Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 г icon

Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 гСмотрите также:
Годишен доклад...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г...
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително...
І. увод
Отчет за изпълнение на дейностите...
Годишен доклад...
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от...
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив отдел Методичен Нови документи за 2008 година...
Годишният доклад за 2011 г отчита работата на Окръжен съд Пловдив и на Районните съдилища в...
Протоко л
На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г...
Библиографический указатель новых поступлений в рнмб май -июнь 2007 г...страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать^

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване


В Таблица 7 са показани резултатите и честотата на провежданите мониторингови измервания на концентрациите на метали и йонния състав на подземни води в пробовземните точки, указани в КР. Те са сравнени със стойностите на прага на замърсяване.

Към настоящия Доклад са приложени копия от изпитвателните протоколи, в които са посочени използваните стандартни методи за определяне на съответните концентрации.

^ Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател


Точка на пробовземане


Праг на замърсяване, g/l


Резултати от мониторинг, g/l

Честота на мониторинг


Съответствие %


Арсен


МС 1

30


1.0

4 пъти/година

100

Кадмий


МС 1

5

< 3.0

4 пъти/година

100

Мед


МС 1

100

10

4 пъти/година

100

Олово


МС 1

200

57.5

4 пъти/година

100

Желязо


МС 1

200

42.5

4 пъти/година

100

Цинк


МС 1

1000

205.0

4 пъти/година

100

Манган


МС 1

50

22.5

4 пъти/година

100

Натрий


МС 1

100000

20710.0

4 пъти/година

100

Хлориди


МС 1

100000

44640.0

4 пъти/година

100

Сулфати


МС 1

150000

148120

4 пъти/година

100

Фосфати


МС 1

1000

3463

4 пъти/година

0

Нитрати


МС 1

30000

21283

4 пъти/година

100

Нитрити


МС 1

125

53.5

4 пъти/година

100

Амоний


МС 1

1.2

<0.05

4 пъти/година

100

Живак

МС 1

2

<0.001

4 пъти/година

100

Нефтопродук-ти


МС 1

500

<20

4 пъти/година

100

Арсен


МС 2

30


1.0

4 пъти/година

100

Кадмий


МС 2

5

< 3.0

4 пъти/година

100

Мед


МС 2

100

10

4 пъти/година

100

Олово


МС 2

200

57.5

4 пъти/година

100

Желязо


МС 2

200

52.5

4 пъти/година

100

Цинк


МС 2

1000

127.5

4 пъти/година

100

Манган


МС 2

50

7.5

4 пъти/година

100

Натрий


МС 2

100000

36310

4 пъти/година

100

Хлориди


МС 2

100000

63650

4 пъти/година

100

Сулфати


МС 2

150000

221620

4 пъти/година

0

Фосфати


МС 2

1000

3120

4 пъти/година

0

Нитрати


МС 2

30000

9830

4 пъти/година

100

Нитрити


МС 2

125

37.75

4 пъти/година

100

Амоний


МС 2

1.2

<0.05

4 пъти/година

100

Живак

МС 2

2

<0.001

4 пъти/година

100

Нефтопродук-ти


МС 2

500

<20

4 пъти/година

100

Арсен


МС 3

301.0

4 пъти/година

100

Кадмий


МС 3

5

<3

4 пъти/година

100

Мед


МС 3

100

10

4 пъти/година

100

Олово


МС 3

200

37.5

4 пъти/година

100

Желязо


МС 3

200

122.5

4 пъти/година

100

Цинк


МС 3

1000

57.5

4 пъти/година

100

Манган


МС 3

50

7.5

4 пъти/година

100

Натрий


МС 3

100000

9267.5

4 пъти/година

100

Хлориди


МС 3

100000

48970.0

4 пъти/година

100

Сулфати


МС 3

150000

55360.0

4 пъти/година

100

Фосфати


МС 3

1000

2655.0

4 пъти/година

0

Нитрати


МС 3

30000

17272.0

4 пъти/година

100

Нитрити


МС 3

125

45.0

4 пъти/година

100

Амоний


МС 3

1.2

<0.05

4 пъти/година

100

Живак

МС 3

2

<0.001

4 пъти/година

100

Нефтопродук-ти


МС 3

500

40

4 пъти/година

100

Арсен


МС 4

30


1.0

4 пъти/година

100

Кадмий


МС 4

5

< 3

4 пъти/година

100

Мед


МС 4

100

10

4 пъти/година

100

Олово


МС 4

200

52.5

4 пъти/година

100

Желязо


МС 4

200

77.5

4 пъти/година

100

Цинк


МС 4

1000

635.0

4 пъти/година

100

Манган


МС 4

50

10.0

4 пъти/година

100

Натрий


МС 4

100000

13880.0

4 пъти/година

100

Хлориди


МС 4

100000

57883.0

4 пъти/година

100

Сулфати


МС 4

150000

60747.0

4 пъти/година

100

Фосфати


МС 4

1000

2363.0

4 пъти/година

0

Нитрати


МС 4

30000

2425.0

4 пъти/година

100

Нитрити


МС 4

125

39.25

4 пъти/година

100

Амоний


МС 4

1.2

<0.05

4 пъти/година

100

Живак

МС 4

2

<0.001

4 пъти/година

100

Нефтопродук-ти


МС 4

500

<20

4 пъти/година

100

Арсен


МС 6

30


0.5

4 пъти/година

100

Кадмий


МС 6

5

<3

4 пъти/година

100

Мед


МС 6

100

5.0

4 пъти/година

100

Олово


МС 6

200

<30

4 пъти/година

100

Желязо


МС 6

200

30.0

4 пъти/година

100

Цинк


МС 6

1000

27.5

4 пъти/година

100

Манган


МС 6

50

2.5

4 пъти/година

100

Натрий


МС 6

100000

7268.0

4 пъти/година

100

Хлориди


МС 6

100000

39668.0

4 пъти/година

100

Сулфати


МС 6

150000

50923.0

4 пъти/година

100

Фосфати


МС 6

1000

2635.0

4 пъти/година

0

Нитрати


МС 6

30000

8670.0

4 пъти/година

100

Нитрити


МС 6

125

37.25

4 пъти/година

100

Амоний


МС 6

1.2

<0.05

4 пъти/година

100

Живак

МС 6

2

<0.001

4 пъти/година

100

Нефтопродук-ти


МС 6

500

<20

4 пъти/година

100

Арсен


МС 7

30


4.0

4 пъти/година

100

Кадмий


МС 7

5

<3

4 пъти/година

100

Мед


МС 7

100

7.5

4 пъти/година

100

Олово


МС 7

200

<30

4 пъти/година

100

Желязо


МС 7

200

60.0

4 пъти/година

100

Цинк


МС 7

1000

262.5

4 пъти/година

100

Манган


МС 7

50

19.40

4 пъти/година

100

Натрий


МС 7

100000

37273

4 пъти/година

100

Хлориди


МС 7

100000

70647

4 пъти/година

100

Сулфати


МС 7

150000

47173.0

4 пъти/година

100

Фосфати


МС 7

1000

2495.0

4 пъти/година

0

Нитрати


МС 7

30000

5715.0

4 пъти/година

100

Нитрити


МС 7

125

138.75

4 пъти/година

100

Амоний


МС 7

1.2

<0.05

4 пъти/година

100

Живак

МС 7

2

<0.001

4 пъти/година

100

Нефтопродук-ти


МС 7

500

60

4 пъти/година

100

Сравняването на резултатите от проведените общо през годината 512 бр. изпитвания на отделните показатели на подземните води с прага на замърсяване показват, че:

  • 100 % съответствие има при определенията на съдържанията на рН, метали, хлориди, нитрати, нитрити, амоний и нефтопродукти;

  • 0 % съответствие има при определенията на съдържанията на фосфати и нитрати, което се обяснява с третирането на обработваемите земи с изкуствени торове.

По Условие 13.5.4.

В Таблица 7-А е показано съответствието на измерените концентрации на отделните замърсители с екологичния праг на замърсяване.

От проведените 512 бр. изпитвания през годината 100 % съответствие има във всички точки при показателите арсен, мед, живак, амоний, нефтопродукти.

В 65 % от останалите случаи е нарушено съответствието по съдържанията на кадмий, олово, цинк, манган, сулфати, нитрати, нитрити, фосфати и хлориди. Това се обяснява с въздействието върху качеството на подземните води на необезопасените стари отвали клинкер, разположени на територията на военното поделение.

^ Таблица 7-А: Съответствие на измерените концентрации с екологичния праг на замърсяване

Показател


Точка на пробовзе-мане


Екологичен праг/ g/l


Резултати от мониторинг, g/l

Съответствие, %

с екологичен праг

Арсен


МС 1

10


1.0

100

Кадмий


МС 1

1

< 3.0

0

Мед


МС 1

30

10

100

Олово


МС 1

30

57.5

0

Желязо


МС 1

50

42.5

100

Цинк


МС 1

200

205.0

0

Манган


МС 1

20

22.5

0

Натрий


МС 1

50000

20710.0

100

Хлориди


МС 1

30000

44640.0

0

Сулфати


МС 1

50000

148120

0

Фосфати


МС 1

100

3463

0

Нитрати


МС 1

10000

21283

0

Нитрити


МС 1

25

53.5

0

Амоний


МС 1

0.12

<0.05

100

Живак

МС 1

0.5

<0.001

100

Нефтопродук-ти


МС 1

50

<20

100

Арсен


МС 2

10


1.0

100

Кадмий


МС 2

1

< 3.0

0

Мед


МС 2

30

10

100

Олово


МС 2

30

57.5

0

Желязо


МС 2

50

52.5

0

Цинк


МС 2

200

127.5

100

Манган


МС 2

20

7.5

100

Натрий


МС 2

50000

36310

100

Хлориди


МС 2

30000

63650

0

Сулфати


МС 2

50000

221620

0

Фосфати


МС 2

100

3120

0

Нитрати


МС 2

10000

9830

100

Нитрити


МС 2

25

37.75

0

Амоний


МС 2

0.12

<0.05

100

Живак

МС 2

0.5

<0.001

100

Нефтопродук-ти


МС 2

50

<20

100

Арсен


МС 3

101.0

100

Кадмий


МС 3

1

<3

0

Мед


МС 3

30

10

100

Олово


МС 3

30

37.5

0

Желязо


МС 3

50

122.5

0

Цинк


МС 3

200

57.5

100

Манган


МС 3

20

7.5

100

Натрий


МС 3

50000

9267.5

100

Хлориди


МС 3

30000

48970.0

0

Сулфати


МС 3

50000

55360.0

0

Фосфати


МС 3

100

2655.0

0

Нитрати


МС 3

10000

17272.0

0

Нитрити


МС 3

25

45.0

0

Амоний


МС 3

0.12

<0.05

100

Живак

МС 3

0.5

<0.001

100

Нефтопродук-ти


МС 3

50

40

100

Арсен


МС 4

10


1.0

100

Кадмий


МС 4

1

< 3

0

Мед


МС 4

30

10

100

Олово


МС 4

30

52.5

0

Желязо


МС 4

50

77.5

0

Цинк


МС 4

200

635.0

0

Манган


МС 4

20

10.0

100

Натрий


МС 4

50000

13880.0

100

Хлориди


МС 4

30000

57883.0

0

Сулфати


МС 4

50000

60747.0

0

Фосфати


МС 4

100

2363.0

0

Нитрати


МС 4

10000

2425.0

100

Нитрити


МС 4

25

39.25

0

Амоний


МС 4

0.12

<0.05

100

Живак

МС 4

0.5

<0.001

100

Нефтопродук-ти


МС 4

50

<20

100

Арсен


МС 6

10


0.5

100

Кадмий


МС 6

1

<3

0

Мед


МС 6

30

5.0

100

Олово


МС 6

30

<30

100

Желязо


МС 6

50

30.0

100

Цинк


МС 6

200

27.5

100

Манган


МС 6

20

2.5

100

Натрий


МС 6

50000

7268.0

100

Хлориди


МС 6

30000

39668.0

0

Сулфати


МС 6

50000

50923.0

0

Фосфати


МС 6

100

2635.0

0

Нитрати


МС 6

10000

8670.0

100

Нитрити


МС 6

25

37.25

0

Амоний


МС 6

0.12

<0.05

100

Живак

МС 6

0.5

<0.001

100

Нефтопродук-ти


МС 6

50

<20

100

Арсен


МС 7

10


4.0

100

Кадмий


МС 7

1

<3

0

Мед


МС 7

30

7.5

100

Олово


МС 7

30

<30

100

Желязо


МС 7

50

60.0

0

Цинк


МС 7

200

262.5

0

Манган


МС 7

20

19.40

100

Натрий


МС 7

50000

37273

100

Хлориди


МС 7

30000

70647

0

Сулфати


МС 7

50000

47173.0

100

Фосфати


МС 7

100

2495.0

0

Нитрати


МС 7

10000

5715.0

100

Нитрити


МС 7

25

138.75

0

Амоний


МС 7

0.12

<0.05

100

Живак

МС 7

0.5

<0.001

100

Нефтопродук-ти


МС 7

50

60

04.6.2. Опазване на почвите от замърсяване

Резултатите от провежданите през 2007 г. мониторингови измервания на замърсяването на почвите с тежки метали, сравнени с тези от 2005 г. са показани в Таблица 8, а координатите на пробовземните точки – в Таблица 9.

В приложение към настоящия Доклад са показани протоколи с резултати от провежданите мониторингови изпитвания, в които са посочени използваните изпитвателни методи.

^ Таблица 8. Опазване на почви

Показа-телПробов-земна точкаРезултати от монито-ринг през 2005 г.

(базова година)

Резултати от монито-ринг през 2007 г.Честота на мониторинг

Съответ-ствие при сравнение с 2005 г.

рН

 1 ст.

7,70

7,94

1 път/годишно
Олово, mg/kg

1 ст.

244,00

60,0

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

1 ст.

6,23

0,75

1 път/годишно

Намаляване

Цинк,

mg/kg

1 ст.

398,50

88,50

1 път/годишно

Намаляване

Мед,

mg/kg

1 ст.

168,62

16,92

1 път/годишно

Намаляване

Арсен,mg/kg

1 ст.

1,043

0,93

1 път/годишно

Намаляване

рН

3 н

7,73

7,94

1 път/годишно
Олово, mg/kg

3 н

190,75

111,13

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

3 н

2,45

2,29

1 път/годишно

Намаляване

Цинк, mg/kg

3 н

302,65

295,25

1 път/годишно

Намаляване

рН

4 н.

7,77

7,93

1 път/годишно
Олово, mg/kg

4 н.

221,58

91,70

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

4 н.

2,87

1,74

1 път/годишно

Намаляване

Цинк,mg/kg

4 н.

242,28

130,57

1 път/годишно

Намаляване

рН

11 н.

7,46

7,85

1 път/годишно
Олово, mg/kg

11 н.

491,94

226,75

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

11 н.

11,44

4,45

1 път/годишно

Намаляване

Цинк,mg/kg

11 н.

883,65

413,0

1 път/годишно

Намаляване

рН

12 н.

7,73

7,83

1 път/годишно
Олово, mg/kg

12 н.

309,75

279,25

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

12 н.

6,48

6,20

1 път/годишно

Намаляване

Цинк,mg/kg

12 н.

581,79

568,0

1 път/годишно

Задържане

Мед ,mg/kg

12 н.

102,39

131,0

1 път/годишно

Задържане

Арсен,mg/kg

12 н.

1,52

1,24

1 път/годишно

Намаляване

рН

12 ст.

7,24

7,89

1 път/годишно
Олово, mg/kg

12 ст.

158,11

96,95

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

12 ст.

5,89

2,53

1 път/годишно

Намаляване

Цинк,mg/kg

12 ст.

1930,99

185,41

1 път/годишно

Намаляване

Мед ,mg/kg

12 ст.

132,30

62,19

1 път/годишно

Намаляване

Арсен,mg/kg

12 ст.

2,14

1,18

1 път/годишно

Намаляване

рН

13 ст.

7,76

7,87

1 път/годишно
Олово, mg/kg

13 ст.

262,18

108,72

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

13 ст.

4,85

2,61

1 път/годишно

Намаляване

Цинк,mg/kg

13 ст.

813,12

172,26

1 път/годишно

Намаляване

рН

21 ст.

7,54

7,79

1 път/годишно
Олово, mg/kg

21 ст.

3131,35

3869,7

1 път/годишно

Задържане

Кадмий, mg/kg

21 ст.

56,78

70,25

1 път/годишно

Задържане

Цинк,mg/kg

21 ст.

2384,37

2095,4

1 път/годишно

Намаляване

рН

22 ст.

7,61

7,77

1 път/годишно
Олово, mg/kg

22 ст.

731,67

514,8

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

22 ст.

22,50

13,49

1 път/годишно

Намаляване

Цинк, mg/kg

22 ст.

1884,10

709,7

1 път/годишно

Намаляване

рН

23 ст.

7,56

7,97

1 път/годишно
Олово, mg/kg

23 ст.

486,69

460,38

1 път/годишно

Намаляване

Кадмий, mg/kg

23 ст.

9,40

7,70

1 път/годишно
Цинк,mg/kg

23 ст.

755,02

642,77

1 път/годишно

Намаляване

рН

24 ст.

7,79

7,85

1 път/годишно
Олово, mg/kg

24 ст.

175,82

217,94

1 път/годишно

Задържане

Кадмий, mg/kg

24 ст.

3,48

3,68

1 път/годишно

Задържане

Цинк,

mg/kg

24 ст.

356,29

272,74

1 път/годишно

Намаляване

рН

25 ст.

7,73

7,87

1 път/годишно
Олово, mg/kg

25 ст.

169,62

211,07

1 път/годишно

Задържане

Кадмий, mg/kg

25 ст.

3,42

3,49

1 път/годишно

Задържане

Цинк,mg/kg

25 ст.

374,50

332,57

1 път/годишно

Задържане

рН

32 ст.

7,52

7,94

1 път/годишно
Олово, mg/kg

32 ст.

199,10

183,84

1 път/годишно

Задържане

Кадмий, mg/kg

32 ст.

5,16

4,66

1 път/годишно

Намаляване

Цинк, mg/kg

32 ст.

511,45

546,25

1 път/годишно

Задържане

рН

33 ст.

7,67

7,85

1 път/годишно
Олово, mg/kg

33 ст.

128,50

193,07

1 път/годишно

Задържане

Кадмий, mg/kg

33 ст.

3,32

2,06

1 път/годишно

Намаляване

Цинк, mg/kg

33 ст.

347,47

282,61

1 път/годишно

Намаляване

рН

35 ст.

7,72

7,82

1 път/годишно
Олово, mg/kg

35 ст.

101,49

134,52

1 път/годишно

Задържане

Кадмий, mg/kg

35 ст.

2,44

2,75

1 път/годишно

Задържане

Цинк, mg/kg

35 ст.

275,15

278,06

1 път/годишно

ЗадържанеОт направените общо 63 измервания през годината при 15 се проявява тенденция към задържане, а при 48 – тенденция към намаляване на измерените концентрации на олово, цинк и кадмий спрямо стойностите в приетата за базова 2005 г.

^ ТАБЛИЦА 9 - КЦМ АД : МОНИТОРИНГОВИ ТОЧКИ - ПОЧВИ


^ Мониторингова точка

Идентификационен номер на имота

Начин на ползване и тип на почвата

Географски координати

N

Географски координати

E

11 н

010158

Нива, А

42003’54.7

24049’02.6

12 н

010201

Нива

42004’18.0

24049’31.5

21 ст

011205

Неземеделска, А

42003’33.9

24049’24.7

1 ст

011230

Неземеделска; АД

42004’34.3

24050’00.9

32 ст

012018

Нива, АД

42002’52.6

24049’32.0

22 ст

011296

Нива, АД

42003’11.6

24049’46.1

12 ст

011264

Нива, АД

42003’42.0

24050’13.4

33 ст

012183

Нива, АД

42002’31.3

24050’15.3

23 ст

011124

Нива, АД

42002’46.1

24050’30.0

13 ст

011155

Нива, АД

42002’61.2

24050’45.3

4 н

013123

Нива, АД

42002’01.5

24050’41.9

3 н

010202

Нива, АД

42002’25.9

24050’49.5

24 ст

010196

Нива, АД

42002’43.5

24051’03.3

35 ст

010188

Нива, АД

42001’48.9

24051’20.7

25 ст

010124

Нива, АД

42002’28.6

24051’38.0
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение, които притежателят на КР е поел като ангажимент да изпълни с цел привеждане в съответствие на инсталацията с изискванията на законодателството по околна среда.

В ГД се докладва за изпълнението на всяка дейност от програмата за отчетния период. Представя се информация, до какви резултати е довело изпълнението на мярката.

В случай, че е регистрирано забавяне в срока или неизпълнение на някоя от мерките или сроковете, операторът го докладва, заедно с причините за това и мерките, които предприема за изпълнението на съответната дейност.

по

редДейности

Край на дейносттаРезултати от дейността

1.

Разработване, внедряване и прилагане на система за управление на околната среда (СУОС) по ISO 14001-1996;

30.10.2004 г.

Изпълнено Условие № 5. от КР;

2.

Газификация на рафинационните котли в цех “Рафинация”;


31.12.2005

Изпълнено Условия № 8.3.1.3. и 8.3.1.8. от КР;

3.

Реконструкция на скруберната система за охлаждане и очистка на технологичните газове след Шахтова пещ и утилизация на серния диоксид в участък “Топилен” на цех Аглототилен;

31.12.2004

Изпълнено Условия № 9.2.1.2.

4.

Реконструкция на вентилационната система на пържилно отделение в участък “Топилен” на цех “Аглотопилен”


31.12.2004

Изпълнено Условие № 9.3.2. от КР;

5.

Проектиране и изпълнение на вентилационна система и очистване на газовете от охлаждането на агломерата в участък “Агломерация” на цех “Аглотопилен”;

Първи етап – проектиране


Втори етап - изпълнение
31.12.2007 г.


30.10.2007 год.

На основание на § 11. от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с пимо изх.№ 04-ЕКо-86/27.12.2007 г. КЦМ АД е декларирало, че следните технологични линии от обособеното Оловно Производство в КЦМ АД, Пловдив:

  • Агломерационно пържене на оловен концентрат (Агломерацинна машина);

  • Шахтово топене на оловен агломерат (Шахтова пещ) с общо отвеждане на технологичните газове към ТИ № 7

ще бъдат изведени от експлоатация не по-късно от 31.XII.2010 година.

На мястото на старата инсталация ще бъде проектиран и пуснат в експлоатация нов комплекс, отговарящ на най-добрите налични техники и постигащ приетите в ЕС и РБългария емисионни норми.


6.

Проектиране и изпълнение на вентилационна система и очистване на технологичните и вентилационни газове в цех “Рафинация”;

Първи етап – проектиране


Втори етап - изпълнение31.12.2005


31.12.2006

Изпълнено Условие № 9.2.1.3. от КР;


Писмо на РИОСВ-Пловдив изх. № 1101.03.01.2006 год.


7.

Реконструкция на скрубер ТИ №3 за очистване на вентилационните газове от отделението за подготовка на оловна шихта в участък “Агломерация” на цех “Аглотопилен”;

Първи етап – проектиране

Втори етап - изпълнение30.06.2004

31.12.2006

Изпълнено Условие № 9.1.5. и 9.1.1 от КР;

8.

Пълно преустановяване използването на високосернист мазут за промишлени цели.

31.12.2004

Изпълнено Условие № 9.2.2.2. и 9.2.2.3. от КР

9.

Реконструкция на Агломашината и очистване на газовете от SO2;


30.10.2007

На основание на § 11. от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с пимо изх.№ 04-ЕКо-86/27.12.2007 г. КЦМ АД е декларирало, че следните технологични линии от обособеното Оловно Производство в КЦМ АД, Пловдив:

  • Агломерационно пържене на оловен концентрат (Агломерацинна машина);

  • Шахтово топене на оловен агломерат (Шахтова пещ) с общо отвеждане на технологичните газове към ТИ № 7

ще бъдат изведени от експлоатация не по-късно от 31.XII.2010

На мястото на старата инсталация ще бъде проектиран и пуснат в експлоатация нов комплекс, отговарящ на най-добрите налични техники и постигащ приетите в ЕС и Р.България емисионни норми.

10.

Изграждане и въвеждане в експлоатация пункт за мониторинг (ПМ) на нивата на серен диоксид, фини прахови частици и кадмий.

Поддържане работата на пункта в последствие и осигуряване калибрирането на използваните средства за измерване от акредитирана за целта лаборатория.

31.12.2004 г.

Провеждане на имисионен мониторинг и изпълнение на Условие № 9.5.2. от КР;

11.

Провеждане на собствен периодичен мониторинг за качеството на отпадъчните води от производствената площадка на комбината и на подпочвените води по сервитута на канала за отпадъчни води.


текущ

Изпълнено Условия № 10.1.4., 10.2.4., 10.3.4. и 13.5 от КР. Извършени през годината общо 430 бр. пробовземания и 4182 бр. определения на концентрациите на отделните замърсители

12.

Изпълнение на инсталация за затворен охладителен цикъл на пещните агрегати в участък “Топилен” на цех “Аглотопилен” и намаляване консумацията на свежа вода с 330 м3/час;


30.06.2005 г.

Изпълнено Условие № 8.1.5. от КР;

13.

Строителство на Централна Пречиствателна Станция за отпадъчните води и постигане на индивидуалните емисионни норми;


31.12.2005 г..

Изпълнено Условие № 10.1.1.4. от КР;

14.

Реконструкция на Пречиствателна станция за битово-фекални води и постигане на индивидуалните емисионни норми;


31.10.2006 г.

Изпълнено Условие № 10.3.1.6. от КР;

15.

Монтаж на водомери за контрол на разхода на промишлена вода на основните производствени инсталации

31.12.2004 г.

Изпълнено Условие № 8.1.7.3. от КР;

16.

Провеждане на собствен периодичен мониторинг за динамиката на почвеното замърсяване с тежки метали в района около КЦМ АД;


текущ

Изпълнено Условие № 13.6. от КР;

17.

Изграждане и въвеждане в експлоатация пункт за мониторинг (ПМ)-осигуряване на мониторинга на допустимото повърхностно натоварване на открити площи с вредни вещества, отлагани върху земната повърхност като средноаритметични стойности за година, както следва:

общ прах на денонощие;

олово и неорганичните му съединения в отложения прах, определени като олово за денонощие;

кадмий и неорганичните му съединения в отложения прах, определени като кадмий за денонощие;

цинк в отложения прах за денонощие

31.12.2004 г.

Изпълнено Условие № 13.6.1. от КР;

18.

Подържане на пилотния проект “Отглеждане на маслодайни технически култури върху почви, замърсени с тежки метали”;


текущ

Действащ Договор за серизно обслужване № 4Д-4-СД от 31.12.2005 год. със „Стопански дейности КЦМ” ЕООД. През 2007 г. на площ от 376 дка замърсени с цветни метали почви е отглеждана лавандула и е произведено лавандулово масло в количество 1700 кг.

19.

Подържане на изградения “Зелен Екологичен пояс” около производствената площадка на КЦМ АД, Пловдив;


текущ

Действащ Договор за серизно обслужване № 4Д-4-СД/31.12.2005 год. със „Стопански дейности КЦМ” ЕООД, според който е поддържан зеления екологичен пояс около площадката на КЦМ, разположен на 173 дка. През годината са засадени общо 150 бр. храсти и дървесни видове с цел възстановяване на засегнати участъци.

20.

Замяна на суровини, съдържащи сяра и други вредни вещества с други цинксъдържащи полупродукти;


31.10.2007 г.

Изпълнено Условие № 8.3.1.5. и 9.2.2.3. от КР;

21.

Привеждане на депото за опасни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 13/06.11.1998 год.


2005 год.

Изпълнено. Насрочена Държавна приемателна комисия на 04.04.2008 г.

22.

Реконструкция на транспортните алеи и пътища и прилежащите им комуникации;

2005 год.

Изпълнено Условие 9.3.1.

23.

Осигуряване съхранението на прахообразуващи оловосъдържащи суровини и уловени олово-и цинксъдържащи филтърни прахове в изцяло закрити складове или съдове (бункери или силози)

01.01.2007

Изпълнено Условие № 8.3.4.6. и 8.3.4.8. от КР;

24.

Осигуряване съхранението на прахообразуващи цинксъдържащи суровини и уловени -и цинксъдържащи филтърни прахове в изцяло закрити складове или съдове (бункери или силози)

01.01.2006

Изпълнено Условие № 8.3.4.7. и 8.3.4.9. от КР;

25.

Поставяне на засмукващи и обезпрашаващи съоръжения на местата за товарене и разтоварване на прахообразуващи материали.

30.06.2005

Изпълнено Условие № 8.3.4.11. от КР;

26.

Осъществяване на съхранението на едра и дребна фракция кокс на определените за целта бетонни бункери и площадки. Бетониране и съоръжаване на площадките със система за улавяне на дъждовните води, които да се отвеждат до отделна утаителна шахта .

01.01.2007

Изискванията, формулирани в Условие № 8.3.4.12. от КР ще бъдат изпълнени след изясняване и уточняване на необходимите площадки за разположение на новото оборудване от технологичната линия според работния проект за Ново Оловно производство.

27.

Демонтиране на съоръжения и промишлени сгради и рекултивация на площадка “Стар пържилен цех и инсталации за сярна киселина”

31.12.2005 г.

Изпълнено Условие № 16.1. от КР;

28.

Премахване на два бракувани подземни резервоара за мазут с обем по 350 м3 и рекултивация на площадката.

31.12.2006 г.

Изпълнено Условие № 16.3. от КР;

Докладване в ГДОС за 2006 год.

^ 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетния период няма изведени от експлоатация системи и съоръжения.
оставить комментарий
страница4/5
Дата14.10.2011
Размер1,43 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх