Устав на Българска асоциация на консултантите по европейски програми Наименование, седалище, срок. Чл. (1) icon

Устав на Българска асоциация на консултантите по европейски програми Наименование, седалище, срок. Чл. (1)Смотрите также:
Заявление за членство в българска асоциация за електронна търговия бает...
Център за европейски програми Copyright © 2007...
Българска асоциация по приложна психология Секция „Училищна психология” Проект на стандарти за...
Българска
Устав
Наименование магистерской программы: Наноэлектроника Тема магистерской диссертации: Срок сдачи...
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения...
Тематический план нир бгу на 2011 г. № Наименование работы Исполнитель фио, ученая степень...
Наименование магистерской программы: Микро- и наноэлектроника Тема магистерской диссертации:...
Статья содержит характеристику основных направлений образовательной реформы высшего образования...
Статья содержит характеристику основных направлений образовательной реформы высшего образования...
Доклад маоу “мук №72”...скачать

София 1000, ул. „Хан Аспарух” 36, ет. 1, ап. 1

Мобилен: +359886989836 E-mail: chernova@bakep.org Web: http://www.bakep.orgУСТАВ

на

Българска асоциация на консултантите по европейски програми

Наименование, седалище, срок.

Чл. 1. (1) Настоящият устав урежда статуса на учреденото съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от членовете - учредители сдружение с нестопанска цел на консултантите по европейски програми.

(2) Наименованието на сдружението е "Българска асоциация на консултантите по европейски програми" (на английски език "Bulgarian Association of EU Programmes Consultants").

(3) Българската асоциация на консултантите по европейски програми, наричана по-нататък "Асоциацията" е доброволен съюз на лица - физически и юридически.

(4) Българската асоциация на консултантите по европейски програми е юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл. 2. Асоциацията е със седалище в гр. София и адрес: пл. Славейков № 6, ет. 2, ап. 8

Чл. 3. Асоциацията се създава без определен срок.


Цели.

Чл. 4. Асоциацията има следните цели:

 1. Да допринесе със своите ресурси за развитието на европейските програми с оглед на по-ефективното им функциониране.

 2. Да създаде и утвърди професионален стандарт в сектора на консултантските услуги, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, както и Етичен кодекс.

 3. Да постигне представителност на сектора на консултантските услуги, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции.

 4. Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора.

 5. Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаеща сектора, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията.

 6. Да подпомогне и изиска създаването от страна на държавата на ефективни практики и механизми за борба с корупцията, конфликта на интереси и други подобни практики, които пречат на законосъобразното усвояване на европейските програми.

 7. Да обобщава мненията и препоръките на гражданите и организациите, получатели на средства по европейски и други донорски програми и да ги предоставя на компетентните органи с препоръки за промени на неподходящи практики.

 8. Да защитава интересите на професионалните консултантски организации, правата на консултантите и правата на получателите на безвъзмездни средства.

 9. Да осъществява обмен на професионален опит между членовете.

 10. Да предоставя референции на своите членове пред клиенти и институции.

 11. Да въвежда в страната европейския и световния опит в консултантската практика и управлението на проекти.

 12. Да съдейства за непрекъснато повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора.

 13. Да подпомага мероприятия на държавни органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с целите на Асоциацията.

 14. Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.


Предмет на дейност. Средства за постигане на целите.

Чл. 5. (1) Асоциацията постига своите цели посредством:

 1. Организира проучването на проблемите, свързани с развитието на консултантската дейност в Европа и страната.

 2. Организира обучение на кадри.

 3. Организира консултативни, експертни и координационни съвети по различни проблеми, както и бюра за юридически, икономически, информационни и други услуги подпомагащи дейността на членовете.

 4. Подпомага и насърчава организирането на научни конференции и срещи, посветени на целите на Асоциацията в страната и чужбина.

 5. Взаимодейства с компетентни държавни органи.

 6. Дава становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията.

 7. Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Асоциацията, както и със значението на проблемите, свързани усвояването на европейските средства, предоставени на страната.

 8. Осъществява сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.

 9. Участва и помага в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

 10. Организира национални, регионални и международни симпозиуми, лектории, конференции по въпроси, свързани с усвояването на средства по донорски програми.

 11. Организира и участва в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.

(2) Основните дейности на асоциацията са: създаване на единен стандарт на консултантските компании при оказване на услуги. Създаване на етичен и професионален кодекс на консултантските организации. Съдействие на общини и организации при подготовка и управление на проекти, свързани със социално значими и екологични дейности.

(3) За постигане на своите цели Асоциацията може да извършва всякакви други дейности, разрешени от закона.

(4) За постигане на своите цели Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: предоставяне на консултации в сферата си на компетентност; организиране на обучения и семинари; организиране на информационни кампании, изложби, презентации, изготвяне на маркетингови и рекламни стратегии и анализи, организиране на публични прояви, изготвяне и внедряване на софтуерни системи, правна помощ.

(5) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват за постигане на целите на Асоциацията, без възможност за разпределяне на печалба.

(6) Изпълнението, отчитането и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Асоциацията.


Имущество.

Чл. 6. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от:

 • Членските, встъпителните и допълнителни имуществени вноски на нейните членове;

 • Дарения, спонсорство, завещания;

 • Финансиране от Европейските фондове за финансиране и други донорски програми;

 • Приходи от стопанисване имуществото на Асоциацията;

 • Приходи от допълнителната стопанската дейност, свързана с предмета на дейност на Асоциацията;

 • Други източници, разрешени от закона, в това число бюджетно финансиране.

(2) Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в български лева.

Чл. 7. (1) Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие. Средствата, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона или устава и целите на Асоциацията не се приемат.

(2) Лицата, предоставили средства на Асоциацията, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване. Преценката дали такива да бъдат предоставени е на Управителния съвет (УС) на Асоциацията.

Чл. 8 (1) Всеки новоприет член на Асоциацията е длъжен да внесе по сметка на Асоциацията не по-късно от 7 (седем) дни след решението за приемане встъпителна вноска в размер, определен във вътрешните правила на Асоциацията. В случай че, членството в Асоциацията възникне след 30 юни на съответната година, то се заплаща само 50 % от встъпителната вноска за членство.

(2) Всеки член на Асоциацията е длъжен да заплаща годишен членски внос, чийто размер се определя от Общото събрание за всяка финансова година въз основа на одобрения от Общото събрание бюджет на Асоциацията. Годишната вноска за членство се извършва еднократно или на две части:

-50 % - в срок до 30 април;

-50 % - в срок до 30 септември.

(3) Общото събрание може да взема решения за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на Асоциацията, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия.

(4) Членове на Асоциацията, които са в забава за плащане на годишния членски внос, не могат да упражняват своите членствени права до неговото плащане.

Чл. 9. (1) Асоциацията разходва придобитото имущество в съответствие с законите, Устава и решенията на върховния и управителния орган.

(2) Асоциацията не разпределя печалба между своите членове.


Членство.

Чл. 10. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.

(2) Членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица и физически лица, които приемат устава, внесли са дължимата встъпителна вноска и работят за постигане целите на Асоциацията.

(3) В членствените правоотношения с Асоциацията всеки член- юридическо лице се представлява от представляващото го по закон или изрично упълномощено за целта лице.

(4) Членственото правоотношение възниква и се прекратява по решение на Управителния съвет с изключение на правата на Учредителите, които възникват при възникване на Асоциацията. Кандидатът подава писмена молба за членство до Управителния съвет (УС), към която прилага:

 1. заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридическо лице/документ за самоличност за физическо лице;

 2. решение на компетентния орган на юридическото лице - кандидат;

 3. декларация за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на Асоциацията.

(5) УС разглежда молбата по ал. 4 на първата си сесия след нейното подаване.

(6) Прекратяването на членството и отказът за приемане може да се обжалва пред ОС в срок от 1 месец от постановяването им. ОС следва да разгледа въпроса на първата си редовна сесия след подаване на жалбата.

Чл. 11 (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до УС на Асоциацията, който е длъжен да го разгледа не по-късно от 1 (един) месец след неговото постъпване;

 2. със смъртта и поставянето под запрещение на физическото лице или с прекратяването на юридическото лице;

 3. с обявяване на юридическото лице – член в несъстоятелност;

 4. с изключване при съществени нарушения на Устава и/или неизпълнение на решенията на Общото събрание, както и при извършване на действия, уронващи престижа на Асоциацията или несъвместими с нейната дейност;

 5. с отпадане поради неизпълнение на имуществени задължения, определени в Устава.

(2) Прекратяването по ал.1, т. 4 може да стане по предложение на всеки неин член до УС или по инициатива на самия УС. УС е длъжен да покани съответния член на Асоциацията да даде писмени обяснения, които прилага към предложението за изключване.

(3) Наличието на основание за отпадане по ал. 1, т. 6 се констатира с решение на УС, който уведомява писмено съответния член за това в едноседмичен срок от датата на решението си.

(4) Съответният член се счита за изгубил членските си права съгласно ал. 2 и ал. 3 по-горе от датата на решението на УС, в случай че в двуседмичен срок от получаване на уведомлението за решението на УС отпадналият член не е възразил писмено срещу основанията за прекратяване. В случай на направено възражение УС свиква Общото събрание в двумесечен срок от датата на получаването на възражението с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно отпадането на член на Асоциацията. Решението на Общото събрание относно прекратяването на членството е окончателно.

Чл. 12. (1) Всеки член на Асоциацията има право:

 1. да участва в работата на Общото събрание;

 2. да избира и да бъде избиран в органите на Асоциацията;

 3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;

 4. да се ползва от дейността на Асоциацията и да търси защита на професионалните си интереси чрез нея;

 5. да бъде своевременно информиран за всички актове и решения на Асоциацията и нейните органи;

 6. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Асоциацията;

 7. да напуска доброволно Асоциацията при условията в Устава;

 8. да внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на Асоциацията.

(2) Всеки член е длъжен:

 1. да спазва Устава и решенията на органите на Асоциацията;

 2. да изпълнява в срок имуществените си задължения към Асоциацията;

 3. да не използва по какъвто и да е начин участието си в Асоциацията за цели, които противоречат на Устава и да не уронва с действията си доброто име и престижа на Асоциацията;

 4. да уведоми незабавно УС на Асоциацията за настъпили промени в идентификационните му данни и представителството му, за започнало производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице.

Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на дружеството - член.

Чл. 14. (1) Учредява се званието: почетен член на Асоциацията за лица с изключителен принос към нея, както и в областта на целите й.

(2) Общото събрание е компетентният орган да удостои дадена личност с това звание.

(3) Почетният член няма право да участва в управлението на Асоциацията и от него не се събира дължима годишна парична вноска, той има само почетни функции.


^ Органи на асоциацията.

Чл. 15. (1) Върховен орган на асоциация е Общото събрание. То се състои от всички негови членове, представлявани от свой законен или упълномощен представител.

(2) Управителен орган на асоциация е Управителният съвет, който се избира за срок от две години.

(3) Когато броят на членовете на Асоциацията стане повече от 30, по решение на ОС може да се учреди и контролен съвет.

(4) Всеки член може да бъде избиран за член на управителните органи чрез посочен представител най-много за два последователни мандата за една и съща длъжност.


Права на Общото събрание.

Чл. 16. (1) Общото събрание:

 1. Изменен я и допълва устава.

 2. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Асоциацията.

 3. Взема решение за сливане с други организации и членство в други организации.

 4. Взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Асоциацията, при условията на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

 5. Взема решение за създаване на търговски дружества и участие в учредени вече такива, както и в браншови организации и съюзи.

 6. Определя размера на имуществените вноски - встъпителни, членски или допълнителни.

 7. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и председателя.

 8. Приема насоки и програма за дейността на Асоциацията.

 9. Приема бюджета на Асоциацията.

 10. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет,годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията;

 11. Отменя решения на други органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове или са нецелесъобразни.

 12. Взема всички други решения, които не са от изричната компетентност на други органи на Асоциацията.

(2) Никое от правомощията по предходната алинея не могат да бъдат възложени на друг орган на Асоциацията.

(3) Актовете на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.

(4) Решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 1, 2, 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Решенията по всички други въпроси се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите.

(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата за общо събрание дневен ред, не могат да се вземат решения.

(6) Решенията на органи на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията или неин орган, отправено чрез УС, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на вземане на решението.

(7) В случаите по предходната алинея УС е длъжен в едномесечен срок да свика Общото събрание с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно оспорено решение на орган на Асоциацията.


^ Свикване на Общо събрание. Кворум. Гласуване.

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете. Ако в последния случай Управителният съвет не свика събранието, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията.

(2) Управителният съвет свиква Общо събрание поне веднъж годишно за приемане на бюджет и отчет.

(3) Общото събрание се свиква с покана, която се връчва на всеки от членовете и съдържа дневния ред, дата, час и мястото на провеждане, по чия инициатива се свиква. Общото събрание се провежда задължително в населеното място, където е седалището на Асоциацията.

(4) В случай че, поканата по предходната алинея не може да бъде връчена на някой от членовете, същата се обнародва в "Държавен вестник" не по- късно от един месец, считано от датата на провеждане на ОС.

(5) Заседанията на ОС се ръководят от председателя на УС, а в негово отсъствие от член или представител на член, избран от ОС.

(6) За заседанията се съставят протоколи.

Чл. 18. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички негови членове.

(2) Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(3) На заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъствалите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя.

Чл. 19. В общото събрание всеки от членовете има право на един глас. Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 20. (1) Членовете нямат право да гласуват при решаване на въпроси, отнасящи се лично до тях, до съпруг или роднина до трета степен по права и съребрена линия, включително по сватовство, както и до юридически лица, в които този член е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(2) Представителят на предложения за изключване член, не участва при гласуване на решението за изключване от Общото събрание.

Управителен съвет.

Чл. 21. (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от две години и се състои от не по-малко от 5 души.

(2) Юридическите лица, които са членове на Асоциацията могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са нейни членове.

Чл. 22. (1) Управителният съвет:

 1. Представлява Асоциацията и определя обема на представителната власт на своите членове;

 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Асоциацията;

 4. Изпълнява задълженията, вменени му от Закона, Устава, решенията на Общото събрание и други вътрешни правила;

 5. Приема и променя всички вътрешни актове на асоциацията, с изключение на Устава;

 6. Предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на Асоциацията;

 7. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на Устава;

 8. Приема и изключва членове;

 9. Взема решение за създаване и закриване на комисии в случай на необходимост.

 10. Веднъж годишно изготвя и представя на ОС доклад за дейността на Асоциацията съобразно изискванията на закона.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(4) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(5) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на всеки три месеца.

(6) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл. 23. (1 ) По решение на Общото събрание част от функциите на Управителния съвет могат да бъдат възложени на Председателя на Управителния съвет.

(2) Председателят и членовете на УС изпълняват функциите си безвъзмездно.

(3) За оперативно ръководене на дейността на Асоциацията, УС може да вземе решение да назначи изпълнителен директор, чиито права и задължения са описани в договора му с Асоциацията.

Чл. 24. Председателят на УС:

 1. Представлява Асоциацията пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина;

 2. Свиква заседание на УС по своя инициатива, или по искане на 1/3 от членовете на УС. Свикването се извършва с покана до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието. Поканите се изпращат не по-късно от пет дни преди датата на заседанието.

 3. Ръководи заседанията на УС;

 4. Подписва и отговаря за верността на протокола от заседанията на УС;

 5. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Асоциацията;

 6. Извършва и други дейности, възложени му от УС.


Контролен съвет.

Чл. 25. (1) Контролният съвет се състои най- малко от 5 члена и се избира от Общото събрание за срок от 2 години, при условията на Устава.

(2) Контролният съвет:

 1. Контролира изпълнението на решенията на ОС и УС;

 2. Прави предложение пред ОС за прекратяване членството на членовете на асоциацията;

 3. При необходимост възлага извършването на допълнителни финансови ревизии на упълномощени за тази цел органи;

 4. Дава становище по годишния отчет за дейността на УС;

 5. Ежегодно се отчита за дейността си пред ОС с писмен доклад.

(3) Председателят на КС се избира и освобождава с явно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му.

(4) Разпоредбите относно организацията на дейността на УС се прилагат съответно и за КС.

Чл. 26. В случай на оперативна необходимост и по решение на УС може да бъде назначен и Изпълнителен директор.


Прекратяване на асоциацията.

Чл. 27. (1) Асоциацията се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;

 2. по решение на съда предвидените от закона случаи.


Ликвидация.

Чл. 28. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

Ликвидацията се извършва от УС или назначените от него ликвидатори.

(2) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;

 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

 4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;

 5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно и разпоредбите на Търговския закон.

(4) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел, определено от Управителния съвет.


Заключителни разпоредби.

Чл. 29. (1) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

(2) Този устав може да бъде изменян и допълван само с решение на Общото събрание.


Настоящият устав бе приет на Учредителното събрание на Българската асоциация на консултантите по европейски програм, състояло се на 30. октомври 2009 година в София.

Скачать 198,92 Kb.
оставить комментарий
Дата17.10.2011
Размер198,92 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх