Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
скачать
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД


ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЗА 2007 г.


БУРГАС 2008 г.3.1 Увод

 • Наименование на инсталациите, за които е издадено КР и които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1.ТЕЦ

2.Рафинерия:

· Производство Атмосферна и вакуумна дестилация (АВД) - АД-2, 3, 4 ,5; Вакуумна дестилация на мазут (ВДМ) - ВДМ-1;

· Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) - Каталитичен реформинг (КР) - КР-1, Хидроочистка (ХО) - ХО-1, 2, 3, 4, Газоочистка (ГО), Газова сяра (ГС);

· Производство Каталитичен Крекинг (ККр) - Каталитичен крекинг (К Кр), Вакуумна дестилация на мазут(ВДМ) - ВДМ-2, Термичен крекинг (ТК), Водородна инсталация (ВИ) - ВИ-15

· Производство Сярно кисело алкилиране (СКА) – Алкилиране, Инсталация за сярна киселина и олеум ИСКО-1, Битумна инсталация (БИ) с парк Гудрони

· Производство Горивни и втечнени газове (ГВГ) - Абсорбционна газофракционна станция (АГФИ), Централна газофракционна инсталация (ЦГФИ), Метилтретичен бутилов етер (МТБЕ), Втечнени газове и авто и ж.п. и авто и ж.п. наливни естакади (ВГ и АЖПНЕ);

· Производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП) - титул 31, титул 25/2, титул 1000, титул 1100, парк “Каталитичен крекинг”, парк 8х5000, парк РП 2/2, парк ОЗС, парк “Камено”, Автоматизирана ж.п. наливна естакада, Ж.п. наливна естакада, Автоналивна естакада

3.Производство ”Етилен”

3.1.Етилен 150

3.2.Етилен 250

3.3. Пропилен (стара Етилен 80)

4.Производство”Ксилоли”

4.1.Ксилоли

4.2.Алкална очистка /Бензол – 140.

4.3.Органични разтворители

5. Производство “Фенол”

6.Производство “Етиленов окис и Етаноламини”

6.1.“Етиленов окис”

6.2.“Етиленгликоли”

6.3.“Етаноламини”

6.4. “Катализатори”

7.Производство Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ) и Акрилонитрил

7.1. ПАНВ – 1

7.2. Акрилнитрил.

7.3. Ацетонцианхидрин

8. Производство Полипропилен и Пиролен

8.1.Полипропилен

8.2.Пиролен.

9.Производство Полиетилен високо налягане и Полистирол

9.1.ПЕВН - 1

9.2.ПЕВН - 2

9.3.Полистирол

10.Производство Каучук и латекси

10.1.Полимеризация

10.2.Коагулация (Каучук)

10.3.Латекси

10.4.Етилбензол

10.5.Стирол

10.6.Дивинил
^
*11.Цех за изгаряне на утайки –пещи № F101 и № F2101, осем броя центрофуги - четири двуфазни и четири трифазни.Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС

12. Хладилен

13. Стоки за бита - Цех “Шивачен”, Цех “Битова химия”, Цех “Преработка на пластмаси”

14. Ремонт на арматура, помпи и компресори (РАПК)

15. Звено “Автотранспорт” (“Нефтохим транспорт” АД)

16. Цех АК-1. Въздухоразделителни инсталации

17. Цех “Напълнителна станция за кислород,азот и пожарогасителни средства”.

18. Цех АК-2.

19. Въздухоразделителна инсталация КА-13,5.

20. Инсталация ЦВК.

21. Производство “Топлоснабдяване”

 1. Производство “Електроснабдяване”

 2. Производство “В и К”

  1. Цех “БПВ 1”

  2. Цех “БПВ 2”

  3. Цех “Оборотни, противопожарни и питейни води”

  4. Цех “Свежа вода” • Адрес по местонахождение на инсталациите:

  • адрес: област Бургас, община Бургас, град Бургас, код 8104


3.1.1.Данни за собственика:


Данни за собственика

Име

Бащино

Фамилия

Lukoil Europe Holdings B.V.

Лукойл Юръп Холдингс

Седалище

Адрес:

Ул...... Strawinskylaan №3105

Град.....................Amsterdam.....................................

Пощенски код........1077ZX.................................

Тел. №...............+31204064444...................................

№ на факс.........+310206427675......................

електронна поща......................................Регистрация


Съдебна FN33301733/0704/1998

Данъчна №

Статистическа:

ЕГН (за физически лица)^ 3.1.2.Данни за оператора:


Данни за оператора

Име

Бащино

Фамилия

„Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Абулгас

Мередович

Клычмурадов

Седалище

Адрес:

Ул...... №

Град.............Бургас...........................................

Пощенски код................8104.........................

Тел. №.........05511/2600................................................

№ на факс............05511/5555...........................

електронна поща....Регистрация


Съдебна Ф.Д. №7526/1991 Бургаски окръжен съд

Данъчна № НДР 1021010347

Статистическа: 812114069

ЕГН (за физически лица)

Лице за контакт по процедурата за издаване на разрешителното

Име...................Георги ..................

Фамилия...........Алексиев.....................

Длъжност..........Главен еколог...........

Тел. №...........05511/2407..............................................

№ на факс.........05511/5555.........................................

Електронна поща....Aleksiev.Georgi@neftochim.bg.Регистрационен номер на КР: 6/2004 г. (І-ва актуализация – 6/2006 г.)

Дата на подписване на актуализираното КР: 07.07.2006 г.

Дата на влизане в сила на актуализираното КР: 30.07.2006 г. • Кратко описание на дейностите

Производство Нефтопреработка

Суровият нефт се доставя с танкери до нефтотерминала в Нефтен терминал Росенец и по тръбопровод - до резервоарите на рафинерията.

Производство Нефтопреработка има мощности за преработка на 10.5 млн.т нефт за една година. Оптималното натоварване на мощностите е до 7.5 млн. т нефт/год.

Всички съществуващи инсталации, с изключение на инсталации Метилтретичен бутилов етер (МТБЕ) от цех Газообработка и сярно-кисело алкилиране, която е по лиценз на Huels и инсталация ХО-4, която е по лиценз на Leuta Werke са проектирани, построени и оборудвани от фирми на бившия Съветски съюз.

Първичната преработка на нефта се извършва в четири атмосферни инсталации. Произведените нефтени фракции от тези инсталации са суровина за нефтохимията, за дълбочинна преработка или компоненти за получаване на стокови горива.

В смесването на стоковите бензини участват високооктанови фракции, получавани на изход от инсталациите Каталитичен реформинг, Каталитичен крекинг и Алкилиране, които осигуряват високо качество на произвежданите марки бензини.

Очистването на дизеловите фракции от серни съединения се осъществява в четири инсталации за хидроочистка.

Дълбочинната преработка на мазута се осъществява в комплекс от инсталации: две вакуумни дестилации, каталитичен крекинг, термичен крекинг (висбрекинг), битумна инсталация.

Втечнените въглеводородни газове постъпват и се фракционират в газофракционираща инсталация.

^ Транспортиране и съхранение на нефтопродукти /ТСНП/

Транспортиране и съхранение на нефтопродукти се осъществява от цех ТСНП.

Цех ТСНП обединява девет технологични титула (резервоарни паркове) за съхранение на компоненти за горива и стокови горива, технологични помпени отделения и схема от тръбопроводи, направляващи технологичните потоци, авто- и ж.п. естакади за експедиция на горива.

В цех ТСНП се приемат за съхранение от инсталациите компоненти за производство на горива; производство на стокови бензини, дизелови горива, котелни горива и реактивни горива, съгласно утвърдени изисквания; съхранят се стоковите горива и се подават за експедиция в съответните направления – към авто-, ж.п. естакади и към магистрални тръбопроводи. Горивата се съхраняват в метални вертикални резервоари.

Транспортирането на гориво до нефтобазите в страната се осъществява по магистрални продуктопроводи, откъдето с автоцистерни и ж.п.цистерни се реализират до крайни клиенти.

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД контролира, поддържа и отстранява аварийни ситуации на магистрални тръбопроводи и магистрален етиленопровод.


^ Производство Нефтохимия

Производство Нефтохимия има определящо значение за суровинното обезпечаване на производство Полимери в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД, за задоволяване потребностите на подобни производства в РБългария и за износ.

Основен производител на олефини (етилен, пропилен, С4-фракция и пиробензин) в производство Нефтохимия е цех Етилен. Тези продукти се явяват основна суровина за нефтохимичния синтез и производството на полимери.

Производство Нефтохимия включва следните инсталации, представени вТаблица 0-1:

Таблица 0 1

^ Process Plant

Capacity, 1000 tonnes/year

Licensor

Ethylene Plant 1

250

TPI Italy

Ethylene Plant 2

150

M. W. Kellogg

Phenol

40

Giprokautchuk-Russia

Solvents

50

Refining&Petrochemistry Institute

Aromatics

110

Eurotechnica-Italy and Lurgi-Germany

Ethylene Oxide

80

Scientific Design-USA

Ethylene glycol

110

Scientific Design-USA

Ethanolamines

12

Refining&Petrochemistry Institute

^ Производство Полимери

Производство Полимери произвежда следните основни групи продукти: пластмаси, бутадиенстиролни каучуци и латекси, полиакрилнитрилни влакна, нефтополимерни смоли и някои мономери, които са и стокови продукти.

Инсталациите, които включва производство Полимери, са представени вТаблица 0-2:

Таблица 0 2

^ Process Plant

Capacity,1000 tonnes/year

Licensor

Styrene butadiene rubber

35

Voronezhsynthez kauchuk - Russia; Otto volf -Germany

Styrene butadiene latex

10

ISR - England

Ethylbenzene

37

Voronezhsynthez kauchuk- Russia

LDPE 1 (autoclave) (2 units)

2x17

ICI - England

LDPE 2 (tubular)

50

Atochimie-France

Butadiene extraction

50

Giprokauchuk-Russia

Sryrene

40

Voronezhsynthez kauchuk- Russia

Polystyrene

23

Cosden - USA

Polypropylene (2 units)

2x40

Hercules - USA

Hydrocarbon resin Pyrolen

6.3

Neftochimproect - Bulgaria

Acrylic Fibres

3.5

Snia - Italy

Acrylonitrile

27.5

Standard Oil of Ohio- USA(SOHIO)

Acetone cyanohydrin

8

Giprokauchuk-Rusia

Трите производствени процеса - Нефтопреработка, Нефтохимия и Полимери са взаимно свързани.

Производство Нефтопреработка осигурява редица захранващи потоци за производства Нефтохимия и Полимери, а от друга страна получава обратно няколко вида странични продукти от тези две производства.


^ Енергийни ресурси

Осигуряването и управлението на енергийни ресурси се осъществява от:

  • Производство Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) - Център с финансова отговорност /ЦФО/;

Продуктите на производство ТЕЦ-ЦФО са: електричество; пара; деминерализирана вода; частично омекотена вода; деагрерирана вода.

Като гориво за ТЕЦ-ЦФО се използват: котелно гориво, отпадни газове, гудрон, получавани от производство Нефтопреработка и природен газ, получаван от доставчици.

Топлоелектрическата централа е свързана към Националната електрическа компания (НЕК). Излишъкът от електроенергия се продава на НЕК и други потребители, а при недостиг се ползва енергия от НЕК.

  • Цех Топло и газоснабдяване и междуцехови комуникации /МЦК/;

  • Цех Електроосигуряване;

  • Управление Водоснабдяване и канализация;

Обезпечава производствените структури с са циркулационна вода и пречистени потоци отпадни води. За суровинно и оборотно водоснабдяване в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се използва вода от езеро "Мандра".

 • Производство Азотнокислородно

Продуктите на производство Азотнокислородно са: течен и газообразен азот; течен и газообразен кислород; сгъстен и машинен въздух

^ Проблемно научно изследователска лаборатория в управление на Главен технолог

На лабораторията са възложени научно-изследователските задачи, методологичния, аналитичен и корозионен контрол, информационното, технико-икономическото обслужване в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.

^ Инженерен център

Планира, заявява и контролира качеството и количеството на предоставяните услуги по ТОРО на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД с цел осигуряване на надеждна и безопасна експлоатация на основните фондове на Дружеството, чрез своевременно изпълнение на работите при рационално използване на ресурсите.

Разработва и реализира политиката на Дружеството в областта на ТОРО, осъществява контрол на технически правилна, надеждна и безопасна експлоатация на оборудването, осигурява технически правилното и безопасно провеждане на работите по ТОРО.

Извършва контрол върху управлението на средствата за измерване и наблюдение чрез метрологичен надзор.

Планира, заявява и контролира качеството и количеството на предоставяните услуги по информационно-технологично и телекомуникационно осигуряване.

^ Дирекция Строителство

Организира и контролира изпълнението на капиталното строителство и строително монтажните работи.

Дирекция Доставка на суровини и експедиция

Участва в планирането на доставките на основната суровина /нефт/ за преработване на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД; изготвя планове за очаквана реализация и приходите на горива, нефтохимикали и полимери; обезпечава изпълнението на изготвените планове; осъществява продажбите и експедицията на горива, нефтохимикали и полимери на горива за вътрешен пазар и за износ; осъществява митническото обработване на партидите по доставки и реализация на горива, нефтохимикали и полимери; поддържа корпоративна отчетност.


 • Производствен капацитет на инсталациите – съгласно условие 4 от КР

Максимален капацитет на:

1.ТЕЦ производство на топлоенергия - 1680 MWh работна топлинна мощност и 1800 MWh инсталирана топлинна мощност

2.Рафинерия – 7.5 млн. тона нефт

3.Производство ”Етилен”

3.1. Етилен – 150 – 150 000 т/г,

3.2.Етилен – 250 – 250 000 т/г.,

3.3. Пропилен (стара Етилен 80) – 80 000 т/г.;

4.Производство”Ксилоли”

4.1.Ксилоли - НОБ 170 000 т/г. и Пиробензин 144 600 т/г.

4.2.Алкална очистка /Бензол – 140/ - ППФ 80 000 т/г.

4.3.“Органични разтворители” - Рафинат 68 570 т/г., Рафинат Д – 41 142 т/год или Полуфабрикат 27430 т/г, екстракционен бензин 17 145 т/г., Петролев етер – 10 285 т/г.

5. Производство “Фенол” - 35000 т/г., Ацетон 21000 т/г

6.Производство “Етиленов окис и Етаноламини”

6.1.“Етиленов окис” - екв. 80 000 т/г., чист 30 000 т/г.,

6.2.“Етиленгликоли” МЕГ – 100 000 т/г., ДЕГ + ТЕГ – 10 000 т/г.,ЕГоб. – 110 000 т/г.,

6.3.“Етаноламини” ЕА общо 13 935 т/г., МЕА 10 450 т/г., ДЕА 2 900 т/г., Дитрамин 585 т/г.

6.4. “Катализатори” - Регенериран катализатор – 70 т/г, Промотор – 4 т/г., Гранулиран сорбент – 80 т/г.

7.Производство Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ) и Акрилнитрил (АН)

7.1. ПАНВ – 13 500 т/г.

7.2. Акрилнитрил – 27 500 т/г.

7.3. Ацетонцианхидрин - 8000 т/г.

8. Производство Полипропилен и пиролен

8.1.Полипропилен – 80 000 т/г.,

8.2.Пиролен – 6300 т/г.

9.Производство Полиетилен високо налягане и Полистирол

9.1.ПЕВН – 1 34 000 т/г.

9.2.ПЕВН – 2 50 000 т/г.

9.3.Полистирол – 24 000 т/г.

10.Производство Каучук и латекси

10.1 Полимеризация – 45 000 т/г

10.2.Коагулация (Каучук) – 34 374 т/г

10.3.Латекси – 14 220 т/г

10.4.Етилбензол - 37772 т/г

10.5.Стирол – 40 080 т/г

10.6.Дивинил – 28 479 т/г

*11.Цех за изгаряне на утайки – ЦИУ - 3,2 т/ч за всяка пещ,

-четири двуфазни центрофуги – всяка една по 15 т/ч.,

-две трифазни центрофуги по 15 т/ч ,

-две трифазни центрофуги по 9 т/ч • Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда


^ СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ “ЕКОЛОГИЯ”

НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ – ГЛАВЕН ЕКОЛОГ

СЕКРЕТАР

^ ОТДЕЛ “ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ”

ОТДЕЛ “ПРОИЗВОДСТВЕНО - ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ” (ЕКОЛОЗИ ПО ПРОИЗВОДСТВА)


ГРУПА “МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗ””

^ ЛАБОРАТОРИЯ “ЕКОЛОГИЯ”


^ СЕКЦИЯ “ВОДИ”

СЕКЦИЯ “ВЪЗДУХ, ОТПАДЪЦИ, ПОЧВИ”


ГРУПА „РЕЖИМНО-ТЕХНИЧЕСКИ НАСТРОЙКИ И ИЗМЕРВАНИЯ”


 • РИОСВ, отговаряща за разрешителното

  • РИОСВ Бургас
 • Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

  • Басейнова дирекция за черноморски район^ 3.2. Система за управление на околната среда

В “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е внедрена система за управление на околната среда (СУОС). Съответствието й с ISO 14001:2004 е потвърдено със сертификат (номер на сертификата: 205806 от 15.12.2006г. с акредитации на UKAS, ANAB и RVA; валиден до: 06 Октомври 2009) на Bureau Veritas Certification.

^ 3.2.1. Структура и отговорности

Ръководството на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е определило задачите, правата и отговорностите на своите сътрудници с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС.

За всяка длъжност има разработена и утвърдена длъжностна характеристика, съдържаща основните задължения, права и отговорности на служителите.

За персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително е изготвен списък с имената на служителите. Списъкът е утвърден от ръководството на Дружеството. Списъкът се актуализира в случай на промяна; съхранява се в Управление Екология и в структурните единици.

3.2.2. Обучение

Обучението на персонала в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в съответствие с определените потребности чрез анализ на образователното и квалификационното ниво, заявените нужди от ръководителите на структурни единици, нормативните изисквания към професиите, за които се изисква правоспособност. Процесът на определяне на потребността от обучение, планиране / актуализиране и провеждане на обучението и анализиране на ефикасността от обучението на персонала е описан във фирмени процедури.

Чрез разработване и прилагане на програми за обучение, организирани от Учебния център, се създават условия за подготовка на квалифициран персонал, осъзнаващ своята отговорност по поддържане и подобряване на СУОС.

През 2007г. за повишаване на квалификационна степен с включване на специалности в областта на околната среда са обучени 267 работници от Дружеството. Специалисти от Дружеството са участвали в семинари, конференции, специализирани изложби и други форуми в областта на управление на околната среда.

^ 3.2.3. Обмен на информация

Обменът на информация за околната среда с вътрешни и външни заинтересованите страни се извършва с отговорността на Главен инженер и в съответствие с документирана процедура за обмен на информация за околната среда.

На заинтересованите страни се докладва се или се комуникира информация, характеризираща резултатността спрямо околната среда, отнасяща се до:

 • Състоянието на компонентите и взаимодействието между тях;

 • Факторите и дейности и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда;

 • Анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени по – горе;

 • Емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.

На обществеността се предоставя информация за околната среда в определена като подходяща форма на представяне – информационни табла, поставени/монтирани на общодостъпни места.

Достъпен е телефонен номер (гореща линия – 055115566) в Отдел Производствено-диспечерски, който се обслужва от Старши инженер,химик/диспечер от Отдел Производствено – диспечерски.

Контрол по управлението на жалбите се осъществява от Главен инженер. Контрол по управление на записите се осъществява чрез механизма на вътрешните одити.

За персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително е изготвен списък с имената на служителите, работните им места и длъжността им, условия от Комплексното разрешително, по които служителят отговаря и телефон за контакт. Списъкът е доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на Комплексното разрешително чрез разпоредителен документ и е осигурена достъпността му за всички служители

^ 3.2.4. Документиране. Управление на документи.

Документите на СУОС са общофирмени и документи, регламентиращи изпълнението на специфични дейности / елементи от отделни бизнес процеси, с локално действие.

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите.

Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална информация, даваща възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща идентификация на новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на разпространение на ревизирани документи.

Управлението и контролът на документите се осъществява посредством система регистри:

 • тематични регистри - електронни записи, носещи информация за актуалните документи, определящи сходни специфични дейности. Поддържат се от отговорници, упълномощени от ръководителя на съответна структурна единица;

 • централен регистър – съвкупност от актуализирани файлове на местни регистри и регистър на общофирмените документи по видове. Актуалността му се поддържа от специалист, на когото са възложени съответни правомощия и отговорности.

 • местни регистри – списък или съвкупност от списъци на документи, налични в структурната единица. Поддържат се от отговорник, определен от ръководителя на структурната единица, под формата на електронен запис и на хартиен носител.

Разпространението на документи на СУОС се извършва на лица по утвърден списък и се отбелязва в картони за разпространение.

“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД използва и разполага с източници на актуална информация относно нормативни актове в областта на околната среда: Държавен вестник, информационна система АПИС. Поддържа се тематичен регистър “Законодателен”. Управление Екология осигурява идентифицирането, оповестяването и осигуряването на достъп до законови и други изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда на Дружеството, в съответствие с документирана процедура и с отговорностите на Ръководител отдел “Екологичен контрол” и старши еколози. Актуален списък на приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания в областта на околната среда се разпространява периодично на ръководителите на структурните единици.

^ 3.2.5. Оперативно управление

Производството на продукти в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се осъществява в непрекъснат режим на работа от производствени инсталации като съставни структури на основни производства.

Общото управление на основните производствени процеси се извършва под стратегическото ръководство на Изпълнителния директор.

Общото оперативно ръководство на производството (включително ресурсно обезпечаване) се осъществява от Директор по производство.

Оперативното управление за координиране на производствената дейност и контролиране на направлението на продуктите и енергийните потоци за гарантиране на ефективната работа в инсталациите се извършва от диспечерите по производство..

Общото управление на съществените аспекти на околната среда в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се извършва с отговорността на Главен еколог. Управлението на съществените аспекти на околната среда на ниво структурна единица се извършва с отговорността на ръководителите им. Всяка структурна единица поддържа в актуално състояние и прилага документирани процедури за оперативно управление, които са свързани със съществените аспекти на околната среда.

^ 3.2.6. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД измерва, анализира и подобрява показателите на процесите като в съответствие с документирани общофирмени процедури и процедури на структурните единици извършва мониторинг и измерване на ключовите характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда чрез подходящи технически средства и практики и оценява съответствието с приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания. Резултатите от оценката на съответствието се документират подходящо и записите се съхраняват.

Ръководството на Дружеството разчита на постоянното подобрение и развитие на СУОС, въз основа на механизма на коригиращите и превантивни действия. Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред, описан в документирана процедура.

Определянето на необходимите коригиращи действия се извършва с отговорността на ръководител на структурна единица или по-високо ниво, в зависимост от спецификата на проблема. Извършва се от нарочно определено лице и се контролира от назначилия действието.

В случай на авария комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор или разпореждане от Главен инженер, анализира причините, констатира щетите и предлага необходимите коригиращи и/или превантивни действия за недопускане на подобни аварии. Авариите се документират с Авариен протокол и се разглеждат на комисия по аварийността.

Всички предприети коригиращи и превантивни действия подлежат на оценка за тяхната ефективност въз основа на анализ и съпоставяне на резултатите от дейността преди и след провеждане на действията.

Резултатите и ефективността от тяхното изпълнение подлежат на текуща оценка, след изтичане срока за изпълнение на предвидените коригиращи и превантивни действия и периодична оценка в рамките на прегледите на ръководство (от структурните единици или от ръководството на Дружеството) в зависимост от нивото на проблема.

При положителен резултат от оценката за ефективност на въведените действия се правят изменения на съответни документи или се създават нови, съгласно изискванията на документирана процедура. При необходимост се провежда допълнително обучение на персонала.

Изпълнението на коригиращите и превантивни действия задължително подлежат на преглед в рамките на провеждащите се вътрешни одити на структурната единица.

^ 3.2.7. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се разработват организационни и технически мероприятия, определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, целящи тяхното недопускане и действия, предназначени за спасяването на хора, материални активи и отстраняване на последствията от аварията.

В Дружеството са разработени и се поддържат аварийни планове:

 • План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Планът е разработен на основание чл.19, т.2, буква „в” от Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление № 18/23.01.1998 год. на Министерския съвет на Република България. Планът е съгласуван от секретаря на постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и директор на дирекция Гражданска защита – област Бургас.

 • Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии за цеховете. Плановете се разработват с цел: запознаване на всички длъжностни лица с най – вероятните аварии, които могат да възникнат, действия за предотвратяването им и мерки за превенция; разпределение на задълженията между длъжностни лица, които участват в ликвидирането на аварията и реда на действие; обучение на персонала чрез учебно – тренировъчни занятия по заложените в плана мероприятия; запознаване на лицата от външни организации, извършващи дейност на територията на инсталацията с действията и задълженията им при възникване на авария.;

 • Планове за евакуация за административни сгради и обекти без специфични опасности. Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните аварии, които могат да възникнат, елементарни действия по ограничаване на развитието им и начинът на евакуиране.

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации, в структурните единици се прилагат незабавни действия за намаляване или предотвратяване на неблагоприятно въздействие върху околната среда, по реда описан в общофирмени документи, както и в документи на структурните единици.

Процедурите за готовност и реагиране при аварийни ситуации се проверяват и се изменят, където това е необходимо и особено след възникване на аварийни ситуации.

3.2.8. Записи

Записите на СУОС са формуляри и други записи, генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от отговорни лица с цел адекватно управление на процесите и осигуряващи на проследимост и възможности за техния анализ. Те се отнасят до: идентифициране и оценка на значимостта на аспектите на околната среда; обучение; готовност и реагиране при аварийни ситуации; данни от мониторинг и измерване на ключовите характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда; оценка на съответствието с приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания, коригиращи и превантивни действия; одит на СУОС; преглед от ръководството.

В Дружеството се прилагат процедури за идентификация, съхраняване, защита, възстановяване и продължителност на съхраняване и архивиране на записите на СУОС.

3.2.9. Докладване

Докладване за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в Годишен доклад. Годишният доклад се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя на РИОСВ – Бургас всяка година до 31 март.

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван от РИОСВ и Басейнови дирекции / матрици и отчети за изпълнение на Инвестиционната програма/ се извършва по утвърдени/съгласувани образци и се представят с периодичност, утвърдена от РИОСВ.

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван от Националния статистически институт се извършва по утвърдените образци и се представят с периодичност, утвърдена от Националния статистически институт.

Ежедневно, дежурен диспечер докладва по факс на РИОСВ – Бургас за статус на събития на площадката на Дружеството с екологични последствия.

Обработена информация за околната среда се докладва на Ръководството на Дружеството, структурните единици и служителите (по установен съгласно документирана процедура ред за вътрешно фирмено информиране на персонала).

^ 3.2.10. Непрекъснато подобряване на СУОС

Стремежът за достигане на стратегическата цел на НЕФТЕНА КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ” да обезпечи устойчиво развитие и да стане една от водещите нефтени компании в света и ангажимента, деклариран от ръководството на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД са основен мотив за непрекъснато подобряване на СУОС.

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД усъвършенства съществуващите процеси и елементи, оказващи влияние на СУОС, по следните начини:

 • Адаптиране на Политиката в областта на околната среда в зависимост от приложимите нормативни изменения и достъпните, водещи технологии;

 • Актуализиране на целите в областта на околна среда в зависимост от оценка на резултатите за ефективното им изпълнение;

 • Вземане на решения, основани на резултати от извършен анализ на данните;

 • Провеждане на преглед и оценка за ефикасността на функционирането на СУОС, а също така и оценка на работата на структурните единици.

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД подобрява СУОС на различни нива:

 • Усъвършенстване на производствените процеси;

 • Повишаване на квалификацията на сътрудниците;

 • Модернизиране на материалната база за производство;

 • Усъвършенстване поддръжката на оборудването;

 • Подобряване на доставките;

 • Модернизиране на материалната база за мониторинг по околна среда.
^ 3.3 Използване на ресурси


3.3.1 Използване на вода


В таблица 3.1 е посочено използваното по инсталации количество вода за производството на единица продукт и броя установени съответствия, респ. несъответствия спрямо заложените в КР разходни норми.

Таблица 3.1

^ Източник на вода

Годишно количество съгласно КР,


Количество за единица продукт/суровина

съгласно КР

^ Използвано годишно количество,


Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Свежа вода

куб.м/гкуб.м/г
Да/Не

ТЕЦ

-

10 m3/MWh eл. енергия

6 023 245

6.6m3/MWh eл.енергия

Да

АД-2 (Атмосферна дестилация – 2)

-

0.045 m3/t сур.

-

-

-

АД-3 (Атмосферна дестилация – 3)

-

0.034 m3 /t сур.

21600

0.01 m3 /t сур.

Да

АД-4 (Атмосферна дестилация – 4)

-

0.0115 m3/t сур.

53 450

0.02 m3 /t сур

Не

АД-5 (Атмосферна дестилация – 5)

-

0.010 m3/t сур.

77 259

0.03 m3 /t сур

Не

ВДМ-1 (Вакуумна дестилация на мазута – 1)

-

0.0075 m3/t сур.

3 200

0.002 m3 /t сур

Да

ВДМ-2 (Вакуумна дестилация на мазут-2)

-

0.1 m3/t сур.

200 770

0.1 m3/t сур.

Да

КР-1 (Каталитичен реформинг – 1)

-

0.010 m3/t сур. *

-

-

*

Каталитичен крекинг


-

0.2 m3/t сур.

344 843

0.2 m3/t сур.

Да

ТК (Термичен крекинг)

-

0.1 m3/t сур.

123 000

0.1 m3/t сур

Да

Водородна инсталация

-

10 m3/t H2

137 600

10.0 m3/t H2

Да

Алкилиране

-

0.5 m3/t пр.

56 732

0.37 m3/t пр.

Да

ТСНП (Транспорт и съхранение на нефтопродукти):

“Титул 31”

128 000

-

6 000

-

Да

Титул 25/2

128 000

-

4 000

-

Да

Титул 1000

128 000

-

12 000

-

Да

Титул 1100

128 000

-

10 000

-

Да

парк”Каталитичен крекинг”

128 000

-

8 000

-

Да

парк”8х5000”

128 000

-

8 000

-

Да

парк”РП 2/2”

128 000

-

15 000

-

Да

парк”ОЗС”

128 000

-

16 220

-

Да

парк”Камено”

128 000

-

4 000

-

Да

Етилен 150

-

0.187 m3/t етилен + пропилен.

37 000

0.187 m3/t етилен + пропилен.

Да

Ксилоли

-

0,176 m3/t ар.

19 560

0,176 m3/t ар.

Да

Етиленов окис

-

0.041 m3/ t пр.

2 900

0.041 m3/ t пр.

Да

Етиленгликоли

-

0.04 m3/t пр.

3 330

0.04 m3/t пр.

Да

Етаноламини

-

8.6 m3/t пр.

16 567

1.29 m3/t пр.

Да

ПАНВ(Полиакрилнитрилни влакна)

-

17.3 m3/t пр

115 358

11.5 m3/t пр

Да

Акрилонитрил

-

4 m3/t пр.

10 691

0.36 m3/t пр.

Да

Ацетонцианхидрин

-

8 m3/t пр.

-

-

-

ПЕВН-1 (Полиетилен високо налягане-1)

-

2 m3/t пр.

44 661

2 m3/t пр.

Да

ПЕВН-2 (Полиетилен високо налягане-2)

-

2 m3/t пр.

103 670

2 m3/t пр.

Да

Латекси

-

2.96 m3/t латекс

-

-

-

Цех за изгаряне на производствени отпадъци -ИПО

-

6 m3/t преработена утайка

175 128

6 m3/t преработена утайка

Да


Забележка:

 1. Причините за преразходите на свежа вода в АД-4 и АД-5 са: характера на преработваната суровина, недостатъчно ефективното натоварване на производствените мощности, както и формирането на допълнителни разходи при спиране, пуск и престой. 1. КР-1 (Каталитичен реформинг – 1) - посоченото в КР № 6 / 2006 г. количество (0.010 m3/t сур. *) като норма за разход на свежа вода е норма за разход на питейна вода. Технологията, прилагана в инсталацията не изисква използаването на свежа вода.
 1. Инсталация Латекси – технологията прилагана в инсталация Латекси не предвижда използването на свежа вода. Посочената в КР № 6 / 2006 г. разходна норма за свежа вода е резултат на техническа грешка, която е отстранена в подаденото ново заявление за издаване на комплексно разрешително^ 3.3.2 Използване на енергия


В таблица 3.2 е посочена консумацията на енергия за всяка инсталация (електроенергия и топлоенергия)

Таблица 3.2


^ Наименование на инсталациите

Консумация на топлоенергия,

съгласно КР


Консумация на топлоенергия


Съответствие


Да/не

Консумация на електроенергия,

съгласно КР


Консумация на електроенергия

Съответствие


Да/не
ТЕЦ

-

-

-

136 kWh/МWh

125 kWh/МWh

Да

АД-3

31.6 х10-3 МWh/t сур.

29.2 х10-3 МWh/t сур.

Да

6.8 х10-3 МWh/t сур.

8.2 х10-3 МWh/t сур.

Не

АД-4

29 х10-3 МWh/t сур.

27.4 х10-3 МWh/t сур.

Да

9.5 х10-3 МWh/t сур.

9.5 х10-3 МWh/t сур.

Да

АД-5

29 х10-3 МWh/t сур.

26.5 х10-3 МWh/t сур.

Да

9.4 х10-3 МWh/t сур

9.4 х10-3 МWh/t сур.

Да

ВДМ-1

48.9 x10-3 MWh/t сур.

33.6 х10-3 МWh/t сур.

Да

6.8x10-3 MWh/t сур.

5.8 х10-3 МWh/t сур.

Да

КР-1

32.0 кWh /t сур.

34.05 кWh/t сур.

Не

91 кWh/t сур

60 кWh/t сур

Да

ХО-1

12.0 kWh/t сур.

5.7 кWh/t сур.

Да

9 kWh/t сур.

10 кWh/t сур.

Не

ХО-2

7.5 kWh/t сур.

1.9 кWh/t сур.

Да

15 kWh/t сур.

14 кWh/t сур.

Да

ХО-3

7.0 kWh/t сур.

1.7 кWh/t сур.

Да

19 kWh/t сур.

16.5 кWh/t сур.

Да

ХО-4

25.0 kWh/t сур.

16.04 кWh/t сур.

Да

20.6 kWh/t сур.

19.4 кWh/t сур.

Да

Газова сяра

85.0 kWh/t пр.

ГС 2-63.7 kWh/t пр.


Да

68.5 kWh/t пр.

ГС 2-80.7 kWh/t пр.

Не

Газоочистка

16 070 kWh/t сур.

3739.7 кWh/t сур.

Да

190 kWh/t сур.

115 кWh/t сур.

Да

Каталитичен крекинг

100 kWh/t сур.

80.4 кWh/t сур.

Да

90 kWh/t сур.

87.5 кWh/t сур.

Да

ВДМ 2 и ТК

80.0 kWh/t сур.

62.3 кWh/t сур.

Да

10.6 kWh/t сур.

7.3 кWh/t сур.

Да

Водородна инсталация и PSA

630 kWh/t Н2

845.1 kWh/t Н2

Не

1 200 kWh/t H2

1401 kWh/t Н2

Не

Алкилиране

610 kWh/t пр.

551.05 kWh/t пр.

Да

294.5 kWh/t пр.

243.8 kWh/t пр.

Да

ИСКО

116 kWh/t пр.

151.8 кWh/t пр.

Не

190 кWh/t пр.

131 кWh/t пр.

Да

Битумна инсталация с парк Гудрони

2 100 kWh/t пр.


97.2 kWh/t пр.


Да

6.5 кWh/t пр.

2.1 kWh/t пр.

Да

АГФИ

200kWh/t суровина

85.1 кWh/t сур.

Да

150 кWh/t суровина

96.6 кWh/t сур.

Да

ЦГФИ

580 kWh/t суровина

407.8 кWh/t сур.

Да

26 кWh/t суровина

23.9 кWh/t сур.

Да

МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер)

630 kWh/t пр.


507.9 kWh/t пр.


Да


40 кWh/t пр.23.5 кWh/t пр.

Да

ВГ и АЖПНЕ

500 kWh/t сур.

352.5 kWh/t сур.

Да

4.5 кWh/t сур.

2.3 кWh/t сур.

Да

“Титул 31”

-

-

-

800 000 kWh/y

440 000 kWh/y

Да

“Автоматизирана ж.п. наливна естакада”, “Ж.п. наливна естакада” и “Автоналивна естакада”

-

-

-

200 000 kWh/y

190 000 kWh/y

Да

“Титул 25/2”

-

-

-

800 000 kWh/y

120 000 kWh/y

Да

“Титул 1000”

-

-

-

2 200 000 kWh/y

1 410 000 kWh/y

Да

“Титул 1100”

-

-

-

1 700 000 kWh/y

2 130 000 kWh/y

Не

парк”Каталитичен крекинг”

-

-

-

1 800 000 kWh/y

1 508 000 kWh/y

Да

парк”8х5000”

-

-

-

1 600 000 kWh/y

1 068 000 kWh/y

Да

парк”РП 2/2”

-

-

-

3 000 000 kWh/y

5 189 000 kWh/y

Не

парк”ОЗС”

-

-

-

5 300 000 kWh/y

6 053 000 kWh/y

Не

парк”Камено”

-

-

-

2 000 000 kWh/y

1 852 000 kWh/y

Да

Етилен 150

740 kWh/t пр.

659.7 кWh/t пр.

Да

40.5 kWh/t пр.

38.4 кWh/t пр.

Да

Пропилен (стара Етилен 80)

480 kWh/t сур.

141.6 kWh/t сур.

Да

140 kWh/t сур.

138.1 kWh/t сур.

Да

Ксилоли

2 000 kWh/t ар.

1 059 kWh/t ар.

Да

230 kWh/t ар.

222 kWh/t ар.

Да

Алкална очистка /Бензол – 140/

200 kWh/t сур.

130 kWh/t сур.

Да

10 кWh/t сур.

1.1 kWh/t сур.

Да

Етиленов окис

2 269.67 kWh/t пр.

1 550.1 kWh/t пр.

Да

580 kWh/t етиленов окис.

549 kWh/t етиленов окис.

Да

Етиленгликоли

2 400 kWh/t пр.

1 548.1 kWh/t пр.

Да

71.0 kWh/t пр.

61.5 kWh/t пр.

Да

Етаноламини

4 200 kWh/t пр.

3 441.0 kWh/t пр.

Да

240 kWh/t пр.

215 kWh/t пр.

Да

ПАНВ

7 600 kWh/t пр.

7 130 kWh/t пр.

Да

1 650 кWh/t пр.

1274 кWh/t пр.

Да

Акрилнитрил

750 kWh/t пр.

618.35 kWh/t пр.

Да

205 kWh/t пр.

204 кWh/t пр.

Да

Полипропилен

2 050 kWh/t пр. хомополимер

2321 kWh/t пр.съполимер

1 459.7 kWh/t пр. хомополимер

1 322 kWh/t пр.съполимер

Да

980 kWh/t пр. хомополимер


1170

kWh/t пр. съполимер

892 kWh/t пр. хомополимер


1041

kWh/t пр. съполимер

Да

Пиролен

2 703 kWh/t пр.

1 647.6 kWh/t пр.

Да

190 kWh/t пр.

111 kWh/t пр.

Да

ПЕВН-1

500 kWh/t пр.

286.0 kWh/t пр.

Да

1000 kWh/t пр.

947 kWh/t пр.

Да

ПЕВН-2

300 kWh/t пр.

242.9 kWh/t пр.

Да

1180 kWh/t пр.

1 130 kWh/t пр.

Да

Полимеризация

3 000 kWh /t каучук

2 590 kWh /t каучук

Да

365 kWh/t каучук

318 kWh/t каучук

Да

Коагулация (Каучук)

3 000 kWh /t каучук

2 875 kWh /t каучук

Да

365 kWh/t каучук

297 kWh/t каучук

Да

Латекси

3 500 kWh/t ВКЛ

3 585 kWh /t ВКЛ

Не

370 kWh/t ВКЛ

347 kWh/t ВКЛ

Да

Дивинил

3 600

kWh/t дивинил

3 056.7 kWh/t дивинил

Да

203 kWh/t дивинил

205 kWh/t дивинил

Да

Цех ИПО

(изгаряне на производствени отпадъци)


60 kWh/t прер.утайка

23.7 kWh/t прер.утайка

Да

12.8 kWh/t прер.утайка – Пещ F2101

30.7 kWh/t прер.утайка – Пещ F101

10.3 kWh/t прер.утайка

Пещ F2101

23.6 kWh/t прер.утайка

Пещ F101


Да


Да


Забележка:

1. Количеството електроенергия в инсталация “АД 3” надвишава нормираната стойност според КР №6/2006 г., поради недостатъчно ефективно натоварване на мощностите, като за спиране, пуск и престой се формират допълнително разходи.

2. Цех КОГ (инсталации ХО1, КР-1, ГС) – поради ниското натоварване на инсталациите, престой за смяна и регенерация на катализатора, и поради промяна режима на работа се надвишава заложените разходни норми.

3. Водородна инсталация – в КР не са заложени разходните норми съобразени с работата на PSA (пулсираща абсорбционна станция).

4. Относно консумираната топлоенергия в инсталация “ИСКО": Парата се използва единствено за обогреви на линиите за сярна киселина, която в зависимост от концентрацията си замръзва и при положителни температури. В резултат се формират преразходи на топлоенергия.

5. Годишният разход на електроенергия в инсталациите на цех ТСНП може да варира в зависимост от обемите и вида на преработваните суровини, както и от технологичните изисквания в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, което води до допълнителни разходи.

6. Завишената консумация на топлоенергия в инст. Латекси се дължи на захранване без отчитане на външни консуматори: комплексна лаборатория „SGS” и „Столово хранене” ЕООД.


^ 3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива


В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 са посочени данни за годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица продукт


Таблица 3.3.1

Суровини

Годишно количество, съгласно КР


т/г

Количество за

единица

продукт/суровина,

съгласно КР


Употребено

годишно количество


т/г

Количество за единица продукт/суровина

Съответствие


Да/не

Производство: Нефтопреработка

^ Атмосферна дестилация-3

Суров нефт

3 000 000

1.0055 т/т суровина

2 048 098

1.00 т/т суровина

Да

Атмосферна дестилация-4

Суров нефт

3 000 000

1.0055 т/т суровина

2 414 077

1.00 т/т суровина

Да

Атмосферна дестилация-5

Суров нефт

3 000 000

1.0055 т/т суровина

2 603 920

1.00 т/т суровина

Да

Вакуумна дестилация на мазут-1

Мазут

1 800 000

1.0055 т/т суровина

1 503 986

1.00 т/т суровина

Да^ Битумна инсталация с парк Гудрони

Гудрон

250 000
208 610
Да

^ Каталитичен реформинг-1

Бензинова фракция 95-185ºС

600 000
519 953
Да

Хидроочистка-1

Керосинова ф-я


400 000
367 595
Да

Водород съдържащ газ

3 800

0.0095 т/т суровина

3 544

0.0096 т/т суровина

Да

^ Хидро очистка-2

Тежка дизелова фракция

750 000
621 304
Да

Водород съдържащ газ

12 375

0.0165 т/т суровина

9 605

0.0155 т/т суровина

Да

Хидроочистка-3

Тежка дизелова фракция

900 000
815 907
Да

Водород съдържащ газ

19 600

0.0218 т/т суровина

25 329

0.0310 т/т суровина

Не

Хидроочистка-4

Средна дизелова фракция

600 000
596 028
Да

Водород съдържащ газ

7 150

0.0119 т/т суровина

5 272

0.0088 т/т суровина

Да

Газоочистка 1

Моноетаноламин

640 000
-
-

Газоочистка 2

Моноетаноламин

960 000
-
-

^ Газова сяра

Сяроводород

73 200
41 639
Да

^ Каталитичен крекинг

Широка маслена фракция

1 954 000
1 724 214
Да

^ Вакуумна дестилация на мазут-2

Мазут

2 400 000
2 007 696
Да

^ Термичен крекинг

Гудрон

1 500 0001 230 001
Да

^ Водородна инсталация-15


Природен газ суровина

34 500 000 Nm3
31 616 912 Nm3
Да

Водород съдържащ газ

22 730 тона

За нуждите на РSA

19 757

За нуждите на РSA

Да

^ Сярно кисело алкилиране


Изобутан-бутиленова фракция

215 000
181 778Да


^ Инсталация за сярна киселина и олеум-1

Сероводород

5 186
7887
Не

^ Абсорбционна газофракционна инсталация

Непреработен пропан бутан + заводски горивен газ

160 000
132 938
Да

^ Централна газофракционна инсталация

Непреработен пропан бутан

300 000
193 633
Да

^ Метилтретичен бутилов етер

Бутан бутиленова фракция

224 000
193 278
Да

Бутиленизобутиленова фракция

32 000

18 464
Да

Метанол

32 000
19 449
Да

резервоарен парк ”РП 2/2”

дизелово гориво

1 157 524

1 235 498

Не


дизелово гориво

(2000 ppm) газьол

515 592
400 469
Да

ГПКЦ(гориво за промишлени и комунални цели), вкл. газьол за извънпътна техника

161 218
^ Котелно гориво

1 193 897
1 288 456

Не

парк”ОЗС”
оставить комментарий
страница1/10
Дата15.10.2011
Размер2,29 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх