Междинен доклад за дейността на icon

Междинен доклад за дейността на


Смотрите также:
Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31...
Годишен доклад за дейността...
Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200...
Доклад за резултатите от извършен одит на дейността на...
Междинен доклад...
Междинен доклад...
Доклад за резултатите от извършен одит на дейността на Главна дирекция...
Доклад за дейността...
Отчетен доклад за дейността на ус на блс за периода...
Бе приет Отчет за дейността на Общински съвет Хасково и неговите комисии за периода от м...
Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет...
Отчетен доклад за дейността на административен съд гр. Кюстендил през 2010 година...Загрузка...
скачать

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

гр. София

Четвърто тримесечие на 2008 г.

Съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК


I. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. (01.10.2008 г. – 31.12.2008 г.)


23.12.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността, че на 22.12.2008г. дружеството закупи акции на „Артескос 98” АД, равняващи се на 53,07% от капитала на дружеството. „Артескос 98” АД е мажоритарен собственик на „Артескос” АД, като притежава 75% от капитала му. „Артескос” АД е със седалище и адрес на управление България, гр. Димитровград, област Хасково, община Димитровград, ул. Бузлуджа 43, и с предмет на дейност добив и производство на строителни материали. Дружеството е страна по 3 концесионни договора за експлоатация на находища за подземни богатства – Ябълково, Чуките, Долно Черковище.

Придобивайки дружеството Холдинга затваря цикъла си на производство, като подсигурява в групата и доставчик на материали за дейностите на другите дъщерни дружества. В условията на финасовата и икономическа криза това ще допринесе до намаляване на производствените разходите и засилване на пазарните позиции на отделните дружества и на групата като цяло.


03.12.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Централен депозитар АД за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 19.01.2009 г.


02.12.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността, че поканата за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 19.01.2009 г. е публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и във в. Пари.


01.12.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността, че на 19.01.2009 г. свиква Извънредно общо събрание на акционерите.


28.11.2008 год.

В изпълнение на чл. 100о, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 31, ал. 3, т. 2 и чл. 33а от Наредба №2 за поспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността консолидирания си финансов отчет към 30.09.2008г.


25.11.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл.27 и чл.28 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане да търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността, че на 24.11.2008г. се състоя пресконференция във връзка с пускането на акциите на дружеството за търговия на Неофициален пазар на Българска Фондова Борса – София АД.


21.11.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността, че на 20.11.2008г. ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „РВП КЬОНЕ АД – ЕВРОТРАНСПРОЕКТ - ТИСЕНКРУП”, в което „РВП Кьоне” АД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, е лидер, сключи договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на Тунел №3 от км 56+500 до км 59+740 в междугарието Долно Камараци – Мирково, по трета главна железопътна линия София – Карлово – Зимница – проучване, проектиране и изграждане (инженеринг)”. Стойността на договора е 22 520 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 22 месеца.


17.11.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл.27 и чл.28 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане да търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността, че в изказване на национална конференция на тема „Публично-частното партньорство в действие“, д-р Филип Стоянов – Зам. Председател на УС и Изп. директор на „Холдинг Пътища” АД представи информация относно текущото състояние и стратегията за развитие на дружествата от икономическата група „Холдинг Пътища” АД, в която е включено „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД.


06.11.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността, че считано от 15.09.2008г. задълженията и функциите по чл.116г от ЗППЦК се изпълняват от Мирена Николаева Друмева, ЕГН 8403238239, в качеството й на „Директор за връзки с инвеститорите”, назначена на длъжността по трудов договор от 15.09.2008г. в съответствие с разпоредбите на чл.116г, ал. 2, чл.116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.


31.10.2008 год.

В изпълнение на чл. 100о от ЗППЦК и чл.31, ал.3, т.2 и чл.33а от НАРЕДБА 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и обществеността неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2008г.


16.10.2008 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27, ал. 2 от Наредба №2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността, че на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол № 32/ 15.10.2008 г., е взето решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А” на БФБ – София АД емисията акции на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, със следните параметри:


 • Емитент: Железопътна инфраструктура – холдингово дружество АД-София;

 • ISIN код: BG1100004081;

 • Размер на емисията: 58 362 963 лева;

 • Брой акции: 58 362 963 броя;

 • Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;

 • Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;

 • Присвоен борсов код: RA8;

 • Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.

 • Датата на въвеждане за търговия е 28.11.2008 г. /петък/;

 • Цената на въвеждане за търговия е 5.00 лв.


10.10.2008 год.

В изпълне на чл. 78, ал.1 от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Българска Фондова Борса – София АД, че проспектът за първичното публично предлагане на дружеството е публикуван на сайта на Обединена Българска Банка АД – водещ мениджър на предлагането. В множество медии е публикувана информация относно предстоящото IPO на дружеството, където е посочена също и информация относно инвестиционния посредник /ОББ/. Съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от Закона за публично предлагане (“ЗППЦК”), е обнародвано/публикувано в Държавен вестник и вестник Пари на 17.06.2008 г. На официалната презентация на компанията, която се състоя на 24.06.2008 г., бяха раздавани брошури с информация за компанията.


10.10.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД направи уточнение във връзка с внесено писмо в Българска Фондова Борса – София АД, като поиска да се определи 28.11.2008 г. за дата за допускане до търговия на Неофициален пазар.


II. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. с натрупване (01.01.2008г. – 31.12.2008г.)


За периода 01.10.2008г. – 31.12.2008г. информацията е изложена в т.I


18.09.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД подаде в „Българска Фондова Борса – София” АД Заявление за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент А емисия от акции с ISIN код: BG1100004081.


28.08.2008 год.

В изпълнение на чл. 100о, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 31, ал. 3, т. 2 и чл. 33а от Наредба №2 за поспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД представи в Комисията за финансов надзор консолидирания финансов отчет към 30.06.2008г.


22.08.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор, че дъщерното и дружество – „Ремонтно – възстановително предприятие Кьоне” АД като лидер в Сдружение ДССД „ДП „ТСВ” – „РВП Кьоне” АД”, сключи с Национална компания „Железопътна Инфраструктура” договор за изпълнение на обект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктура, в участъка гара Саранци – спирка Буново”. Договорът е на стойност 18 845 361, 41 лева.


18.08.2008 год.

Комисията за финансов надзор вписа „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.


01.08.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД заяви за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на дружеството, с капитал в размер на 58 362 963 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърлими акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, в резултат от увеличението на капитала на дружеството.


01.08.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД представи в Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София АД Финансовия си отчет за второто тримесечие на 2008 г. – към 30.06.2008г.


08.07.2008 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД уведоми Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София АД, че подписката за първичното публично представяне на акции от увеличението на капитала на дружеството от 55 834 112 лв. на до 61 417 523 лв. чрез издаване на до 5 583 411 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и минимална емисионна стойност 5 лева, съгласно приетото на 21 декември 2007г. решение на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала от 55 834 112 лв. на до 61 417 523 лв. и съгласно Ппроспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с решение № 443 – Е от 9 април 2008 г., е приключила успешно.

Съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с чл. 24, ал. 1 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, предостави също така следната информация:

Публичното предлагане (подписката) на акции от капитала на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, приключи на 27 юни 2008 г., при следните резултати:

 1. Общ брой записани и платени акции: 2 528 851 броя акции

 2. Емисионна стойност на акцията: 5 лева

 3. Сума получена от записаните и платени акции: 12 644 255 лева

 4. Брой лица, записали акции:

Общо: 99 лица, от които:

 • Физически лица: 87

 • Юридически лица: 12

 1. Разходи за публичното предлагане:

  1. Обнародване и публикуване на съобщение за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК: 237,60 лв.

  2. Възнаграждение на инвестиционния посредник „ОББ” АД, такси за потвърждаване на проспект за публично представяне на акции от капитала на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, такси за „Българска Фондова Борса – София” АД и „Централен депозитар” АД за сключвани сделки на борсата, съответно за обработка на трансфери от Централния депозитар, такси по набирателната сметка: 75 034 лева.

Общо разходи по публичното предлагане: 75 271, 60 лева

 1. Решението на Комисията за финансов надзор, с което се потвърждава проспектът за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е № 443 – Е от 9 април 2008 г.


24.06.2008 год.

На 24.06.2008г. стартира публичното предлагане на до 5 583 411 нови, обикновени, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 21 декември 2007г. за увеличаване на капитала от 55 834 112 на до 61 417 523 лева, осъществявано при условията и по реда, съдържащи се в проспекта за публичното предлагане на акции на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД.


11.06.2008 год.

С решение № 594 – Е на Комисията за финансов надзор е одобрено внесеното с писмо, вх. № РГ – 05 – 1432/1 от 04.06.2008г., на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК, допълнение към проспекта на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД.


09.04.2008 год.

На 09.04.2008 г., с решение № 443 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспекта за първичното публично предлагане на емисия в размер до 5 583 411 броя обикновени, безналични, свободно – прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева.


III. Влияние на важните събития за „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. върху резултатите във финансовия отчет


Настъпилите през четвъртото тримесечие на 2008 г. важни събития, отнасящи се до „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД не са оказали влияние върху резултатите във финансовият отчет на дружеството към 31.12.2008 г.


IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година:


„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

 • Дружеството работи на българския пазар на пътностроителни услуги, където обемът на поръчките е в пряка зависимост от държавния бюджет, бюджета на общините и международните спогодби за финансиране на проекти и дружеството не може да влияе върху този обем.

 • През последните години голяма част от дейността на фирмите, заети в сферата на инфраструктурното строителство (в т.ч. и в сферата на жп строителството) е свързана с европейските фондове. От началото на 2008г. са спрени плащанията за България по проекти, финансирани по линия на предприсъединителните програми, във връзка с разкрутите напоследък финансови злоупотреби и корупционни схеми. Съществува риск страната да загуби достъп до европейско финансиране и по линия на структурните и кохезионния фонд на ЕС, ако не докаже, че може да контролира правилното изразходване на европейските пари.

 • Непрекъснато расте конкуренцията от страна на западни фирми, които имат значително по – добра ресурсна обезпеченост от българските.

 • Във връзка със засилената конкуренция намалява нормата на печалбата, заложена в тръжните оферти с оглед спечелване на търгове.

 • Най – голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД оказва забавянето на плащанията от страна на възложителите, което би могло да се окаже причина за забавяне на изпълнението на спечелените от дружеството обекти.

 • Друг фактор, който оказва пряко влияние върху дейността на дружеството е високото равнище на инфлация в страната, което предопределя възвращаемостта на направените инвестиции и е причина за оскъпяване на продукцията и изпълнението на вече спечелени обекти.

 • В национален мащаб съществува тенденция от дефицит на квалифициран технически и инженерен персонал, което оказва влияние при изпълнението на обектите.

 • Рискът от покачването на цените на основните енергийни ресурси (ел. енергия, природен газ), горивата, металите, които биха оказали пряко въздействие върху разходите за изпълнение на обектите.V. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2008 год.


Свързани лица на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД са всички негови дъщерни дружества. През изминалото тримесечие „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е отпуснало заеми на свързани лица в размер на 638 хил.лв. През отчетното тримесечие „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е получило заеми от свързани лица в размер на 25 хил.лв.


01.03.2009 г.

Представляващи:


____________________________ ____________________________

Явор Хайтов Красимир Сланчев

Председател на УС Зам. Председател на УС


Консолидиран междинен доклад за дейността към 31.12.2008 г.
Скачать 121.07 Kb.
оставить комментарий
Дата28.10.2011
Размер121.07 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх