Българо-Финландски проект съдържащ 4 изложби във Финландия и 4 в България 2008 -2009.

Финландия - гр. Куусанкоски

700

20

Даниела Стоянова Тодорова

Българо-Финландски проект съдържащ 4 изложби във Финландия и 4 в България 2008 -2009.

Финландия - гр. Куусанкоски

700

21

Деля Михайлова Чаушева

Участие в ІІІ международни биенале на изкуствата, Пекин, Китай

Китай, Пекин

700

22

Дарина Красимирова Чакърова

Лятна сесия на Световния младежки хор 2008

Хонг Конг, Китай

1000

23

Грациела Иванова Панайотова-Георгиева

Камерен концерт на струнен квартет във Вашингтон и Ню Йорк

САЩ, Вашингтон и Ню Йорк

750

24

Ралица Чернева-Казанджиева

Камерен концерт на струнен квартет във Вашингтон и Ню Йорк

САЩ, Вашингтон и Ню Йорк

750

25

Стоян Божков

Камерен концерт на струнен квартет във Вашингтон и Ню Йорк

САЩ, Вашингтон и Ню Йорк

750

26

Теодора Христова

Камерен концерт на струнен квартет във Вашингтон и Ню Йорк

САЩ, Вашингтон и Ню Йорк

750

27

Лозанка Пейчева Димова

Международна научна конференция “Vlado Milosevic: etnomusikulog I kompozitor”

Сърбия, Баня Лука

150

28

Венцислав Димов

Международна научна конференция “Vlado Milosevic: etnomusikulog I kompozitor”

Сърбия, Баня Лука

150

29

Иванка Влаева-Стоянова

Международна научна конференция “Vlado Milosevic: etnomusikulog I kompozitor”

Сърбия, Баня Лука

150

30

ССУ с ДГ за ДУС „проф. д-р Д.Денев”

„Участие във фестивал на усмивките за деца с увреждания”

Турция, Истанбул

3000


31

Диана Петрова Андреева

Семинар „Влиянието на фестивалите за развитието на града”

Финландия, Хелзинки

300

32

Държавен куклен театър - Стара Загора

Представяне на ДКТ Стара Загора на фестивали в Сърбия и Полша

Сърбия, Суботица

Полша, Бялско Бяла

1000

33

Стефан Командарев

Участие в обучителна програма “Екс Ориенте” – институт за документален филм, Прага

Чехия, Прага

700

34

Добринка Христова Панайотова

Участие в 8-ма международна конференция за музейни професионалисти „Comunicating the museum”

Италия, Венеция

600

35

Сдружения „Европейски пространства 21”

„Участие в програма TVCOOP правата на интелектуалната собственост”

САЩ, Вашингтон

1600

36

Николай Тодоров

Международен студентски филмов фестивал

Израел, Тел Авив

400

37

Петя Сашева Пенкова

Научна командировка

Великобритания

696

38

Надежда Янкова Джакова

Изложба „Съвременно българско изкуство”

Норвегия, Арена Вестфосен

500

39

Тодор Захариев Кайков

Втора международна лятна театрална школа Москва

Русия, Москва

300

40

Любомир Георгиев Сапунджиев

Втора международно лятно театрално училище Москва

Русия, Москва

300

41

Сдружение с нестопанска цел „Хорова школа проф. Г. Димитров”

Участие на „Детски хор проф. Г.Димитров” в Europa cantat festival Youth choirs in movement

Германия, Бон

2900


42

„Делта Ентътейнмънт” ЕООД

Четвърти международен фестивал на християнска изкуства и култури

България, София

1657

43

Александър Янакиев

16-та балканска и южнославянска конференция, Банф, Канада

Банф, Канада

700

44

Мартичка Божилова

Участие на международния филмов фестивал HOTDOCs

Канада, Торонто

1000

45

Калина Стефанова

Участие във Фестивал „Театро а корте”

Турино Италия

700

46

Мила Банчева

Втора международна лятна театрална школа Москва

Русия, Москва

300

47

Театрална работилница „Сфумато”

Участие на спектакъла „Изкопни материали” в VІ-ти фестивал на продукции на млади професионалисти и студенти „Твоят шанс” - Москва

Русия, Москва

3000

48

Читалище „Зора” – Дупница

„С родна песен в Европа”

Словакия, Вранов

1500


49

Стефан Щерев

Втора международна лятна академия на съюза на театралните дейци на Русия

Русия, Москва

300

50

Илияна Огнянова Кънева

„Книжни сфери”

Германия, Ваймар

500

51

Анелия Николаева Ангелова

„Участие в научна конференция и изследователска работа в градските архиви на Мюнхен

Германия, Мюнхен

400

52

Фондация Международен театрален фестивал “Варненско лято”

Посещение на чуждестранни мениджъри на МТФ „Варненско лято” 2008

България, Варна

1200

53

Стилияна Кръстева

Егасимус Актрисите – театрално представление

Италия, Пуглия

1000

54

Яна Костова

Фестивал на късометражното кино – Оберхаузен

Германия, Оберхаузен

950

55

Николай Илиев

Alvin Ailey School

САЩ

1000Списък на проектите от конкурса на Национален фонд “Култура” за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата по Програма за културни контакти – Мобилност /сесия ІI/ 2008

Кандидат

Име на проекта

Място на провеждане на събитието

Отпусната сумаПроф. Мила Сантова

Световен младежки конгрес на IOV – UNESCO, Юта, САЩ – основен лектор

Юта, САЩ

960Людмила Иванова Дончева - Петкова

European Association of Archaeologists – EAA 14 th Annual Meeting /Европейска асоциация на археолозите – 14 годишна среща в Малта

Малта, Вилета

500Милена Борисова Божикова

Изследователска работа в Изследователския център за музика на 20-и и 21-и век (Фондация „Паул Захер”) Базел, Швейцария след спечелен research grant за проект

Швейцария, Базел

385Доротей Найденов Гетов


Участие в седмия международен конгрес по гръцка палеография, Мадрид

Испания, Мадрид

535Представителен фолклорен танцов ансамбъл „Хасково”


Участие във фолклорната Европеада в гр. Мартини, Швейцария

Швейцария, Мартини

2000Калоян Веселинов Праматаров

Преводачески проект в Международния колеж за литературни преводачи в Арл, Франция

Арл,

Франция

500Софийски Камерен Хор „Васил Арнаудов”

Международен хоров фестивал в област Каталуния, Испания

Испания, Каталуния

Кастебел и Ел Валар

2000ЕТ „Веселин Василев – ВЕСЕЛ”

Участие в Международен театрален фестивал за деца MINI SUMMER 2008 в Любляна (Словения) и в Международен фестивал LUTKOVNI PRISTAN в Марибор ( Словения)

Словения, Марибор, Любляна

1000Зефира Руменова Вълова

Концерт на CONCERTO ANTICO – концерт за старинна музика на Фестивал за старинна музика – гр. Утрехт, 2008 г.

Холандия, Утрехт

236Иван Кирилов Илиев

Концерт на CONCERTO ANTICO – концерт за старинна музика на Фестивал за старинна музика – гр. Утрехт, 2008 г.

Холандия, Утрехт

254Явор Димов Генов

Концерт на CONCERTO ANTICO на

Festival Oude Muziek 2008 в Утрехт

Холандия, Утрехт

358Янко Божков Маринов

Концерт на CONCERTO ANTICO – консорт за старинна музика на Фестивал за старинна музика – гр. Утрехт, 2008 г.

Холандия, Утрехт

230“Сдружение Фолклорна формация ЕЛИТ”

“ България в песни и танци”

Гърция, Левкас

1000Светлина Николова

Тодорова

Изграждане на база данни за европейската средновековна култура

Италия,

Флоренция


550Магдалена Валентинова Вълчева

Участие в Международна Лятна Академия “Прага-Виена-Будапеща”

Австрия,

Семеринг


450Академичен хор „Ангел Манолов”

Участие в 12 международен хоров конкурс в гр. Нюшател, Швейцария

Швейцария,

Нюшател

1200Митко Георгиев Новков

Преглед на малката литература. Фокусна страна – България, Загреб, 7-11.Х.2008

Хърватска,

Загреб

1880Наташа Василева Колевска - Куртева

32 – конгрес на ITI (Международен театрален институт) - ЮНЕСКО

Испания,

Мадрид

435НЧ „Христо Ботев” – гр. Божурище.

Участие на Ансамбъл „Божур” на фолклорен фестивал „Будванска младост”

Черна Гора,

Будва

2000Ансамбъл „Аляно мушкато” към Пенсионерски клуб гр. Смядово, област Шумен

Участие на ансамбъл „Аляно мушкато” от гр. Смядово в Международен фолклорен фестивал в гр. Славянск на Кубан в Руската федерация

Руска федерация,

Славянск


1500Фондация “Природа и здраве за България”

Участие във Международен фестивал за здравно увредени деца “КРТИЧКИ” в град Хумене Словакия

Словакия,

Хумене

3500Народна Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Годишна среща на Конференцията на директорите на европейски национални библиотеки, Загреб, Хърватия, 24-28 септември 2008

Хърватска,

Загреб

580^ ФИЛИП ИВ. ТРИФОНОВ

„СКАНДИНАВИЯ”

Швеция,

Стокхолм

400НЧ „Напредък” с. Кабиле

Общ. Тунджа, обл. Ямбол

Представяне на българското фолклорно изкуство в Печ, Унгария

Унгария,

Печ

1500Фондация “ФОДАР”

Експониране на изложба “Избрано от Биенале “ФОДАР” в БКИ – Париж и посещение на изложбите от Месеца на фотографията в Париж

Франция,

Париж


1200Ученичка в НМУ, носител на многобройни награди от международни конкурси / Виктория Василенко

Участие в майсторски клас

Вила Медичи на проф. Борис Берман в Милано

Италия,

Милано

550Сдружение „Камерна формация „Те Деум Адорамус”

Участие в XII международен хоров фестивал в Нюшател, Швейцария

Швейцария,

Нюшател

1200Хорова школа “МЛАДИ ГЛАСОВЕ” - Пловдив

Участие на Девическа хорова формация „ЕВМОЛПЕЯ” в 12-тия международен Хоров фестивал и конкурс в Neuchatel – Швейцария

Швейцария,

Нюшател

1200Сдружение „Пейте с нас”

Участие в 16ти Фестивал на Източна Белгия

Белгия

1500Мариана Христова Христова

Intercultural Audiovisual в рамките на фестивала за късометражно кино On&Off, Рибадео, Испания

Испания,

Рибадео

1800Сдружение „Международен фестивал на туристическата песен”

„България – далечна и непозната”

Естония,,

Марва

1500НЧ „Любен Каравелов”, с. Куртово Конаре

„Международен диалог” - участие на женски народен хор и оркестър при НЧ „Л.Каравелов” на Охридски хоров фестивал

Македония,

Охрид

1000Сдружение „Музей на българската музикална култура”

„Мултимедиен проект – Българският оперен мит – минало и настояще”

Германия,

Берлин

БКИ

368Тодорка Йорданова Минева-Праматарова

Преводачески проект в рамките на програма „Чуждестранни преводачи на Френския Национален Център на книгата”

Франция,

Арл


600Дора Ташева Делийска

Академия по пиано за млади таланти под ръководството на акад. Оксана Яблонская
360НЧ „Св. Цар Борис І”, с. Бистрица

Фестивал „EARTH DANCERS”

Гърция,

Агиос Стефанос

1500Марина Здравкова Димитрова

„International Commerzbank Chamber Music Award” - 2008

Германия,

Франкфурт

750Сибила Владимирова Константинова

„International Commerzbank Chamber Music Award” - 2008

Германия,

Франкфурт

750Лора Валентинова Маринова

„International Commerzbank Chamber Music Award” - 2008

Германия,

Франкфурт

750Елена Иванова Генова

Тома Вишанов и неговата епоха – църковни взаимоотношения между Унгария и Балканите

Унгария,

Будапеща

385Сдружение „Изкуство днес”

Седмица на съвременното изкуство 2008 „Нулева гравитация”

България,

Пловдив

1060Крум Стоянов Георгиев

Журиране на Международен фестивал – Закопане, Полша

Полша,

Закопане

500НЧ „Миньор”, Перник

„С граовски песни и танци на Пиринеите - участие на танцов ансамбъл „Перник” при НЧ „Миньор”

Абанилия и Касереср Испания

1500НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”

„Заедно в многообразието от фестивали – Дорково – Рл България и Дужиланца-Хърватска”

Суботица, Сърбия

1000Студентски смесен хор на „Американски университет в България” – Благоевград

Участие в 18-ти международен фестивал за коледна музика, Прага, Чехия

Прага, Чехия

1500Адела Пеева

Участието на ХІV международен етнографски филмов фестивал на Сардиния

Сардиния, Италия

800НМЦ „Борис Христов”

^ „КАРТИНИ ЗА ПРЕГРЪДКА”
400Светлин Георгиев Балездров

Работно посещение в Париж в рамките на тандемен френско-български проект София-Париж-Страсбург

Париж, Франция

400Национална гимназия за древни езици и култури за камерна вокална формация „Диптих”

Участие на камерна вокална формация „Диптих” в международен хоров фестивал „Echo of Slovenian language under Kral’ova hol’a by Telgart

Телгарт, Словакия

2000Е.Т. Емил Минев Арт мениджмънт космически гласове от България

Международен певчески фестивал Пекин 2008

Пекин, Китай

3500Владия Михайлова

Европейски курс за куратори на съвременно изкуство

Милано, Италия

450Фондация Брейн Стор Проджект

Участие на 20 международен фестивал за експериментален театър, Кайро 2008 със спектаклите „Prager Strasse” и “Watch your back”

Кайро, Египет

1200Държавен куклен театър – Пловдив

Участие на 26-ти Международен фестивал Titirijai cit Tolosa 2008

Толоса, Испания

1500Асен Тодоров Терзиев

Посещение на Фестивал NET – Нов Европейски театър в Москва

Москва, Русия

500Асен Петров Константинов

Посещение на фестивал „Teatro a corte” – Торино

Торино, Италия

240Ангелина Петрова Георгиева

Посещение на международен танцов фестивал ImPuls Tanz, Виена, Австрия

Виена, Австрия

390Камелия Николова

Посещение на Международния театрален фестивал „Диваделна” Нитра, Словакия

Нитра, Словакия

600Ваня Валтерова Серафимова

Участие в 21-та европейска среща на културни периодики в мрежата „Eurozine”

Париж, Франция

435Младост Димитрова Вълкова

Участие с доклад в научна конференция „Библиотечни, музейни и архивни фондове – изследване и консервация”, месец октомври 2008, гр. Торун, Полша

Торун, Полша

480Аблена Добромирова Георгиева

Творческо пребиваване в Париж по повод френско-български проект София-Париж-Страсбург

Париж, Франция

400Александра Кирилова Гогова

Творческо пребиваване в Париж по повод френско-български проект София-Париж-Страсбург

Париж, Франция

400Театрална компания МОМО Асоциация за алтернативно съвременно изкуство

Плутон

Берлин, Германия

846Списък на одобрените проекти от конкурса на Национален фонд “Култура” за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата по Програма за културни контакти – Мобилност /сесия IІІ/ 2008


Кандидат

Име на проекта

Място на провеждане на събитието

Отпусната сумаАндреан Францов Лазаров

Участие в Международен фестивал за пианисти „Уест Палчм Бийч” 2009

West Palm Beach, Florida, USA

1200Антон Петров Терзиев

„Селектирана природа”

Словакия, Братислава

250Катя Стайкова Дамянова -Терзиева

„Селектирана природа”

Словакия, Братислава

250Съюз на българските композитори

Два концерта с българска музика в Русия,

Русия,

Москва

2321^ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

„Дни на Българската култура в Австралия“

Австралия,

Канбера

3500Весела Ножарова

Резиденция за куратори и художници и артисти в NOSADELLA.DUE, Болоня. Работа по проект: PASS Produce Art (as) Social Strategy

Италия,

Болоня


500Национално читалище на слепите „Луи Брайл”

„Като другите в песента”

Македония,

Скопие


1700Катя Михайлова Михайлова

Българското народознание и фолклористичните изследвания в Института за фолклор при БАН

Украйна,

Киев


670Велислав Димитров Боранов

"Музикално - поетична вечер, посветена на любовната лирика" (по произведения на български и словашки поети)

Словакия,

Братислава

176Любомира Събчева Христова

Чрез силата на българския фолклор – нови покорени светове

Гваделупа,

Пети - Бур

1200Държавна Опера Стара Загора

Работна среща по повод сътрудничество на Оперни театри във връзка с междукултурния диалог в ЕС

Италия,

Торино


2100Фондация „Любен Гройс”

„Индивидуален Актьорски Тренинг – Майсторски Клас с гост-преподавател от Русия - Андрей Назаренко”

България,

София


1152Драматичен театър - Ловеч

Посещение на френски културни мениджъри в София и Ловеч

България,

Ловеч

3500Симеон Цончев

Посещение на 31 Международен фестивал за късометражно кино – Clermont - Ferrand

Франция,

Клермон

665Фондация „Джулай Джаз”

Участие в „Dutch Jazz Meeting”

Холандия,

Амстердам

1154Фондация „Елизабет Костова”

Чичестърски фестивал по писане, Англия

Англия,

Чичестър

511Николина Байчева Тодорова

Номадска Танцова Академия

Сараево,

Босна и Херцеговина

700Жана Пенчева

Номадска Танцова Академия

Сараево,

Босна и Херцеговина

700Елена Драгостинова

“В културната мрежа на Европа”

Франция,

Париж,

Авиньон

597^ ОКИ ТЕАТЪР „ВЪЗРАЖДАНЕ”

Разпространение на спектакъла „КОГАТО РОКЪТ БЕШЕ МЛАД” от Здрава Каменова

Унгария,

Будапеща

Германия,

Берлин

3500НЧ „Съзнание” кв. Сеячи, гр. Попово

Участие на Танцов състав „Веселяче” в Международния зимен фестивал на изкуствата, организиран от школата по изкуствата „Тодор Жарда” в гр. Клуж Напока

Румъния

гр. Клуж Напока

1660Ирина Иванова Генова

Ранни истории на модерното изкуство в България – изследователска работа в Централния институт по история на изкуството в Мюнхен

Германия,

Мюнхен

600Михаил Димитров Неделчев

“Доклад за Атон на конференция за Сан Франциско”

САЩ,

Сан Франциско

1100Мария Василева Огойска

“Доклад за Атон на конференция за Сан Франциско”

САЩ,

Сан Франциско

1100EТ „Музика и изкуство”

Концертен гастрол на „Мистерията на българските гласове” в Белгия

Белгия

3500ЕТ „Мариет и Марионет-Мариета Джидрова”

Българските приказки - на Карнавал във Франция

Франция- няколко града

2188НЧ „Д-р Петър Берон”,София

Втора Международна Арт-Борса за млади интерпретатори и непрофесионално, музикално, танцово и сценични изкуства

България,

София

2100Галина Димитрова

Участие във фестивала Transmediale, Берлин

Германия,

Берлин

416Галерия АРК Проджектс

(ARC Projects)

Българско участие на 28. Международен панаир за съвременно изкуство АРКО Мадрид


Испания,

Мадрид

1400Национално музикално училище „Любомир Пипков”

„Концерт на Младежка филхармония „София” в зала „Синополи” на Аудиториум „Parco della Musica”

Италия,

Рим

3500


Списък на одобрените проекти от конкурса на Национален фонд “Култура” за подкрепа на издаването на българска и преводна критическа литература във всички области на изкуствознанието и културологията – 2008

Кандидат

Заглавие на проекта

Отпусната сумаАрхитектурно издателство „Арх & Арт”

Списание „Паметници, реставрация, музеи”

1750^ СПИСАНИЕ “ ТЕАТЪР”

(Издание на Театро)

“МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ”

театрална оперативна критика

2860„Просвета София” АД

„Историческата драма: траекториите на историята, мита и политиката“ от Ромео Попилиев

1500Анелия Димитрова Янева

Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар

2000Сдружение Литературна къща

Критически страници (на литературно списание „Страница” – страници на…

2000Добрин Петков Тодоров

„Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България”

1000Анна Топалджикова

„Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на 50 – те до края на 60 – те.”

2770„Сдружение Литературен клуб-Литклуб“

„Присъствия“

2000Издателска къща ЛИК

Консумативното общество

Кристиан Банков

1800„ПИК”ЕООД Велико Търново


„История на българите в Мизия”, автор Йоханес Криситан фон Енгел

2000Фондация „Идея за театър”

Театрален Алманах „Гестус”

1500Списание “Кино”

“Лицето на младото българско кино”

3376ЕТ „Марс”, Бойка Починкова”

“Симеон Пиронков” – сборник доклади от научна конференция

1350Дирекция на музеите - Копривщица

“Издаване на сборник “120 години от рождението на Димчо Дебелянов.

50 години къща-музей

“Димчо Дебелянов”

1200


^

Сдружение с нестопанска цел “Литернет”


Нова хуманитаристика

1560


ИК „Титра” („Титра филм” ЕООД)


Петър Кърджилов.

Светлопис за Илинден.

2670


^

Фондация „Любен Гройс”


Годишник на театрален колеж „Любен Гройс”, бр. 2


1620


^

„Перперикон” ЕООД


„Зорница”

2500


ИЗДАТЕЛСТВО “ДАМЯН ЯКОВ” ЕООД


Стефан Кортенски. Да създадеш театър

1000


^

Издателство „Летера” ЕООД


Римска Мизия

4000


Пламен Дойнов


Издаване и популяризиране на книгата “Социа-листическият реализъм: нови изследвания”

2958


^

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ИЗДАТЕЛСТВО „ПАНОРАМА”


Семиотика на костюма в научнофантастичния филм

4000


^

Съюз на българските музикални и танцови дейци


Рубрика за оперативна критика “Панорама”

2800


^

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София


Частично финансиране на два редовни броя на сп. Критика и хуманизъм

4500


^

“ФАКЕЛ ЕКСПРЕС ООД” – Списание “ФАКЕЛ”


Между културата и науката

3000


^

Диана Данова-Дамянова


Musica Nova в българската музикална култура

2818


н.с. д-р Иванка Аспарухова Влаева-Стоянова


Музика по пътя на коприната (историко-теоретични и етномузиколожки студии)

2766


^

Съюз на артистите в България

Гилдия на театроведите и драматурзите


Списание Homo Ludens, бр. 14

2500


^

ИНСТИТУТ ЗА ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, БАН


ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2008

2500


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Департамент “Музика”


Млад научен форум за музика и танц”

(сборник с доклади)

1300


^

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ


"Нови идеи в музикознанието 2008"

2060


^

ИК “Критика и Хуманизъм” - КХ


„Наследството на Европа”

автор: Ханс-Георг ГАДАМЕР

3200


^

Фондация „Литературен вестник”


„На фокус:седмична рубрика за оперативна критика”

3000


^

ЕТ “Малинка Цанева – Водолей” –

ИК „Стигмати”


„Страх от оскърбление” – избрани статии и портрети на писатели от дневника на Марина Цветаева, непревеждани досега у нас.

2500
оставить комментарий
страница1/2
Дата05.11.2011
Размер0,65 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх