Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 г icon

Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 гСмотрите также:
Годишен доклад...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г...
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително...
І. увод
Отчет за изпълнение на дейностите...
Годишен доклад...
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от...
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив отдел Методичен Нови документи за 2008 година...
Годишният доклад за 2011 г отчита работата на Окръжен съд Пловдив и на Районните съдилища в...
Протоко л
На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г...
Библиографический указатель новых поступлений в рнмб май -июнь 2007 г...страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать

^ Таблица 3.3.2 Използвани спомагателни материали за всяка инсталация

^ Спомагателни материали


Годишно количество съгласно КР, t


Количество за единица продукт, съгласно КР
^ Употребено годишно количество,t

Количество за единица продукт


Съответс-

твие


ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И СПЛАВИ, вкл. Инсталация за преработка на амортизирани оловно-кисели акумулатори и Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им

Амонит

0.200

-

-

-

-

Графитни електроди

30

0.46 kg/t Pb

18,8

0.31

Да

Сода каустик

650

9.80 kg/t Pb

574,2

9,55

Да

Селитра

750

10.50 kg/t Pb

620,1

10,32

Да

Сяра на прах

72

1.1 kg/t Pb

60,7

1,01

Да

Калций

40

0.65 kg/t Pb

37,8

0,63

Да

Магнезий

150

2.25 kg/t Pb

132,7

2,21

Да

Антимон за рафинация

40

0.60 kg/t Pb

23

0,38

Да

Антимон за сплави

160

40.00 kg/t сплав

67,8

25,84

Да

Варова пепелина

19000

292 kg/t Pb

7023

116,83

Да

Флокулант

0,65

0,03 kg/t преработени акумулатори

0,098

0,028

Да

^ ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ

Активен въглен

-

0.50 kg/t Zn

34,5

0,48

Да

Калиев етилксантогенат

-

2.75 kg/t Zn

145,5

2,03

Да

Калиев перманганат

-

2.30 kg/t Zn

163,6

2,28

Да

Алуминий прокат

-

2.00 kg/t Zn

138,5

1,93

Да

Стронциев карбонат

-

1.5 kg/t Zn

66,5

0,93

Да

Амониев хлорид

-

0.9 kg/t Zn

41,3

0,58

Да

^ ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЯРНА КИСЕЛИНА И ПАРА

Диванадиев петооксид

Допълване по необходимост, 20 t

-

Не е допълвано
-

Сода каустик

350 t

-

2

-

Да

^ ЦЕНТРАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ЦПСОВ)

Ферихлорид

20 t

-

20

-

Да

Сярна киселина

8 t

-

8

-

Да

Негасена вар

1700 t

-

1119

-

Да

Флокулант

6 t

-

2

-

Да

Натриева основа

70 t

-

2

-

Да

^ Таблица 3.3.3 Използвани горива през 2007 г.

ГориваГодишно количество, съгласно КР


Количество за единица продукт1), съгласно КРУпотребено годишно количество

Количество за единица продукт


Съответс-твиеКотелно гориво

16400 t

-

12 614 t

-

Да

Природен газ

6900 хил. Nm3

-

5283 хил. Nm3

-

Да

Кокс едра фракция

39 500 t

-

31 236 t

-

Да

Кокс ситна фракция

30 000 t

-

29 900 t

-

Да
3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изикванията за съхранение на суровините, спомагателните материали и гиривата са изложени в Условие 8.3.4. от КР№1 - Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива.

По Условие 8.3.4.1. използваните в технологичните процеси вещества, класифицирани като опасни в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, се транспортират и съхраняват съгласно стандартните съвети за безопасност (R и S фрази), посочени в Наредба за реда и начина за класификацията, опаковане и етикиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, приета с ПМС 316/20.12.2002 г., обн. ДВ бр.5/17.01.2003 г.

За всички опасни химични вещества са изготвени Информационни листове са безопасност, които са предоставени и налични в складовите помещения и на работните площадки.

Съхраняването на различните по своите свойства и характеристики се извършва разделно, в отделни складови помещения, с цел предотвратяване на евентуално взаимодействие между тях и възникване на нежелани инциденти и аварии.

По Условие 8.3.4.2., Условие 8.3.4.3., Условие 8.3.4.4. готовата продукция от Завод за производство на сярна киселина, както и горивата мазут, бензин и нафта се съхраняват в съответствие с изикванията на КР№1/2007 г.г.

Съгласно действащите по СУОС процедури специалистите от отдел „Екология” извършват периодични проверки за течове, разливи и други несъответствия. При установяване на такива, същите се документират в Оперативен документ8.5-02 „Лист за коригиращи действия”. През 2007 год. e регистрирано едно нарушение: в следствие на проливни дъждове са препълнени резервоара и ямата за съхранение на отработени масла. След издаване на разпореждане на отговорните лица са поставени срокове за отстраняване на несответствието.

Не са установени течове от тръбната преносна мрежа или от резервоари, съхраняващи течни материали или горива.

Условие 8.3.4.5.1. Съхранението на флокулант се осъществява в оригиналните опаковки в закрития Централен склад, който е с бетонова основа.

Условие 8.3.4.5.2. Реагентите за ЦПСОВ се съхраняват в склад Реагентно отделение към ЦПСОВ, който е снабден с киселинно устойчива изолация, а съдовете са снабдени с обваловки с обем, достатъчен да поеме обема на съответния съд.

Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.7. За съхранението на цинк-съдържащите суровини в процес на изграждане е нов Склад, който отговаря напълно на всички съвременни изисквания. Той ще бъде завършен и ще бъде пуснат в експлоатация до края на І-вото полугодие на 2008 г.

^ 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Всички замърсители, изхвърляни през 2007 г. в околната среда (въздух, вода, почви) в резултат на дейността на КЦМ, АД са охарактеризирани в Таблица 1. Данните в таблицата са получени чрез изчисления, с използване на резултатите от провеждания собствен мониторинг, а именно:

  • Измерена концентрация на вредното вещество;

  • Измерен дебит чрез монтиран разходомер или чрез периодични директни измервания;

  • Данни за ефективния фонд работно време на пречиствателното или технологично оборудване за 2007 г.

^ Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

.

CAS номер

Замърсител

^ Емисионни прагове
(колона 1)


Праг за пренос на замърсители извън площ.
(колона 2)


kg/год.

^ Праг за производство, обработка или употреба
(колона 3)


kg/год.

във въздух (колона 1a)

kg/год.

във води (колона 1b)

kg/год.

в почва (колона 1c)

kg/год.

2#

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

2527176

M, C

-

-

2027176

*

8#

-

Азотни оксиди (NOx/NO2)

116544

M, C

-

-

16544

*

11#

-

Серни оксиди (SOx/SO2)

4131117

M, C

-

-

3981117

*

17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

-

“-“

(0,0004)

M, C

-

-

**

18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

60

M, C

“-“

(0,258)

M, C

-

50

*, **

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

-

“-“

(0,124)

M, C

-

-

**

21#

7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)

-

“-“

(<0,006)

M, C

-

-

**

23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

7111

M, C

“-“

(0,799)

M, C

-

6911

*, **

24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

15570

M, C

“-“

(3,713)

M, C

-

15370

*, **

76#
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)

-

“-“

(<0,120)

M, C

-

-

**

86#

-

Фини прахови час-тици < 10μm (PM10)


“-“

(31057)

M, C

-

-

-

*

-

-

Желязо

-

0,591

M, C

-

-

-

Забележка - PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) – В страната няма акредитирана лаборатория за определяне на този показател. КЦМ е в процедура на преговори с акредитирана немска лаборатория. Очаква се измерванията на трите точкови източника №№ 7, 15 и 16, съгласно КР да се извърши през м. май-юни 2008 г.

^ Използвани методи за определяне на показателите в колони 1а) , 1b), 1c):

.

CAS номер

Замърсител

^ Използван метод

2#

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо изчисляване,М,С

8#

-

Азотни оксиди (NOx/NO2)

Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо изчисляване,М,С

11#

-

Серни оксиди (SOx/SO2)

Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 и БДС 17.2.4.04 с последващо изчисляване, М,С

17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

Във води – БДС EN ISO 11969 с последващо изчисляване

М,С

В почви – БДС 17.4.4.01-79, М

18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

Във въздух – БДС EN 14385 с последващо изчисляване, М,С

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С

В почви – ISO 11047, М

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, ^ М,С

В почви – ISO 11047, М

21#

7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)

Във води – БДС 12419-82 с последващо изчисляване, М,С

23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

Във въздух - БДС EN 14385 с последващо изчисляване, ^ М,С

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С

В почви – ISO 11047, М

24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

Във въздух – ВВЛМ 1-2/2003 с последващо изчисляване, ^ М,С

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С

В почви – ISO 11047, М

76#

-

Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)

Във води - БДС 17.1.4.02 с последващо изчисляване, М,С

86#

-

Фини прахови час-тици < 10μm (PM10)

Във въздух - БДС 17.2.4.02 с последващо изчисляване, М,С

-

-

Желязо

Във води - БДС 3425 с последващо изчисляване, М,С^ 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Информацията за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, съобразно условията на Комплексното разрешително е показана в Таблица 2.

^ Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух – РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ


Параметър


ЕдиницаНДЕ,

съгласно КР

(устрайство № - НДЕ, mg/Nm3)

Резултати от мониторинг, mg/Nm3


Честота на мониторингСъответс-твие


%


Непрекъснат

мониторинг

Периодичен

мониторинг

Въглероден оксид (СО)

mg/Nm3

ТИ 22-170

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 24-100

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 25-100

-

<10

1 път/годишно

100%

ТИ 26-100

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 7-без норма

-

735.0

1 път/годишно

-

ТИ 15-без норма

-

275,0

1 път/годишно

-

ТИ 16-без норма

-

64.2

1 път/годишно

-

Азотни оксиди

(Nox/NO2)

mg/Nm3

ТИ7-60

-

29,0

1 път/годишно

100%

ТИ15-60

-

12,3

1 път/годишно

100%

ТИ16-60

-

13,35

1 път/годишно

100%

ТИ 22-50

-

42,0

1 път/годишно

100%

ТИ 24-250

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 25 -250

-

188,6

1 път/годишно

100%

ТИ 26-250

-

<50

1 път/годишно

100%

Серен диоксид, SO2

mg/Nm3

ТИ 7 – 450

1034,65

-

Непрекъснат

83,33%

ТИ 15 – 450

300,18

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 16 – 450

-

425,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 22-200

-

158,0

1 път/годишно

100 %

ТИ 23 – конверсия

99,7 %

99,83%

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 24-35

-

<15

1 път/годишно

100 %

ТИ 25-35

-

<15

1 път/годишно

100 %

ТИ 26-35

-

<10

1 път/годишно

100 %

Серен триоксид SO3

mg/Nm3

ТИ 23 – 120


-

0,004

1 път/годишно

100 %

Прах/ФПЧ

mg/Nm3

ТИ 1 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 2 – 5

-

4,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 3 – 5

-

4,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 4 – 5

-

4,3

1 път/годишно

100 %

ТИ 5 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 6 – 5

-

4,7

1 път/годишно

100 %

ТИ 7 – 5

5,28

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 8 – 5

-

4,8

1 път/годишно

100 %

ТИ 9 – 5

-

4,9

1 път/годишно

100 %

ТИ 10 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 11 – 5

-

4,1

1 път/годишно

100 %

ТИ 12 – 5

-

4,4

1 път/годишно

100 %

ТИ 13 - 5

-

Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14 – 5

-

4,3

1 път/годишно

100 %

ТИ 15 – 5

3,66

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 16 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 17 – 5

-

4,7

1 път/годишно

100 %

ТИ 18 – 5

-

4,1

1 път/годишно

100 %

ТИ 19 – 5

-

4,2

1 път/годишно

100 %

ТИ 20 – 5

-

4,8

1 път/годишно

100 %

ТИ 21 – 5

-

4,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 22 – 80

-

9,9

1 път/годишно

100 %

ТИ 24

Не се нормира, тъй като рафинационните котли са газифицирани от края на 2004 г. (КР, условие 9.2.1.6.1. за ТИ 24)

ТИ 26

Не се нормира (КР, условие 9.2.1.6.1. за ТИ 26 след газификация)

ТИ 27 - 5

-

4,2

1 път/годишно

100 %

ТИ 28 – 5

-

4,4

1 път/годишно

100 %

ТИ 29 – 10

-

<3,0

1 път/годишно
Кадмий и съдиненията му (Cd)

mg/Nm3

ТИ 1 – 0,01

-

0,008

1 път/годишно

100 %

ТИ 2 – 0,01

-

0,007

1 път/годишно

100 %

ТИ 3 – 0,01

-

0,007

1 път/годишно

100 %

ТИ 4 – 0,01

-

0,0086

1 път/годишно

100 %

ТИ 5 – 0,01

-

0,002

1 път/годишно

100 %

ТИ 6 – 0,01

-

0,0088

1 път/годишно

100 %

ТИ 7 – 0,01

-

0,0083

1 път/годишно

100 %

ТИ 9 – 0,01

-

0,002

1 път/годишно

100 %

ТИ 10 – 0,01

-

0,008

1 път/годишно

100 %

ТИ 11– 0,01

-

0,006

1 път/годишно

100 %

ТИ 12– 0,02

-

0,012

1 път/годишно

100 %

ТИ 13 – 0,02

-

Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14 – 0,02

-

0,009

1 път/годишно

100 %

ТИ 15 – 0.02

-

0,014

1 път/годишно

100 %

ТИ 16 – 0,02

-

0,015

1 път/годишно

100 %

ТИ 17 – 0,02

-

0,015

1 път/годишно

100 %

ТИ 18 – 0,02

-

0,017

1 път/годишно

100 %

ТИ 27 – 0,018

-

0,009

1 път/годишно

100 %

ТИ 28 – 0,02

-

0,016

1 път/годишно

100 %

Олово и съединения-та му (Pb)

mg/Nm3

ТИ 1 – 2

-

0,96

1 път/годишно

100 %

ТИ 2 – 2

-

0,94

1 път/годишно

100 %

ТИ 3 – 2

-

0,94

1 път/годишно

100 %

ТИ 4 – 2

-

1,15

1 път/годишно

100 %

ТИ 5 – 2

-

1,80

1 път/годишно

100 %

ТИ 6 – 2

-

1,86

1 път/годишно

100 %

ТИ 7 – 1.8

-

1,23

1 път/годишно

100 %

ТИ 9 – 1.4

-

0,29

1 път/годишно

100 %

ТИ 10 – 1.3

-

0,50

1 път/годишно

100 %

ТИ 11– 0.14

-

0,07

1 път/годишно

100 %

ТИ 12– 2.2

-

1,30

1 път/годишно

100 %

ТИ 13 – 0,18

-

Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14 – 0.37

-

0,15

1 път/годишно

100 %

ТИ 15 – 1.8

-

0,34

1 път/годишно

100 %

ТИ 16 – 1.8

-

0,99

1 път/годишно

100 %

ТИ 17 – 1.2

-

0,55

1 път/годишно

100 %

ТИ 18 – 1.1

-

0,35

1 път/годишно

100 %

ТИ 27 – 0,115

-

0,10

1 път/годишно

100 %

ТИ 28 – 0.107

-

0,092

1 път/годишно

100 %

ТИ 29 – 0.5

-

0,024

1 път/годишно

100 %ДЕБИТNm3/h

TИ 1-4700

-

46135

1 път/годишно

100 %

TИ 2-50000

-

49663

1 път/годишно

100 %

TИ 3-16000

-

4060

1 път/годишно

100 %

ТИ 4-55000

-

45493

1 път/годишно

100 %

ТИ 5-68000

-

59070

1 път/годишно

100 %

ТИ 6-65000

-

55446

1 път/годишно

100 %

ТИ 7-550000

393490

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 8-10500

-

7760

1 път/годишно

100 %

ТИ 9-2000

-

1993

1 път/годишно

100 %

ТИ 10-2000

-

1446

1 път/годишно

100 %

ТИ 11-3000

-

2986

1 път/годишно

100 %

ТИ 12-2500

-

2321

1 път/годишно

100 %

ТИ 13-8000
Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14-14000

-

13276

1 път/годишно

100 %

ТИ 15-160000

128370

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 16-26000

-

25633

1 път/годишно

100 %

ТИ 17-8000

-

5227

1 път/годишно

100 %

ТИ 18-6100

-

5990

1 път/годишно

100 %

ТИ 19-30000

-

27384

1 път/годишно

100 %

ТИ 20-21000

-

14480

1 път/годишно

100 %

ТИ 21-7000

-

6405

1 път/годишно

100 %

ТИ 22-35200

-

13200

1 път/годишно

100 %

ТИ 23-49000

38990

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 24-15500

-

12050

1 път/годишно

100 %

ТИ 25– 32400

-

6456

1 път/годишно

100 %

ТИ 26-2200

-

7120

1 път/годишно

100 %

ТИ 27 - 6500

-

5250

1 път/годишно

100 %

ТИ 28-3500

-

3178

1 път/годишно

100 %

TИ 29-8000

-

7508

1 път/годишно

100 %

Сажди

Nm3/h

ТИ 22 – 50

-

26,67

1 път/годишно

100

ТИ 26

-

Не се нормира - условие 9.2.1.6.1. за ТИ 26 след газификация

Забележка: Показателят „PCDD (диоксини) (като Teq) в периода м.ноември-декември 2007 г. не е измерван, тъй като в страната няма акредитирана лаборатория за определянето му. КЦМ е в процедура на преговори с акредитирана немска лаборатория. Очаква се измерванията на трите точкови източника №№ 7, 15 и 16, съгласно КР да се извърши през м. май-юни 2008 г.

От таблицата се вижда, че нарушения НДЕ за емисии от неподвижни източници през 2007 г. не са констатирани, с изключение на ТИ 7 – концентрация на серен диоксид. Проблемът ще бъде решен със строителството на ново Оловно производство.

^ 4.2.1. Изпълнение на условията в КР, свързани с контрола на работата на пречиствателните съоръжения

Копия от протоколите от провеждания собствен периодичен мониторинг, в които са показани използваните изпитвателни методи, са приложени в Приложение към настоящия Доклад.

От Таблица 2 се вижда, че през 2007 г. няма констатирани несъответствия с разрешените емисии на вредни вещества съгласно КР.

Годишният доклад от собствения непрекъснат мониторинг на емисии от ТИ №№ 7, 15 и 23 през 2007 г. е показан в Приложение към настоящия Доклад.

^ 4.2.2. Изпълнение на други условия от КР:

По Условия 9.1.1.1. (ново), 9.2.1.7. (ново) и 9.6.4. (ново)

През месец октомври 2007 г. е въведена в експлоатация нова вентилационна система, включваща пречиствателно съоръжение пластинчат воден скрубер с демистер към Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори (ТИ 29). По време на 72 ч. проби при въвеждане в експлоатация на съоръжението, е извършено изпитване на залегналите в КР емисионни показатели. Всички измерени стойности са под указаните емисионни норми (виж таблицата по-горе). Протоколите от изпитванията, проведени от акредитираната Лаборатория по екология при КЦМ, АД са дадени в приложение към настоящия доклад.

По Условия 9.3.2., 9.3.3. и 9.5.1.

КЦМ, АД е в напреднал стадий на предпроектни проучвания за нова, съвременна технология за производство на олово, в която ще са решени всички екологични проблеми, свързани с емисиите на серен диоксид, олово и кадмий, както и неорганизираните емисии на прах, тежки метали и сернисти газове. Към настоящия момен е изрбана технология и на евентуалния изпълнител е дадено задание за идеен проект. Очаква се строителните работи да започнат през 2009 г., а пусковите работи да завършат не по-късно от 31.12.2010 г.

В тази връзка и поради големите мащаби на очакваните промени в технологичните схеми и използваното оборудване, в началото на 2008 г.е открита процедура за нов цялостен ОВОС с последващо подаване на ново Заявление за издаване на ново комплексно разрешително.


^ 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В Приложение към настоящия Доклад са показани протоколи от изпитвания на отпадъчни води от ЦПСОВ, пречиствателна станция за битово-фекални води и води от канал за охлаждащи води, извършени от акредитираната Лаборатория по екология при КЦМ, АД. В тях са посочени и стандартните методи, по които се извършва определянето на концентрациите на вредни вещества.

В Таблици №№ 3.1÷3.3 са показани емисиите в отпадъчни води, съответно производствени и дъждовни, охлаждащи и битово-фекални, както и нормите, установени от КР и честотата на пробоотбор.


^ Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води (производствени и дъждовни) на изход от ЦПСОВ – точка н апробовземане № 1, съгласно КР


Параметър


Единица


НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответс-твие, %


Арсен и съединенията му (като As)

mg/dm3

0,1

0,002

1 път/ седмица

100

Кадмий и съединенията му (като Cd)

mg/dm3

0,1

0,08

1 път/ седмица

100

Мед и съединенията му (като Cu)

mg/dm3

0,5

0,01

1 път/ седмица

100

Живак и съединенията му (като Hg)

mg/dm3

0,01

<0,001

1 път/годишно

100

Олово и съединенията му (като Pb)

mg/dm3

0,3

0,17

1 път/ седмица

100

Цинк и съединенията му (като Zn)

mg/dm3

3,0

0,75

1 път/ седмица

100

Дебит на отпадъчните води

m3/час

m3/год.

350

3066000

-

2824688

-

-

pH
6÷9

7,42

1 път/ седмица

100

Неразтворени вещества

mg/dm3

35

8,85

1 път/ седмица

100

Желязо и съединенията му (като Fe)

mg/dm3

3,5

0,04

1 път/ седмица

100

Нефтопродукти

mg/dm3

0,5

<0,02

4 пъти/годишно

100

Сулфати

mg/dm3

400

386

1 път/месец

100^ Таблица 3.2. Емисии в канал за отпадъчни охлаждащи води – точка на пробовземане № 2, съгласно КР


Параметър


Единица


НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответс-твие, %


Арсен и съединенията му (като As)

mg/dm3

0,1

<0,001

1 път/ месец

100

Кадмий и съединенията му (като Cd)

mg/dm3

0,1

0,01

1 път/ месец

100

Мед и съединенията му (като Cu)

mg/dm3

0,5

0,03

1 път/ месец

100

Живак и съединенията му (като Hg)

mg/dm3

0,01

<0,001

1 път/година

100

Олово и съединенията му (като Pb)

mg/dm3

0,3

0,10

1 път/ месец

100

Цинк и съединенията му (като Zn)

mg/dm3

3,0

0,50

1 път/ месец

100

Дебит на отпадъчните води

m3/час

m3/год

450÷650

-

-

3189888

-

-

-

-

pH
6÷9

7,25

1 път/ месец

100

Неразтворени вещества

mg/dm3

35

7,45

1 път/ месец

100

Желязо и съединенията му (като Fe)

mg/dm3

3,5

0,15

1 път/ месец

100

Нефтопродукти

mg/dm3

0,5

<0,02

4 пъти/година

100

Сулфати

mg/dm3

400

143,50

1 път/месец

100


От таблицата се вижда, че качеството на заустваните охлаждащи води отговаря на изискванията за воден обект ІІІ-та категория и заустването им в р. Чая няма да доведе до нейното замърсяване. (спазено Условие 10.2.3.1. от КР)

През 2007 г. не са констатирани аварии, в резултат на които да се наблюдава залпово изпускане на замърсители в р. Чая. Поради това не са предприети коригиращи мерки. (Условие 10.2.3.2.)


^ Таблица 3.3. Емисии на изход от локална пречиствателна станция за битово-фекални води, преди смесване с другите потоци отпадъчни води


Параметър


Единица


НДЕ,

съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответс-твие


Дебит на отпадъчните води

m3/ден

m3/час

m3/год

912

41

332880

-

-

295120

-

-

-

-

-

-

Неразтворени вещества

mg/dm3

35

13,55

1 път/месец

100

БПК

mg/dm3

25

7,77

1 път/месец

100

ХПК

mg/dm3

125

30,17

1 път/месец

100
оставить комментарий
страница2/5
Дата14.10.2011
Размер1,43 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх