Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
вернуться в начало
скачать^

Обобщена информация , изискваща се с Условие 10.2.4.2


Мониторинг върху качествените показатели на охлаждащите води се извършва с честота и показатели, регламентирани с фирмените програми за комплексна химична обработка.За всички констатирани несъответствия са предприети коригиращи действия.Резултатността от прилаганите програми за обработка се оценява по отчетената скорост на корозия на заложените в оборотните системи пробни образци.

Несъответствията в стойностите на регламентираните показатели на охлаждащите води се проявяват при възникване на неплътности в охлаждащото оборудване на производствените инсталации. Коригиращите действия в по-големият си процент касаят отстраняване на пропуските в топлообменното оборудване, което се осъществява при спиране на инсталациите за ремонтни дейности.


^ 4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4 Образуване на отпадъци


Инсталация/Отпадък

^ Код на отпадъка

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

^ Временно съхранение на площадката

Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма

Съответствие

^ Количества, определени с КР, т/г

Реално измерено, т/г (т/мес.)

Количества, определени с КР

Реално измерено

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Атмосферно- вакуумна дестилация 3:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(маслени пясъци)

05 01 06*

10

8.8

(0.84)

5.4х10-4

4.00х10-6

Не

Външна фирма

Да

Вакуум дестилация на мазут-1

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(омаслени пясъци)

05 01 06*

10

5.2

(0.50)

8.5х10-6

3.46х10-6

Не

Външна фирма

Да

Вакуум дестилация на мазут-1

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(метално оборудване)

05 01 06*

10т/2г.

7.5

(по експертна оценка)

-

-

Да

Външна фирма

Да

Битумна:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(битумен кокс)

05 01 06*

30

10.4

(1.18)

3.33х10-4

5.03х10-5

Не

Външна фирма

Да

Битумна:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(битум)

05 01 06*

300

8.1

(0.92)

3.26х10-3

3.92х10-5

Не

Външна фирма

Да

Каталитичен крекинг:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс)

05 01 06*

20 т/1/2 год.

7.54

(0.35)

2.9х10-5

2.13х10-6

Не

Външна фирма

Да

Каталитичен крекинг:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(метални пакети)

05 01 06*

5 т/2 г.

3.36

(0.28)

-


-

Не

Външна фирма

Да

Термичен крекинг

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс)

05 01 06*

30 т/г.

3.84

(0.36)

1.111х10-5

1.91х10-6

Не

Външна фирма

Да

Транспорт и съхранение на нефтопродукти:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(пирофорно желязо)

05 01 06*

10 т/г

5.82

(0.49)


10 т/г

-

Не

Външна фирма

Да

Газова сяра -3:

Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 02*


30т/г

1.26

(0.12)

2.00х10-3


5.91х10-5

Не

Външна фирма

Да

Етилен 150:

Други остатъци от дестилация и остатъци от химични реакции (кокс)

07 01 08*

15 т/г

5.1

(0.44)

1,16х10-4

1.19х10-5

Не

Външна фирма

Да

Етилен 150:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(пирофорно желязо)

07 01 08*

120т/4г.

4.94

(0.43)

2.28х10-4

1.15х10-5

Не

Външна фирма

Да

Етилен 150:

Други остатъци от дестилация и химични реакции (полимерни отложения)

07 01 08*

1

0.66

(0.06)

4.6х10-6

1.53х10-6

Не

Външна фирма

Да

Етилен 150:

Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (молекулно сито-сорбент)

07 01 10*


50 т/10 г.

3.64

(0.31)

0.389х10-4

8.47х10-7

Скл.1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение)

Външна фирма

Да

Етилен-Пропилен:

Други утайки от филтруване

употребени абсорбенти

(сорбент-алумогел)

07 01 10*

7т/5г.

2.38

(0.25)

3.5х10-5

8.82х10-6

Не

Външна фирма

Да

Акрилонитрил:

Промивни води и матерни луги (отпадни води)

07 02 01*

64000

64000

(6072)

1,6

2.19

Не

По тръбопровод

Да


Пиролен

Други утайки от дестилация и остатъци от реакции (технологичен пиролен)

07 02 08*

6

0.458

(0.038)

2.203х10-3

1.72х10-7

Не


Външна фирма

Да

Акрилнитрил:

Други остатъци от дестилация и химични реакции

(полимери)

07 02 08*

5.5

4.5

(0.42)

2.16х10-4

1.54х10-4

Не

Външна фирма

Да

Полиакрилнитрилни влакна:

Други остатъци от дестилация и химични реакции

(ПАН влакна – цветни и замърсени)

07 02 08*

12

3

(0.37)

1.247х10-3

3х10-4

Не

Външна фирма

Да

Полипропилен:

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07.02.11

(утайки от ЛПС)

07 02 12

5

0.6

(0.06)

8.876х10-5

9.44х10-6

Не

Външна фирма

Да

Полипропилен:

Отпадъци от пластмаси

07 02 13

1141

159.9

(17.49)

0.023213

0.0025

Да


Външна фирма

Да

Полиетилен високо налягане1:

Отпадъци от пластмаси

07 02 13

98

93.427

(12.65)

0.004978

0.0042

Не

Външна фирма

Да

Полиетилен високо налягане2:

Отпадъци от пластмаси

07 02 13

133

211.38

(19.05)

0.002973

0.004

Не

Външна фирма

Не

Каучук и латекси-Полимеризация

Отпадъци от пластмаси (технологичен коагулат)

07 02 13

163


31.92

(2.06)

0.005412

0.001

Да

Външна фирма

Да

Каучук и латекси -Каучук

Отпадъци от пластмаси

(каучук)

07 02 13

850


555.09

(48.72)

0.049

0.026

Да

Външна фирма

Да

Каучук и латекси -Латекси

Отпадъци от пластмаси (технологичен коагулат)

07 02 13

167.5

63.6

(5.5)

0.013165

0.006

Не

Външна фирма

Да

ТЕЦ:

Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 04

1300

300.6

(25.05)


0.01

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 08*

500

256.9

(22.42)

-

-

Да

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

45

6.62

(0.55)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Пластмасови опаковки

15 01 02

35

38.34

(3.2)

-

-

Не

Външна фирма

Не

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Опаковки от дървесина

15 01 03

500

341.21

(28.43)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Метални опаковки

15 01 04

40

38.78

(3.23)

-

-

Не

Външна фирма

Да

^ Полиакрилнитрилни влакна:

Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

(филтърни платна)

15 02 02*

9

2.1

(0.2)

9.35х10-4

2.1х10-4

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

(замърсени парцали)

15 02 02*

1

1.0

(0.08)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Каталитичен реформинг-1

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

15 02 03

5.5 т/½ г.

1.32

(0.12)

3.36х10-5


2.54х10-6

Не

Външна фирма

Да

Газова сяра -3:

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (активен въглен)

15 02 03

-

2.28

(0.22)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Трансформатори и кондензатори, съдържащи PSBs

16 02 09*

-

0.25

(0.02)

-

-

Да

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

(бракувани материали)

16 03 03*

15

0.34

(0.03)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Органични отпадъци, различни от упоменатите 16.03.05 (шлангове/маркучи)

16 03 06

5

1.0

(0.08)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Хидроочистка 1:

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo)

16 08 02*

18т/3г.

1.79

(0.16)

2.13х10-5

1.62х10-6

Скл 1

(съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение)

Външна фирма

Да

Хидроочистка 2:

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo)

16 08 02*

30т/3г.

33.21

(2.94)

2.38х10-5

1.78х10-5

Скл 1

(съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение)

Външна фирма

Да

Каталитичен крекинг:

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (зеолит)

16 08 02*


65

1.352

(0.13)

4.7х10-5


7.78х10-7

Не

Външна фирма

Да

Водородна инсталация

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Ni-Co)

16 08 02*

46т/г.

4.106

(0.37)

0.0041

0.0003

Скл 1

(съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение)

Външна фирма

Да

Ксилоли

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo)

16 08 02*

17т/3г.

7.391

(1.18)

2.7х10-5

2.22 х10-5

Скл.1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение)

Външна фирма

Да

Бензол-140 (ликвидирана инсталация)

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Gr-Ni)

16 08 02*

-

5.725

-

-

Скл 1

(съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение)

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Кабели различни от упоменатите в 17 04 10

17 04 11

120

29.62

(2.47)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Почва и камъни съдържащи опасни вещества

17 05 03*

500

1638.66


-

-

Да

Външна фирма

Не


Каталитичен крекинг:

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03

17 06 04

20 т/2 г.

0.42

(0.04)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Азот-кислороден цех-1

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (перлит)

17 06 04

2 т/3 г.

1.62

(0.15)0.5 х10-5

1.89х10-7

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03

17 06 04

3500

116.43

(9.7)

-

-

Да

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (изолации от високо волтови съоръжения)

17 06 04

15

0.72

(0.06)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03

17 09 04

28 000

22599.64

(1883.3)

-

-

Пл. 13 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение)

Външна фирма

Да

Медицински център:

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 01 03*

2

0.6

(0.05)

-

-

Не

Външна фирма

Да

Вода и канализации, цех за изгаряне на утайки:

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 11*

6000

554.64

(76.29)

2.344х10-1

-

Не

Външна фирма

Да

Вода и канализации, централна пречиствателна станция:

Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 11*

55000

32569

(2714)

2.75х10-3

-

Не

Тръбопровод

Да

ТЕЦ:

Карбонатни утайки

19 09 03

26700

11999.16

(999.93)

0.00363

-

Не

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

15 000

9301.51

(775.12)

-

-

Не


Външни фирми


Да


685.31

(57.1)

-

-

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Отпадъци от цветни метали

19 10 02

Управление материално техническо снабдяване (Склад за вторични суровини)

Лека прахообразна фракция и прах различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 04

160

7.6

(0.63)

-

-

Да

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Разделно събрани фракции битови отпадъци (хартия)

20 01 01

400

4.64

(0.05)

-

-

Не


Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Разделно събрани фракции битови отпадъци (стъкло)

20 01 02

20

0.078

(0.007)


-

-

Не


Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Разделно събрани фракции битови отпадъци (пластмаси)

20 01 39

400

1.065

(0.04)

-

-

Не


Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

5

3.9

(0.32)

-

-

Да

Външна фирма

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Смесени битови отпадъци

20 03 01

1800

1100.32

(91.69)

-

-

Не

Външна фирма

Да


Забележки:

  1. Месечните количества генерирани отпадъци (колона 4) са изчислени на база работните часове, респ. работни дни на съответната инсталация през 2007г.


^ Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Инсталация/Отпадък

Код на отпадъка

^ Оползотворяване на площадката

Обезвреждане на площадката

Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане

Съответствие

^ Атмосферно-вакуум дестилация-3:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (омаслени пясъци)

05 01 06*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Вакуум дестилация на мазут-1

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (омаслени пясъци)

05 01 06*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

Битумна:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (битумен кокс)

05 01 06*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

Битумна:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (битум)

05 01 06*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Каталитичен крекинг:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс)

05 01 06*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Каталитичен крекинг:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (метални пакети)

05 01 06*

Не

D1-депониране


-

Да

^ Термичен крекинг

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс)

05 01 06*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Транспорт и съхранение на нефтопродукти:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (пирофорно желязо)

05 01 06*

Не

D1-депониране


-

Да

Газова сяра -3:

Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 02*


Не

D1-депониране


-

Да

Етилен 150:

Други остатъци от дестилация и остатъци от химични реакции (кокс)

07 01 08*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

Етилен 150:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (пирофорно желязо)

07 01 08*

Не

D1-депониране


-

Да

Етилен 150:

Други остатъци от дестилация и химични реакции (полимерни отложения)

07 01 08*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

Етилен 150:

Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (молекулно сито-сорбент)

07 01 10*


Не

D1-депониране


-

Да

Етилен-Пропилен:

Други утайки от филтруване

употребени абсорбенти (сорбент-алумогел)

07 01 10*

Не

D1-депониране


-

Да

Акрилнитрил :

Промивни води и матерни луги

(отпадни води)

07 02 01*

Не

D10-изгаряне

(пещ H-3)

-

Да

Акрилнитрил :

Други остатъци от дестилация и химични реакции (полимери)

07 02 08*

Не

D1-депониране


-

Да

^ Полиакрилнитрилни влакна:

Други остатъци от дестилация и химични реакции

(ПАН влакна – цветни и замърсени)

07 02 08*

Не

D1-депониране


-

Да

Полипропилен :

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07.02.11 (утайки от ЛПС)

07 02 12

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

Полипропилен :

Отпадъци от пластмаси

07 02 13

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Каучук и латекси-Полимеризация:

Отпадъци от пластмаси

(технологичен коагулат)

07 02 13

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Каучук и латекси-Каучук

Отпадъци от пластмаси

07 02 13

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Каучук и латекси-Латекси

Отпадъци от пластмаси

07 02 13

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Топлоелектрическа централа:

Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 04

Не

D1-депониране


-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 08*

R9

(цех Каталитичен крекинг)

Не

-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Пластмасови опаковки

15 01 02

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Полиакрилнитрилни влакна:

Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (филтърни платна)

15 02 02*

Не

D1-депониране


-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени парцали)

15 02 02*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Каталитичен реформинг-1

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

15 02 03

Не

D1-депониране


-

Да

Газова сяра -3:

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (активен въглен)

15 02 03

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани материали)

16 03 03*

Не

D1-депониране


-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Органични отпадъци, различни от упоменатите 16.03.05 (шлангове/маркучи)

16 03 06

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

D1-депониране


-

Да

^ Каталитичен крекинг:

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (зеолит)

16 08 02*

Не

D1-депониране


-

Да

Бензол-140 (ликвидирана инсталация):

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(хромен катализатор)

16 08 02*Не

D1-депониране


-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Кабели различни от упоменатите в 17 04 10

17 04 11

Не

D1-депониране


-

Да

^ Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Почва и камъни съдържащи опасни вещества

17 05 03*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

Каталитичен крекинг:

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03

17 06 04

Не

D1-депониране


-

Да

Азот-кислороден цех-1

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (изолация-перлит)

17 06 04

Не

D1-депониране


-

Да

Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката:

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (изолации от високо волтови съоръжения)

17 06 04

Не

D1-депониране


-

Да

Медицински център:

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 01 03*

Не

D10-изгаряне

(пещ F-101)

-

Да

^ Водоснабдяване и канализации:

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 11*

Не

D1-депониране


-

Да

^ Водоснабдяване и канализации:

Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 11*

R9

(цех ТСНП)

D10-изгаряне

(пещ F-2101)

-

Да

^ Управление материално техническо снабдяване (Склад за вторични суровини)

Лека прахообразна фракция и прах различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 04

Не

D1-депониране


-

Да


Забележка: Количествата на отпадъците, обезвредени с код D1 са постъпили на ново Депо за производствени и опасни отпадъци. Същите са използвани за провеждане на експериментални и наладъчни дейности на обекта през 2007 г.


Отпадъци приети за третиране на основната площадка


Организация/Отпадък

Код на отпадъка

^ Оползотворяване на площадката

Обезвреждане на площадката

Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане

Съответствие

^ Балкани ЛК ЕООД

Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи

10.09.08

Не

D1-депониране


-

Да

Меатални изделия АД:

Киселини от химическо почистване на повърхности

11 01 05*

R11

(ТЕЦ)

Не

-

Да

^ Балкани ЛК ЕООД

Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 12 01 16

12 01 17

Не

D1-депониране


-

Да
оставить комментарий
страница6/10
Дата15.10.2011
Размер2,29 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх