Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
вернуться в начало
скачать^ 4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR


Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR


.

СА8

номер

Замърсител

Емисионни прагове

(колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год.

^ Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год.
във въздух (колона 1a) kg/год.

във води (колона 1b) kg/год.

в почва (колона 1c) kg/год.
1

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

1075.7*103

/С/

_

_

_

_
2

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

„_ „

50117*103

/С/

_

_

_3

7664-41-7

Амоняк (NH3)

_

_

_

_

18784*103

АН и ЕА общо
4
ЛОС без метан (nмуос)

4077.7*103

/С/

_

_

_

_
5
Азотни оксиди (NOx/NO2)

4099.1*103

/С/

_

_

_

_
6
Серни оксиди (SOx/SO2)

11733.5*103

/С/

-

-

-

_
7
Общ азот

_

322 990

/М/

_

_

_
8
Общ фосфор

_

9 075

/М/

_

_

_
9

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

_

12.6

/М/

_

_

_
10

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Cr)

_

476.9

/М/

_

_

_
11

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

_

1028.3

/М/

_

_

_
12

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

_

1607.5

/М/

_

_

_
13

71-43-2

Бензен


11395

/С/

216.7

/М/

_

_

30916.8*103 произведени
14

100-41-4

Етил бензен

_

_

_

_

8880.1*103 произведени
15

75-21-8

Етиленов оксид

_

_

_

_

70703*103 произведени
16

108-88-3

Толуен

_

_

_

_

30753.5*103 произведени
17
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)


_

645 172

/М/

_

_

_
18

1330-20-7

Xylenes

_

_

_

_

23691.3*103 произведени
19
Хлор и неорганични съединения (като HCl)

„ _ „

9739

/М/

_

_

_

_
20

1332-21-4

Азбест

_

_

_

-

_
21
Цианиди (като общ СЯ)

_

_

_

_

29882*103 произведени Акрилнитрил Ацетонитрил
22

74-90-8

Циановодород (HCN)

_

_

_

_

3792*103

отпаден продук изгорен в

пещ Н-3 АН
23

7439-97-6

Живак и съединенията му /като Нg/

-

-

-

3054*

не
1

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

1075.7*103

/С/

_

_

_

_
2

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

„_ „

50117*103

/С/

_

_

_3

7664-41-7

Амоняк (NH3)

_

_

_

_

18784*103

АН и ЕА общо
4
ЛОС без метан (nмуос)

4077.7*103

/С/

_

_

_

_
5
Азотни оксиди (NOx/NO2)

4099.1*103

/С/

_

_

_

_
6
Серни оксиди (SOx/SO2)

11733.5*103

/С/

-

-

-

_
7
Общ азот

_

322990

/М/

_

_

_
8
Общ фосфор

_

9075

/М/

_

_

_
9

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

_

12.6

/М/

_

_

_
10

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Cr)

_

476.9

/М/

_

_

_
11

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

_

1028.3

/М/

_

_

_
12

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

_

1607.5

/М/

_

_

_
13

71-43-2

Бензен


11395

/С/

216.7

/М/

_

_

30916.8*103 произведени
14

100-41-4

Етил бензен

_

_

_

_

8880.1*103 произведени
15

75-21-8

Етиленов оксид

_

_

_

_

70703*103 произведени
16

108-88-3

Толуен

_

_

_

_

30753.5*103 произведени
17
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)


_

645172

/М/

_

_

_
18

1330-20-7

Xylenes

_

_

_

_

23691.3*103 произведени
19
Хлор и неорганични съединения (като HCl)

„ _ „

9739

/М/

_

_

_

_
20

1332-21-4

Азбест

_

_

_

-

_
21
Цианиди (като общ СЯ)

_

_

_

_

29882*103 произведени Акрилнитрил Ацетонитрил
22

74-90-8

Циановодород (HCN)

_

_

_

_

3792*103

отпаден продук изгорен в

пещ Н-3 АН
23

7439-97-6

Живак и съединенията му /като Нg/

-

-

-

3054*

не


Годишни емисии на замърсители от горивни процеси на база течни и газообразни горива в колона 1а от табл.1 /усреднени годишни съдържания на сяра в теч.горива и сероводород в зав. газ/ са пресметнати по Методика „CORINAIR-97, условията на България. SNAP -97

Годишни емисии на замърсители в колона 1б от табл.1 са получени въз основа на средни стойности от измервани концентрации на замърсители по програма за мониторинг, умножени по годишното количество пречистени отпадни води.

Забележка*- Количествата /флуоресцентни лампи и др. отпадъци, съдържащи Нg/ са предадени на фирма „Бал Бок Инженеринг” АД .


^ 4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух


Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1.8.1.

1. Пречиствателно съоръжение: вакуумно-абсорбционна инсталация за улавяне на бензиновите пари при пълнене на ж.п. цистерни в ТСНП - Комин № 70

Инсталацията за рекуперация на въглеводородни пари “VRU” в ТСНП през 2007 г. не е функционирала. След проведено обследване се взе решение, за реализиране на нова такава. Изпратено е ТЗ/техническо задание / за предоставяне оферти на система за рекуперация на пари до следните фирми: Jordan Technologies Europe, Aker Kvaerner Cool Sorption A/S, Jhon Zink и Карбовакс СРЛ-Париж

2. Пречиствателно съоръжение: Скруберна колона Т-3, Комин № 57 – “Акрилнитрил” към .Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ)

За 2007 г. през цялото време на работа на инсталация «Акрилнитрил», абсорбционнна колона Т-3 е работила непрекъснато и без проблеми. По време на работа на колоната се е извършвал непрекъснат мониторинг на посочените в Таблица 9.1.7. параметри, като за 2007 г. не са наблюдавани превишения на оптималните им стойности.

3. Пречиствателно съоръжение: санитарен електрофилтър, Комин № 22 – ИСКО в производство “Сярно кисело алкилиране” (СКА)

Това съоръжение е технологично свързано с инсталацията, така че при аварийното му спиране спира и инсталацията. За 2007 г., е осъществяван непрекъснат мониторинг на посочените в Таблица 9.1.4. параметри, като не са наблюдавани превишения на оптималните им стойности.

4. Пречиствателно съоръжение – електрофилтър, F-2501 и Е-104 съответно за:

- Комин № 25 –изгаряне на нефтени и биологични утайки към Инсталация 10. Цех за изгаряне на утайки

- Комин № 26 –изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци с бункерно и прахо-улавящо устройство към Инсталация 10. Цех за изгаряне на утайки

За 2007 г. през целия период на работа на пещите в ЦИУ, двата електрофилтъра са функционирали нормално. При извършения постоянен мониторинг на контролираните параметри не се е наблюдавало отклонение от оптималните стоиности.

Забележка: електрофилтър Е-104 е с две секции, като на втората секция напрежението трябва да е 110 КV за да работи в нормален технологичен режим, а не както е посочено в таблица 9.1.2. от Комплексното разрешително - 90 КV.Същото е отразено в подадено Заявление за издаване на ново КР.

5. Пречиствателно съоръжение: скруберни колони С 1701, С 1702, - Комин № 53 и скруберна колона С 1703 с комин № 54 “Полиакрилни влакна (ПАНВ)”. Двата източника са на различни технологични позиции и са отразени в заявлението за издаване на ново КР..

За 2007 г. през целия период на работа на инсталацията скруберните колони са функционирали в нормален технологичен режим. Извършван е непрекъснат мониторинг, при които не са наблюдавани отклонения от оптималните стойности на контролираните параметри, посочени в Таблица 9.1.6. от Комплексното разрешително.

Забележка: Решение с Протокол № ИД-039/14.12.2007г прекратява производствената дейност на цех ПАНВ – Булана с консервация.


Условие 9.4.2.

За 2007 г. оплаквания и възражения не са постъпвали от граждани на Бургас и прилежащи селища за разпространението на неприятни миризми от «Лукойл Нефтохим Бургас» АД.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

Собствения периодичен мониторинг се извършва от Орган за контрол «ТЕБ» съвместно с Лаборатория „Екология” по утвърден график, съобразен с условията в Комплексното разрешително. Протоколите от контролните замери се изпращат в РИОСВ-Бургас след всяко тримесечие. Информация за емисиите на замърсители определени от собствени периодични измервания са посочени в Таблица 2А.

Изградени са и въведени в експлоатация системи за автоматичен мониторинг на димните газове от пещ F 101 за изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци към цех ИПО, в “ТЕЦ” на двата комина и на комина на инст. ВДТК към цех К.Кр.,както и на първа линия на Газова сяра 3. Доклади от СНИ са изпращани в РИОСВ-Бургас за цялата 2007г. на източници: комини Н 120м и 180м на ТЕЦ и от инст. ВДТК. За пещ F 101 цех ИПО след м. Февруари до края на 2007г не са изпращани данни от системата поради монтаж на котел-утилизатор. При въвеждането му експлоатация РИОСВ Бургас ще бъде уведомена.


Условие 9.6.7.

Процентното съдържание на природен газ от общото количество гориво, използвано в ТЕЦ е 48.5% за 2007 година.


Средномесечните концентрации на сероводород ( мг/м3) в собствения газ за 2007 г. са:


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

3815.7

5991.2

497.5

1810

995.1

1706.8

1704.3

574.0

944.7

921.7

361.1

489.5


Условие 9.6.9.10.

Таблица 9.6.8.1.

вещество

инсталация

Количество

кг/г

CO

1. ТЕЦ

308900

NO2

1519600

SO2

5676100

прах

952800

CO

2.Рафинерия

408900

SO2

31887000

NO2
1686400

прах
327600

Хлор и неговите съединения
Няма данни

Диоксини и фурани
Няма данни

Общи въглеводороди

Бензен

Акрилнитрил

цианидиПо отделно за: 3.1. Етилен 150, 4.1.Ксилоли,”; 6.1.“Етиленов окис”, 7.1. ПАНВ – 1, 7.2. Акрилнитрил, 7.4.Полипропилен, 7.5.Пиролен; 8.1.ПЕВН – 1, 8.2.ПЕВН – 2; 9.1.Полимеризация, 9.2.Коагулация (Каучук), 9.3.Латекс, 9.6.Дивинил

Данните за тези инсталации са дадени в табл. 2Б – за емисии от ЛОС и индивидуални въглеводороди от основната площадка.

CO

10. Цех за изгаряне на утайки

3039

NO2

15096

SO2

28599

Хлор и неговите съединения

185

Флуор и неговите съединения

5.7

Cd и съединенията му

Няма данни

Cr и съединенията му

Няма данни

Cu и съединенията му

Няма данни

Hg и съединенията му

Няма данни

^ Диоксини и фурани

Няма данни

Ni и съединенията му

Няма данни

Pb и съединенията му

Няма данни

Забележка: За ТЕЦ емисиите са пресметнати на база данни от СНИ инсталирани на двата комина, а за Рафинерията с помощта на методика адаптирана по програма “CORINAIR”-94 на Европейската общност утвърдена от МОСВ и данни от СНИ на инст. ВДТК. За цех изгаряне на утайки от П F2101, емисиите са пресметнати по данни от еднократни контролни замери извършени на ИАОС-РЛ Бургас, като е взет в предвид масовия поток на всеки показател и е умножен по часовете, през които инсталацията е работила за 2007 г, а за П F101 данните са от инсталирана аппаратура за СНИ за два месеца/монтаж на КУ към пещта/


Условие 9.1.3. Факелни системи

Факелната система на ЛНХБ се реконструира в съответствие с т. 1.1.2.1 от ИППСУКР неделима част от КР №6/2006г. Реконструкцията предвижда промяна описана в табл.5.2.2 както следва:

  • Факел № 66 обслужващ цех К и Латекси е изключен от схема /анулиран/ и газовете са пренасочени към факел № 67 на цех П.Пропилен и Пиролен който е действащ.

  • Факел на инст. ВГ и АЖПНЕ взима номер №66. Същият е изведен от редовна експлоатация поради факта, че отпадните газови чрез компресор се връщат в инст. АГФИ, като по този начин се оползотворяват напълно стокови втечнени газове. Същият ще бъде ползван изключително при аварийна ситуация.

  • Факел № 63 обезпечава цех Е-150-действащ

  • Факел № 62 обслужващ Е250 е спрян и е с подменена глава с цел подготовка поемане газовете от рафинерия - факли с номера № 59 и 60. Същите ще бъдат демонтирани след пуска на № 62. Приборите показват моментен разход и с натрупване за стопански отчет. С ултразвуков разходомер FE 006/1и FE 006/2 при аварийно изпускане газ на факел подава сигнал към 14FQI-03A/разходомер тип «Вортекс»/ за пара до 2695кг/час за бездимно горене. Приборите за контрол са отразени в таблицата по-долу, както и в табл.

  • Факел № 61 обслужващ цех К.Кр. ще бъде демонтиран след изграждане на новия на мястото на факли №58 и 59. Новоизградения факел ще бъде под същият номер №61. Факли с номера №61 и №62 ще бъдат взаимозаменяеми. Приборите за отчитане са с натрупване за стопански отчет. С ултразвуков разходомер 13FQI -131-1 при аварийно изпускане газ на факел подава сигнал към FT 007/разходомер тип «Вортекс»/ за пара до 2695кг/час за бездимно горене. Приборите за контрол са отразени в таблицата по-долу, както и в табл.

  • Факел № 64 е реализиран по конструкцията на факел № 62/Е-250/ и поема при нужда излишните количества сероводород. Приборите показват моментен разход и с натрупване за стопански отчет. Пара не се подава.

  • Факел № 65 обслужващ цех ГО и СКА

  • Факел № 67/п-во полимери/ обслужва цех П.Пр.и Пиролен; цех К и Л. Въведен „Журнал пара-факел” запис данни на всеки час.

  • Факел № 68 обслужва инст. ИСТЕ/адиабатен резервоар за течен етилен/ при повишено налягане парите се изгарят на факел. Подава се само газ към пилотна горелка която се отчита с натрупване от прибор Unisyst RU200 и данните се предават в „ бюро отчет”Условие 9.1.4.

Изготвен е Бизнес план и изпратен за съгласуване в Москва. След одобрението му и обезпечаване със средства, ще се пристъпи за избор на фирма за реализиране на избрана оферта.


Условие 9.2.2.2

Подмяната на горелките ще продължи поетапно с КА № 8 на който предстои основен ремонт.


Условие 9.2.3.1.5.

Условието е изпълнено. Изградена е вътрешна горивна мрежа по която тече течно гориво със съдържание на сяра до 2%.


Условие 9.2.3.2.1.

Извършена е реконструкция на общата МЕА система. Пусната е в експлоатация Газоочистката на МЕА-2.


Условие 9.2.4.1.

Изграден е котел утилизатор към пещ F101.

След отпадане сключването на договор с фирма „STEAG Encotec GmbH” се пристъпи към подготовка на актуализирано ТЗ включено в „Инвестиционна програма” за 2008г обезпечено със средства. Пристъпва се към офертно проучване за „Система за пречистване на димни газове от пещи F2101 и F101„.


План-график за реализация на проект „Реконструкция на пещи F2101 и F101„
Мероприятие

Срок

1.

Актуализация ТЗ и избор на фирми за изпълнение на задачата

Май 2008 г.

2

Сключване на договор с фирми за обследване димни газове, разработване на технологически решения и работен проект.

Юли 2008г.

2.

Утвърждаване на резултатите от обследване и избор на технологически решения

Декември 2008 г.

3.

Техническо задание за Базов и Работен проект на системи за очиска на газовите

Януари 2009 г.

4.

Разработка на Базов и Работен проект на система за очиска на газовете

Април 2009 г.

5.

Сключване на договор за закупуване оборудване и провеждане СМР

Юни 2009 г.

6.

Въвеждане в експлоатация на система за очиска на газове

Декември 2009 г.


Условие 9.2.3.3.1.

Реконструкция на FCC - C 300 на “Каталитичен крекинг” е завършена.


Условие 9.2.10.1.

Температурата в горивната камера на Пещ Н-3 се поддържа 850 0С в съответствие с Наредба 6/28.07.2004г. Продължава да тече експеримент за подмяна на изгаряно течно гориво-ТГФ с пиролизна смола с ниско сярно съдържание от цех Е -150.


Условие 9.2.13.

В момента е завършен фундамента и започва монтаж на новия абсорбер на инст. АГФИ за очиска на въглеводородни газове от сероводород.


Условие 9.2.14.

Изпълнен е първия етап от поетапното строителство на нова инсталация за елементарна сяра. Първа линия е в промишлена експлоатация. За втора линия на ТЕНДЕР в ЛНХБ е избрана фирма „Техника Реонидас”-Испания. Предстои съгласуване на „Бизнес плана” от ОАО ЛУКОЙЛ, Москва.


Условие 9.3.3.

Спазен е срока за реализация на авто-наливна естакада, като същата е съоръжена със система за рекуперация на пари от фирма “Marcon” при зареждане на автоцистерни с горива.

Условие 9.5.4.

Възложено е на фирми Л.Т.С.Б. ЕООД и Инфологика ЕООД изграждане на система за ранно предизвестяване за НУ.


Условие 9.5.3.

Възложено е на Университет „ Проф. д-р А. Златаров” моделиране въздействието на емисиите от резервоари за съхранение на нефтопродукти; ЦПС; Водните блокове; горивни инсталации върху околната среда. Резултатите са предоставени в РИОСВ-Бургас както и на МОСВ със Заявлението за КР.


^ ПРОИЗВОДСТВО – НЕФТОПРЕРАБОТКА


Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. АД 3


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинга

^ Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

156.9

-

188.8

Един път на 3 м

4бр./25.0

Азотен диоксид

31.1

-

33.8

Един път на 3 м

4бр./50.0

Въгл. диоксид

16.1

-

1.9

Един път на 3 м

4бр./100.0

Сероводород

1.1

-

0.0

Един път на 3 м

3бр./100

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен парк


Пещи 101 и 102 - комин № 5

^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. АД 4


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

203.5

-

282.9

Един път на 3 м

4бр./0.0

Азотен диоксид

41.2

-

52.3

Един път на 3 м

4бр./50.0

Въгл. диоксид

21.0

-

0.9

Един път на 3 м

4бр./100

Сероводород

1.3

-

0.0

Един път на 3 м

4бр./100

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен парк
Пещ №101 - комин № 6


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. АД 5


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

131.9

-

179.5

Един път на 3 м

4бр./75

Азотен диоксид

33.2

-

20.50

Един път на 3 м

4бр./100

Въгл. диоксид

14.6

-

4.37

Един път на 3 м

4бр./100

Сероводород

0.9

-

0.0

Един път на 3 м

3бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

2.8

-

21.52

Един път на 3 м

2бр./50.0

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен парк
Пещ 101 А - комин № 7

^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. ВДМ 1


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

63.8

-

37.9

Един път на 3 м

4бр./100.0

Азотен диоксид

23.9

-

14.6

Един път на 3 м

4бр./100.0

Въгл. диоксид

8.0

-

0.23

Един път на 3 м

4бр./100.0

Сероводород

0.9

-

0.0

Един път на 3 м

4бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

212719

Пещ 1 - комин № 8


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. БП


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

2.71

-

0.77

Един път на 3 м

3бр./100.0

Азотен диоксид

1.00

-

0.90

Един път на 3 м

3бр./75.0

Въгл. диоксид

0.36

-

0.06

Един път на 3 м

3бр./75.0

Сероводород

0.03

-

0.00

Един път на 3 м

3бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен парк
Пещ 1 - комин № 23


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех КОГ -инст. ХО1


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

8.37

-

1.38

Един път на 3 м

3бр./50.0

Азотен диоксид

3.51

-

1.59

Един път на 3 м

3бр./100.0

Въгл. диоксид

1.16

-

0.30

Един път на 3 м

3бр./100.0

Сероводород

0.12

-

0.00

Един път на 3 м

3бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен паркПещ 1 - комин № 12 ; Пещ 2- комин № 13


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех КОГ -инст. ХО2


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

54.11

-

5.13

Един път на 3 м

4бр./100.0

Азотен диоксид

20.29

-

9.21

Един път на 3 м

4бр./100.0

Въгл. диоксид

6.76

-

0.63

Един път на 3 м

4бр./100.0

Сероводород

0.66

-

0.00

Един път на 3 м

4бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

111978


Пещ 301 - комин № 14

^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех КОГ -инст. ХО3


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

7.79

-

1.02

Един път на 3 м

3бр./100.0

Азотен диоксид

2.92

-

1.03

Един път на 3 м

3бр./100.0

Въгл. диоксид

0.98

-

0.07

Един път на 3 м

3бр./100.0

Сероводород

0.10

-

0.00

Един път на 3 м

3бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен парк


Пещ 301 - комин № 15


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех КОГ -инст. ХО3


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

12.34

-

1.55

Един път на 3 м

4бр./100.0

Азотен диоксид

4.62

-

2.91

Един път на 3 м

4бр./75.0

Въгл. диоксид

1.54

-

0.17

Един път на 3 м

4бр./100.0

Сероводород

0.16

-

0.00

Един път на 3 м

4бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен парк


Пещ 301 - комин № 16


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех КОГ -инст. ХО4


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

77.4

-

3.84

Един път на 3 м

3бр./100.0

Азотен диоксид

29.03

-

21.02

Един път на 3 м

3бр./100.0

Въгл. диоксид

9.68

-

6.80

Един път на 3 м

3бр./66.7

Сероводород

0.96

-

0.09

Един път на 3 м

3бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

197807


Пещ 101 - комин № 17


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех КОГ -инст. КР 1


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

97.38

-

0.36

Един път на 3 м

9бр./100.0

Азотен диоксид

36.52

-

1.27

Един път на 3 м

9бр./100.0

Въгл. диоксид

12.17

-

0.65

Един път на 3 м

9бр./100.0

Сероводород

1.20

-

0.01

Един път на 3 м

9бр./100.0

Прах / ФПЧ

Kg/h

-

-

-

Един път на 3 м

-

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

117428


Пещ 1 - комин № 9; пещ 2– комин № 10; пещ 3 – комин № 10А; пещ 4 – комин № 11


^ Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех КОГ -инст.Г. сяра-2


Параметър

Ед.

НДЕ

съгласно КР

Резултати от мониторинг

^ Честота на мониторинга

Съответствие бр/%

непрекъснат

периодичен

Серен диоксид

Kg/h

393.41

-

479.16

Веднаж на месец

4бр./50

Сероводород

0.50

-

228.21

Веднаж на месец

4бр./0

ЛОС – общи въглеводороди

Kg/год

Липсва собствен резервоарен парк
оставить комментарий
страница3/10
Дата15.10.2011
Размер2,29 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх