Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 г icon

Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 гСмотрите также:
Годишен доклад...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г...
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително...
І. увод
Отчет за изпълнение на дейностите...
Годишен доклад...
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от...
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив отдел Методичен Нови документи за 2008 година...
Годишният доклад за 2011 г отчита работата на Окръжен съд Пловдив и на Районните съдилища в...
Протоко л
На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г...
Библиографический указатель новых поступлений в рнмб май -июнь 2007 г...страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать
^

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии


Готовността за реагиране при извънредни ситуации се осигурява по изискванията на Условие 14. от КР№1/2007 г.г. и по реда на КОП ОС 4.7 “Извънредни ситуации” от сертифицираната система СУОС. В КЦМ АД е разработен и се прилага “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия,аварии и катастрофи на територията на КЦМ АД.Планът е разработен на основание чл.22 от Закона за управление при кризи обн.,ДВ бр.19 от 01.03.05г.,изменен, допълнен и обн. в ДВ бр 102 от 19.12.06г.,чл.чл.35и36 от Закона за защитапри бедствия,обн.ДВбр.102 от 19.12.06г.,чл. 19, т.2, б. "г" от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи", приет с Постановление № 18/23.01.1998 г. на Министерския съвет на Република България, обнародван в ДВ бр. 13/03.02.1998 г. и Наредба на МВР I-209 от 22.11.2004 г.

Целта на плана е, на базата на задълбочен комплексен анализ да се прогнозират вероятните бедствия, аварии и катастрофи на територията на дружеството, да се вземат своевременни мерки за ограничаване щетите за околната среда и за вземане на съответни мерки по отстраняване на щетите.

Чрез изпълнение на плана и координация в управлението се осигурява оптимална организация при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия и крупни производствени аварии. За тази цел са определени със заповед лицата, участващи в Постоянната обектова комисия на КЦМ АД и аварийните групи.

В плана са разгледани организацията и провеждането на спасителни и други неотложни аварийно-възстановителни работи при различни природни бедствия и възможни крупни производствени аварии, както и действията на персонала по време на извънредна ситуация.

Персоналът е запознат с плана чрез обучение от инспекторите по Гражданска защита и служба ПБЗН на КЦМ АД. Във всяко структурно звено на видно място е поставена информация и важните телефонни номера на различните инстанции, които персонала трябва да използва в случаите на авария.

Планираните превантивни мерки за 2007г. за осигуряване на готовност за извънредни ситуации, пожаро и аварийна безопасност бяха изпълнени. Разработени са планове и схеми за евакуация, започна и актуализиране на пожаро опасните места на територията на комбината.

През месец февруари 2007г. беше отдадена заповед на Изпълнителния директор на КЦМ АД и утвърдени План за Основните мероприятия по защита на работниците и служителите от КЦМ АД Пловдив през 2007 год. и Тематичен план за обучение на работниците и служителите, Постоянната обектова комисия/ПОбК/ за Защита при бедствия, аварии и катастрофи/ЗБАК/ през 2007г.

Обучението на ПОбК за ЗБАК беше извършено през месец март и април, а на работниците, служителите и формированията по Гражданска защита /ГрЗ/ през месец април, май, юни и юли.

При провеждането на занятията с работниците и служителите по-добри резултати бяха постигнати в Техн. у-к “Извличане и електролиза”, Техн. у-к “Рафинация и рециклинг” и др., а при обучението на формированията по ГрЗ, по добри бяха резултатите при обучението на Сборния обектов отряд, Аварийните групи и Противопожарните ядра в Техн. у-к: “Аглотопилен” и „Велц и рециклинг”, личния състав на Газоспасителната група/ГСГ/, Санитарната дружина, Командата за обеззаразяване и др.

Всичките занятия с работниците, служителите и формированията в цеховете,ОП и структурните звена се проведоха при активното участие на ръководния състав на същите, като освен теоретичното разглеждане на въпросите, бяха проведени и заключителни занятия-тренировки за усвояване на плановете.

На 04.07.07 г. беше проведено Тактическо занятие със Сборния обектов отряд на Дружеството под ръководството на ПОбК, в който взеха участие ГСГ, Сл.ПБЗН на КЦМ АД, част от формированията на цеховете и техн. участъци, на чиято територия се проведоха занятията/ ” Извличане и електролиза ", “Велц и рециклинг”, "Пържене и сярна киселина" ВиК, ОПСВ, ЦХЛ И др/.

За участие в занятието бяха привлечени сили и средства от отдел "Аварийно-спасителни дейности" към Дирекция "Гражданска защита" – област Пловдив с автомобил Роувър 130, с което се провериха възможностите за взаимодействие между силите и средствата на КЦМ АД и тези на отдела за “Аварийно спасителни дейности”. Сили и средства на II РС ПБЗН не бяха привличани поради усложнената пожароопасна обстановка в региона, предизвикана от рекордните летни горещини.

Освен това през 2007 г. на два пъти бе извършена актуализация на Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в КЦМ АД, Пловдив и Плановете на производствените звена:

 • планово – Февруари;

 • извън планово – 10.2007 г. преди пуска на „Инсталацията за преработка на амортизирани оловни акумулатори” в Техн. участък "Рафинация и рециклинг" на ООП.

Първия път Обособените производства и останалите структурни и производствени звена своевременно успяха да актуализират Плановете в съответствие с настъпилите промени.

През месец март 2007г. бяха изготвени и внесени в МОСВ документи за издаване на разрешително за експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал и през месец ноември 2007г. процесът бе финализиран с получаване на разрешителното № 90/2007.

Също през месец март 2007 г. бе извършено охранително обследване на помпени станции “Крумово” и водоем “Куклен”. Като резултат от същото е възстановяване целостта на оградата на санитарните зони, почистването от храсти и дървета на същата и монтирането на СОТ на осем помпи.

През месец август 2007 г. бе разработена програма за ограничаване и предотвратяване на щетите от наводнения на територията на КЦМ АД, като една част от нея бе реализирана в рамките на календарната година.

Доизградена бе дигата южно от пътя за Куклен, започна изграждането на дига по западната ограда на комбината.

Служба ПБЗН към КЦМ АД участва в:

  • мероприятията по обучение на личния състав – по участъци за действия при възникване на пожари;

През 2007 год. дежурната смяна е излизала общо 59 пъти както следва:

  • съобщения за произшествия - 10 бр.;

  • дежурства при огневи работи - 46 бр.;

  • други /проби на водна и гасителна инсталация/ - 3 бр.;

  • организиране на проверката и зареждането на пожарогасителите по участъци по график;

  • оценка на риска на дъщерните фирми на КЦМ АД Пловдив.

Изпълнени задачи от АС “Теразини” ЕООД през 2007 г. са:

  • предотвратяване нарушаване режима за внасяне и изнасяне на материали, инструменти и др. – 6 бр.;

  • предотвратени пожари – 4 бр.;

  • охрана на район с разлив на ГСМ – 4 бр.;

  • други – 8 бр.

През 2007 год. в КЦМ АД, Пловдив не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 9 от Приложение 1 не се попълва.


7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2007 год. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите на КЦМ АД, Пловдив, за които е издадено КР №1/2007 г. г.

Таблица 10 от Приложение 1 не е попълнена.


^ 8. Подписване на годишния доклад


Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 1 / 2007 г. на КЦМ АД, Пловдив.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.


Подпис:_________________________________ Дата:17.05.2008 год.

(упълномощено от организацията лице)


Име на подписващия: инж. Стоян Пехливанов

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор
оставить комментарий
страница5/5
Дата14.10.2011
Размер1,43 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх