Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
вернуться в начало
скачать^ Таблица 5.1. Обезвреждане/оползотворяване на отпадъци извън площадката


^ Наименование на инсталация/отпадък

Код на отпадъка


Име на оператора на инсталацията в която се извършва обезвреждането/оползотворяването

Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R)

^ Общо предадено количество на посочения оператор(т)

Хидроочистка- 1,2

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo)

16 08 02*

„Соф Трансметал”ООД

R

61.495

Ксилоли

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo)

16 08 02*

„Соф Трансметал” ООД

R

0.66

^ Инсталация за сярна киселина и олеум (ИСКО)

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (V2O5)

16 08 02*

„Соф Трансметал” ООД

R

57.045

Бензол-140 (ликвидирана инсталация):

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Ni)

16 08 02*

„Соф Трансметал” ООД

R

4.703

Полиетилен високо налягане1,2:

Отпадъци от пластмаси


07 02 13

^ АЙ-ПИ-ЕМ ЕООД

R

9.927

Адекс ЕООД

10.32

Каскада ООД

83.136

Металпласт-Деведжиев ООД

19.04

Металпласт Стоян Найденов

41.686

Пластком ЕООД

19.32

Амко ООД

3.996

ЕТ”Ненчо Карабелев

10.153

ЕТ ”Бета Комерсиал”-Стр.Йорданов

7.16

Вето ООД

7.16

“Фобос-2002” ЕООД

2.009

Делта Хим 69 ЕООД

1.68

ЕТ Консулт-Генади Ценков

0.160

Металпласт БГ ООД

86.06

ЕТ Сима-Яким Михов

0.2

Пластмасови изделия АД

2.8

Полипропилен

Отпадъци от пластмаси

07 02 13

Адекс ЕООД

R

14.44

Вето ООД

11.76

Делта Хим 69 ЕООД

7.160

ЕТ Бета Комерсиал

12.5

ЕТ Металпласт-Стоян Найденов

1.040

Ет Ненчо Карабелев

25.56

ЕТ Сима-Яким Михов

13.7

Етропласт ООД

16.14

Каскада ООД

14.06

Каучукова компания ДС ООД

1.58

Металпласт БГ ООД

8.62

Пластком ЕООД

9.54

Пластмасови изделия АД

7.02

Каучук и латекси

Отпадъци от пластмаси (каучук)

07 02 13

ЗКУ АД

R

67.9

Хевея Ким АД

60.8

Полимерметал ЕООД

47.37

Каучукова компания ДСООД

81.04

Зебра АД

76.06

Строителни системи ООД

19.08

ЗТКИ ООД

17.64

ЕТ Консулт-Генади Ценков

72.62

ЕТ Марио-10-Мариана Цекова

10.94

Каучук АД

1.4

Каучук и латекси

Отпадъци от пластмаси (латексов коагулат

07 02 13

ЗКУ АД
2.64

Спектър ООД

9.54

Пиролен

Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

(технологичен пиролен)

07 02 08*

Eт Консулт-Генади Ценков

R

0.258

Каучукова компания ДС ООД

0.200

Топлпелектрическа централа:

Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 04

Частни лица-продажба

R

6.6

^ Топлпелектрическа централа:

Карбонатни утайки

19 09 03

Строителни материали АД


D1

11999.16

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

Пункт за вторични суровини Феникс Гарант, с. Лозово


R

2.74

Екопак България АД

R

(отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране)

4.756

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Пластмасови опаковки

15 01 02

Екопак България АД

R

(отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране)

38.34

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Опаковки от дървесина

15 01 03

Предадени на населението на с.Братово/община.Бургас за оползотворяване

R

229.36

Частни лица

R

105.89

Екопак България АД

R

(отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране)

5.96

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Метални опаковки

15 01 04

Екопак България АД

R

(отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране)

38.78

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Кабели различни от упоменатите в 17 04 10

17 04 11

ЕТ”Булмет-Вахрам Тунузлян”

R

29.02

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03

17 0904

Строителни материали АД


Засипване на нарушени терени


826.66

Торкрет-В.С. ЕООД

R

21772.98

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

ЕТ”Булмет-Вахрам Тунузлян”

R

5188.46

„Реалмет”ООД

3039.82

„Алси”ЕООД

222.14

„Алмед”ЕООД

851.09

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Отпадъци от цветни метали

19 10 02

ЕТ”Булмет-Вахрам Тунузлян”

R

593.51

„Реалмет”ООД

180.66

„Алси”ЕООД

0.3

„Алмед”ЕООД

0.3

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Разделно събрани фракции битови отпадъци (хартия)

20 01 01

Екопак България АД

R

(отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране)

0.63

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Разделно събрани фракции битови отпадъци (стъкло)

20 01 02

Екопак България АД

R

(отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране)

0.078

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Разделно събрани фракции битови отпадъци (пластмаси)

20 01 39

Екопак България АД

R

(отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране)

0.49

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Флуоресцентни тръби и други отпадъци (прибори, живак), съдържащи живак

20 01 21*

Бал Бок Инженеринг АД

R

(отпадъците се предават от посочената фирма за последващо третиране с код R извън страната)

3.9

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Смесени битови отпадъци

20 03 01

Общинско депо с. Братово

D1

1100.324.4.1. Оценка на съответствието на генерираните количества отпадъци с разрешените стойности, съгласно КР №6/2006 г.

На база на оценката за съответствието (таблица 4) на количествата генерирани отпадъци през 2007г., с определените в КР са установени превишения на:

 Отпадъци от пластмаси, код 07 02 13 от инсталация Полиетилен високо налягане (ПЕВН)-2;

 Почва и камъни съдържащи опасни вещества, код 17 05 03*;

 Пластмасови опаковки, код 15 01 02.

^ 4.4.1.1. Причини за несъответствието и предприети/планирани коригиращи действия

Отпадъци от пластмаси от инсталация ПЕВН-2:

 Отпадъци от пластмаси:

Произведената продукция през 2007 г. в инсталация ПЕВН-2 е с 50 000 т. над проектния капацитет (не е извършван годишен капитален ремонт). Поради тази причина генерираното количество отпадъци превишава в относителен и абсолютен обем (т/т пр.) разрешената стойност (определена на база на проектния капацитет), съгласно действащото КР. В конкретния случай следва да се има предвид, че цялото количество формирано полимерни отпадъци е предадено за оползотворяване от фирми, които притежават необходимото за целта разрешение, в съответствие с изискванията на ЗУО.

 Почва и камъни съдържащи опасни вещества, код 17 05 03*:

В резултат от извършени дейности по ликвидиране на последствията от аварийни разливи (на нефт в края на м. декември 2006 г. по трасето на продуктопровода ЛНХБ-НТ “Росенец”, в района на кв. Долно Езерово и мазут през м. февруари 2007 г. в цех ТСНП) са формирани замърсени с нефтопродукти земни маси в количество, което превишава разрешеното в КР. Замърсените земни маси са иззети от местата на разливите и предадени за изгаряне. Предприетите коригиращи действия са както следва:

 преглед и при необходимост актуализация на документи за контрол на операциите / актуализация на технологични схеми;

обучение на оперативния персонал;

заглушаване на въздушката и два дренажа на линията за мазут от НТ „Росенец” към титул 1100.

проектиране на защитна преграда по р. Айтоска след естакадата за транспортиране на котелно гориво.

идентификация на тръбопроводи, арматури.

В рамките на провежданата през 2008 г. процедура по издаване на ново Комплексно разрешително, от страна на Дружеството ще бъде предложено, да се регламентират принципно със съответни условия очакваните превишения на отпадъци в ситуации/случаи, аналогични на горепосочените.

 Пластмасови опаковки:

Количеството на формираните отпадъци от опаковки, в т.ч. на пластмасовите е в пряка зависимост от фирмите доставчици на материали., т.е. определен материал се доставя всяка година с различни по обем и вид опаковки. Поради тази причина в заявлението на ново КР са увеличени количествата на излезлите от употреба опаковки по видове, които практически е трудно да се прогнозират предвид посочените обстоятелства. В тази връзка следва да се отбележи, че Дружеството е включено на колективна система (Екопак България АД) за оползотворяване на отпадъците от опаковки.


^ 4.4.2. Промени, свързани с пунктовете за събиране и съхранение на отпадъци (условие 11.3.2)

През отчетната година са е обособен 1 бр. (нов) пункт за временно за временно съхраняване на кондензатори (батерии), съдържащи масла с ПХБ. За съответствието на пункта с изискванията за противопожарна безопасност е предоставен протокол на РИОСВ-Бургас, съгласуван с органите на ПБЗН. Местоположението на пункта е отразено в “Схема на териториалното разположение на производствата и пунктовете за събиране / съхранение на отпадъци” (Приложение № 1).

Пунктът за отпадъци на Етилен 250 е изведен от експлоатация, във връзка с ликвидирането на инсталацията.

В съответствие с настъпили изменения в нормативната уредба, предназначението на склада за съхраняване на излезли от употреба живачни/луминесцентни лампи е променено, като в посочения ще се съхранява излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Обособени са 2 бр. временни площадки за съхраняване на отпадъчни изолации, които ще бъдат своевременно закрити в процеса на въвеждане в експлоатация на новото депо за производствени и опасни отпадъци.

Изградените складови зони на площадката за предварително третиране на отпадъци, подобект на ново депо за отпадъци са както следва:

 Масивни боксове с покривна конструкция и гаражи (железобетон), 5 бр. с размери 7.00/4.00/2.30 м с общ обем 320 м3 (не включва обема на гаражите);

 Навес (стоманена конструкция) за варели и чували (площ 320 м2 и работна височина 4,5 м.), с обем 1440 м3;

 Масивни боксове с размери (железобетон) 5.00 х 4.00 х 3.50 м -3 броя, с обем 100 м3;

 Масивни боксове (железобетон), разположени под навес 2 бр. с размери 4.00/3.50/1.80 м за съхранение на надробени материали, с обем 30 м3;

 Навес (стоманена конструкция) за отлежаване на кубовете с (размери 30х13 м. и работна височина 2.4 м.) обем 936 м3.

 Предвидено е допълнително да се изгради производствено хале за съхранение на несъдържаща азбест вата с площ 200 м2.


4.4.3 Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци, временното им съхранение и дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР

През 2007г. са извършени 21 проверки за оценка на съответствието на дейностите по събиране, приемане, временно съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР.


^ 4.4.3.1. Резултати от оценка на съответствието на дейностите по предаване/приемане на отпадъци с условията на КР

Брой установени несъответствия – няма.


^ 4.4.3.2 Резултати от оценка на съответствието на събиране и временно съхранение на отпадъците с условията на КР

Брой установени несъответствия – 3.

Несъответствията са свързани с неизпълнение на изискването за разделно събиране/съхранение на отпадъците (условие 11.3.4). Съставени са констативни протоколи, нарушенията са отстранени съгласно указаните срокове.

^ 4.4.3.3 Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР

Брой установени несъответствия – няма.

Констатирани са 2 бр. несъответствия при водене на записи в отчетни книги за отпадъци, които са отстранени.

^ 4.4.4 Изпълнение на мерки от ИППСУКР :

Въвеждане в експлоатация на съоръжение за производствени и опасни отпадъци (т.2.3.1. от ИППСУКР):

След завършване на СМР по изграждане на ново депо за производствени и опасни отпадъци, от началото на 2007 са започнати експериментални и пусково –наладъчни дейности с оглед въвеждане в редовна експлоатация на обекта след издаване на ново КР (внесено в МОСВ Заявление за издаване на КР в края на м юни 2007 г.).


^ 4.4.5 Анализи на отпадъци

В съответствие с изискването по условие №.11.8 от КР, в приложение № 2 на настоящия ГДОС са представени протоколи от извършените анализи на отпадъци през 2007 г. Не са констатирани несъответствия по изискванията на КР.


4.5 ШумСъгласно условие 12.2.1 „От 01.01.2005 год., притежателят на комплексното разрешително да въведе в действие инструкция, осигуряваща на всеки две години определяне на общата звукова мощност на обекта по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и шумовото въздействие по границите на производствената площадка” първото замерване на шума е извършено през 2005 г. и следващото ще бъде направено през 2007 г. и резултатите ще залегнат в ГДОС за 2007 г., т.е. резултатите ще бъдат представени с годишния доклад до 31.03.2008 г.

В съответствие с т.2.2 от Методика утвърдена със Заповед РД – 199/19.03.2007г е възложено обследване „Ниво на шума в мястото на въздействие” на РЛ-ИАОС Бургас по утвърдени от РИОСВ Бургас 53точки по границата на основна площадка. Резултатите ще Ви се предоставят след получаване на Протокол от извършеното обследване от цитираната лаборатория.

През 2007 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката за наднормени нива на шума от работата на инсталациите.


^ 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В Дружеството е организиран собствен мониторинг на подземни води на Основна площадка. Мониторингът е планиран за 12 броя пунктове за мониторинг (9 броя съществуващи и 3 броя проектирани) в документирана процедура ПгЕ 9-02-032-4.5 Програма за собствен мониторинг на подземни води на Основна площадака на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС4 АД. Програмата е утвърдена от заинтересованите страни Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна и ИАОС.

На основание чл.60, ал.1 от Закона за водите, в МОСВ e внесено Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за проучване и мониторинг на подземните води за новите (3 броя) пунктове за мониторинг. През м. октомври (Писмо вх.№ 12087 – 10 – 00 – 11.10.07 ) Дружеството получи разрешение за изграждането им (Разрешително № 02550011 / 19.06.2007г.).

През 2007г. е провеждан мониторинг на подземните води на 9 броя пунктове, резултати за качеството на които и дискусия върху тях е представена по – долу. Предвид отсъствието на лаборатория, извършваща изпитвания по показатели монохлорфенол, дихлорфенол, трихлорфенол, пентахлорфенол и хлорфеноли (сума), такива не са провеждани (обменът на информация с акредитирани лаборатории е документиран и е достъпен за компетентните органи при осъществяване на техния контрол).

При провежданите през годината наблюдения на общото състояние на пунктове за мониторинг ВН 128, 130, 137 и 144 е констатирано наличие на замърсител във фаза свободен продукт. Анализ за причините и източниците на замърсяване на подземните води в тези и останалите пуктове за мониторинг, в съответствие с Условие 13.7. на Комплексното разрешително, както и състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия са представени в Таблица 7g.

В таблиците с резултатите от изпитванията по показатели и характеристики на подземните води оценката на съответствието е представена на база посочените в Комплексното разрешително ограничения; оценка на съответствие с изискванията на Наредба № 1 / от 07.07.2000г. не е извършена, поради отсъствие на определени по реда на чл. 118б от Закона за водите прагове на замърсяване на подземните води.

^ Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 7а Мониторингов пункт ВН 113


Показател

Концентрация в подземните води, съгласно КР

^ Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие, %


Статично водно ниво, cm

-

235 ± 109

1 на 3 месеца

-

Динамично водно ниво, cm

-

188 ± 22

1 на 3 месеца

-

Температура, oC

-

19.3 ± 2.3

1 на 3 месеца

-

Електропроводимост, μS/cm

-

1814 ± 26

1 на 3 месеца

-

Водороден показател

-

7.17 ± 0.28

1 на 3 месеца

-

Обща твърдост, mgeqv/l

-

10.5 ± 0.7

1 на 3 месеца

-

Разтворени вещества, mg/l

1000

1188 ± 492

1 на 3 месеца

25

Калций, mg/l

-

47.6 ± 28.3

1 на 3 месеца

-

Магнезий, mg/l

-

99 ± 22

1 на 3 месеца

-

Хидрогенкарбонати, mg/l

-

816 ± 141

1 на 3 месеца

-

Хлориди, mg/l

100

129 ± 7

1 на 3 месеца

0

Нитрити, mg/l

0.125

0.074 ± 0.070

1 на 3 месеца

75

Сулфати, mg/l

150

233 ± 77

1 на 3 месеца

25

Амониев йон, mg/l

1.2

0.231 ± 0.210

1 на 3 месеца

100

Сероводород и сулфиди, mg/l

0.1*

0.201 ± 0.115

1 на 3 месеца

-

Нефтопродукти, mg/l

0.5

0.98 ± 1.56

1 на 3 месеца

75

Антрацен, μg/l

5

< 0.006 / 0.002

1 на 6 месеца

100

Бензо(а)антрацен, μg/l

1

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Бензо(ghi)перилен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Бензо(а)пирен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Бензо(к)флуорантен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Нафтален, μg/l

50

< 0.03 / 0.072

1 на 6 месеца

100

Пирен, μg/l

50

< 0.006 / 0.008

1 на 6 месеца

100

Фенантрен, μg/l

5

< 0.006 / 0.097

1 на 6 месеца

100

Флуорантен, μg/l

30

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Хризен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

ПАВ** – общо, μg/l

100

< 0.054 / < 0.186

1 на 6 месеца

100

Цианиди, mg/l

0.1

< 0.01 / < 0.01

1 на 6 месеца

100

Натрий, mg/l

100

330 / 33.2

1 на 6 месеца

50

Калий, mg/l

-

5.75 / 15.8

1 на 6 месеца

-

Алуминий, μg/l

500

180 / 4.5

1 на 6 месеца

100

Ванадий, μg/l

200

437 / 20.2

1 на 6 месеца

50

Желязо-общо, μg/l

200

152 / 82.5

1 на 6 месеца

100

Манган, μg/l

50

57 / 166

1 на 6 месеца

0

Мед, μg/l

100

53 / 100

1 на 6 месеца

100

Никел, μg/l

100

1.3 / 4.1

1 на 6 месеца

100

Олово, μg/l

200

< 1.0 / < 1.0

1 на 6 месеца

100

Хром-общ, μg/l

50

12 / 7.3

1 на 6 месеца

100

Цинк, μg/l

1000

14.3 / 86.3

1 на 6 месеца

100

Арсен, μg/l

30

< 1.0 / < 1.0

1 на 6 месеца

100

Бензен, μg/l

30

< 9.5 / < 2.0

1 на 6 месеца

100

Толуен, μg/l

500

34 / < 2.0

1 на 6 месеца

100

Етилбензен, μg/l

200

< 9.2 / < 2.0

1 на 6 месеца

100

Ксилени, μg/l

200

203 / 5.3

1 на 6 месеца

50

Стирен, μg/l

50

87 / 2.8

1 на 6 месеца

50

Фенол, μg/l

50

35 / 33

1 на 6 месеца

100

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен


^ Таблица 7b Мониторингов пункт ВН 129


Показател

Концентрация в подземните води, съгласно КР

^ Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие, %

Статично водно ниво, cm

-

365 ± 14

1 на 3 месеца

-

Динамично водно ниво, cm

-

365 ± 14

1 на 3 месеца

-

Температура, oC

-

20.3 ± 3.5

1 на 3 месеца

-

Електропроводимост, μS/cm

-

823 ± 27

1 на 3 месеца

-

Водороден показател

-

7.36 ± 0.27

1 на 3 месеца

-

Обща твърдост, mgeqv/l

-

6.32 ± 0.54

1 на 3 месеца

-

Разтворени вещества, mg/l

1000

725 ± 376

1 на 3 месеца

75

Калций, mg/l

-

33.0 ± 10.2

1 на 3 месеца

-

Магнезий, mg/l

-

56.9 ± 8.7

1 на 3 месеца

-

Хидрогенкарбонати, mg/l

-

559 ± 27

1 на 3 месеца

-

Хлориди, mg/l

100

67.9 ± 96.8

1 на 3 месеца

75

Нитрити, mg/l

0.125

0.034 ± 0.016

1 на 3 месеца

100

Сулфати, mg/l

150

5.31 ± 3.30

1 на 3 месеца

100

Амониев йон, mg/l

1.2

0.373 ± 0.329

1 на 3 месеца

100

Сероводород и сулфиди, mg/l

0.1*

0.078 ± 0.040

1 на 3 месеца

-

Нефтопродукти, mg/l

0.5

2.1 ± 2.0

1 на 3 месеца

0

Антрацен, μg/l

5

< 0.006 / 0.002

1 на 6 месеца

100

Бензо(а)антрацен, μg/l

1

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Бензо(ghi)перилен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Бензо(а)пирен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Бензо(к)флуорантен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

Нафтален, μg/l

50

0.89 / 1.820

1 на 6 месеца

100

Пирен, μg/l

50

< 0.006 / 0.011

1 на 6 месеца

100

Фенантрен, μg/l

5

< 0.006 / 0.028

1 на 6 месеца

100

Флуорантен, μg/l

30

< 0.006 / 0.059

1 на 6 месеца

100

Хризен, μg/l

0.2

< 0.001 / < 0.006

1 на 6 месеца

100

ПАВ** – общо, μg/l

100

< 0.054 / < 0.996

1 на 6 месеца

100

Цианиди, mg/l

0.1

< 0.01 / < 0.01

1 на 6 месеца

100

Натрий, mg/l

100

260 / 29.3

1 на 6 месеца

50

Калий, mg/l

-

1.43 / 3.4

1 на 6 месеца

-

Алуминий, μg/l

500

95 / < 2.0

1 на 6 месеца

100

Ванадий, μg/l

200

50 / < 2.0

1 на 6 месеца

100

Желязо-общо, μg/l

200

44 / 49.1

1 на 6 месеца

100

Манган, μg/l

50

433 / 400

1 на 6 месеца

0

Мед, μg/l

100

57 / 101

1 на 6 месеца

50

Никел, μg/l

100

2.5 / 3.2

1 на 6 месеца

100

Олово, μg/l

200

< 1 / < 1.0

1 на 6 месеца

100

Хром-общ, μg/l

50

10 / 5.6

1 на 6 месеца

100

Цинк, μg/l

1000

158 / 28.3

1 на 6 месеца

100

Арсен, μg/l

30

< 1 / 3.0

1 на 6 месеца

100

Бензен, μg/l

30

2527 / 3.3

1 на 6 месеца

50

Толуен, μg/l

500

21 / < 2.0

1 на 6 месеца

100

Етилбензен, μg/l

200

95 / < 2.0

1 на 6 месеца

100

Ксилени, μg/l

200

78 / 4.6

1 на 6 месеца

100

Стирен, μg/l

50

77 / < 2.0

1 на 6 месеца

50

Фенол, μg/l

50

40 / 51

1 на 6 месеца

50
оставить комментарий
страница7/10
Дата15.10.2011
Размер2,29 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх