Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
вернуться в начало
скачать

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен

Таблица 7g


Несъответствие

Анализ на причините

^ Състояние на незабавните / коригиращите / превантивните действия

Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 128 (между резервоари 201 и 203 на база Камено)

За идентифициране на източника на замърсяване е извършен анализ на проба замърсител във фаза свободен продукт. Оценено е, че вероятен замърсител е нефтопродукт с обхват брой въглеродни атоми от С5 да С15, приоритетно ксилени, толуен, етилбензен, н-хептан, н-хексан, н-октан.

От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводо-роди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване.

През годината няма констатирани разливи / течове от резервоарите и от тръбопроводите в база Камено.

Превантивни действия:

Планирано е поетапно извеждане от експлоатация и провеждане на ремонт резервоарите в база Камено.

Ежесменно, от оперативния персонал се следи за външни дефекти – появяване на течове в шевовете на корпуса или изпод дъното на резервоара, ненормален шум в резервоара, преливане.

Провеждат се периодични проверки (ежесменни) от страна на оперативния персонал за установяване на течове по тръбопреносната система.

Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 130 (на около 40 m от ж.п. наливна естакада, югозападно от инсталация ”Изомериза-ция”)

Пунктът за мониторинг е в района на Резервоарен парк 25/3. Резервоарите са изведени от експлоатация. Резервоар Р-89 е обособен като сборен резервоар за отпадни течни нефтопродукти, които се формират от производствената дейност.

От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводороди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване.

Дейностите по почистване и последващо третиране на отпадните продукти са в процедура на съгласуване с МОСВ.

Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 137 (на 40m западно от Централна административна сграда)

В близост до наблюдателния пункт са ситуирани спрени от експлоатация подземни резервоари за съхранение на нефт (Резервоарен парк 25/1).

От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводороди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване.

Провеждани са дейности по извеждане на остатъчния продукт от резервоарите.


Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 144 (на 10 m южно от операторната (битовката) на Склад 1) в близост до инсталация Етилбензол стирол.

За идентифициране на източника на замърсяване е извършен анализ на проба нехомогенен продукт, състоящ се от три слоя:бяла механична утайка, воден слой и органичен слой. Водният и органичният слоеве съдържат приоритетно етилбензен, бензен, стирен.

От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводороди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване.

Мероприятия по утилизация на продуктите, съгласно План – мероприятия на процесите, функциите и разпределение на отговорностите, свързани с извеждане на инсталация ЕБС от експлоатация, демонтаж на оборудването, бракуване по Заповед ЗОД 0508-27.12.07 на Председателя на управителния съвет.

Мероприятията са комуникирани с РИОСВ – гр. Бургас с писмо 80-00-0056-03.01.08.


Съдържание на разтворени вещества, нитрити, сулфати, нефтопродукти, хлориди, натрий, ванадий, манган, ксилени, стирен в подземните води от ВН 113 над прага на замърсяване

Потенциалните източници на замърсяване на подземните води могат да бъдат обобщени както следва:

  • замърсяване на водоносния пласт чрез постъпване на замърсители от повърхността при инцидентни / аварийни разливания / разсипвания;

  • замърсяване на водоносния пласт чрез постъпването на замърсители от канализацията и от пречиствателните съоръже-ния за отпадъчни води при инцидентни / аварийни пропуски.

Дискусия за несъответствия във връзка с посочените възможни източници на замърсявания е направена в раздели „Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти” и „Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”.
Дискусия за състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия във връзка с констатираните несъответствия е направена в раздели „Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти” и „Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”.


Съдържание на разтворени вещества, нефтопродукти, хлориди, натрий, мед, манган, бензен, стирен, фенол в подземните води от ВН 129 над прага на замърсяване

Съдържание на разтворени вещества, сулфати, нефтопродукти, хлориди, натрий, желязо – общо, ксилени в подземните води от ВН 143 над прага на замърсяване

Съдържание на хлориди, нитрити, нефтопродукти, желязо – общо в подземните води от ВН 146 над прага на замърсяване

Съдържание на разтворени вещества, нитрити, нефтопродукти, натрий, желязо – общо, бензен в подземните води от ВН 153 над прага на замърсяванеСобственият мониторинг на състоянието на почвите на Основна площадка извън засегнатите от стари екологични щети зони на почвено замърсяване се осъществява в съответствие с утвърдена от ИАОС Програма за мониторинг на състоянието на почвите (ПгЕ 9-02-030-4.5).

Пунктовете за мониторинг са ситуирани както следва: МП – 1 в района на Цех Каталитичен крекинг; МП – 2 в района на Централно управление (фонов); МП – 3 в района на Цех Каучук и латекси – инсталация Дивинил; МП – 4 в района на Цех Полипропилен; МП – 5 в района на Цех ЦПС и МП – 6 в района на Цех ИПО.


^ Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 8а Мониторингов пункт – 1Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

^ Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Naphthalene, mg/kg

-

МП – 1

0,030

1 на 2 години

-

Acenaphthene, mg/kg

-

МП – 1

0,004

1 на 2 години

-

Acenaphthylene, mg/kg

-

МП – 1

<0,003

1 на 2 години

-

Fluorene, mg/kg

-

МП – 1

0,007

1 на 2 години

-

Phenanthern, mg/kg

-

МП – 1

0,030

1 на 2 години

-

Anthracene, mg/kg

-

МП – 1

0,004

1 на 2 години

-

Fluoranthene, mg/kg

-

МП – 1

0,011

1 на 2 години

-

Pyrene, mg/kg

-

МП – 1

0,019

1 на 2 години

-

Benzo[a]anthracene, mg/kg

-

МП – 1

0,007

1 на 2 години

-

Chrysene, mg/kg

-

МП – 1

0,008

1 на 2 години

-

Benzo[b]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 1

<0,003

1 на 2 години

-

Benzo[k]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 1

<0,003

1 на 2 години

-

Benzo[a]pyrene, mg/kg

-

МП – 1

<0,003

1 на 2 години

-

Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg

-

МП – 1

<0,003

1 на 2 години

-

Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg

-

МП – 1

<0,003

1 на 2 години

-

Benzo[ghi]perylene, mg/kg

-

МП – 1

<0,003

1 на 2 години

-

РАН16 (sum), mg/kg

-

МП – 1

< 4

1 на 2 години

-^ Таблица 8b Мониторингов пункт – 2


Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

^ Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Naphthalene, mg/kg

-

МП – 2

0,016

1 на 2 години

-

Acenaphthene, mg/kg

-

МП – 2

<0,003

1 на 2 години

-

Acenaphthylene, mg/kg

-

МП – 2

<0,003

1 на 2 години

-

Fluorene, mg/kg

-

МП – 2

<0,003

1 на 2 години

-

Phenanthern, mg/kg

-

МП – 2

0,011

1 на 2 години

-

Anthracene, mg/kg

-

МП – 2

<0,003

1 на 2 години

-

Fluoranthene, mg/kg

-

МП – 2

0,012

1 на 2 години

-

Pyrene, mg/kg

-

МП – 2

0,009

1 на 2 години

-

Benzo[a]anthracene, mg/kg

-

МП – 2

0,004

1 на 2 години

-

Chrysene, mg/kg

-

МП – 2

0,005

1 на 2 години

-

Benzo[b]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 2

0,027

1 на 2 години

-

Benzo[k]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 2

0,016

1 на 2 години

-

Benzo[a]pyrene, mg/kg

-

МП – 2

0,007

1 на 2 години

-

Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg

-

МП – 2

0,016

1 на 2 години

-

Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg

-

МП – 2

0,005

1 на 2 години

-

Benzo[ghi]perylene, mg/kg

-

МП – 2

0,013

1 на 2 години

-

РАН16 (sum), mg/kg

-

МП – 2

< 4

1 на 2 години

-


^ Таблица 8c Мониторингов пункт – 3


Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

^ Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Naphthalene, mg/kg

-

МП – 3

<0,003

1 на 2 години

-

Acenaphthene, mg/kg

-

МП – 3

<0,003

1 на 2 години

-

Acenaphthylene, mg/kg

-

МП – 3

<0,003

1 на 2 години

-

Fluorene, mg/kg

-

МП – 3

<0,003

1 на 2 години

-

Phenanthern, mg/kg

-

МП – 3

0,010

1 на 2 години

-

Anthracene, mg/kg

-

МП – 3

0,004

1 на 2 години

-

Fluoranthene, mg/kg

-

МП – 3

0,047

1 на 2 години

-

Pyrene, mg/kg

-

МП – 3

0,042

1 на 2 години

-

Benzo[a]anthracene, mg/kg

-

МП – 3

0,005

1 на 2 години

-

Chrysene, mg/kg

-

МП – 3

0,006

1 на 2 години

-

Benzo[b]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 3

0,086

1 на 2 години

-

Benzo[k]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 3

0,045

1 на 2 години

-

Benzo[a]pyrene, mg/kg

-

МП – 3

0,017

1 на 2 години

-

Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg

-

МП – 3

0,05

1 на 2 години

-

Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg

-

МП – 3

0,016

1 на 2 години

-

Benzo[ghi]perylene, mg/kg

-

МП – 3

0,035

1 на 2 години

-

РАН16 (sum), mg/kg

-

МП – 3

< 4

1 на 2 години

-


^ Таблица 8d Мониторингов пункт – 4


Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

^ Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Naphthalene, mg/kg

-

МП – 4

0,065

1 на 2 години

-

Acenaphthene, mg/kg

-

МП – 4

0,019

1 на 2 години

-

Acenaphthylene, mg/kg

-

МП – 4

<0,003

1 на 2 години

-

Fluorene, mg/kg

-

МП – 4

<0,003

1 на 2 години

-

Phenanthern, mg/kg

-

МП – 4

0,026

1 на 2 години

-

Anthracene, mg/kg

-

МП – 4

0,072

1 на 2 години

-

Fluoranthene, mg/kg

-

МП – 4

0,012

1 на 2 години

-

Pyrene, mg/kg

-

МП – 4

0,030

1 на 2 години

-

Benzo[a]anthracene, mg/kg

-

МП – 4

0,017

1 на 2 години

-

Chrysene, mg/kg

-

МП – 4

0,028

1 на 2 години

-

Benzo[b]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 4

0,939

1 на 2 години

-

Benzo[k]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 4

0,296

1 на 2 години

-

Benzo[a]pyrene, mg/kg

-

МП – 4

0,158

1 на 2 години

-

Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg

-

МП – 4

1,54

1 на 2 години

-

Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg

-

МП – 4

0,155

1 на 2 години

-

Benzo[ghi]perylene, mg/kg

-

МП – 4

0,685

1 на 2 години

-

РАН16 (sum), mg/kg

-

МП – 4

4,012

1 на 2 години

-


^ Таблица 8e Мониторингов пункт – 5


Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

^ Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Naphthalene, mg/kg

-

МП – 5

0,022

1 на 2 години

-

Acenaphthene, mg/kg

-

МП – 5

0,015

1 на 2 години

-

Acenaphthylene, mg/kg

-

МП – 5

<0,003

1 на 2 години

-

Fluorene, mg/kg

-

МП – 5

0,007

1 на 2 години

-

Phenanthern, mg/kg

-

МП – 5

0,025

1 на 2 години

-

Anthracene, mg/kg

-

МП – 5

0,011

1 на 2 години

-

Fluoranthene, mg/kg

-

МП – 5

0,014

1 на 2 години

-

Pyrene, mg/kg

-

МП – 5

0,016

1 на 2 години

-

Benzo[a]anthracene, mg/kg

-

МП – 5

0,007

1 на 2 години

-

Chrysene, mg/kg

-

МП – 5

0,010

1 на 2 години

-

Benzo[b]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 5

0,229

1 на 2 години

-

Benzo[k]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 5

0,102

1 на 2 години

-

Benzo[a]pyrene, mg/kg

-

МП – 5

0,029

1 на 2 години

-

Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg

-

МП – 5

0,167

1 на 2 години

-

Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg

-

МП – 5

0,032

1 на 2 години

-

Benzo[ghi]perylene, mg/kg

-

МП – 5

0,098

1 на 2 години

-

РАН16 (sum), mg/kg

-

МП – 5

< 4

1 на 2 години

-


^ Таблица 8f Мониторингов пункт – 6


Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

^ Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Naphthalene, mg/kg

-

МП – 6

0,017

1 на 2 години

-

Acenaphthene, mg/kg

-

МП – 6

0,005

1 на 2 години

-

Acenaphthylene, mg/kg

-

МП – 6

<0,003

1 на 2 години

-

Fluorene, mg/kg

-

МП – 6

0,004

1 на 2 години

-

Phenanthern, mg/kg

-

МП – 6

0,009

1 на 2 години

-

Anthracene, mg/kg

-

МП – 6

0,003

1 на 2 години

-

Fluoranthene, mg/kg

-

МП – 6

0,008

1 на 2 години

-

Pyrene, mg/kg

-

МП – 6

0,009

1 на 2 години

-

Benzo[a]anthracene, mg/kg

-

МП – 6

0,004

1 на 2 години

-

Chrysene, mg/kg

-

МП – 6

0,004

1 на 2 години

-

Benzo[b]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 6

0,031

1 на 2 години

-

Benzo[k]fluoranthene, mg/kg

-

МП – 6

0,009

1 на 2 години

-

Benzo[a]pyrene, mg/kg

-

МП – 6

0,012

1 на 2 години

-

Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg

-

МП – 6

0,021

1 на 2 години

-

Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg

-

МП – 6

0,010

1 на 2 години

-

Benzo[ghi]perylene, mg/kg

-

МП – 6

0,019

1 на 2 години

-

РАН16 (sum), mg/kg

-

МП – 6

< 4

1 на 2 години

-


Изпълнението на специфични условия в КР, свързани с опазването на подземните води и почвите от въздействието на дейностите, в съответствие с приложимите документи на единната система за станадратизация на управлението е описано в раздели „Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти”и „Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”..

^ 5. Доклад по ИППСУКР
оставить комментарий
страница9/10
Дата15.10.2011
Размер2,29 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх