פרשת וירא icon

פרשת וירא


Смотрите также:Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать

פרשת וירא - דפי מקורות

פרשת וירא


קובץ מפרשים

СБОРНИК КОММЕНТАРИЕВНА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ"ВАЕРА"

נר לאלף, STARS

תש"ע

БЕРЕШИТ 18:1-8


וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה בְּאֵלנֵי מַמְרֵא וְהוּא ישֵׁב פֶּתַח הָאהֶל כְּחם הַיּוֹם. וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה. ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך: יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ: ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת: וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות: ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו: ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו:

1. "И явился ему Бог в дубраве Мамрэ, а он сидел у входа в шатер во время дневного зноя. 2. И он поднял глаза и увидел: и вот три мужа стоят над ним. И увидев, он побежал к ним навстречу от входа в шатер и поклонился до земли". 3. И сказал: Господа мои (Господин мой), если Я нашел милость в Твоих глазах, пожалуйста не проходи мимо Своего раба. 4. Пусть возьмут немного воды, и омойте ваши ноги; и отдохните под деревом. 5. А я возьму кусок хлеба, и вы подкрепите ваше сердце, потом пойдете: раз уж вы проходили близ раба вашего". И они сказали: сделай так, как говоришь. 6. И поспешил Авраам в шатер к Саре, и сказал: поторопись, замеси три меры (сеи) тончайшей муки и испеки лепешки. 7. И к скоту побежал Авраам, и взял теленка нежного и хорошего, и дал его юноше, и поторопил приготовить его. 8. Потом он взял масла и молока, и теленка, которого сделал, и подал им; а сам стоял подле них под деревом, пока они ели.

1.Рашбам:


"И явился ему Бог". Каким образом? И пришли к нему "три мужа", которые были ангелы, поскольку во многих местах явление ангела называется Божественным Присутствием. Как сказано в книге Шэмот 23:21: "Ибо имя Мое в нем (ангеле)", потому что посланник (представляет) самого (посылающего). И подобно этому: "И явился ему ангел Господень в пламени огня из куста терновника" (Шемот 3:2). И там же сказано: "И увидел Бог, что он подходит смотреть" (Шемот 3:4).

רשב"ם


וירא אליו ה' – האיך שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים. שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קוראו בלשון שכינה כדכתיב כי שמי בקרבו שלוחו כמותו. וכן וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וכתוב שם וירא ה' כי סר לראות.
^

2.РАМБАМ, Морэ невухим, часть 2, раздел 42: "И явился ему Бог" – заголовок, который раскравается в дальнейшем


"И явился ему Бог в дубраве Мамрэ." После этого общего вступления, о том, что "явился ему Бог", начинается пояснение, каковым был образ этого видения. Как сказано, что сначала он увидел трех мужей и побежал к ним, и обратился к ним. И сказал тот (из мудрецов), который так толковал (этот стих), что слова Авраама: "И сказал: Господин мой! Если я обрел благоволение в твоих глазах, не пройди мимо раба твоего" (Берешит 18:3) – это также повествование о том, что он сказал в пророческом видении одному из них. И толковал (тот мудрец), что он обратился к старшему из них. И хорошенько пойми этот предмет, так как в нём (содержится) одна из тайн (пророчества).

מורה נבוכים - חלק ב פרק מ"ב


"וירא אליו יי באלוני ממרא וגו'". כי כאשר הקדים כלל – והוא. שהאלוה נראה אליו - התחיל לבאר איך היתה צורת ההראות ההוא ואמר: "וירא אליו יי באלוני ממרא וגו'". כי כאשר הקדים כלל - והוא: שהאלוה נראה אליו - התחיל לבאר איך שתחילה ראה 'שלשה אנשים' ורץ, ואמרו ונאמר אליהם. ואמר זה אשר פרש זה הפרוש, שמאמר אברהם: "ויאמר: אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך" - שהוא גם כן סיפור מה שאמר ב'מראה הנבואה' לאחד מהם - ואמר: "לגדול שבהם אמרו". והבן הענין הזה עוד, כי הוא סוד מן הסודות.
^

3.Рашбам (18:13-14): именем Бога назван ангел


И сказал Господь – ангел, главный из них.

Есть ли что-нибудь невозможное для Господа - пославшего нас к тебе. Упоминание имени в предыдущем стихе обозначает ангела, а это - самого Всевышнего.

רשב"ם פרק יח יג - יד


ויאמר ה'. המלאך הגדול שבהם:

היפלא מה'. ששלחנו אליך דבר, וכו'. הראשון שבפסוק הוא גבריאל. והשני שבפסוק הוא הקב"ה.
^

4.Рашбам (18:22)


Перед Богом - перед ангелом, чтобы обратиться к нему с просьбой.

רשב"ם יח פסוק כב


עומד לפני ה'. לפני המלאך לבקש פניו.

5.РАШИ


^ И явился ему - чтобы навестить больного. Раби Хама бар Ханина говорит: "Был третий день после обрезания, и Всевышний пришел справиться о его здоровье".

В дубраве Мамрэ – это он (Мамре) дал ему (Аврааму) совет в связи с обрезанием, поэтому Он открылся (Аврааму) в его (Мамрэ) уделе

^ О Время дневного зноя - Всевышний извлек солнце из его вместилища, чтобы не обременять (Авраама приемом) гостей, но видя, как он огорчен тем, что гости не приходили, привел к нему ангелов в образе людей.

Вот три мужа - один (был послан) известить Сару (о рождении сына), второй - ниспровергнуть Сдом, третий - исцелить Авраама, так как один ангел не исполняет двух поручений. Знай, (что это так), ибо везде в этом разделе о них говорится во множественном числе: "и они ели", "и сказали ему", но при извещении сказано (в единственном числе): "И сказал: Вернусь к тебе" и в связи с ниспровержением Сдома сказано: "ибо я не могу сделать, ничего". А Рефаэль, исцеливший Авраама, пошел оттуда спасти Лота (т. к. спасение и исцеление суть одна миссия).

И увидел - Почему дважды (сказано) "и увидел" (и увидев)? Первый раз в буквальном смысле. А во втором (случае) означает понимание: увидев, что они стоят на месте, понял, что они не желают потревожить его. Хотя они знали, что он выйдет им навстречу, все же остались стоять на месте из уважения к нему, (тем самым) показывая, что не желают его беспокоить. (Тогда) он опередил их и побежал им навстречу.

^ И сказал: Господа мои (или: Господин мой), если . . . - Он обратился к старшему из них. Всех их назвал господами, а старшему (из них) сказал: "не пройди (мимо)", ведь если он не пройдет мимо, его спутники (также) остановятся вместе с ним. В этом случае это (слово) является несвятым (то есть означает "господа"). Другое объяснение: это (слово) свято (т. е. означает "Господин, Господь"). (Авраам) просил Всевышнего, подождать его, пока он пригласит путников к себе в дом. И хотя (это) стоит после "и побежал им навстречу", сказано было раньше, такой ход изложения является обычным (т. е. нередко встречается в Писании)...

רש"י


(א) וירא אליו - לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו: באלוני ממרא - הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו:

פתח האהל - לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו: כחום היום - הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים, ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים:

(ב) והנה שלשה אנשים - אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות. תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים (פסוק ח) ויאכלו, (פסוק ט) ויאמרו אליו, ובבשורה נאמר (שם י) ויאמר שוב אשוב אליך, ובהפיכת סדום הוא אומר (יט כב) כי לא אוכל לעשות דבר, (שם כא), לבלתי הפכי. ורפאל שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט, הוא שנאמר (שם יז) ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר המלט על נפשך, למדת שהאחד היה מציל:

וירא - מהו וירא וירא שני פעמים, הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה, נסתכל שהיו נצבים במקום אחד והבין שלא היו רוצים להטריחו ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם, עמדו במקומם לכבודו ולהראותו שלא רצו להטריחו, וקדם הוא ורץ לקראתם. בבבא מציעא (פו ב) כתיב נצבים עליו, וכתיב וירץ לקראתם, כד חזיוה דהוה שרי ואסר פירשו הימנו, מיד וירץ לקראתם:

(ג) ויאמר אדני אם נא וגו' - לגדול שבהם אמר, וקראם כולם אדונים ולגדול אמר אל נא תעבור, וכיון שלא יעבור הוא, יעמדו חבריו עמו, ובלשון זה הוא חול. דבר אחר קודש הוא, והיה אומר להקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. ואף על פי שכתוב אחר וירץ לקראתם, האמירה קודם לכן היתה, ודרך המקראות לדבר כן, וגו'.
^

6.Рамбан: как принимал Авраам гостей, наяву или во сне?


Раши комментирует так: И явился ему - чтобы навестить больного... "Вот три человека" – это ангелы, которые пришли к нему в образе людей: один известить Сару (о будущем рождении сына), второй – исцелить Авраама, а третий – разрушить Сдом...

А в книге "Морэ невухим" сказано, что эта глава Торы включает в себя общее и частное. Сначала Тора говорит, что Б-г "открылся ему" в пророческом видении. И в чем же заключалось это видение? В том, что в этом видении Авраам «поднял глаза и вот три человека стоят перед ним». И то, что он произнес: "Господа мои, если Я нашел милость в Твоих глазах…", – это он сказал в пророческом видении одному из них, который был среди них старшим.

Но если в видении не открылось ему никого, кроме людей, которые ели мясо, почему в Торе сказано: "И явился ему Бог", – ведь Бог не открывался ему ни в видении, ни в мысли?! И так же не проявляются в реальности все пророчества?! Ведь, если следовать этим словам Рамбама, то Сара не замешивала лепешек, и Авраам не приготовил теленка, и Сара не смеялась! Но все это – видение!

И согласно этой концепции Рамбама, нужно таким же образом истолковать и историю с Лотом: т.е. ангелы не приходили к нему в дом, и он не пек для них мацу, и они не ели, – но все это было в видении. И даже если Лот поднялся на уровень пророческого видения, то как же могли жители Сдома – злые и грешные – стать пророками?! Ведь в противном случае кто им мог сказать, что посторонние люди пришли в дом Лота? И если все это – пророческое видение Лота, тогда и то, что "ангелы торопили Лота, говоря: Вставай, бери свою жену…" (там же 19:15), и все дальнейшие события – тоже видения, а в реальности Лот так и остался в Сдоме! И представь, что события происходили сами по себе, а все слова Творца были в видении, – но такой подход противоречит сказанному в Торе, и запрещено распространять подобную концепцию, а также верить в нее...

Но вот смысл этого отрывка. После сообщения (17:26), что "в тот самый день" Авраам совершил себе обрезание1, Тора рассказывает, как Всевышний открылся ему - еще больному после этой операции, сидящему у входа в свой шатер, ища хоть немного прохлады, чтобы спастись от изнуряющей его дневной жары. Тора упоминает об этом, чтобы подчеркнуть: в тот момент Авраам совершенно не готовился к пророческому откровению - не молился, не падал ниц, - но, тем не менее, к нему пришло это видение. Это откровение Шхины было оказанием почестей Аврааму, цель его была не в том, чтобы отдать какое-либо повеление или сообщить что-то, но это воздаяние за совершение заповеди.

И так же сказано о Яакове (Берешит 32:2): "А Яаков пошел своим путем, и встретили его ангелы Бога" - и тоже не для того, чтобы сказать ему что-либо, или сообщить ему что-то новое, - Яаков лишь удостоился лицезрения ангелов Всевышнего и таким образом узнал, что его дела угодны Богу. То же самое и с Аввраамом, лицезрение Шхины было для него честью и заверением… Аналогично сказали наши мудрецы о выходцах из Египта, переходящих море посуху, что все они говорили: "Это - мой Бог, и я прославлю Его" (Шмот 15:2) - это значит, что даже служанка видела в тот миг то, чего не видел пророк Йехезкель, то есть это было наградой им за то, что "уверовали в Господа и в Моше, служителя Его" (там же, 14:31). И не следует придавать значение тому, что это - начало новой главы, потому оно тесно связано с предыдущим, и потому-то Тора и говорит: "И открылся ему", а не: "И открылся Господь Аврааму". Просто в этой в главе рассказывается о чести, которую оказал Всевышний Аврааму после того, как тот сделал себе обрезание: как открылась ему Шхина и как Всевышний послал Своих ангелов, чтобы возвестить Саре о рождении Ицхака и спасти Лота, ради Авраама, его родственника. Именно это имели в виду наши мудрецы, сказав, что Всевышний явился к Аврааму "чтобы навестить больного", - не для того, чтобы сообщить ему что-либо, а для того, чтобы оказать ему честь.

רמב"ן פרק יח פסוק א'


וירא אליו - לשון רש, לבקר את החולה, אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בו. והנה שלשה אנשים, המלאכים שבאו אליו בדמות אנשים וכו' ובספר מורה הנבוכים (ב מב) נאמר כי הפרשה כלל ופרט. אמר הכתוב תחלה כי נראה אליו השם במראות הנבואה, ואיך היתה המראה הזאת, כי נשא עיניו במראה והנה ג' אנשים נצבים עליו. ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך, זה ספור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם הגדול שבהם. ואם במראה, לא נראו אליו רק אנשים אוכלים בשר, איך אמר "וירא אליו ה'", כי הנה לא נראה לו השם לא במראה ולא במחשבה, וככה לא נמצא בכל הנבואות, והנה לדבריו לא לשה שרה עוגות, ולא עשה אברהם בן בקר, וגם לא צחקה שרה, רק הכל מראה, ואם כן בא החלום הזה ברוב ענין כחלומות השקר, כי מה תועלת להראות לו כל זה וכו':

והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר כן בענין לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו, ולא אפה להם מצות ויאכלו, אבל הכל היה מראה. ואם יעלה את לוט למעלת מראה הנבואה איך יהיו אנשי סדום הרעים והחטאים נביאים, כי מי הגיד להם שבאו אנשים אל ביתו. ואם הכל מראות נבואתו של לוט, יהיה "ויאיצו המלאכים וגו' קום קח את אשתך", "ויאמר המלט על נפשך", "והנה נשאתי פניך" (שם כא), וכל הפרשה כלה מראה, וישאר לוט בסדום. אבל יחשוב שהיו המעשים נעשים מאליהם, והמאמרים בכל דבר ודבר מראה, ואלה דברים סותרים הכתוב, אסור לשומעם אף כי להאמין בהם וכו':

והנה פירוש הפרשה הזאת, אחרי שאמר כי בעצם היום הזה נמול אברהם, אמר שנראה אליו השם בהיותו חולה במילתו, יושב ומתקרר בפתח אהלו מפני חום היום אשר יחלישנו, והזכיר זה להודיע שלא היה מתכוין לנבואה לא נופל על פניו ולא מתפלל, ואף על פי כן באה אליו המראה הזאת וכו'.

וזה גילוי השכינה אליו למעלה וכבוד לו, כענין שבא במשכן ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל העם, כי מפני השתדלותם במצות המשכן זכו לראיית השכינה. ואין גלוי השכינה כאן וכאן לצוות להם מצוה או לדבור כלל, אלא גמול המצוה הנעשית כבר, ולהודיע כי רצה האלהים את מעשיהם, כענין שנאמר אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך. וכן ביעקב אמר ויפגעו בו מלאכי אלהים, ואין שם דבור ולא שחדשו בו דבר, רק שזכה לראיית מלאכי עליון, וידע כי מעשיו רצויים. וכן היה לאברהם בראיית השכינה זכות והבטחה. וכן אמרו (מכילתא) ביורדי הים, שאמרו "זה אלי ואנוהו" ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, זכות להם בעת הנס הגדול שהאמינו בה' ובמשה עבדו וכו'. ואל תחוש להפסק הפרשה, כי הענין מחובר, ולכן אמר "וירא אליו" ולא אמר "וירא ה' אל אברהם". אבל בפרשה רצה לסדר כבוד הנעשה לו בעת שעשה המילה, ואמר כי נגלית עליו השכינה ושלח אליו מלאכיו לבשר את אשתו וגם להציל לוט אחיו בעבורו, וכו'.
^

7.Трактат Шабат 127а


Сказал раби Йоханан: "Прием гостей не менее важен, чем приход ранним утром в бейт мидраш (дом учения). Сказал рав Йеуда от имени Рава: "Прием гостей важнее, чем встреча с Божественным Присутствием. Как сказано: Господин мой! Если я обрел благоволение в Твоих глазах, не пройди мимо раба Твоего" (Берешит 18:3).

מסכת שבת דף קכז/א


אמר רבי יוחנן: גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש, דקתני מפני האורחין ומפני בטול בית המדרש וכו'. אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה דכתיב ויאמראדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו'
^

8.Рав И.З.Соловейчик (18:1): где в тексте есть намек на утверждение Раши?


"И явился ему Бог в дубраве Мамрэ." Согласно пояснению Раши: "И явился ему" навестить больного. Однако необходимо уяснить, где об этом говорится в стихе. Возможно объяснить это так. Относительно любого пророческого видения, когда Бог является пророку, неуместно говорить о том, что Бог явился именно в то место, где находился пророк. Ибо нет никакой связи между пророчеством и местом (его видения). Однако здесь поясняется, что Бог явился ему "в дубраве Мамрэ", то есть Бог как будто "пришел" в дубраву Мамрэ и там явился ему. И поскольку (в этом стихе) видение связывается с местом, а именно, что в определенном месте Он явился ему, со всей очевидностью следует, что было здесь нечто больше чем только пророчество. Вот почему Раши пояснил: Бог явился к нему в дубраве Мамрэ, чтобы навестить больного.

הגרי"ז הלוי על בראשית פרק יח פסוק א


וירא אליו ה' באלוני ממרא. וברש"י וירא אליו לבקר את החולה. ויש לעיין היכן מבואר זה בפסוק, ונראה לומר בזה דבכל מראה נבואה שנראה ה' לנביא לא שייך לומר שה' בא למקום שהנביא נמצא בו, ואין למראה הנבואה שום התיחסות למקום, וכיון שמבואר כאן שה' נראה עליו באלוני ממרא, והיינו שה' בא כביכול לאלוני ממרא ונראה אליו ומתיחסת הראיה למקום שבמקום מסוים הוא נראה אליו בע"כ דהיה כאן יותר ממראה נבואה סתם, וזהו שכתב רש"י דמה שנראה אליו "באלוני ממרא" זה היה לבקר את החולה ודו"ק
^

9.Нетивот Олам I, Нетив Гмилут хасадим, раздел 4: почему прием гостей важнее, чем встреча с Божественным Присутствием?


Прием гостей – оказание почета человеку, который создан по образу Бога. Это деяние считается не менее важным, чем приход человека ранним утром в бейт мидраш (дом учения), которым он отдает почет Торе. Подобно этому сказано в Мишне: "Любим (Богом) человек, созданный по образу Бога." И сказано (там же): "Любимы (Богом) сыны Израиля, которым была дарована Торa" (Авот 3). Ибо эти два (понятия) равновелики. И уясни для себя, что тут говорится именно о приеме гостей, когда новый человек пришел в дом. И, когда новые люди пришли в дом хозяина и он принимает их с почетом, это есть почет Божественному Присутствию, так как "Любим (Богом) человек, созданный по образу Бога." Однако Рав сказал, что прием гостей важнее, чем встреча с Божественным Присутствием. (И все это по причине сказанного выше.) Так как при встрече с Божественным Присутствием (человек) не видит самого Присутствия, поскольку: "Не видел Меня человек и остался в живых" (Шемот 33:20). И это несравнимо с приемом гостей, когда он (хозяин) чествует человека и, видя лица пришедших к нему новых людей, он абсолютно соединяется с образом Бога. Изложенные понятия чрезвычайно глубоки, если поймешь различия между приемом гостей и встречей с Божественным Присутствием. Но нельзя продолжить разъяснение этого.

ספר נתיבות עולם א - נתיב גמילות חסדים - פרק ד


פי' הכנסת אורחים לכבוד האדם שנברא בצלם אלהים, ודבר זה נחשב דבר גדול וכו'. ובמשנה (אבות פ"ג) ג"כ קאמר חביב האדם שנברא בצלם אלהים ואמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה כי אלו שניהם שוים וכו'. ודע לך דווקא להכניס אורחים קאמר, שפנים חדשות באו לביתו, וכאשר פנים חדשות באו לביתו ומקבל פנים חדשות בכבוד זהו כבוד השכינה כי חביב האדם שנברא בצלם אלהים. ורב אמר גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, וכל זה מטעם אשר אמרנו כי הקבלת פני שכינה אין רואה השכינה בעצמו כי לא יראני האדם וחי, ואין דבר זה כמו הכנסת אורחים שהוא מכבד האדם כאשר באו אליו פנים חדשות ונראה אליו פנים חדשות והוא מתחבר לגמרי אל צלם אלהים, וכו'. ואלו דברים עמוקים מאוד, כאשר תבין ההפרש שיש בין הכנסת אורחים והקבלת פני שכינה כי אין לפרש יותר מזה.

10.РАШИ


^ Пусть же возьмут (букв. будет взято) - через посланца. И Всевышний воздал его сыновьям (также) через посланца, как сказано: "И поднял Моше руку свою и ударил скалу". Он думал, что они (как) арабы, которые поклоняются праху на своих ногах. А он строго следил за тем, чтобы не допустить в свой дом (предмета) идолопоклонства. Но Лот, который (за этим) не следил строго, говорил о ночлеге перед омовением (ног), как сказано: "переночуйте и омойте ваши ноги".

Сказал раби Хама: "Написало не לבבכם (где две буквы "бет" указывают на присутствие в сердце двух побуждений, доброго и дурного), а לבכם (где одна буква "бет") указывает (на то), что дурное побуждение не властно над ангелами"

רש"י בראשית פי"ח


(ד) יקח נא - על ידי שליח, והקב"ה שלם לבניו על ידי שליח שנאמר (במדבר כ יא) וירם משה את ידו ויך את הסלע ורחצו רגליכם - כסבור שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו. אבל לוט שלא הקפיד, הקדים לינה לרחיצה, שנאמר (יט ב) ולינו ורחצו רגליכם

(ה) וסעדו לבכם - אמר רבי חמא לבבכם אין כתיב כאן אלא לבכם, מגיד שאין יצר הרע שולט במלאכים:
^

11.Гур Арье (18:5).


"Дурное побуждение не властно (над ангелами)" (Раши). Если спросишь, почему Авраам сказал: "ваше сердце" (сказал לבכם вместоלבבכם ), ведь он не знал, что это были ангелы? По-видимому, объяснение состоит в том, что Авраам намеревался с почтением обратиться к гостям. Поэтому сказал: "ваше сердце", несмотря на то, что у человека два сердца, (Бава Батра 12б). (Иными словами), он обратился к ним с почетом, сказав, что доброе побуждение является у них основным, подобно ангелам, у которых нет иного побуждения, кроме благого. Однако, возможно, он пророчествовал, не ведая того, о чем пророчествовал.

גור אריה


שאין יצר הרע כו'. ואם תאמר והלא אברהם לא ידע שהיו מלאכים, ולמה אמר "לבכם", ונראה לי שכך פירושו - שאברהם היה מכוין לדבר לשון כבוד לאורחים - ואמר "לבכם", אף על גב דשני לבבות לאדם (ב"ב יב ע"ב) - קראן לשון כבוד שיצר טוב הוא העיקר בכם, דומה למלאכים שאין בהם רק יצר טוב לגמרי. ואפשר שהוא על דרך ניבא ולא ידע מה


^

12.Рабэйну Бахья (18:5): понял ли Авраам, что перед ним ангелы?


"Подкрепите ваше сердце". Отсюда можно заключить, что он распознал в них ангельскую суть и это несмотря на то, что они явились ему в образе людей. Поэтому он сказал: "ваше сердце" (לבכם), а не "ваши сердца" (לבבכם). Как сказано о человеке из плоти и крови: "и хлеб, укрепляющий сердце (לבב) человека." (Теилим 104:15). Поскольку у человека из плоти и крови два сердца - доброе побуждение и злое побуждение, тогда как у ангелов только одно сердце, (обращенное) к Всевышнему.

רבינו בחיי


וסעדו לבכם - מכאן יש ללמוד סמך וסעד שהכיר בהם מלאכות אע"פ שבאו אליו בדמות אנשים, וע"כ אמר לבכם ולא אמר לבבכם, כענין שכתוב בבשר ודם (תהלים קד) ולחם לבב אנוש יסעד, לפי שבשר ודם יש לו ב' לבבות יצר טוב ויצר הרע, אבל המלאכים אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים.
^

13.Мешэх Хахма (18:6): зачем так много муки?


"Поторопись, замеси три меры (сеи) тончайшей муки" - имеется в виду, что из трех мер была просеяна отборная мука (в отношении) один исарон от каждой сеи. Подобно тому, как сказано (в трактате Менахот 76б), про хлеб предложения, который приготовляли из пшеничной муки старого урожая. Исарон – это мера пищи, подходящая для человека. "И тот, кто ест такую меру, здоров и благословенен" (Эрувин 83б). От исарона надлежит отделить халу. И запрещается сделать "нечистым" (даже) непосвященное (тесто), предназначенное для (отделения) халы. По этой причине Сара, у которой внезапно начались месячные, перестала месить (тесто).

משך חכמה


מהרי שלש סאים קמח סולת - פירוש שמשלש סאים יהא סולת וזה עשרון מסאה כדאמר בלחם הפנים כיון דמחטים ומישן כו' ועשרון הוא מאכל אדם והאוכל כמ"ז ה"ז בריא ומבורך (עירובין פ"ג) וחייב בחלה ואסור לטמא חולין הטבולין לחלה (עו"ג נ"ו) לכן שרה שפירסה נדה לא לשה זה. ודו"ק
^

14.Рамбан (18:7): расторопность Авраама


Смысл (сказанного): "И к скоту побежал Авраам" – поведать о его большом стремлении к великодушию. Ведь Авраам – знатный человек, в доме которого было триста восемнадцать человек, обнажающих меч. К тому же он был очень стар и слаб после обрезания. (Но, несмотря на это), он сам пошел к шатру Сары поторопить ее в приготовлении хлеба. А затем побежал к месту скота выбрать "теленка нежного и хорошего", дабы приготовить его для своих гостей. И все это проделал без помощи даже одного из слуг, стоявших перед ним.

רמב"ן על פסוק ז'


וטעם ואל הבקר רץ אברהם להגיד רוב חשקו בנדיבות כי האדם הגדול אשר היו בביתו שמונה עשר ושלש מאות איש שולף חרב והוא זקן מאד וחלוש במילתו הלך הוא בעצמו אל אהל שרה לזרז אותה בעשיית הלחם, ואחרי כן רץ אל מקום הבקר לבקר משם בן בקר רך וטוב לעשות לאורחיו, ולא עשה כל זה על יד אחד ממשרתיו העומדים לפניו
^

15.Месилат Яшарим, гл 7


Мы видим, что все свои дела праведники делали расторопно. Об Аврааме написано: «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поторопись, три меры лучшей муки замеси… И к скоту побежал Авраам, и взял теленка… и дал юноше, и поторопил приготовить его». О Ривке сказано: «И поспешила, и опорожнила кувшин свой в поило [для скота], и побежала опять к колодцу зачерпнуть…» Это учит нас, что все дела свои праведники делают быстро и не задерживаются ни в начале исполнения заповеди, ни при завершении». И знай, что человек, душа которого воспламенена служением Создателю, несомненно, не будет лениться в исполнении заповедей, его движения будут подобны стремительным движениям пламени, – ведь он не даст себе покоя и отдыха, пока полностью не завершит свое дело. И еще следует понять, что так же, как расторопность – это порождение внутреннего огня, точно так же сама расторопность его и порождает. Когда человек, осознавая, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешние [телесные] движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняются его движения внутренние [душевные], и, соответственно, усилятся у него желание и стремление [исполнить заповедь]. Однако если движения его тела будут тяжелыми, то также и движения души замрут и угаснут...

מסילת ישרים - פרק ז


וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אברהם כתוב בו וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי וגו', ויתן אל הנער וימהר. רבקה, (שם כד) ותמהר ותער כדה וגו'. וכן אמרו במדרש ותמהר האשה וגו' (שופטים יג), מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, אשר לא יתנו הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה, כי לא ינוח ולא ישקוט עד אם כלה הדבר להשלימו. ואמנם, התבונן עוד, שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימי, כן מן הזריזות יולד ההתלהטות. והיינו, כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצוה כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, כן הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית כמו כן, והחשק והחפץ יתגבר בו וילך. אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה. וזה דבר שהנסיון יעידהו:

16.РАШИ


^ Теленка, нежного и хорошего - было три теленка, чтобы подать им три языка с горчицей. Юноше - это Ишмаэль. Чтобы приучать его к (исполнению) заповедей. [Берешит раба 48]

И взял сливок - а хлеба не принес, потому что Сара оказалась в состоянии "нида", ибо в тот день у нее вновь появилось месячные, и поэтому тесто стало нечистым.

Они ели - казалось, что они ели. Отсюда (следует), что человек не должен нарушать местных обычаев.

רש"י


בן בקר רך וטוב - שלשה פרים היו כדי להאכילן שלש לשונות בחרדל: אל הנער - זה ישמעאל לחנכו במצות:

(ח) ויקח חמאה וגו' - ולחם לא הביא לפי שפירסה שרה נדה, שחזר לה אורח כנשים אותו היום, ונטמאת העיסה: ובן הבקר אשר עשה - אשר תקן, קמא קמא שתקן, אמטי ואייתי קמייהו: ויאכלו - נראו כמו שאכלו, מכאן שלא ישנה אדם מן המנהג:
^

17.Гур Арье (18:7): как Раши вывел из текста, что зарезали 3-х телят?


"Три коровы" (Раши): (Источник комментария Раши) в трактате Бава Меция, 86б. А если это не так (как толкует там Гемара), почему же сказано "теленка нежного и хорошего"!? Очевидно, что слово "хорошего" имеет самостоятельный смысл и имеет ввиду, что он (Авраам) приготовил еще одного теленка. И поскольку слово "хорошего" (предназначено) для толкования, то и слово "нежного" (предназначено) для толкования. А, если возразишь, почему же тогда не сказано короче - "трех телят"? Это (возражение) незатруднительно (для ответа). Потому что (по-твоему) надо было бы еще сказать, что он приготовил их с целью подать им три (телячьих) языка в горчице. Иначе было бы неясно, для чего понадобились три коровы. Поэтому в стихе об этом говорится только намеком.

ספר גור אריה על פרק יח פסוק ז


שלשה פרים כו'. בב"מ בפרק הפועלים (פו ע"ב). דאם לא כן 'בן בקר רך טוב' מיבעי ליה, אלא "וטוב" הוא ענין בפני עצמו, ורוצה לומר שעוד בן בקר אחר עשה, ומדאמרינן "וטוב" לדרשא, "רך" נמי לדרשא אתיא (שם). ואם תאמר למה לא כתיב 'בני בקר שלשה' שהוא יותר קצרה, ואין זה קשיא, דאם כן היה צריך למכתב נמי שעשאם כדי ליתן להם שלשה לשונות בחרדל, שלא היה מובן למה צריך ג' פרים, לכך לא כתב בקרא כלל רק ברמז
^

18.Рашбам (18:8): а где же обещанный хлеб?


"И взял масла и молока". Следуя элементарному пониманию текста, было бы излишним пояснить, что он подал к столу хлеб. Только о дополнительном (к хлебу), о чем он не сказал им, была необходимость упомянуть, что он это принес. Подача хлеба к столу является нормой, но масло и мясо, которые не подаются любому гостю, требуют пояснения.

רשב"ם על פרק יח פסוק ח


ויקח חמאה וחלב - לפי פשוטו של מקרא לא הוצרך לפרש שהביא את פת לחם על השלחן אלא התוספת שלא אמר להם הוצרך לומר שהביא. הבאת פת על השלחן אינו חידוש אבל החמאה והבשר שאינו מזומן לכל האורחים הוצרך לפרש.
^

19.Рабэйну Бахья (18:8) не согласен с Рашбамом


"И взял масла и молока, и теленка". Однако хлеба он не подал. Наши Учителя толковали это так. У праматери Сары внезапно начались месячные, а праотец Авраам принимал (даже) непосвященную пищу в "чистоте". Поэтому он не подал хлеб. Здесь можно задаться вопросом. Ведь если Авраам сам ел в "чистоте", это не было обязанностью для других людей? Возможно, считали Мудрецы, Авраам не хотел угощать гостей тем, что сам обычно не ел. Однако вернее объяснить, что все это произошло по причине запрета квасного. Поскольку Авраам ел в "чистоте", перестала (Сара) месить тесто, и Авраам опасался нарушить запрет квасного. Ведь все это происходило в Песах. По этой причине здесь говорится о лепешках: "замеси и сделай лепешки", а в истории о Лоте говорится "опресноки", чтобы дополнить одно к другому: "лепешки пресные". Ведь Тора преисполнена намеками. И то, что опущено в одном месте, раскрывается в другом. Подобное этому ты найдешь во многих местах Торы.

רבינו בחיי על פרק יח פסוק ח


ויקח חמאה וחלב ובן הבקר - ואילו הלחם לא הביא ודרשו רז"ל בזה: שרה אמנו פרסה נדה, ואברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה, ולפיכך לא הביא הלחם. ויש לשאול בזה, כי אם היה אברהם אוכל חולין בטהרה לא היה זה חובה על שאר בני אדם. ואולי כוונת החכמים שלא רצה להאכילם ממה שלא הורגל הוא לאכול ממנו. והנכון לפרש כי היה זה מפני אסור חמץ, ולפי שהיה אברהם אוכל חולין בטהרה סלקה את ידיה מן העיסה, ואברהם חשש לאסור חמץ, שהרי זמן הפסח היה, וזהו שהזכיר כאן 'עגות': לושי ועשי עגות, ובענין לוט הזכיר 'מצות' כדי להשלים בין שניהם: עגות מצות. והנה כל התורה כולה רמזים, ומה שחסר כאן גלה כאן, וכן תמצא כיוצא באלו ענינים הרבה במקומות רבים מן התורה.
^

20.Мешэх Хахма (18:8): разве можно подавать на стол мясное и молочное вместе?


"И взял масла и молока, и теленка, которого приготовил". В Псикта Рабати, раздел 25 сказано: "(Сказал Господь): “ Моше, ответь им (ангелам)”. “Разве вы не ели мясное с молочным у нашего праотца Авраама?!". Суть дела состоит в том, что Авраам исполнял все предписания Торы и, по-видимому, теленок являлся "бен пекуа" (полностью развитым, жизнеспособным плодом, найденным в чреве зарезанного животного), который разрешается в пищу после убоя (шхиты). Кроме того, к нему не относился запрет (на употребление в пищу) молочного с мясным, потому что молоко зарезанного животного разрешается (для употребления с мясным). Поэтому очевидно, что Авраам не относился к категории "бен Ноах". Ведь, если это не так, (теленок) все же был запрещен для употребления с молочным и к тому же "шхита" не сняла бы с него запрет "эвер мин ахай" (запрет употреблять в пищу части тел живых животных). И, поскольку он уже был освящен святостью Торы, поэтому (Господь сказал ангелам): "Почему вы кричите: "Что делает среди нас рожденный женщиной?" Разве не свое он берет?" (Шабат 88б).

משך חכמה על פרק יח פסוק ח


ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה - איתא בפסיקתא רבתי משה חזור להם תשובה כו' הלא אכלתן בשר בחלב אצל אברהם אבינו כו'. והענין דאברהם קיים כל התורה כולה וכפי הנראה דהבן הבקר היה בן פקועה ושחיטה התירתו ואין בה משום בב"ח דחלב שחוטה מותר ועיין שעה"מ, (ה' איסורי מזבח ג-יא) ולכן ע"כ דיצא מכלל בני נח דאי לאו הכי אסור עדיין משום בשר בחלב ועוד דאין שחיטה מתירתו והוה אבר מן החי וכיון דכבר נתקדש בקדושת התורה מדוע תצעקו מה לילוד אשה בינינו (שבת פח סע"ב) הלא שלו הוא נוטל.
оставить комментарий
страница1/8
Дата17.10.2011
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх