Протоко л icon

Протоко лскачать
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ


П Р О Т О К О Л

63

от редовно заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 03.09.2007 година


РЕШЕНИЕ 718: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 18 и чл. 25 от Закона за общинските бюджети, чл. 43 и чл. 45 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във връзка с прилагането на Постановление 20/02.02.2007 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2007 г., Общински съвет – Балчик:

 1. Приема информация за изпълнението на бюджета на Общината към 30.06.2007 г., съгласно Приложения №№ 1,2,3,4,5,6 и 6а.

 2. Утвърждава разходите за командировки на Председателя на Общинския съвет Балчик и Кмета на Общината за времето от 01.01. до 30.06.2007 г., съгласно справка, Приложение № 7

 3. Утвърждава първа актуализация на сборния бюджет на Общината за 2007 г., както следва:

а/ Актуализиран сборен бюджет на приходите в размер на 16 675 000 лв., съгласно Приложение № 1

б/ Актуализиран сборен бюджет на разходите в размер на 16 675 000 лв., разпределен по функции и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложения № 2 и 3

в/ Актуализиран сборен бюджет на дейностите по почивното, културното и религиозно дело и за клубовете на пенсионерите в Общината, съгласно Приложение № 4

г/ Актуализиран разчет за капиталовите разходи, съгласно Приложения № 5 и 5А.

 1. Приема за сметка на увеличение на приходите в размер на 250 000 лева, да се извършат допълнителни разходи, както следва:

- Ремонт и осветление на ул. № 6 и № 8 в село Царичино – 30 000 лева

- субсидия от 100 000 лева на “МБАЛ – Балчик” ЕООД - капиталови разходи за довършването на Отделение за анестезия и интензивно лечение /ОАИЛ/.

- Ремонт на ул. “Ропотамо” – 50 000 лева

- Ремонт на улицата зад Общинския пазар – 10 000 лева

- За археологическите разкопки – 50 000 лева

- Морски клуб за провеждане на Регата “Октомври” - 10 000 лева

 1. Задължава кмета на Общината да изпълни задълженията си по разпределение на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация на основание т. 18 от Решение № 586 от Протокол № 56 от 09.03.2007 г. на Общински съвет Балчик за приемане на бюджета на Общината за 2007 г.


Решението е гласувано поименно и прието със “За” - 19, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 719:

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и доклад с изх. № АД 02-485/29.08.2007 на Кмета на общината, Общински съвет - Балчик одобрява Подробен устройствен план (ПУП- План за регулация и застрояване на “Група квартали с граници ул. “Христо Ботев”, ул. “Георги Бенковски”, ул. “Бузлуджа” западна регулационна граница, ул. “Залез”, “Дамба”, ЦГЧ, кв. “Изток”, ул. “П. Р. Славейков”

 1. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”


Решението е гласувано поименно със “За” - 19, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 720:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и доклад с изх. № АД 02-484/29.08.2007 г.,Общински съвет-Балчик одобрява Подробен устройствен план (ПУП- План за регулация и застрояване на кв. “Изток”, гр. Балчик

 2. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.


Решението е гласувано поименно със “За” - 19, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 721: На основание чл. 21, т. 16 от ЗМСМА, във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби на Закона за административното-териториално устройство на Република България, Общински съвет – Балчик създава кметства както следва:

 1. Кметство Бобовец

 2. Кметство Дъбрава

 3. Кметство Царичино

 4. Кметство Преспа

 5. Кметство Рогачево

 6. Кметство Тригорци

Настоящето Решение да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.


Решението е гласувано и прието със “За” - 16, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 722: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и докладна записка с вх. № РД-02-472/24.08.2007 г. на кмета на община Балчик, общински съвет – Балчик:

 1. Дава съгласие да се сключи дългосрочен договор за сътрудничество с Института за изкуствознание при БАН и Международния търговски и културен център ГЕОПАН.

 2. Упълномощава кмета на общината в последващите действия по реализация на решението.


Решението е гласувано и прието със “За” - 18, “Против” – 0, “Въздържали се” – 1


РЕШЕНИЕ 723: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с докладна-записка с вх. № 93-01-716/28.08.2007 г. от началника на отдел “Образование и хуманитарни дейности”, Общински съвет – Балчик:

 1. Приема да се закупят 85 комплекта учебници за VІ клас за учебната 2007/2008 година, на стойност 10 000 лева, които да се предоставят на училищата и да се ползват от социално слаби ученици.

 2. Упълномощава кмета на общината да извърши корекция на разходите за сметка на резерва в общинския бюджет и разпредели закупените учебници по представените искания от директорите на общинските училища.


Решението е гласувано и прието със “За” - 14, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 724: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с разработен проект “Поддържан резерват Балтата”, общински съвет – Балчик реши:

 1. Одобрява участието на Община Балчик с проекта “Поддържан резерват “Балтата”, по гранта за трансгранично сътрудничество България – Румъния: BG 2005/017-455.01.02 “Устойчиво развитие и запазване на биоразнообразието”, компонент 2: “Опазване на биоразнообразието”.

 2. Упълномощава кмета на общината в последващите правни и фактически действия по кандидатстването по проекта и неговото последващо изпълнение при положителен резултат.


Решението е гласувано и прието със “За” - 15, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 725: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с параграф 78, ал. 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик:

 1. Удължава договор за наем № 207/01.11.2001 г. между Община Балчик и ЕТ “Неба – Галин Ванков”, считано до 01.11.2007 г. до 01.11.2011 г.

 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише договор за наем с горепосоченото лице.


Решението е гласувано и прието със “За” - 16, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 726: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. и доп. бр. 49 и бр. 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г.), Общински съвет – Балчик

Утвърждава:

І. Паралелки с минимален брой на ученици в училищата на Община Балчик за учебната 2007/2008 година, както следва


1. ОУ “св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик

VІІІ-а клас - 17 ученици

VІІІ-б клас - 16 ученици


Решението е гласувано и прието със “За” - 16, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 727: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Татяна Кирчева Янакиева от гр. Балчик, ул. “Средна гора” № 18, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 лева.

2. Сафет Юсуфов Арабов от гр. Балчик, ул. “Г. С. Раковски” № 33, за закупуване на лекарства и лечение, в размер на 100.00 лв.

3. Лейла Ахмедова Изетова от гр. Балчик, ул. “Г. С. Раковски” № 52, за продължаване на лечението си, в размер на 100.00 лв.

4. Недялка Славчева Мъстъкова от гр. Балчик, ул. “П. Р. Славейков” № 38, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 лв.

5. Николай Желев Ангелова от гр. Балчик, ул. 4средна гора” № 104, за лекарства и лечение, в размер на 100.00 лв.

6. Йорданка Димитрова Колева от гр. Балчик, жк. Балик, бл. 34, вх. Г, ет. 2, ап. 4, за закупуване на лекарства на синът и Никола Ангелов, в размер на 100.00 лв.

7. Еленка Ангелова Гогова от гр. Балчик, ул. “Калиакра” № 26, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 лв.

8. Елена Иванова Радева от гр. Балчик, ул. “П. Р. Славейков” № 24, за закупуване на лекарства и лечение, в размер на 100.00 лв.

9. Анка Йовчева Георгиева от с. Оброчище, ул. “Невен” № 12, за грижи и подпомагане на болната и дъщеря, в размер на 100.00 лв.

10. Иван костов Василев от с. Оброчище, за закупуване на лекарства в размер на 100.00 лв.

11. Юлия Кирова Йорданова от с. Оброчище, ул. “Бели брези” № 15, за лекарства в размер на 100.00 лв.

12. Митко Стаменов Стефанов от гр. Балчик, жк.Балик, бл. 14, вх. А, ап. 5, за следоперативно лечение в размер на 200.00 лв.

13. Мария Александрова Василева от с. Сенокос, за лечение в размер на 150.00 лв. Сумата да се получи от Михаил Милчев – кмет на с. Сенокос.

14. Тодорка Иванова Пенева от с. Сенокос, за лекарства в размер на 100.00 лв. Сумата да се получи от Михаил Милчев – кмет на с. Сенокос.

15. Магбуле Юсеинова Джаналиева от гр. Балчик, ул. “Раковска” № 47, за лечение в размер на 150.00 лв.

16. Севдалина Ставрева Ставрева от с. Оброчище, за лечение и закупуване на медикаменти, в размер на 300.00 лева.

17. Добри Карамфилов Георгиев от гр. Балчик, ул. “Волга” № 33, за лечение и закупуване на лекарства, в размер на 200.00 лева.

18. Исак Мустафов Исаков от гр. Балчик, ул. “Драва” № 8, за лечение и закупуване на лекарства, в размер на 300.00 лева.

19. Валентина Асенова Димитрова от гр. Балчик, ул. “Ропотамо” № 20, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 лева.

20. Със Заповед № 1298/08.08.2007 г., са изплатени финансови средства на роднините на Яшар Тосунов Арифов за погребението му в размер на 250.00 лева. Парите са получени от Алеко Янков Мъстъков от гр. Балчик

21. Със Заповед № 1286/08.08.2007 г., за изплатени финансови средства за лечение на Георги Иванов Мирчев от с. Оброчище, в размер на 150.00 лева.

22. Със Заповед № 1285/08.08.2007 г., са изплатени финансови средства за лечение и лекарства на Йордан Ангелова Димитров от с. Оброчище, в размер на 150.00 лева

23. Със Заповед № 1247/01.08.2007 г., са изплатени финансови средства за погребението на София Георгиева Костадинова от гр. Балчик, в размер на 150.00 лева. Парите са изплатени на дъщеря и Илияна Илиева Димитрова.

24. Със Заповед № 1248/01.08.2007 г., са изплатени финансови средства за погребението на Снежанка Альошева Иванова от гр. Балчик в размер на 150.00 лева. Парите са изплатени на Слави Асенов Йорданов.

25. Със Заповед № 1315/10.08.2007 г., са изплатени финансови средства за погребението на Валентин Живков Ангелов от гр. Балчик в размер на 200.00 лева. Парите за изплатени на Мариана Инджева.

26. Със Заповед № 1423/27.08.2007 г., са изплатени финансови средства за лечение и прегледи на Севджихан Кемал Шевкет от гр. Балчик в размер на 150.00 лева.

27. Със Заповед № 1361/17.08.2007 г. са изплатени финансови средства за лечение на Юлки Сюлейманова Радева от с. Дропла в размер на 200.00 лева.

28. Със Заповед № 1364/20.08.2007 г. са изплатени финансови средства за погребението на Бехра Ибрямова Мустафова от гр. Балчик в размер на 200.00 лева. Парите са изплатени на сина и Румен Красенов Георгиев

29. Със Заповед № 1426/28.08.2007 г., са изплатени финансови средства за лечение на Стоянка Петрова Пенчева от гр. Балчик за лечение в размер на 150.00 лева.

30. Със Заповед № 1300/09.08.2007 г. са изплатени финансови средства за изследвания на Станка Петрова Байчева от гр. Балчик в размер на 200.00 лева.

31. Със Заповед № 1332/13.08.2007 г. са изплатени финансови средства за погребението на Абибула Акъ Мустафов от гр. Балчик в размер на 150.00 лева. Парите са изплатени на Алпер Абибулова Емервели

32. Със Заповед № 1333/13.08.2007 г. са изплатени финансови средства за погребението на Яна Иванова Господинова от гр. Балчик в размер на 200.00 лева. Парите са изплатени на Мария Янева Куманова

33. Със Заповед № 1354/15.08.2007 г. са изплатени финансови средства за погребението на Пейчо Йорданов Тодоров от гр. Балчик в размер на 200.00 лева. Парите за изплатени на сина му Станислав Пейчев Йорданов.

34. Със Заповед № 1424/28.08.2007 г. са изплатени финансови средства за лечение на Мариана Събева Николова от с. Соколово в размер на 150.00 лева. Парите са изплатени на Марчо Марев Митев-кмет на с. Соколово.


Решението е гласувано и прието със “За” - 16, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 728:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 1 от ЗОС; чл. 30, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик и във връзка с молба вх. № 94-ДО-400/16.10.2006 година от наследници на Йордан Райнов Рухов, общински съвет дава съгласието си да се извърши замяна на общински имот представляващ:

 • незастроен неурегулиран ПИ с кад. № 02508.2.383 с площ от 560 кв.м. от КК на Балчик, актуван с АЧОС № 3044/24.07.2007 година, на стойност 54 880 лева без ДДС

с имот представляващ ПИ № 02508.2.381 от КК на Балчик, незастроен, неурегулиран, собственост на наследници на Йордан Райнов Рухов, съгласно решение № 4014/30.01.2006 г. на ОСЗГ и решение № 85/31.05.2005 година на БРС, с площ от 560 кв.м., на стойност 54 880 лева.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Решението е гласувано и прието със “За” - 16, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 729: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с писмо-молба от ръководството на новоучредения Морски клуб Балчик с вх. № 39-02-15/29.08.2007 година, общински съвет – Балчик:

 1. Дава съгласие да бъде финансиран със сумата от 10 000 (десет хиляди) лева Морски клуб Балчик (сдружение с идеална цел).

 2. Помощта да бъде използвана за целите на планирана за провеждане яхтена регата “Октомври” в Балчик през месец октомври 2007 година.


Решението е гласувано и прието със “За” - 16, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


РЕШЕНИЕ 730: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик дарява на читалище “Свобода” с. Гурково по случай 110 години от неговото създаване с компютърна конфигурация до 1500 лева.


Решението е гласувано и прието със “За” - 16, “Против” – 0, “Въздържали се” – 0


ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС - БАЛЧИК:

/инж. В. Атанасов/оставить комментарий
Дата28.10.2011
Размер91,6 Kb.
ТипРешение, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх