Годишен доклад icon

Годишен докладскачать
ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

2008


Дейността на ЦОИДУЕМ се основава на комплекса от стратегически мерки, формиращи политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, отразени в Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, имаща за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. С планираните за 2008 г. дейности се целеше да се постигне ефективност и ефикасност в изпълнение на политиката за образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на финансирането.

През 2008 г. дейността на ЦОИДУЕМ беше насочена в изпълнение на двете основни направления, заложени в „Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”:

 1. ^ Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти;

 2. Финансиране на проекти от ЦОИДУЕМ.І. Информация за изпълнението на Годишния план

Направление 1Привличане на средства извън държавния бюджет за подкрепа на проекти


По отношение програмите на „Ромски образователен фонд” - Будапеща


През 2008 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства започна да финансира проекти за образователна интеграция по съвместен проект с „Ромски образователен фонд” - Будапеща в изпълнение на специфичната стратегическа цел от Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за децата и учениците от ромската общност: „Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав в училища (приемни) извън ромските квартали” и подчинен на Приоритет 1 от „Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” - „Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства”.

По процедурата бяха финансирани следните проектни предложения, подбрани на конкурсен принцип:


Компонент 1: Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища

Бюджет на компонента - 500 000 лева и максимална стойност на един проект - 40 000 лева
по ред

Входящ номер

Кандидат

Сума по проекта 

1

33.2-200 / 09 05.2008

Фондация "Рома - Пловдив", гр. Пловдив

38 468,72

2

33.2-222 / 09 05.2008

Фондация "ШАМ", гр. Монтана

39 568,00

3

33.2-020 / 30.04.2008

Трето ОУ "Димитър Благоев", гр. Шумен

31 833,00

4

33.2-169 / 09 05.2008

ОУ "Христо Ботев", с. Джурово

39 980,00

5

33.2-047 / 08.05.2008

Ромска младежка организация, гр. Сливен

39 883,36

6

33.2-270 / 09 05.2008

Сдружение "Нево дром", гр. Кюстендил

27 814,00

7

33.2-045 / 08.05.2008

Фондация "Лозенец", гр. Стара Загора

39 750,00

8

33.2-091 / 09 05.2008

ОДЗ "Митко Палаузов", гр. Ракитово

40 000,00

9

33.2-241 / 09 05.2008

Фондация "Романи бах", гр. София

37 210,20

10

33.2-220 / 09 05.2008

Сдружение "Разнообразни и равни", гр. София

39 736,00

11

33.2-122 / 09 05.2008

Община Ихтиман, гр. Ихтиман

35 413,34

12

33.2-083 / 08 05.2008

Община Вълчeдръм, гр. Вълчедръм

38 465,00

13

33.2-102 / 09 05.2008

9-то ОУ "Панайот Волов", гр. Шумен

40 000,00Компонент 2: Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност

Бюджет на компонента - 150 000 лева и максимална стойност на един проект - 10 000 лева.
по ред

Входящ номер

Кандидат

Сума по проекта

1

33.2-150 / 09 05.2008

ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Баня, общ. Разлог

9 986,00

2

33.2-204 / 09 05.2008

ОДЗ "Мечта", гр. Кюстендил

10 000,00

3

33.2-175 / 09 05.2008

ЦДГ "Щастливо детство", с. Крушари

10 000,00

4

33.2-027 / 07.05.2008

НУ "Паисий Хилендарски", гр. Стрелча

9 978,00

5

33.2-230 / 09 05.2008

Сдружение "Младежки алианс", гр. Варна

10 000,00

6

33.2-088 / 08 05.2008

Сдружение "Амала - Приятели", гр. Дупница

10 000,00

7

33.2-272 / 09.05.2008

ОУ „Христо Смирненски”, гр. Раковски

9 913,04

8

33.2-078 / 08 05.2008

2-ро ОУ "Васил Левски", гр. Омуртаг

8 959,40

9

33.2-093 / 09 05.2008

ОДК - Ямбол, гр. Ямбол

9 983,00

10

33.2-042 / 08.05.2008

Община Стара Загора, гр. Ст. Загора

9 999,62

11

33.2-243 / 09 05.2008

СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Угърчин

10 000,00

12

33.2-133 / 09 05.2008

Община Силистра, гр. Силистра

8 878,00

13

33.2-043 / 08.05.2008

ОДЗ "8-ми Март", ф - л "Звънче", гр. Самоков

8 570,10

14

33.2-234 / 09 05.2008

СОУ "Христо Смирненски", гр. Брезово

9 979,00

15

33.2-199 / 09 05.2008

ОДЗ № 1 "Снежанка", гр. Средец

9 980,00^ Кратка информация за финансираните проекти по Направление 1


По Компонент 1 са финансирани проекти, които целят създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища. При изпълнението на проектните дейности се цели прилагане на интегриран подход и изграждане на социални умения за адаптация на децата към смесената етнокултурна среда, включването на родителите и общността, подобряването на уменията на учителите за работа в мултикултурна среда и преодоляване на негативните нагласи към ромите.

Друга част от проектите целят предоставяне на нови възможности за успешната социализация на децата и учениците от ромската общност чрез създаване на групи по интереси, предоставяне на възможности за допълнително обучение за наваксване на пропуснат или недостатъчно усвоен материал, за придобиване на увереност и самочувствие. Очакваните резултати от проектите са повишаване успеха и намаляване броя на отпадащите ромски ученици, както и успешното им интегриране в училищната среда чрез стимулиране на диалога между ромските и неромските деца и изграждане на приятелство и доверие между тях.

Проектите по Компонент 2 предвиждат подобряване на образователната среда в детските градини и училища чрез прилагане на съвременните технологии на обучение и възпитание, което благоприятства за пълноценната интеграция, провеждане на обучения и семинари за учители, работещи с деца и ученици от етническите малцинства. Предвидени са дейности за връщане в училище на ученици от ромски произход в задължителна училищна възраст и допълнителни занимания с тях за по-лесно справяне с учебния материал и достигане на образователния минимум, което е предпоставка за по-лесната им интеграция в образователния процес. Заложени са дейности за публични изяви на учениците и информационни канали, които да повишат чувствителността на местните общности към ценностите на образователната интеграция на децата и учениците от ромската общност, което да допринесе за развитието на позитивна образователна среда.


^ По отношение на програмите на Европейския съюз


ЦОИДУЕМ си беше поставил за цел до края на месец декември 2008 г. да започне реализирането на грантова схема по програма Фар БГ 2006/018-343.01.02 „Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение с фокус към ромите” като предоставя индивидуални грантови схеми на ромски студенти в изпълнение на Приоритет 3 „Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”. Кандидатстването и реализирането на грантовата схема бе отложено за по-късен етап.


Направление 2Финансиране на проекти от Центъра по приоритети


Със средства от държавния бюджет в изпълнение на Годишния си план ЦОИДУЕМ обяви две конкурсни процедури за набиране на проектни предложения.


А. Първата конкурсна процедура (КП 33.3-2008) бе обявена на 30.06.2008 г. и засягаше следните програми и мерки, заложени в Тригодишната програма:


Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

  1. Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция;

  2. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.

Бюджет на програмата - 187 500 лева и максимална стойност на един проект – 18 500 лева


Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

2.1. Финансиране на проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Бюджет на програмата - 56 250 лева и максимална стойност на един проект – 5 500 лева


Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

3.1. Финансиране на проекти за квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал.1 от Устройствения правилник на Центъра.

Бюджет на програмата - 75 000 лева и максимална стойност на един проект – 7 500 лева


Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство


4.1. Финансиране на проекти на регионалните инспекторати по образование на МОН, общините и училищата за извънкласни и извънучилищни дейности, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Бюджет на програмата – 56 250 лева и максимална стойност на един проект – 5 500 лева


Б. Втората конкурсна процедура (КП 33.4-2008) бе обявена на 01.09.2008 г. Тя се отличаваше по своята същност от предишните конкурсни процедури, организирани от ЦОИДУЕМ, тъй като бе насочена към подкрепа на общински програми, чрез схема за съфинансиране на проекти. Задължително условие беше комплексното обхващане на четирите приоритета от Тригодишната програма, с което се целеше следното:

 1. Постигане ефективност, ефикасност и концентрация на финансирането на общински програми, свързани с образователната интеграция.

 2. Постигане на комплексен и устойчив резултат в изпълнение на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Схемата за съфинансиране бе насочена към подпомагане на проектни предложения, осигуряващи комплексното изпълнение на Приоритетите и дейностите, заложени в Годишния план на ЦОИДУЕМ за 2008г.:

Размер на финансовата помощ

Максималният размер на финансовата помощ, предоставена от ЦОИДУЕМ за изпълнение на едно проектно предложение, бе 90 000лв., разпределена по отделните Приоритети както следва:

^ Приоритет 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

  1. Подпомагане процеса на десегрегация и последваща интеграция;

  2. Подобряване на образователната среда в приемните детски градини и училища;

  3. Адаптация на децата и учениците в детските градини и училищата, за които българският език не е майчин;

  4. Извеждане на децата и учениците без увреждания от помощните училища и интегрирането им в общообразователна среда.

^ Максимален размер на предоставената финансова помощ – 45 000 лева

Приоритет 2 Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
2.1 Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
2.2 Обучение (квалификация) на педагогическия персонал за придобиване на знания и умения за работа в мултикултурна среда.
Максимален размер на предоставената финансова помощ – 13 500 лева

Приоритет 3 Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.
3.1. Извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;
3.2 Дейности, насочени към мотивиране на родители, възпрепятстващи децата си да посещават детска градина и училище;
3.3 Дейности, свързани с родителите на децата и учениците от сегрегираните и приемните училища, насочени към съвместно обучение и възпитание на децата и учениците от различни етноси;
3.4. Организиране на форми за привличане и адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училище ученици.
^ Максимален размер на предоставената финансова помощ – 18 000 лева

 Приоритет 4 Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
4.1. Извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към опознаване и развиване на културното многообразие в България.
4.2 Обучение (квалификация) на педагогическия персонал за придобиване на знания и умения за работа в мултикултурна среда.
Максимален размер на предоставената финансова помощ – 13 500 лева


В. Поради факта, че няма приключили проекти, които да осигурят необходимата база данни, с Решение на Управителен съвет от 26.11.2008 г., ЦОИДУЕМ отложи заложените в Годишния план Други конкурси за по-късен етап на финансиране. Взето бе решение да се финансират резервни проектни предложения от Конкурсна процедура 33.3-2008 по четирите програми.


Информацията по заложените показатели за изпълнение в Годишния план за дейността и Тригодишната програма за напредъка по изпълнението ще стане възможно след представяне на финалните отчети, анализирането и обработването на резултатите по изпълнението на дейностите от трите конкурсни процедури.


ІІ. Информация за приходите и разходите на ЦОИДУЕМ


Утвърденият бюджет на ЦОИДУЕМ за 2008 година е 2 293 000 лв., формиран от субсидия от държавния бюджет и привлечени външни средства, от които:

 • субсидия от държавен бюджет – 1 608 000 лв.;

 • привлечени външни средства от Ромски образователен фонд – Будапеща – 489 000 лв;

 • собственото участие в проекта на „Ромския образователен фонд” – Будапеща – 196 000 лв.

Разходите на ЦОИДУЕМ за 2008 година са в размер на 2 293 000 лв., от които:

 • финансиране на проектни предложения – 1 887 500 лв.;

 • издръжка, заплати и осигуровки – 228 000 лв.;

 • капиталови разходи - 0 лв.;

 • наличност по валутна сметка – 175 000 лв.;

 • икономия на средства – 2 500 лв.


ІІІ. Информация за проведените одити на дейността на ЦОИДУЕМ и извършените външни оценки за дейносттаПрез 2008 година е извършена външна оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ за приключилата първа конкурсна процедура 33.1-2007. Тя е извършена в периода от ноември 2008 до януари 2009 от експерти на сдружение Национален ромски център „Св. Георги”. Докладът представя основните изводи и заключения от прегледа на цялостната дейност на Центъра през 2007 г., както и оценката от ефективността на подкрепените проекти. Фокусът на проучването и ключовите въпроси, на които се търсят отговори в оценката, са съобразени с потребностите за преосмисляне и подобряване на програмната политика на ЦОИДУЕМ. Практическата полза от оценката се гарантира от представените препоръки за подобряване на програмите и на подходите за осъществяване на дългосрочните и краткосрочните цели на ЦОИДУЕМ. Оценката обхваща, както съдържанието на програмите – подходите и работещите практики за интегрирано образование, така и технологията на управлението на програмите и схемите за финансиране, процедурите и подкрепата за изпълнението на проекти.

ІV. Общ брой на получените проекти за финансиране през годината


Общият брой на постъпилите проектни предложения от обявените през 2008 г. конкурсни процедури за набиране на проектни предложения със средства от държавния бюджет в изпълнение на Годишния план за 2008 г. е както следва:

1. По Конкурсна процедура 33.2-2008, финансирана съвместно с Ромски образователен фонд.

 • кандидатствали за финансиране проекти - общо 288 броя;

 • от които оценени - 142 броя;

 • одобрени за финансиране – 28 броя;

Разпределението им по двата компонента е дадено в следната таблица:Компонент


Постъпили проектни предложения

(броя)

Отпаднали на административна проверка проектни предложения

(броя)


^ Оценени проектни предложения

(броя)


Финансирани проектни предложения

(броя)

Компонент 1: Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища63


30


33


13

Компонент 2: Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност


225


116


109


15

^ Общо по двата Компонента:

288

146

142

28


2. По Конкурсна процедура 33.3-2008, финансирана със средства от държавния бюджет.

 • кандидатствали за финансиране от ЦОИДУЕМ проекти - общо 508 броя;

 • от които оценени - 402 броя;

 • одобрени за финансиране – 41 броя;

Разпределението им по програми е дадено в следната таблица:
Програми


Постъпили проектни предложения

(броя)

Отпаднали на административна проверка проектни предложения

(броя)


^ Оценени проектни предложения

(броя)


Финансирани проектни предложения

(броя)

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства


148


26


122


11

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства


99


22


77


10

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства


169


36


133


10

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство922270


10

^ Общо по програми:

508

106

402

41


3. По Конкурсна процедура 33.4-2008, финансирана със средства от държавния бюджет и собствено участие на общините.

 • кандидатствали за финансиране от ЦОИДУЕМ проекти - общо 17 броя;

 • от които оценени - 12 броя;

 • одобрени за финансиране – 11 броя;


4. Финансиране на резервни проектни предложения от Конкурсна процедура 33.3-2008 по програми както следва:


Програми

Финансирани проектни предложения

(броя)

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

5

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

5

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

5

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

5

^ Общо по програми:

20


V. Списък на финансираните организации и институции, както и размерът на получените от тях средства по отделните конкурсни процедури през 2008 г.


Списъци на финансираните организации и институции по отделните конкурсни процедури и размерът на получените от тях средства е както следва:


 1. Списъци на финансираните организации и институции по конкурсна процедура 33.3-2008

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Сума по проекта

1

33.3-165/ 28.08.08

ЦДГ "Яна Лъскова",

гр. Карнобат

"Пилотна програма за изучаване на български език "Искам да говоря"

18 500,00

2

33.3-471/ 01.09.08

РИО - Шумен, гр. Шумен

"Мултикултурни школи за деца и родители"

18 500,00

3

33.3-190/ 28 08.08

ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Елхово

"Това е моето училище"

9 200,00

4

33.3-160/ 28.08.08

ОУ "Отец Паисий", гр. Видин

"Да подадем ръка"

18 500,00

5

33.3-512/ 05 09.08

Община Венец, с. Венец

"Мултиетнически букет от детски мечти"

18 270,00

6

33.3-344/ 29.08.08

ЦДГ "Сънчице", с. Върбица,
общ. Г. Оряховица

"Когато чудесата се случват"

17 120,00

7

33.3-317/ 29.08.08

ЦДГ "Зорница",

гр. Момчилград

"Опознай и приеми различния до теб"

18 500,00

8

33.3-066/ 22.08.08

ОУ "Св. Климент Охридски",
гр. Попово

"Децата и учениците от етническите малцинства да приемат училището като своя територия"

6 000,00

9

33.3-430/ 01.09.08

СОУ "Гео Милев",

с. Белозем, общ. Раковски

"Заедно можем"

18 410,00

10

33.3-264/ 29.08.08

ОУ "Любен Каравелов",

гр. Пещера

"Комплексно въздействие върху процесите на включване на ромските деца в предучилищна и училищна възраст"

18 476,00

11

33.3-366/ 29.08.08

ОУ "Максим Горки", с. Чифлик, общ. Кърджали

"Път през планината"

18 349,00

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование
на проекта


Сума по проекта

1

33.3-184/ 28.08.08

ОУ "Цанко Церковски"

с. Средище, обл. Силистра

"С фолклора в сърцето - към Европа"

5 499,00

2

33.3-144/ 28.08.08

ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков

"Етнопалитра"

5 499,90

3

33.3-246/ 28.08.08

Община Бяла, гр. Бяла, обл Русе

Клуб "Беленска къща"

5 500,00

4

33.3-315/ 29.08.08

СОУ "Св. Климент Охридски" гр. Кърджали

"Празниците на моя етнос"

5 305,00

5

33.3-462/ 01.08.08

ОУ "Св. Св Кирил и Методий",

с. Дралфа, общ. Търговище

"Заедно учим , творим и общуваме"

5 493,00

6

33.3-011/ 04.08.08

ОУ"Л. Каравелов", с. Кардам,

общ. Попово, обл Търговище

"Да съхраним традициите на родния край"

5 500,00

7

33.3-403/ 01.09.08

ОУ "Неофит Рилски",

гр. Дупница

"Културата на моя етнос"

5 500,00

8

33.3-409/ 01.09.08

ОДК Момчилград,

гр. Момчилград, обл. Кърджали

"Да съхраним културната си идентичност чрез танца"

5 500,00

9

33.3-302/ 29.08.08

І ОУ "Христо Ботев"

гр. Севлиево, обл Габрово

"Изкуството да творим заедно"

5 500,00

10

33.3-090/ 26.08.08

ОУ "Георги Раковски"

с. Болярци, общ. Садово

"На сред мегдана"

5 500,00

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства
Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование
на проекта


Сума по проекта

1

33.3-088/26.08.08

СОУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище 4500

"Заедно можем повече"

7 441,00

2

33.3-079/ 25.08.08

НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Славяново, ул. "Димитър Благоев" 22

"Скаутско училище по екология "

7 350,00

3

33.3-073/ 25.08.08

НСА "Васил Левски", гр. София,

Студентски град

"Мотивация за учене през целия живот чрез спорт"

7 458,00

4

33.3-070/ 25.08.08

СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино,

ул. "Възраждане" 20, обл. Шумен

"Моето училище - мост между поколенията"

7 500,00

5

33.3-320/ 29.08.08

ОДК Стражица, гр. Стражица,

ул. "Дончо Узунов" 95, обл. В. Търново

"Заедно можем"

7 174,00

6

33.3-357/ 29.08.08

СОУДУС „Св. Иван Рилски”, гр. Търговище

"Искам да съм част от вас"

7 403,83

7

33.3-062/ 22.08.08

Община Ново село, с. Ново село 3784,

ул. "Арх. Ил. Попов" 89, обл. Видин

"Приятелство без граници"

7 490,58

8

33.3-099/ 27.08.08

ТУ-ДИПКУ, гр. Стара Загора 6000

"Заедно в различието"

7 377,00

9

33.3-307/ 29.08.08

СОУ "Отец Паисий", с. Куклен 4101, ул. "Ал. Стамболийски" 52, обл Пловдив

"Малките граждани на гр. Куклен споделят своя свят"

7 476,80

10

33.3-206/ 28.08.08

ОУ "Васил Левски", с. Луличка,

общ. Крумовград, обл Кърджали

"Врати към света"

7 500,00
Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателствоВх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Сума по проекта

1.

33.3-167/28.08.08

СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

"Училищен клуб "Интеркултурен диалог"

5 488,00

2.

33.3-506/02.09.08

СОУ ”Черноризец Храбър”, гр. Пловдив

"Различни, но заедно"

5 500,00

3.

33.3-408/01.09.08

ОДК - гр. Момчилград

"Децата, обединени около фолклорното наследство на Кадрие Лятифова , като част от културното разнообразие на България"

5 500,00

4.

33.3-230/28.08.08

СОУ "Св. св. Кирил и Методий",

с. Ново село, обл. Видин

"Електронен ученически вестник "Трите етноса"

5 500,00

5.

33.3-283/29.08.08

РИО - Хасково

"Ще ти разкажа за себе си"

5 500,00

6.

33.3-310/29.08.08

СОУ "Йордан Йовков", гр. Кърджали

"Училищно етностудио"

5 500,00

7.

33.3-022/08.08.08

ОДК - гр. Бургас

"Два етноса - едно приятелство"

5 500,00

8.

33.3-117/27.08.08

ЦДГ "Снежанка", с. Сушина

"Сам с очите си видях"

5 480,00

9.

33.3-187/28.08.08

РИО - Враца

"Чакра"

5 500,00

10.

33.3-203/28.08.08

Община Крумовград

"Празници на изкуството и традициите "Родопски пътеки"

5 500,00
 1. Списъци на финансираните Общини по конкурсна процедура 33.4-2008


Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта


Сума по проекта


1.

33.3-002/ 29.10.08

Община Бяла Слатина

"Пълноценна интеграция за равен старт"

88 740,00

2.

33.4-014/ 31.10.08

Столична община – Район Слатина

"По-различни, по-успешни"

90 000,00

3.

33.4-017/ 31.10.08

Община Момчилград

"Училищен център за улеснена адаптация „Искам да успея”

80 000,00

4.

33.4-013/ 31.10.08

Община Севлиево

"Ръка за ръка – за по-добро бъдеще на децата от всички етнически групи от община Севлиево"

82 395,26

5.

33.4-010/ 31.10.08

Община Червен бряг

"Да се научим да живеем заедно"

63 834,06

6.

33.4-001/ 28.10.08

Община Генерал Тошево

"Детски образователен център „Заедно можем”

90 000,00

7.

33.4-011/ 31.10.08

Община Димитровград

"Различни по общ път"

90 000,00

8.

33.4-003/ 30.10.08

Община Бургас

"Комплексен подход за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства"

71 963,00

9.

33.4-004/ 31.10.08

Община Полски Тръмбеш

"Иновативни педагогически подходи в условията на билингвизъм и мултикултурна среда в община Полски Тръмбеш "

48 000,00

10.  

33.4-007/ 31.10.08

Община Ихтиман

"Повишаване възможностите за образователна интеграция и социализация на децата от ромската общност в детските градини на територията на град Ихтиман"

72 000,00

11.

33.4-016/ 31.10.08

Община Оряхово

"Да си подадем ръце"

68 600,00
 1. Списъци на финансираните резервни проектни предложения на организации и институции по конкурсна процедура 33.3-2008

^ Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта


Сума по проекта


1

33.3-373/ 29.08.2008

ОУ "Отец Паисий",
гр. Разград

Училище за всички

16 158,00

2

33.3-427/ 01.09.2008

СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр.Угърчин

Образование за всички

18 500,00

3

33.3-282/ 29 08.2008

РИО Хасково

Равен старт и за мен

18 500,00

4

33.3-149/ 28.08.2008

СОУ "Христо Ботев", гр. Оряхово

Утре започва от днес

18 450,00

5

33.3-097/ 27.08.2008

Община Кнежа

Разкриване на полуинтернатна група в НУ "Кнежица"

8 173,00

^ Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
от етническите малцинства

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта


Сума по проекта


1

33.3-231/ 28.08.08

106-о ОУ "Григорий Цамблак"- гр.София

"Фолклор на етносите в България- ромски фолклор"

5 500,00

2

33.3-293/ 29.08.08

ОУ "Христо Ботев", с. Кукорево, общ.Тунджа

Център за етнографска и краеведска работа- "Хоризонти"

5 391,10

3

33.3-123/ 27.08.08

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий "с.Лехчево, общ. Бойчиновци

"Магията на моята Вселена"

5 364,00

4

33.3-171/ 28.08.08

ОУ "Христо Смирненски"- с. Обител, общ. Омуртаг

"Към толерантност с традициите и празниците на етносите"

5 500,00

5

33.3-242/ 28.08.08

ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски,

Обл. Пловдив

"И недопечени и най-добре печените – все замесени сме от едно тесто"

5 448,00
^ Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хораВх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта


Сума по проекта


1

33.3-111/27.08.08

Столична община –
Район Искър, гр. София

Да се учим да живеем заедно

7 495,00

2

33.3-180/28.08.08

ОУ "Св. Климент Охридски",
гр. Видин

Българският и ромският фолклор - два свята различни, но равни пред слънцето

7 480,00

3

33.3-116/27.08.08

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
, гр. Първомай

Тур дьо Първомай

7 335,00

4

33.3-074/25.08.08

ЗПГ "Кл. Тимирязев",
гр. Сандански

Юношески музикално-драматичен театър "Ромале" - мост за социална интеграция

7 493,60

5

33.3-281/29.08.08

РИО Хасково, гр. Хасково

Искам, знам и мога

7 500,00

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателствоВх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта


Сума по проекта


1

33.3-470/ 01.09.08

ЦРД Силистра

Да представим другите до себе си - Спектакъл "Приятел"

5 450,00

2

33.3-146/ 28.08.08

ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков

Фолклорът – богатството на народите

5 499,00

3

33.3-234/ 28.08.08

ЦДГ 6 "Радост", гр. Павликени

Заедно на празника

5 475,00

4

33.3-186/ 28.08.08

СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Кърджали

Създаване на клуб на етносите

5 365,00

5

33.3-426/ 01.09.08

Община Костенец

Толерантност в училище

5 488,00VI. Кратка информация за финансираните проекти


Проектите по Програма 1 са насочени към преодоляване на дефицитите в образователната интеграция най-вече на децата от предучилищна и начална училищна възраст, когато се формират предпоставките за придобиване на качествено образование и за предотвратяване на риска от отпадане от училище на по-късен етап.

Същевременно, участниците в проектите са положили усилия да адаптират програмната интервенция към спецификата на условията и проблемите в детските градини и различния тип училища – средищни училища, които приемат деца от няколко малки разпръснати населени места; приемни училища, в които се интегрират ромски деца в етнически смесена среда; училища с преобладаващ брой деца от етническите малцинства.

Фокусът на проектите по Програма 2 е да съхрани и развие културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства чрез включването им в извънкласни и извънучилищни дейности. Одобрените проектни предложения по тази програма са насочили своите дейности предимно към опознаване на етнокултурните традиции и към сферата на изкуството, отразяващо културната идентичност на малцинствените групи в България. В повечето случаи, в тях са включени и деца и ученици от мнозинството, което допринася за интеграционните процеси в съответните училища и детски градини. Проектите стимулират и развиват творческата и социална активност не само на участниците в тях, но и на всички, които стават съпричастни в подготовката, реализацията и представянето на различните културни послания.

Програма 3 обхваща проекти за квалификационни курсове за учители, обучение и придобиване на практически умения за работа в мултикултурна среда, прилагане на интерактивни техники и методи на преподаване, за овладяване на знания за културата, традициите, празниците и обичаите на различните етнически и религиозни малцинства, както и за формиране на положителни нагласи в обществото.

В рамките на Програма 4 са финансирани проекти, насочени към опознаване на културното разнообразие и традициите при различните етноси в България за създаване на по-благоприятна училищна среда. Дейностите, включени в проектите, предоставят възможност на различните етнически групи да опознаят взаимно своите културни ценности, да открият с помощта на дискусии, дебати и извънкласни форми, различията и общите неща, които срещат помежду си. Предоставя се възможност и на самите малцинствени общности – родители, ученици и общественици – да участват в тях, като спомагат за преодоляването на предразсъдъците и дискриминацията на етнически признак.


През изминалата отчетна година ЦОИДУЕМ продължи работата си за популяризиране на политиката по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Големият брой постъпили проектни предложения по всички конкурсни процедури до настоящия момент е красноречив пример за това, че ЦОИДУЕМ мобилизира усилията на отговорните институции да търсят и прилагат конкретни практически решения за осъществяване процеса на образователната интеграция в реалност.Скачать 251,55 Kb.
оставить комментарий
Дата18.10.2011
Размер251,55 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх