Годишен доклад за дейността на icon

Годишен доклад за дейността наскачать
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

към 31.12.2010 г.


съгласно приложение № 10 от Наредба 2 от 17.03.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и

другите емитенти на ценни книжа


„Пълдин Холдинг” АД има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; приемане на депозити от дъщерните дружества; управление на паричните средства на дъщерните дружества съгласно разпоредбите на Търговския закон; собствена производствена и търговска дейност.

През изминалата 2010 г. “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2011 г. ще остане такова.


През финансовата 2010 г. нетните приходи от продажби на „Пълдин Холдинг” АД са 147 хил. лв. като 4 % от тях са от консултантски услуги и 96 % от наеми. През 2010 година приходите от консултантски услуги са били 83% от приходите от продажби, а приходите от наеми са били 55%.

Приходите от дейността на „Пълдин Холдинг” за 2010 г. са 328 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

 • Приходи от продажба на услуги – 5 хил. лв.

 • Други приходи – 142 хил. лв.

 • Приходи от лихви – 181 хил. лв.

Основната част от приходите е от перото нетни приходи от продажби. Както се вижда от представените счетоводни отчети няма приходи от дивиденти в сравнение с 2010 година.

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Пълдин Холдинг” АД.


През 2010 година са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица:

 • Подемстроймаш АД:

 • Продажба на стоки и услуги 0 хил. лв.

 • Доставка на стоки и услуги 39 хил. лв.

 • ЗАЕ АД

 • Продажба на стоки и услуги 4 хил. Лв

 • Доставка на стоки и услуги 5 хил.лв.

 • БИСС – 91 АД

 • Продажба на стоки и услуги 2 хил.лв

 • ЗШМ АД

 • Доставка на стоки и услуги 23 хил. лв

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

Към 31.12.2010 г. дружеството има вземания по отпуснати кредити на дъщерни предприятия, както следва:

 • Подемстроймаш АД 610 хил. лв главница и 75 хил.лв лихви

 • ЗАЕ АД 1299 хил.лв главница и 15 хил. лв лихви


През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2010 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.


В края на 2010 г. “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив има следните значими съучастия:

 • ^ МЕТАЛОПАК” АД – 51,30 %

- седалище: гр. Карнобат, ул. "Екзарх Йосиф I” 41

предмет на дейност: производство на метални конструкции, метални изделия

- отрасъл “Машиностроителна и металообработваща промишленост”

- процент на участие – 51,30 %

- номер и партида на вписване в търг. регистър: 5947/01.04.1996, том I страница 80 при Бургаски окръжен съд

- ЕИК: 812117026

- размер на капитала: 80 638 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг”АД: 20 684 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция.


 • ^ БИСС- 91” АД – 95,61 %

- седалище: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 176

- предмет на дейност: Отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: 8111/12.09.1996 на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 4328/96 година.

- ЕИК: 115063705

- размер на капитала: 104 612 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 23 961 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на ”Пълдин Комерс” ЕООД /Собственик на капитала на "Пълдин - комерс" ЕООД е ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД/ : 26 153 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;


 • ^ ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД – 37,51 %

- седалище: гр. Асеновград, ул. “Иван Асен II” № 144

- предмет на дейност: разработване, производство и внедряване на шлифовъчни машини и друга машиностроителна продукция, инженерингова дейност, търговия в страната и чужбина;

- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7081/1995 год. на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 94 партиден номер 25 регистър 2.

- ЕИК: 825400825

- размер на капитала: 194 526 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 72 967 поименни акции с номинал 1,00 лв. на акция.


 • ЗАЕ” АД – 52,21 %

- седалище: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №. 176

- предмет на дейност: производство на асинхронни електродвигатели с общо и специално предназначение; електродвигатели за изчислителна и организационна техника; вътрешна и външна търговия. От началото на 2006 г. производството е прекратено.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7251/07.12.1995 на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 110 партиден номер 29 регистър 2.

- ЕИК: 115007029

- размер на капитала:181 222 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 94 615 поименни акции с номинал 1,00 лв всяка акция.


 • ^ ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД – 68.36 %

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176

- предмет на дейност: производство на кранове, кранови компоненти, строителни машини, метални конструкции и други, търговска дейност.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 4224/1991 год. на Пазарджишки окръжен съд том I, страница 52 раздел I

- ЕИК: 822106213

- размер на капитала: 64 893 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 44 358 поименни акции с номинал 1,00 лв. всяка акция.
 • ^ ЗАЕ комерс” ЕООД – 100 %

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176;

- предмет на дейност: проектиране; консервна промишленост, инженеринг, ноу-хау; производство на спирт и спиртни напитки, обменни, бартерни, транзитни и компенсационни операции; търговия на стоки и услуги незабранени от закона; хотелиерство, ресторантьорство, комисионерство, посредничество и представителство, туристическа дейност в страната и чужбина; транспортна дейност, внос, износ и реекспорт; извършване на всички други дейности и услуги незабранени изрично от законовите и подзаконови нормативни актове в Република България. От края на 2005 г. производството е прекратено.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 3987/1998 год. на Пазарджишки окръжен съд том 6, страница 112 регистър I.

- ЕИК: 115287055

- размер на капитала: 5 000 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на дяловете, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 500 дяла с номинал 10,00 лв. всеки един.
 • ^ Пълдин - комерс” ЕООД – 100 %

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176

- предмет на дейност: проектиране; консервна промишленост, инженеринг, ноу-хау; производство на спирт и спиртни напитки, обменни, бартерни, транзитни и компенсационни операции; търговия на стоки и услуги незабранени от закона; хотелиерство, ресторантьорство, комисионерство, посредничество и представителство, туристическа дейност в страната и чужбина; транспортна дейност, внос, износ и реекспорт; извършване на всички други дейности и услуги незабранени изрично от законовите и подзаконови нормативни актове в Република България.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 3986/1998 год. на Пловдивдивски окръжен съд том 6 страница 110 регистър I

- ЕИК: 115287062

- размер на капитала: 57 000 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на дяловете, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 5 700 дяла с номинал 10,00 лв всеки един.


 • ^ Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД – 100 %

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176

- предмет на дейност: проектиране, разработка, разпространение и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи, предоставяне на услуги и консултации в областта на високите технологии, участие във високотехнологични паркове, преводи, легализация, консултантска дейност както и всяка друга дейност незабранена от законодателството на Република България.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 1311/2002 год. на Пловдивски окръжен съд том 12, страница 2, партида 1, регистър I

- ЕИК: 115745086

- размер на капитала: 5 000 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на дяловете, притежание на “Пълдин Холдинг” АД 50 дяла с номинал 100,00 лв. всеки един.

- процент на участие – 100,00 %


През изминалата финансова година в качеството си на заемодател „Пълдин Холдинг” АД е сключило следните договори за заем:

  • От 04.06.2010 г. със „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 20 000 лв., срок на погасяване: 04.06.2011, годишна лихва: 7 %;

  • От 14.10.2010 г. със „ПОДЕМСТРОЙМАШ” ЕООД за сумата от 120 000 лв., срок на погасяване: 14.10.2011 г., годишна лихва: 7%;

  • От 20.10.2010 г. с „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 10 000 лв., срок на погасяване: 20.10.2012 г., годишна лихва: 7 %;

  • От 05.11.2010 г. с „ЗАЕ” АД за сумата от 80 000 лв., срок на погасяване: 31.12.2012 г., годишна лихва: 7 %;

  • От 08.11.2010 г. с „ЗАЕ” АД за сумата от 430 000 лв., срок на погасяване: 31.12.2012 г., годишна лихва: 7 %;

  • От 17.11.2010 г. с „ЗАЕ” АД за сумата от 560 000 лв., срок на погасяване: 31.12.2012 г., годишна лихва: 7 %;

  • От 24.11.2010 г. с „ЗАЕ” АД за сумата от 33 000 лв., срок на погасяване: 31.12.2012 г., годишна лихва: 7 %;

  • От 15.12.2010 г. със „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 50 000 лв., срок на погасяване: 31.12.2012, годишна лихва: 7 %.


В качеството си на заемополучател дъщерното дружество „Подемстроймаш” АД е сключило следните договори:

  • От 04.06.2010 г. с „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 20 000 лв., срок на погасяване: 04.06.2011, годишна лихва: 7 %;

  • От 14.10.2010 г. с „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” ЕООД за сумата от 120 000 лв., срок на погасяване: 14.10.2011 г., годишна лихва: 7%;

  • От 20.10.2010 г. с „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 10 000 лв., срок на погасяване: 20.10.2012 г., годишна лихва: 7 %;

  • От 15.12.2010 г. с „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 50 000 лв., срок на погасяване: 31.12.2012, годишна лихва: 7 %;

  • От 05.11.2010 г. с „МУРАТОВ ПРОПЪРТИ” ООД за сумата от 90 000 лв., срок на погасяване: 05.11.2012, годишна лихва: 7 %;

  • От 05.11.2010 г. с „МУРАТОВ ПРОПЪРТИ” ООД за сумата от 80 000 лв., срок на погасяване: 31.12.2012, годишна лихва: 7 %.


През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.

През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за обслужване на задълженията на Дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента.


Възнагражденията, получени от членовете на управителните и на контролните органи за изтеклата финансова година са както следва:


 • От „Пълдин Холдинг” АД:

Георги Стайков Стойчев /01.01.10 – 31.12.10/:

 • начислено брутно възнаграждение -23095,12лв.

 • удържан данък 10 % - 2309,51 лв.

 • получено възнаграждение – 0 лв.

Георги Иванов Трифонов /01.01.10 – 31.12.10/:

 • начислено брутно възнаграждение -23095,12лв.

 • удържан данък 10 % - 2309,51 лв.

 • получено възнаграждение – 0 лв.

Кирил Славчев Гюнов /30.05.10 - 31.12.10 г./

 • начислено брутно възнаграждение – 4366,36 лв.

 • удържан данък 10 % - 411,15 лв.

 • получено възнаграждение – 3700,34 лв.
 • От „Подемстроймаш” АД

Кирил Славчев Гюнов /01.06.10 - 31.12.10 г./

 • начислено брутно възнаграждение – 7705,11 лв.

 • удържан данък 10 % - 770,51 лв.

 • получено възнаграждение – 6581,67лв.
 • От „БИСС-91” АД

Георги Иванов Трифонов /01.01.10 – 31.12.10/:

 • начислено брутно възнаграждение - 13080 лв.

 • удържан данък 10 % - 1308 лв.

 • получено възнаграждение – 0 лв.

Георги Стайков Стойчев /01.01.10 – 31.12.10/:

 • начислено брутно възнаграждение - 13080 лв.

 • удържан данък 10 % - 1308 лв.

 • получено възнаграждение – 0 лв.
 • От „Металопак” АД

Георги Иванов Трифонов /01.01.10 – 31.12.10/:

 • начислено брутно възнаграждение – 13755 лв.

 • удържан данък 10 % - 1375,5 лв.

 • получено възнаграждение – 12379,50 лв.

 • От “ЗШМ” АД

Георги Иванов Трифонов /01.01.10 – 31.12.10/:

 • начислено брутно възнаграждение –36488,39 лв.

 • удържан данък 10 % - 3370,45 лв.

 • получено възнаграждение – 30333,93 лв.


Членовете на контролните и на управителните органи на „Пълдин Холдинг” АД притежават следния брой акции на дружеството:

Георги Стайков Стойчев – 680 безналични поименни акции

Георги Иванов Трифонов – 554 безналични поименни акции


Към 31.12.2010 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „Пълдин Холдинг” АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

От 16.07.2008 година Директор за връзки с инвеститорите на „Пълдин Холдинг” АД е Иванка Бонева Кацарова, образование: висше, специалност: Международни икономически отношения, адрес за кореспонденция: Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176, тел.: 032/ 953271.


29.02.2011 г.


Председател на Съвета на директорите: .........................

/Г. Стойчев/


Скачать 105,6 Kb.
оставить комментарий
Дата18.10.2011
Размер105,6 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх