Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
вернуться в начало
скачать
^

Суров нефт


5 054 101
7 063 357

Не

Бензин А-92Н


144 211
200 000
Не

Бензин А-95Н


237 364
235 000
Да

РТ


10 046
-
-

JET А-1


96 027
183 669
Не

Некондиция


12 000
11 000
Да

парк” Камено”

Моторно дизелово гориво

413 808
600 000
Не

Фракция НК –180ºС

20 000
-

В настоящия момент не се съхранява в парк “Камено”

-

Фракция 85÷180ºС

20 000
-

В настоящия момент не се съхранява в парк “Камено”

-

^ Наливни естакади”

Бензин А-92Н

300 000
-

произвежда се само за износ към НТ “Росенец”

-

Бензин А-95Н


320 000

267 102

Да

Бензин А-98Н


20 000

43 771

Не

РТ


10 046
60
Да

JET A-1


120 000

183 669

Не

Моторно дизелово гориво

300 000

935 498

Не

Моторно дизелово гориво (2000 ppm)

400 000
-
-

Моторно дизелово гориво

100 000
-
-

ГПКЦ вкл. газьол за извънпътна техника

161 218
175 535
Не

Котелно гориво


415 694
268456
Да

ТЕТ

17.8
-


-

-

Депресаторна присадка

206
308
Не

^ Производство: Нефтохимия

Етилен-150

Ниско октанов бензин

454 000

2.09 т/т продукт

423 352

2.02 т/т продукт

Да

Пропилен (Етилен - 80)

Пропан пропиленова фракция

120 000

1.25 т/т суровина

53 971

1.00 т/т суровина

Да

Ксилоли

Ниско–октанов бензин+реформат

184 000

1.35 т/т ароматни

151 916

1.37 т/т ароматни

Да

Пиробензин


144 600

1.25 т/т ароматни

90 453.2

0.81 т/т ароматни

Да

Алкална очистка на ППФ (Бензол-140)

Пропан пропиленова фракция

120 000

1.0 т/т суровина

54 095

1.0 т/т суровина

Да

Етиленов окис

Етилен


70 000

0.87 т/т продукт

45728


0.65 т/т продукт

Да

Кислород


96 000

1.2 т/т продукт

26 168

0.37 т/т продукт

Да

Етиленгликоли

Етиленов оксид


81400

0.74 т/т продукт

60 841

0.73 т/т продукт

Да

Етаноламини

Етиленов оксид

10 800

0.775 т/т продукт

9 890

0.771 т/т продукт

Да

Амоняк

3 650

0.262 т/т продукт

3 184

0.25 т/т продукт

Да

Производство: Полимери

Инсталация Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ)

Акрилнитрил

12 285

0.910 т/т продукт

9 082.4

0.91 т/т продукт

Да

Метилакрилат

752

0.083 т/т продукт

786.26

0.079 т/т продукт

Да

Акрилоамидопропан сулфонова киселина

110

0.0137 т/т продукт

124.9

0.0125 т/т продукт

Да

Инсталация Акрилнитрил (АН)

Пропилен


32 640

1.02 т/т продукт

33 875

1.13 т/т продукт

Не

Амоняк


13 337

0.53 т/т продукт

15 600

0.52 т/т продукт

Не

Инсталация Полипропилен

Пропилен

62 762

1.17 т/т пр. хомополимер


1.1 т/т пр. съполимер

68 594.2 хомополимер


1 787.8

съполимер


1.10 т/т пр. хомополимер


1.05 т/т пр. съполимер

Да

Етилен

250

0.4 т/т пр. хомополимер


0.105 т/т пр. съполимер106
0.06 т/т пр. съполимерДа

Инсталация Пиролен

Пиробензин


22 500

2.5 т/т продукт

5 822

2.2 т/т продукт

Да

Аризол – 69 А

49.0

0.018 т/т продукт

48.77

0.018 т/т продукт

Да

Полиетилен високо налягане-1

Етилен


35 700

1.05 т/т продукт

23 097

1.03 т/т продукт

Да

Полиетилен високо налягане-2

Етилен


52 500

1.05 т/т продукт

54 028

1.04 т/т продукт

Да

Пропан

100

0.002 т/т продукт

98.5

0.0019 т/т продукт

Да

Инсталация Каучук и латекси

Полимеризация

Бутадиен – 1.3


28 480

0.743 т/т латекс

17 260

0.64 т/т латекс+каучу

Да

Стирол


12 200

0.3 т/т латекс

7 422

0.28 т/т латекс+каучу

Да

Коагулация (каучук)

Латекс

35 000 сухо вещество

5.0 т/т каучук

10 553сухо вещество

0.67 т/т каучук

Да

Латекси

Латекс


11 200

0.8 т/т латекс

6 789.3

0.61 т/т латекс

Да

Стирол


2 800

0.3 т/т латекс

4 181.6

0.37 т/т латекс

Не

Дивинил

Фракция С 4 (50% съдърж. на дивинил)

56 500

0.53 т/т продукт

40 426.8

1.02 т/т продуктНе

Ацетонитрил

345.6

0.008 т/т продукт

277.2

0.007 т/т продукт

Да


Забележка:

    1. Цех ТСНП – Количеството, вида и разпределението по паркове на съхраняваните продукти и суровини може да варира в зависимост от обема и вида на преработваните суровини, както и от технологичните изисквания в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

 1. Инсталация Акрилнитрил:

  1. Преразходът на пропилен в инсталацията се дължи на влошената му чистота по отношение съдържание на други въглеводороди.

  2. Посоченият в КР № 6 /2006г. годишен разход на амоняк (13 337 t) е изчислен на база проектен капацитет на инсталацията. Реално е постигната по-висока производителност от проектната. Във връзка с това коректното значение на годишния разход на амоняк за инсталацията е 15 900 t , което обяснява спазването на регламентираните в КР технологични норми и тяхното несъответствие с годишните разходи.

 2. В ХО-3 високият разход на водород е обусловен от необходимостта за постигане на стандарт ЕВРО-5 и текущото състояние на инсталацията, съпроводено с повишена обемна скорост.

 3. Преразходът на сероводород в инсталация ИСКО се дължи на влошените качества на преработваната сярна киселина.

 4. За инсталация „Дивинил”- Посочената в КР стойност за разход на фракция С4 за производство на 1 тон продукт (0.53 т/т продукт) представлява всъщност количеството дивинил, което се получава от 1 тон фракция С4. В тази връзка актуалната разходна норма (тон фракция С4 / тон продукт ) e 1.89 t/t пр.и няма констатирано отклонение.

 5. Инсталация Латекс – несъответствието по отношение разхода на стирол се дължи на постигнат по-висок реален производствен капацитет от проектния.Таблица 3.3.2

^ Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР,т/г

Количество за

единица

продукт/суровина,

съгласно КР

Употребено

годишно количество,т/г

Количество за единица продукт/суровина

Съответствие


Да/не

ТЕЦ

Амонячна вода

24

3.35 g/m3 обезсолена вода

8.7

1.42 g/m3 обезсолена вода

Да

Хидратна вар

1839.5

0.290 g/m3 обезсолена вода

1 055.8

0.164 g/m3 обезсолена вода

Да

Сярна киселина конц.

2924.2

0.510 kg/m3 обезсолена вода

2203.6

0.36 kg/m3 обезсолена вода

Да

Натриева основа – за обезсолена вода

Натриева основа – за неутрализация

2302.904

0.285 kg/m3 обезсолена вода

0.21 kg/m3 за неутрализация

1673.8

0.158 kg/m3 обезсолена вода

0.116 kg/m3 за неутрализация

Да

Хидразин хидрат

7

1 g./m3 обезсолена вода

3.6

0.59 g./m3 обезсолена вода

Да

Калиева основа

1.5

1.68 g/MWh ел.енергия

-

-

-

Масла

193

0.216 g/MWh ел.енергия

62.4

0.069 g/MWh ел.енергия

Да

Атмосферна и вакуумна дестилация (АВД)

Атмосферна дестилация-3

Натриева основа


360

0.00027 t/t сур

68

0.000033 t/t сур.

Да

Деемулгатор


30

0.00001t/t сур

9.4

0.000005 t/t сур.

Да

Инхибитор

/додиген/

45

0.000015 t/t сур

5.4

0.000003 t/t сур.

Да

Атмосферна дестилация-4

Натриева основа


90

0.00003 t/t сур

25.1

0.00001 t/t сур.

Да

Деемулгатор

(ЕС2134 А)

30

0.00001 t/t сур

10.7

0.000004 t/t сур.

Да

Атмосферна дестилация-5

Натриева основа


90

0.00003 t/t сур

27.2

0.00001 t/t сур.

Да

Деемулгатор

(ЕС2134 А)

30

0.00001 t/t сур

14.7

0.000006 t/t сур.

Да

Инхибитор за корозия

EС 1005


Неутрализатор ЕС 1015 В

1.17


6.6


0.000039 t/t сур


0.000000 2 t/t сур5.2


6.50.0000022 t/t сур.


0.0000025 t/t сур.

Не

Вакуумна дестилация на мазут-1

Инхибитор за корозия (Медноамонячен к-с 4-МАК-4)


10.8

0.000006 t/t сур

6.06

0.000004 t/t сур.

Да

Додиген


3.6

0.000002 t/t сур

2.6

0.000002 t/t сур.

Да

Битумна инсталация с парк Гудрони

Неутрализатор

6.15

0.000025 t/t суровина

4.44

0.000021 t/t сур

Да

Каталитична обработка на горивата (КОГ)

Каталитичен реформинг-1

Тетрахлоретилен


6.6

0.0110 kg/t сур

-

-

-

Натриева основа 20%


55.5

0.0925 kg/t сур

48.1

0.093 kg/t сур

Да

Натриев фосфат


1.08

0.0018 kg/t сур

0.94

0.002 kg/t сур

Да

Инхибитор


0.72

0.0012 kg/t сур

0.62

0.0012 kg/t сур

Да

Инхибитор


0.4

0.0006 kg/t сур

0.31

0.0006 kg/t сур

Да

Абсорбент


21.24

0.0354 kg/t сур

18.4

0.0354 kg/t сур

Да

Абсорбент


1.8

0.0030 kg/t сур

1.56

0.0030 kg/t сур

Да

Катализатор хидроочиска


1.5

0.0025 kg/t сур

1.3

0.0025 kg/t сур

Да

Катализатор реформинг


3.54

0.0059 kg/t сур

3.1

0.0059 kg/t сур

Да

Катализатор реформинг


2.16

0.0036 kg/t сур

1.87

0.0036 kg/t сур

Да

Катализатор реформинг


1.08

0.0018 kg/t сур

0.94

0.0018 kg/t сур

Да

Метанол


2.5

0.004 kg/t сур

6.0

0.012 kg/t сур

Не

Хидроочистка-1

Моноетаноламин МЕА


56000 m3

0.14 m3/t сур

-

-

-

Катализатор хидроочистка


1.08

0.012 kg/t сур

1.81

0.0049 kg/t сур.

Не

Присадка”Стадис”


-

0.0038 kg/t сур.

-

0.004 kg/t сур.

Да

Присадка ”Йонокс”


-

0.03 kg/t сур.

-

0.03 kg/t сур.

Да

Хидроочистка-2

Моноетаноламин МЕА


80 100 m3

0.11 m3/t сур.

-

-

-

Антиоксидант


6

0.008 t/t сур.

5.05

0.008 кг/t сур.

Да

Катализатор хидроочистка


8.25

0.011 kg/t сур.

6.94

0.011 kg/t сур.

Да

Хидроочистка-3

Моноетаноламин МЕА


160 000m3

0.2 m3/t сур.

-

-

-

Катализатор хидроочистка


19.8

0.022 kg/t сур.

18.5

0.022 kg/t сур.

Да

Хидроочистка-4

Моноетаноламин МЕА


96000 m3

0.16 m3/t сур.

-

-

-

Антиоксидант


4.8

0.008 t/t сур.

-

-

-

Инхибитор


3.6

0.006 kg/t сур.

3.6

0.006 kg/t сур.

Да

Катализатор хидроочистка


3.6

0.006 kg/t сур.

3.6

0.006 kg/t сур.

Да

Газова сяра

Катализатор конверсия


23

0.0007 t/t сур

12.5

0.0007 t/t сур

Да

Газоочистка 1

МЕА


137

6.8 kg/t пр.

-

-

-

Газоочистка 2

МЕА


282

10.5 kg/t сур.

102

6.16 kg/t пр.

Да

Каталитичен Крекинг (ККр)

Моноетаноламин


80

0.04 kg/t сур.

70.3

0.039 kg/t сур.

Да

Цеолитен катализатор


1000

0.5 kg/t сур.

600.6

0.342 kg/t сур.

Да

Инхибитор/агидол


60

0.1 kg/t бензин.

39.0

0.05 kg/t бензин.

Да

Промотор


12

0.001kg/t сур.

-

-

-

Натриева основа


120

0.06 kg/t сур.

52.7

0.03 kg/t сур.

Да

Хидразин


1

3x10-5 kg/t сур.

-

-

-

Вакуумна дестилация на мазут-2 и Термичен крекинг

Инхибитор МАК


2.4

0.002 kg/t сур

4.02

0.002 kg/t сур

Не

Инхибитор (Додиген)


9.6

0.004 kg/t сур

6.03

0.003 kg/t сур

Да

Хидразин


16.8 kg

7x10-6 kg/t сур

-

-

-

Водородна инсталация-15

Калиев карбонат/ Поташ

43.2

0.0027 t/t продукт

34.6

0.0025 t/t продукт

Да

Хидразин


9.28 kg

5.8x10-4 kg/ t сур

-

-

-

Диетаноламин

4.8

0.0003 t/t продукт

4.2

0.0003 t/t продукт

Да

Сярно кисело алкилиране (СКА)

Алкилиране

Инхибитор

4.4

0.000025 t/t суровина

3.6

0.00002 t/t суровина

Да

Натриева основа

450

0.0026 t/t суровина

429

0.00236 t/t суровина

Да

Сярна к-на-98%

19 895

0.115 t/t суровина

20 828

0.1146 t/t суровина

Да

Инсталация за сярна киселина и олеум-1

Хидразин хидрат

15.6

0.0006 t/t суровина

11.75

0.00043 t/t суровина

Да

Натриева основа

260

0.01 t/t суровина

60

0.00221 t/t суровина

Да

Контактна ванадиева маса

5.6

0.00025 t/t суровина

6.8

0.00025 t/t суровина

Да

Горивни и втечнени газове (ГВГ)

Абсорбционна газофракционна инсталация

Моноетанол амин


48 000 м3

0.3 м3/т сур.

-

-

-

^ Централна газофракционна инсталация

Моноетанол амин


78 000 м3

0.26 m3/ т сур.

-

-

-

Метилтретичен бутилов етер

Катализатор

28.9


0.00034 t/t продукт


22.8

0.00034 t/t продукт

Да

Водород


609

0.003 t/t суровина

451

0.00195 t/t суровина

Да

Втечнени газове и авто- и жп. наливни естакади

Деемулгатор

4.1

0.00002 т/т сур.

5.4

0.00001 т/т суровина

Да

Етилен-150

Натриева основа

800

0.0037 t/t етилен +пропилен

756

0.0036 t/t етилен +пропилен

Да

Амоняк

20

0.092.10-3 t/t етилен +пропилен

17.4

0.08.10-3 t/t етилен +пропилен

Да

Натриев фосфат Na3PO4

8

0.05.10-3 t/t етилен +пропилен

7.3

0.04.10-3 t/t етилен +пропилен

Да

Хидразин

200 литра

0.0009 литра /t етилен +пропилен

206.9 литра

0.00099 литра /t етилен +пропилен

Да

ДМДС(диметилдисулфид)

10

0.05.10-3 t/t етилен + пропилен

2.6

0.01.10-3 t/t етилен + пропилен

Да

Филмообразуващ амин

10

0.05.10-3 t/t етилен +пропилен

10.5

0.05.10-3 t/t етилен +пропилен

Да

Метанол

40

0.18. 10-3 t/t етилен +пропилен

8.4

0.04. 10-3 t/t етилен +пропилен

Да

Хидрогенезат-Ароматни въглеводороди(промивно масло)

2000

0.0092 t/t етилен +пропилен

1473

0.00702 t/t етилен +пропилен

Да

Инхибитор (ЕС-3214 А и ЕС 3268 А)

7.2

0.035.10-3 t/t етилен +пропилен

6.3

0.03.10-3 t/t етилен +пропилен

Да

Инхибитор (Корексид 3149А)

1.6

0.008. 10-3 t/t етилен +пропилен

1.68

0.008. 10-3 t/t етилен +пропилен

Да

Ксилоли

Тетрахлоретилен


68

0.50 kg/t аром.

51.1

0.460 kg/t аром.

Да

Диметилдисулфид

0.4

2.9.10-6 kg/t аром.

-


-

-

Антипенител

0.4

2.9.10-6 kg/t аром.

-


-

-

Тетратиленгликол


68

0.50 kg/t аром.

51.1

0.46 kg/t аром.

Да

Катализатор І хидриране(паладий PGS-3S)

3.4

0.025 kg/t аром.

2.77

0.025 kg/t аром.

Да

Катализатор ХО+ ІІ хидриране (Со-Мо)

7.48

0.055 kg/t аром.

2.45

0.022 kg/t аром.

Да

Катализатор за реформинг (Pt-Re)

3.944

0.03 kg/t аром.

3.22

0.029 kg/t аром.

Да

Катализатор изомеризация (мобил, зеолитен )

0.960

80 kg/месец

0.950

79.2 kg/месец

Да

Активен въглен


10

0.05 kg/t аром.

5.6

0.05 kg/t аром.

Да

Инхибитори (тип Налко)1015,1017,1005

4.2

0.02 kg/t аром.


2.2

0.02 kg/t аром.


Да

Алкална очистка (Бензол-140)

Натриева основа 20%


208

0.002 t/t сур

47.06

0.00087 t/t сур

Да

Етиленов окис и Етиленгликоли

Етиленов окис

Сярна киселина

290.4

0.00363 t/t етиленов окис

65.05

0.00092

t/t етиленов окис

Да

Натриева основа

429.6

0.00537 t/t етиленов окис

78.5

0.00111

t/t етиленов окис

Да

Калиев бихромат

0.8

0.00001 t/t етиленов окис

0.7

0.00001

t/t етиленов окис

Да

Дихлоретан

3.6

0.000045 t/t етиленов окис

2.12

0.00003

t/t етиленов окис

Да

Хидразин

0.08

0.000001 t/t етиленов окис

0.07

0.000001

t/t етиленов окис

Да

Антипенители

2.4

0.00003 t/t етиленов окис

0.14

0.000002 t/t етиленов окис

Да

Етиленгликоли (катализатори)

Мед


5800 кг.

0.085 t/t MAK

1.6

0.06 t/t MAK

Да

Амоняк


11600 кг.

0.2 t/t MAK

3.4

0.13 t/t MAK

Да

Етаноламини

Сярна киселина


10

0.83 t/месец

8.1

0.67 t/месец

Да

Натриева основа

8


0.67 t/месец

-

-

-

Катализатори

Фосфорна киселина

156

0.130 t/t моноамониев фосфат

-

-

-

Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ)

Натриева основа

10.8

0,0008 t/t ПАНВ

8.99

0.0009

t/t ПАНВ

Да

Омаслител/антистатик

110/37.4

0.00815/0.00277 t/t ПАНВ

135.4

0.01355

t/t ПАНВ

Да

Багрила

(пигменти, оцетна киселина)

9.68

0.038 t/t ПАНВ

0.3

0.0012 t/t ПАНВ

Да

Фосфорна киселина


6.75

0.0005 t/t ПАНВ

-

-

-

Диметилформамид

378

0.028 t/t ПАНВ

280.5

0.02808

t/t ПАНВ

Да

Азодиазобутиронитрил (АZDN)

14.85

0.0011 t/t ПАНВ

10.49

0.00105

t/t ПАНВ

Да

Ябълчена киселина

9.45

0.0007 t/t ПАНВ

6.39

0.00064

t/t ПАНВ

Да

Титанов двуокис

20

0.003 t/t ПАНВ

17

0.00254

t/t ПАНВ

Да

Акрилнитрил

Сярна киселина


3 200

0.10 t/t АН

2 950

0.09872 t/t АН

Да

Оцетна киселина


64

0.002 t/t АН

79.8

0.00267 t/t АН

Не

Натриева основа


160

0.005 t/t АН

350.8

0.01174 t/t АН

Не

Серен двуокис


2.5

0.00008 t/t АН

2.1

0.00007 t/t АН

Да

Антипенител


19.2

0.0006 t/t АН

16.1

0.00054 t/t АН

Да

Моноетилетер на хидрохинона

1.6

0.00005 t/t АН

1.2

0.00004 t/t АН

Да

Хидрохинон


11.2

0.00035 t/t АН

10.8

0.00036 t/t АН

Да

Оксалова киселина


0.64

0.00002 t/t АН

-

-

-

Корозионен инхибитор


0.96

0.00003 t/t АН

0.598

0.00002 t/t АН

Да

Полипропилен и пиролен

Полипропилен

Хексан

4 800

0.060 t/t ПП

3 862.33


156.2

0.06194 t/t ППхомополимер

0.09188 t/t ППсъполимер

Да

Метанол

160

0.002 t/t ПП

57.4


2.9

0.00092 t/t ППхомополимер

0.00171 t/t ППсъполимер

Да

Натриева основа

40

0.0005 t/t ПП

31.2


1.7

0.0005 t/t ППхомополимер

0.001 t/t ППсъполимер

Да

Катализатор

4.4

0.000055 t/t ПП

3.43


0.119

0.000055 t/tППхомополимер

0.00007 t/tППсъполимер

Да

Триетилалуминий

48

0.0006 t/t ПП

28.1


1.33

0.00045 t/t ППхомополимер

0.00078 t/t ППсъполимер


Да

Модификатор на катализатора

2.4

0.00003 t/t пр. Хомополимер


0.00005 t/t пр Съполимер

0.6


0. 034

0.00001 t/t ППхомополимер

0.00002 t/t ППсъполимер

Да

Стабилизатор


Стабилизатор

150 - Общо

0.0018 t/t ПП


0.0045 t/t ПП

47.4


7.75

0.00076 t/t ППхомополимер

0.00456 t/t ППсъполимер

Да

Пиролен

Натриева основа

440

0.048 t/t пиролен

165.517

0.06238 t/t пиролен

Не

Алуминиев Хлорид

81

0.009 t/t пиролен

23.27

0.00877 t/t пиролен

Да

Деемулгатор

1.8

0.0002 t/t пиролен

0.45

0.00017 t/t пиролен

Да

Полиетилен високо налягане-1

Процесно масло


350

0.01 t/t ПЕ

218.4

0.00978 t/t ПЕ

Да

Антиоксидант + добавки


5.25

0.00015 t/t ПЕ

3.35

0.00015 t/t ПЕ

Да

Полиетилен високо налягане-2

Компресорно масло (Бреокс)

80

0.0012 t/t ПЕ

54.4

0.001 t/t ПЕ


Да

Антиоксидант + добавки


31

0.0019 t/t ПЕ

30.9

0.00187 t/t ПЕ

Да

Каучук и латекси

Полимеризация

Трилон

25.2

0.0006 t/t продукт к+л

7.8

0.00024 t/t продукт к+л

Да

Ронгалит

58.8

0.0014 t/t продукт к+л

51.7

0.0016 t/t продукт к+л

Да

Пенстоп

67.2

0.0016 t/t продукт к+л

30.1

0.00093 t/t продукт к+л


Да

Стабилизатор


140

0.004 t/t продукт

15.1

0.0007 t/t каучук

Да

Олеинова киселина


782.1

0.055 t/t латекс

548.7

0.050 t/t латекс

Да

Синтетична мастна киселина

875

0.025 t/t каучук

316.6

0.015 t/t каучук

Да

Талова смола


1400

0.050 t/t каучук

555.5

0.026 t/t каучук

Да

Монохидропрекис на диизопропилбензола

65

0.0018 t/t каучук

31.7

0.002 t/t каучук

Да

Третичен додецилмеркаптан

108

0.0027 t/t продукт

40.3

0.0012 t/t продукт к+л

Да

Калиева основа

210

0.006 t/t каучук продукт

256.1

0.0079 t/t продукт к+л

Да

Натриева основа


210

0.006 t/t каучук

65.9

0.003 t/t каучук

Да

Коагулация (каучук)

Сярна киселина


490

0.014 t/t каучук

170.6

0.008 t/t каучук

Да

Силиконова емулсия

12.54

0.0006 t/t каучук

13.4

0.00063 t/t каучук(Б1500/Б1502)

Да

Синтетичен коагулант

80

0.004 t/t каучук


41.7

0.002 t/t каучук(Б1500/Б1502)

Да

Латекси

Калиева основа

181.8

0.0128 t/t стокови латекси

166.8

0.0152 t/t стокови латекси

Да

Калиев хлорид

71.1

0.005 t/t стокови латекси

54.5

0.0049 t/t стокови латекси

Да

Калиев персулфат

0.6

0.00005 t/t стокови латекси

0.55

0.00005 t/t стокови латекси

Да

Бактерицид

28.4

0.002 t/t стокови латекси

18.6

0.0017 t/t стокови латекси

Да

Дивинил

Бентол

60

0.0019 t/t ДВ

37.5

0.00182 t/t ДВ


Да

Цех за изгаряне на производствени отпадъци (ИПО)

Флокулант

52

0.0003 t/t преработена утайка

33.6

0.00023 t/t преработена утайка

Да


Забележка:

 1. Инсталация АД 5 – в КР6/2006 г. е допусната техническа грешка за разходните норми и годишна кондумация на инхибитор на корозия ЕС 1015 В (0.000039 t/t сур, 1.17 t/y) и неутрализатор ЕС 1005 (0.000000 2 t/t сур, 6.6 t/y). Коректните стойности са ЕС 1015 В (0.0000039 t/t сур, 11.7 t/y) и неутрализатор ЕС 1005(0.000002 t/t сур, 6.0 t/y), в случая няма реализиран преразход инхибитор и неутрализатор.

 2. Инсталация “Каталитичен реформинг-1”: формираният годишен преразход на метанол е резултат от увеличена разходна норма, целяща по-равномерно разпределение на хлор върху активните центрове на използваните катализатори.

 3. Инсталация ХО – 1: посочената в КР 2006 г. стойност за годишен разход на кобалтов- молибденов катализатор (1.08 t/y) е резултат от допусната техническа грешка. Коректната стойност е 4.8 t/y и в този смисъл няма преразход.

 4. Инсталация ВДМ – годишният разход на инхибитор МАК, посочен в КР 6/2006г (2.4 t/y) е изчисляван на база РН ( 0.001 kg/t сур., посочен в заявлението за КР). В КР 6/2006 г РН за инхибитор МАК е 0.002 kg/t сур. в резултат, на което коректната стойност за годишен разход е 4.8 t следователно не се регистрира преразход.

 5. Инсталация Пиролен: увеличената разходна норма за натриева основа се дължи на влошените и качества (ниска концентрация).

 6. Инсталация Акрилнитрил: увеличеният разход на натриева основа и оцетна киселина се дължи на въвеждане на схема за обезвреждане на отпадни води от колона Т 2 в инсталацията.


Таблица 3.3.3

Горива

Годишно количество, съгласно КР,


т/г

Количество за

единица

продукт/суровина

съгласно КР

Употребено

годишно количество


т/г

Количество за единица продукт/суровина

Съответствие


Да/не

ТЕЦ производство на ел. Енергия + топлоенергия

Тежка гудронова фракция

250 000
183 403
Да

Гудрон


200 000
-
-

Природен газ

300 000 хил. Nm3/г
244 588 хил. Nm3/г
Да

Заводски горивен газ


15 000
30 345
Не

БИБФр (С4 )


1 100
688
Да

^ Атмосферна и вакуумна дестилация (АВД)

Атмосферна дестилация-3

Тежка гудронова фракция

23 250
24 305
Не

Заводски горивен газ


15 500
8 774
Да

^ Атмосферна дестилация-4

Тежка гудронова фракция

28 030
23 050
Да

Заводски горивен газ


10 220
11 160
Не

^ Атмосферна дестилация-5

Тежка гудронова фракция

28 010
25 991
Да

Заводски горивен газ


9 490
11 004
Не

^ Вакуумна дестилация на мазут-1

Тежка гудронова фракция

14 150
253
Да

Заводски горивен газ


5 450
17 561
Не

^ Битумна инсталация с парк Гудрони

Заводски горивен газ


720
1 240
Не

^ Каталитична обработка на горивата (КОГ)

Каталитичен реформинг-1

Пещ П-1 Природен газ

28 156.782 хил м3/год.
33 103 хил. м3/год.(общо)
Да

Пещ П-2 Природен газ

6 345.858 хил м3/год.
Пещ П-3 Природен газ

5 915.846 хил м3/год.


Пещ П-4 Природен газ

6 832.413 хил м3/год.


Хидроочистка-1

Заводски горивен газ


11 200
8 629.5
Да

Хидроочистка-2

Заводски горивен газ


6 750
8 857
Не

Хидроочистка-3

Заводски горивен газ


13 500
8 184.2
Да

Хидроочистка-4

Заводски горивен газ


4020
2941.6
Да

^ Газова сяра

Природен газ


1 590
1421 ( ГС2)
Да

^ Каталитичен крекинг

Заводски горивен газ- П 101

2 850
23 437
Не
Заводски горивен газ- П-102

17 150
^ Вакумна дестилация на мазут-2 (общо ВД + ТК)

П-101/1-

Заводски горив.газ

7 448


-

П-101/2 –

Заводски горив.газ

7 448
40 140 общо ВД + ТК
Да

^ Термичен крекинг

П-201/1- Заводски горив.газ

11 160
-
-

П-201/3- Заводски горив.газ

11 160
-
-

П-201/2 - Заводски горив.газ

11 160
-
-

^ Водородна инсталация

Природен газ- П 101

25320/34500000 Nm3
33 880 000 Nm3
Да

^ Сярно кисело алкилиране (СКА)

Алкилиране

Заводски горивен газ за пилотна горелка

224
215
Да

^ Сярна киселина и олеум-1(ИСКО)

Заводски горивен газ


500
437
Да

Етилен-150

Заводски горивен газ + природен газ

Заводски горивен газ + природен газ 101ВА, 101ВВ, 101ВС, 101BD, 101BE, 101BF

13 333

за всяка пещ
5 758.3 за всяка пещ
Да

Ксилоли

Пещ 900 F1 (Заводски горивен газ + тежка гудронова фракция)

Пещ 100 F1 (Заводски горивен газ)

Пещ 100 F2 (Заводски горивен газ + тежка гудронова фракция)

Пещ 200 F1 (заводски горивен газ)

Пещ C 101 (заводски горивен газ)

Пещ C 601 (Заводски горивен газ + тежка гудронова фракция)40 000 заводски газ


20 000 тежка гудронова фракция25 491

заводски газ


2 805 тежка гудронова фракция


Да


Да

^ Общо за Акрилнитрил и Ацетонцианхидрин

Тежка гудронова фракция

10 400

8 785
Да

Заводски горивен газ


3 200
1059
Да

^ Полипропилен и пиролен

Заводски горивен газ

5 500
3 369

Да

^ Цех за изгаряне на утайки

Заводски Горивен газ F2101

4 800
6 043.2
Не

Заводски Горивен газ F101

3 000
1 009.1
ДаЗабележка:

1. Перазходът на заводски горивен газ е във връзка със спазване на условие 9.2.2.1/9.6.7 от КР №6/ 2006 г. за съотношение течно/газово горива изгорени в ТЕЦ.

2. Причини за преразход на изразходвано гориво в цех “ АВД и ПБ”:

 • за АД-3, 4, 5 - недостатъчно ефективно натоварване на мощностите, като за пуск се формират допълнително разходи;

 • за ВДМ-1 – след извършена реконструкция на пещ П-1 на инсталацията се работи само с газообразно гориво.

 • Инсталация Битумна и парк Гудрони – стойността за годишен разход на заводски горивен газ, посочена в КР 2006 (720 t/y) е резултат от допусната техническа грешка. Коректната стойност е 1600 t/y и в този смисъл няма регистриран преразход.

3. Хидроочистка 2 и Каталитичен крекинг: Преразходът на заводски горивен газ се дължи на подмяна на катализаторите и необходимостта от поддържане на по-високи температури в реакторните блокове на двете инсталации , което е в пряка връзка с изпълнение изискванията за качеството на горивата съгласно стандарти Евро 4 и евро 5.

4. Цех за изгаряне на утайки - пещ F-2101 са изгаряни предимно биологични утайки, които са некалорични и изискват по-голям разход на горивен газ.


3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти от отделните инсталации на територията на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в обособени резервоарни паркове и складове.

За поддръжка и експлоатация на резервоарите се прилага фирмена процедура – Наредба за експлоатация и ремонт на метални резервоари в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД, разработена на основание на нормативната уредба в областта на устройство и технически надзор и в областта на безопасност на труда. Изискванията на посочената процедура са транспонирани в документацията на цеховете (работни инструкции, технологични регламенти и др.). В процедурата са определени изискванията по отношение на провеждането на ремонтните дейности, дейностите по подмяна, контрола на качеството, техническия надзор и ревизията, изграждането и поддържането на целостта на обваловките, безопасната експлоатация и поддръжката на резервоарите (в т.ч. и предотвратяване на преливане на резервоарите), както и свързаните с тях отговорности на персонала.

Целта на поддръжката и периодичната проверка на съответствието на резервоарите с експлоатационните изисквания и условията на Комплексното разрешително действия е да бъде установено и проследявано състоянието им за недопускане на авария, която може да доведе и до замърсяване на почвата, респективно подземните води.

Резервоарите се подлагат периодично на пълен преглед – пълен външен и пълен вътрешен. Пълен външен преглед се извършва ежегодно от службите на Технически надзор и метрология и включва пълна визуална оценка на общото състояние на резервоара, изправността на контролно измервателните предпазни и осигурителни арматури и устройства. За контролно – измервателни уреди, осигуряващи устройства и други съоръжения, които не могат да се проверяват при прегледа, се извършват метрологични проверки/лабораторни изпитвания. Пълен вътрешен преглед се извършва най – малко веднъж на осем години и включва: оглед на резервоара от вътрешната страна; измерване на поясите на стената, покрива и дъното; безразрушаващ контрол на заварените съединения; механични изпитвания и металографски изследвания на основния метал и заварените съединения; химичен анализ на метала; измерване на геометричната форма на стената и нивелиране на дъното; проверка на състоянието на основата и настилката. Прегледът, който осигурява контрол на качеството се извършва от акредитирана лаборатория.

За изследване на слягане на фундамента на всеки нов вертикален надземен резервоар, през първите пет години ежегодно се извършва заснемане на деформациите; през следващите години следва системно контролно заснемане.

В обосновани случаи се извършват и извънредни прегледи на резервоарите.

Ежесменно, от оперативния персонал се следи за външни дефекти – появяване на течове в шевовете на корпуса или изпод дъното на резервоара, ненормален шум в резервоара, преливане.

Резултатите от оценката на съответствието на поддръжката и експлоатацията на съоръженията (резервоарите) с експлоатационните изисквания и условията на Комплексното разрешително се документират в определени като подходящи за целите документи и записи и документите и записите се съхраняват.

За отстраняване на констатирани нарушения (несъответствия) на изискванията на фирмените документи и документите на структурните единици се дават предписания и срокове за отстраняването им. Управлението на регистрираните нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС.

Основните складове на Основна площадка на Дружеството са:

 1. Складова база на цех “КОГ”

  1. Инсталация Газова сяра ГС-2 (по продукт); складовата база включва 2 броя полузакрити склада (навеси) с капацитет съответно. Сярата се извозва в жп-вагони под формата на сяра на буци.

  2. Инсталация Газова сяра ГС- 3 (по продукт); складовата база включва 1 брой полузакрит склад. Сярата е на гранули, пакетирана в big bag и се извозва в жп-вагони;

 2. ^ Складова база на Цех „ПАНВ и АН”

Складовата база включва закрит склад №707 за готова продукция (ПАН влакна кабел, ПАН влакна щапел, ПАН влакна лента). ПАН влакна са опаковани в полипропиленови торби, наредени на редове, като най-долната бала е поставена на дървен палет.

 1. Складова база на Цех „ПЕВН”

  1. Инсталация ПЕВН – 1 (по продукт); включва закрит склад №703. Полиетиленът е опакован в полиетиленови торби, наредени на редове, като най-долната бала е поставена на дървен палет;

  2. Инсталация ПЕВН – 2 (по продукт); включва закрит склад. Полиетиленът е опакован в полиетиленови торби, наредени на редове, като най-долната бала е поставена на дървен палет;

 2. Складова база на Цех „Каучук и латекси”

Складовата база включва:

 • закрит склад - продукцията е опакована в полиетиленови торби, поставени в дървени контейнери;

 • навес - продукцията е опакована в полиетиленови торби, поставени в дървени контейнери.

 1. Складова база на Управление Материално – техническо снабдяване
на склад

Съхранявани материали

100

Химически продукти и лабораторни химикали

101

Прахообразни катализатори, сорбенти, химикали

102

Лабораторни химикали и стъклария

111

Свежи и отработени масла в резервоари

136

Химически продукти

141

Резервни части за КЛ

143

Химически продукти за цех ПАНВ и АН

На площадките на инсталациите има обособени площи за съхранение на спомагателни материали преди непосредственото им използване.

Веществата, класифицирани като “опасни“ в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, веществата, които попадат в Приложение 1 на Наредба № от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и веществата в обхвата на Приложение 1 на Наредба № 1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води се съхраняват на площадки, които притежават подова и странична изолация, осигуряваща задържането на територията на площадката на води или други течности, попаднали върху нея и не допускат просмукване на води или други течности в почвата под площадките за съхранение. В допълнение, с Констативен протокол № К-14-2 / 08.02.2007г. на РИОСВ – гр. Бургас е потвърдено съответствието по отношение на складовете за съхранение (Приложение ІІ.4.3 - 2). За случаи на разливане / разсипване на спомагателни материали, реагенти, продукти при извънредни ситуации, се съхраняват средства за почистване и контейнери за събиране на отпадните продукти.

Всички продукти, спомагателни материали и реагенти се съхраняват в оригиналните им опаковки и съгласно стандартните текстове, даващи указания по отношение на безопасното им съхранение и използването им.

На достъпни места в работните помещения се съхраняват информационни листи за безопасност за всички опасни вещества. Опасните химични вещества и препарати, както и препаратите, които не се класифицират като опасни, но могат да представляват специфична опасност, когато се пускат на пазара за професионална употреба, се придружават от информационен лист за безопасност, съгласно Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Информационните листи за безопасност съдържат информация, необходима за предприемане на мерки на работното място за защита на здравето и безопасността на човека, опазване на околната среда и условията за транспорт и съхранение на употребяваните и произвеждани химически вещества и продукти.

Информационен лист за безопасност се изготвя за:

 • Всички вещества, произвеждани в Дружеството, класифицирани като опасни за здравето или за околната среда съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

 • Всички произвеждани в Дружеството химични вещества и препарати, които не се класифицират като опасни, но могат да представляват специфична опасност, когато се пускат на пазара за професионална употреба;

 • Вещества, за които в Европейската общност е определена гранична стойност на експозиция на работното място или гранична стойност във въздуха на работното място съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

 • Химични вещества, получени при производствения процес (междинни полуфабрикати и вещества, на чието въздействие са изложени работещите).

Информационният лист за безопасност се предоставя на клиента или професионалния потребител преди или по време на първата доставка на опасните химични вещества или препарати. При наличие на нова информация за опасното химично вещество или препарат, свързана с опазване на човешкото здраве и околната среда, „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД изготвя преработено издание на информационния лист за безопасност. Преработеното издание се изпраща безплатно на всички клиенти / професионални потребители през последните 12 месеца. Информационният лист за безопасност се изготвя на български език, предоставя се на хартия или на магнитен носител, или по електронен път на клиент или професионален потребител. За чуждестранни клиенти и потребители се извършва превод на съответния език и информационния лист за безопасност и се предоставя заедно с оригинала на български език.

В случаи, когато опасното вещество или препарат се пуска на пазара за масова употреба и е осигурена достатъчна информация, която позволява потребителят да вземе необходимите мерки, за да се предпази от вредното въздействие на веществото, информационен лист за безопасност се изготвя и предоставя при поискване от професионален потребител.

В Дружеството се поддържа в актуално състояние електронен Регистър на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати в Дружеството.

Внедрени са и се прилагат документирани процедури за контрол и предотвратяване на замърсяването в случаи на инциденти, свързани с разливане / разсипване на спомагателни материали, реагенти, продукти при тяхното съхранение, изразени в:

 • Мониторинг за съответствие на съхранението с експлоатационните изисквания и условията на Комплексното разрешително – текущ контрол (ежедневен контрол от страна на оперативния персонал и периодичен контрол от страна на службите на Главния инженер) и последващ контрол. Управлението на регистрираните нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС.;

 • Поддържане на процедури за готовност и реагиране при извънредни ситуации; периодична проверка на готовността за реагиране;

 • Регламентирани отговорности на персонала; периодично обучение (инструктажи) на отговорния за съхранението на спомагателни материали, реагенти, продукти персонал.

В “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД се прилага фирмена инструкция за експлоатация, ремонт и безопасна работа на технологичните тръбопроводи за течни вещества. В нея са определени изисквания по отношение на проектирането им, изпълнението на заваръчни работи, контрол на качество, технически надзор и ревизия. Целта е да бъде установено и проследявано състоянието им за недопускане на авария, която може да доведе и до замърсяване на почвата, респективно подземните води.

На технологичните тръбопроводи за транспортиране на течни и газообразни вещества, използвани в нефтохимическите и нефтопреработвателните инсталации се извършват периодични проверки от страна на Отдел Технически надзор и метрология (ведомствен) и определените за целта отговорни технически лица. Външни прегледи се извършват най – малко веднъж годишно за установяване на техническото състояние на отделните възли, предпазни устройства, състоянието на повърхността на тръбите, изолацията. Пълен преглед с изпитване на якост и херметичност на технологичните тръбопроводи се извършва най – малко веднъж на осем години. Пълен преглед с пълно събличане на изолацията, с пълна проверка на опори, компенсатори, ревизия на арматура и в някои случаи и металографски изследвания се извършва в зависимост от работните параметри, но не на повече от 20 години. Органите на технически надзор извършват извънредни прегледи на тръбопроводите след авария, ремонт и други обосновани случаи. Контролът на качеството на извършваните работи при ремонт, промяна или преустройство се извършва от акредитирана лаборатория и включва: химичен анализ на метала; механични изпитвания; твърдост на метала на заварен шев; металографски изпитвания; радиографски контрол; ултразвуков контрол; магнитно – прахова дефектоскопия; капилярен контрол. Резултатите от проверките и ремонтните дейности се документират в определени като подходящи за целите документи и записи и документите и записите се съхраняват.

В цеховете се прилагат документирани процедури, отнасящи се до периодични проверки (ежесменни) от страна на оперативния персонал за установяване на течове по тръбопреносната система за течни вещества. Резултатите от проверките се документират в определени като подходящи за целите документи и записи и документите и записите се съхраняват.

За отстраняване на констатирани нарушения (несъответствия) на изискванията на фирмените документи и документите на структурните единици се дават предписания и срокове за отстраняването им. Управлението на регистрираните нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС.

Предвид дискутирания до тук регламентиран ред и провеждането на проверки (ежесменни от страна на оперативния персонал и периодични от Управление Екология) за установяване на разливане / разсипване на площадките за съхранение, на тръбопреносната система и на резервоарите и обваловките за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти, в Таблица 3.3.4.1. са представени констатираните несъответствия, причините и предприети / планирани незабавни, коригиращи и превантивни действия.

Таблица 3.3.4.1.


Несъответствие

Причини

Предприети / планирани незабавни, коригиращи и превантивни действия

Замърсяване на почва с нефтопродукти в района на парк „Нормални парафини” / ХО4

Преливане на шахта

Замърсителят е събран, замърсеният слой почва е отстранен и е предаден за последващо третиране; възстановен e участъкът с чисти земни маси; шахтата е приведена в съответствие

Замърсяване на почва с дизелово гориво на площ от около 8 m2 между резервоар 81 на Титул 25/2 и 45/5 (възел за дизелово гориво)

Няма информация за източника на замърсяване

Идентифициране на източника на замърсяване; наблюдения за промяна на площта на замърсяването; оперативно изчерпване на продукт от повърхността; планиране на мерки за възстановяване

Замърсяване на почва с котелно гориво в района на Титул 1100 на цех ТСНП

Пропуск от фланец.

Тръбопроводът е освободен от продукт и е сменена гарнитура на фланеца. Замърсеният слой почва е отстранен и е предаден за последващо третиране; възстановен e участъкът с чисти земни маси.

Замърсяване на почва (около 6 m2) в района на инсталация ВДТК на цех Каталитичен крекинг

Почистване на оборудване по време на ремонтни дейности

Замърсеният слой почва е отстранен и е предаден за последващо третиране; възстановен e участъкът с чисти земни маси. Потвърдени са изисквания по отношение на провеждане на дейности по почистване.

Разлив на продукт от резервоар 69 на парк 31 в обваловка.

Изкипяване на продукт от дихателя на резервоара по време на дейности по подаване на продукт.

Почистване на обваловката и външно почистване на резервоара.


Замърсяване на почва (около 40m2) с тежки нефтопродукти в близост до излязла от експлоатация сграда на помпена станция към цех ТСНП, титул 25/1. В понижените участъци на терена дълбочината на продукта е около 10cm. Участъкът е ситуиран в зона №35 на картираните по Програма за отстраняване на стари екологични щети почвени замърсявания.

Няма информация за източника на замърсяване

Оперативно е изчерпан продуктът от повърхността. Осигурено е третиране с избран като подходящ почистващи сорбент.

Замърсяване на почва (около 40m2) с нефтопродукти и бетонирана площадка в близост до административна сграда на КЗУ.

Преливане, в резултат на проливни дъждове, на шахти на поток ПДВ-1 по път № 8.

Изчерпване на замърсителя от участъците със задържани дъждовни води. Почистване на бетонираните площадки от остатъчен замърсител с избрани като подходящи почистващи агенти; физическа подмяна на замърсената почва.

Замърсяване на земна повърхност с гудронни утайки на територията на инсталация ВДТК

Несъответствие на дейностите по събиране и съхранение на утайките по време на ремонт със законови и други изисквания от страна на фирмата – изпълнител.

Площадката е почистена; извършена е физическа подмяна на замърсената почва.

Замърсяване на почва (около 15m2) с дизелово гориво на територията на цех АВД и ПБ (АД2 за ликвидиране).

Пропуск от линия за ДГ от спряна от експлоатация инсталация АД2 към ХО2.

Поставяне на сорбент; последващо ликвидиране на замърсяването.

Замърсяване на почва (около 30m2) с мазут на територията на Цех АВД.

Пропуск от гарнитура на задвижка на ХВ 19а (хладник-вентилатор).

Хладникът е изолиран; на мястото на разлива е опесъчено; физическа подмяна на замърсената почва.
оставить комментарий
страница2/10
Дата15.10.2011
Размер2,29 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх