Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 г icon

Допълненгодишендоклад за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г за 2007 година кцм ад, пловдив май, 200 8 гСмотрите также:
Годишен доклад...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г...
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително...
І. увод
Отчет за изпълнение на дейностите...
Годишен доклад...
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от...
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив отдел Методичен Нови документи за 2008 година...
Годишният доклад за 2011 г отчита работата на Окръжен съд Пловдив и на Районните съдилища в...
Протоко л
На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г...
Библиографический указатель новых поступлений в рнмб май -июнь 2007 г...страницы:   1   2   3   4   5
скачать
ДОПЪЛНЕН

Г о д и ш е н д о к л а д


за изпълнение на дейностите по Комплексното Разрешително №1/2007 г.

за 2007 година


КЦМ АД, ПЛОВДИВ


май, 2008 г.


Настоящия Годишен Доклад е изготвен на основание на точка ІІ. годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО от Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително - Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително, Май, 2006г., гр. София, издадена от МОСВ през 2006 год.

По точка 3. Формат на годишния доклад (ГД):

3.1. Увод

 • Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

Комплексното разрешително на КЦМ АД, Пловдив е издадено за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения за следните категории промишлени дейности по Приложение 4 от Закон за опазване на околната среда:

 1. Завод за производство на олово и сплави включително „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори” (т.2.5.а и 2.5.б от Приложение 4 на ЗООС);

 2. Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им (т. 2.5.б от Приложение 4 на ЗООС);

 3. Завод за производство на сярна киселина (т.2.5.а и 4.2.б от Приложение 4 на ЗООС).

 4. Завод за производство на цинк и сплави (т.2.5.б. от Приложение 4 на ЗООС).

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

КЦМ АД

„Асеновградско шосе”

4009, гр. Пловдив


 • Регистрационен номер на КР: До 07.05.2007 г. е валидно КР №1/2004, а след това - КР № 1/ 2007 г.

 • Дата на подписване на КР: 07.05.2007 год.

 • Дата на влизане в сила на КР: 26.05.2007 год

 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното:

Оператор: КЦМ АД, Пловдив

Притежател на разрешителното: КЦМ АД, Пловдив • Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

КЦМ АД

„Асеновградско шосе”

4009, Пловдив

Тел. 032 623 541

Факс: 032 623 560

post@kcm.bg

www.kcm.bg

 • ^ Лице за контакти;

инж. Цонка Маркова – ръководител отдел „Екология и прилагане на ISO14001:2004”

 • Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

КЦМ АД, Пловдив

„Асеновградско шосе”

4009, Пловдив

Тел. 032 6090407

Факс: 032 623 570

tsonka.markova@kcm.bg

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Основната продукция на КЦМ АД, Пловдив е:

 • стандартен блок цинк SHG 99.995%;

 • широка гама цинкови сплави и цинков сулфат;

 • стандартен блок олово 99.99% и оловни сплави;

 • стандартен блок кадмий (99.95%);

 • техническа сярна киселина (95-96% H2SO4);

 • изделия от благородни метали (сребро, злато) и техни сплави.

Металургична дейност на КЦМ АД обхваща три основни производства - производство на олово, производство на цинк, кадмий и производство на техническа сярна киселина. Тяхната кратка характеристика е дадена по-долу.


Обособено производство на олово и сплави (ОПОЛС)

Производството на олово в КЦМ АД, Пловдив се осъществява по класическата пирометалургична технология на пържилно-редукционния метод, включваща като основни операции шихтоване на суровините и агломерация, топене на агломерата в шахтова пещ с последващо непрекъснато фюминговане на пещната шлака и пирометалургична рафинация на суровото олово.

Фюмингованата шлака се гранулира и продава на циментовите заводи, а фюминг-окисите се преработват в цинковото производство.

Междинните продукти на рафинацията се преработват до меден щейн и шпейза. Благородните метали се концентрират до сплав-Доре, а бисмутът се използва за производство на бисмутно олово.

През 2007 г., в рамките на ОПОЛС бе построена и пусната в редовна експлоатация „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори” с производителност 3 t/h амортизирани акумулатори. В инсталацията се извършва пълно извличане на компонентите от оловните акумулатори, изразяващо се в следните операции:

 • Натрошаване на отпадъчните акумулатори;

 • Сепариране на оловната паста от другите инертни компоненти;

 • Отделяне на електролита;

 • Сепариране на инертните компоненти в зависимост от вида им, както следва:

  • Полипропилен, който е търговски продукт;

  • Отпадъчни тежки пластмаси – ебонит, ПВ, ПВЦ-сепаратори – които се депонират на Депото за опасни отпадъци на КЦМ.

Оловосъдържащите компоненти се преработват в основните технологични агрегати на ОПОЛС– шахтова пещ и късобарабанни пещи.

Отделеният електролит се неутрализира или се използва като слаба киселина в инсталацията за извличане на хард-цинк.

Предприятие за производство на благородни метали и сплави (цех 330)

Предприятието е специализирано в областта на благородните метали, като съчетава извличането с последваща им преработка до изделия и сплави. Условно производствените линии са разделени на две: Сребърна линия - за сребро и сплавите му и Златна линия – за злато и сплавите му.

В рамките на КЦМ АД, Пловдив Предприятието за производство на благородни метали и сплави затваря производствения цикъл на Оловно производство. Получената сплав “Доре” от цех “Рафинация” във вид на аноди със съдържание на сребро – 98% и остатъчно съдържание от злато, мед, олово и кадмий се подлага на афинаж като крайните продукти са сребро – 99.99% и злато – 99.999%.

Процесът на рафиниране се основава на разтворимостта на среброто и неразтворимостта на златото в азотно-кисел електролит и отлагането на чисто сребро от разтвора на катода. Анодният шлам се подлага на химична обработка, а след това на електролиза, в резултат на което се получава злато с чистота 99.999%.

Технологията дава възможност за извличане на платина и паладий, при положение, че тези метали се съдържат в изходната суровина.

Всички вторични продукти са включени в технологичните схеми на КЦМ, което прави технологията безотпадна.

Обособено производство на цинк (ОПЦ)

Технологичните газове от Пещта “Кипящ слой” за окислително пържене на цинкови концентрати и основната част от агломерационните газове от ОПОЛС, след суха и мокра очистка от прах и аерозоли, се преработват по метода DKDA (двойна катализа, двойна абсорбция) за утилизиране на SO2 в техническа сярна киселина (95 - 96 % H2SO4).

Като отделен участък към завода функционира и Парова централа, изцяло работеща на природен газ. Химически обработената вода, необходима за паропроизводството на пара и за охладителните цикли, се произвежда в Инсталацията за ХВО.

Завод за производство на цинк.

Производството на цинк се основава на стандартната хидрометалургична технология, включваща двустадийно сярнокисело извличане на цинковата угарка с последваща обработка на неразтворения остатък (велц-процес), очистване на цинковите сулфатни разтвори, електроекстракция, претопяване на катодния цинк и разливането му до блоков метал.

Производството на цинкови сплави се извършва в Специализирана промишлено-технологична лаборатория (СТЛ). Входящите суровини включват блоков цинк 99.995, електролитна мед, блоков алуминий, отпадъчен алуминий - изрезки, блоков магнезий, дървени въглища и азот. Крайни продукти от производството са цинкови сплави, марки ЦАМ 4-1, ЦАМ 4-3, ЦА 12 във вид на блокове.

 • Производствен капацитет на инсталациите.

А). По Условие 4. на КР№1/2007 г.:

 • Максимален капацитет на Завод за производство на олово и сплави, включително „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори” – 65000 t/y;

 • Максимален капацитет на Цех 330 – 100 t/y;

 • Максимален капацитет на Завод за производство на сярна киселина – 148000 t/y;

 • Максимален капацитет на инсталация за производство на цинк и сплави – 80000t/y.


Б). Произведена продукция през 2007 год.:

 • олово на блок и сплави: 60115 t олово

 • изделия от благородни метали и сплави: 45,794 t

 • сярна киселина: 117836 t

 • цинк на блок и сплави: 71753 t цинк

 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В КЦМ АД, Пловдив има изградено специализирано звено, отговарящо за управление на околната среда. Това е отдел „Екология и контрол по прилагане на ISO 14001:2004г.”, който е на пряко подчинение на Изпълнителния Директор на дружеството. Отделът се състои от две основни звена: Лаборатория по екология и сектор „Управление на отпадъците”.

Основните задължения на специалистите в отдела са отразени в длъжностните им хатактеристики, като по-важните от тях са:

  • Отговаря за своевременното и коректно прилагане на всички законови наредби, касаещи производствената дейност на фирмата по отношение на опазването на околната среда и привеждането й в съответствие в законоустановените срокове;

  • Осъществява комуникационна и функционална връзка между дружеството и външни държавни или общински организации, представя, популяризира и защитава приетата и утвърдена екологична политика на фирмата;

  • Анализира резултатите от провежданите по график замервания на технологичните агрегати, разработва и предлага конкретни мерки, програми и проекти за отстраняване на констатираните отклонения;

  • Организира, ръководи, осигурява, контролира цялостната дейност, свързана с управление на околната среда;

  • Организира определяне и актуализиране на аспектите и оценяване значимостта на въздействията;

  • Организира предприемане на действия за подобряване характеристиките на околната среда;

  • Извършва преглед на нормативни, правни и “други” изисквания, приложими за аспектите на околната среда и дейностите на дружеството;

  • Организира изготвяне на целите, задачите и програмите за околната среда;

  • Извършва преглед и анализира записите по управление на околната среда;

  • Осигурява официална информация по околната среда за заинтересовани страни;

  • Съдейства за оперативното управление на аспектите;

  • Осъществява контрол по прилагане на документите от системата и за съответствие със съществуващите норми по околната среда;

  • Извършва контрол, отчет и управление дейностите по съхранение, транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани на площадката на дружеството;

  • Организира провеждането на мониторинг;

  • Извършва контрол за състоянието на складовете и резервоарите за съхранение на суровини, реагенти и горива;

  • Документира и поддържа документацията за основните дейности по опазване на околната среда.

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

РИОСВ - Пловдив

бул. Марица № 122,

гр. Пловдив, 4000


 • ^ Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

Източнобеломорски район

Център Пловдив

ул. “Булаир” № 26, ет. 5

гр. Пловдив, 40003.2. Система за управление на околната среда

^ СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

През 2003/2005 година в КЦМ АД, Пловдив бе изградена система за управление на околната среда (СУОС), която бе сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004 (сертификат ZN: 75.110.0187/1) от “TЮФ РЕЙНЛАНД, БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

През 2006 г. СУОС на КЦМ АД бе адаптирана към изграждащата се корпоративна интегрирана система за управление (КИСУ), включваща, освен СУОС и сертифицираните система за управление на качеството (ISO 9001:2005) и система за безопасност и здраве при работа (OHSAS 18001:1999) на фирмите от КЦМ 2000 ГРУП.

Изградената система за управление на околната среда се прилага за всички структурни звена от КЦМ АД, Пловдив, а именно:

 • производствените процеси;

 • произвежданите продукти и спомагателни дейности;

 • аспекти на околната среда, които КЦМ АД, Пловдив може да управлява и върху които може да се очаква въздействие;

 • осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната среда;

 • постигане и поддържане сертификация по ISO 14001:2004.

Разработването, внедряването и функционирането на система за управление на околната среда има за задача постигането на следните цели:

 • определяне на подходяща за КЦМ АД, Пловдив политика по околната среда;

 • осигуряване на такъв обхват и съдържание на СУОС, които да бъдат подходящи за производствените дейности и продуктите на КЦМ АД и аспектите на околната среда;

 • постигане и постоянно спазване на всички приложими национални и местни изисквания по околната среда;

 • постигане добра резултатност спрямо околната среда, чрез контролирано въздействие на дейностите, продуктите или услугите, отчитайки целите и политиката по околната среда;

 • определяне на приоритетите и поставяне на разумни, постижими и икономически надеждни цели и задачи по опазване на околната среда като елемент от бизнес програмата на организацията;

 • полагане на усилия за непрекъснато подобряване на управленската практика на КЦМ АД, Пловдив по опазване на околната среда (ОС) чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и превантивни действия и отчитане на променящите се обстоятелства.

В организацията функционират също така:

 • Система за управление на качеството в Лаборатория по Екология по изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006,

 • Информационна система за управление на бизнеса (ИСУБ), базирана на SAP 3 технология.

В системата за управление на околната среда се използват в максимална степен общоприложими документи от корпораивната интегрирана система за управление, в които са включени правила за управление на околната среда.

Абонатите на документите на СУОС, указващи конкретни отговорности са дадени в Приложение 4 “Матрица на абонатите” към КОП 4.2 “Управление на документи и записи”. Ръководството на КЦМ АД осигурява необходимите човешки, технологични и финансови ресурси за обезпечаване политиката по околната среда, изпълнението на приетите цели и задачи, функциониране и подобряване на СУОС.

С цел постигане ефективното управление на ОС, отговорностите и правомощията са определени, документирани и обявени в: наръчника по околна среда, процедурите по околна среда, Правилника за вътрешния трудов ред, регламенти към Правилника за устройство и дейността на КЦМ АД, длъжностни характеристики, осъществяващи дейности свързани с въздействията върху околната среда, заповеди на Изпълнителния директор.

В изпълнение на условия 5.2.1, 5.3.1 и 5.4 от КР в КЦМ АД са създадени следните списъци:

 • СПИСЪК на отговорните лица по дейностите за изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2004 г. (КР Условие 5.2.1);

 • СПИСЪК на персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2004 г. (КР Условие 5.3.1);

 • СПИСЪК на отговорните лица и персонала, които извършват дейности по изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2004 г. – координати (КР Условие 5.4).

Списъците са показани в локалната компютърна мрежа в уеб-страницата на интегрираната система за управление на КЦМ 2000груп, така че те са достъпни он-лайн до всички абонати на системата за управление на околната среда на КЦМ АД.

Уеб-страницата изглежда по следния начин:ОБУЧЕНИЕ

До 15 ноември на всяка календарна година ръководителите на структурните звена подават в звено “Обучение, оценяване и развитие на персонала с Център за професионално обучение” заявка за необходимостта от обучение през следващата година /ОД 6.2-01 от КОП 6.2/. До 30 ноември на всяка календарна година, въз основа на подадените заявки, стратегията за развитието на човешките ресурси и предстоящите задачи от Бизнес-плана на организацията, УЧР изготвя план-програма за обучение /ОД 6.2-02 от КОП 6.2/.

След утвърждаване на Плана копията от заявките с нанесени корекции се връщат на ръководителите на структурните звена, а оригиналите се съхраняват в Центъра за професионално обучение /ЦПО/. Копията от заявките служат за информиране на ръководителите на структурните звена за утвърдените курсове за обучение съгласно годишния план.

При необходимост от провеждане на обучение, което не е залегнало в годишния план, ръководителят на съответното структурно звено, заинтересовано от провеждането му, подава Заявка за извънпланово обучение до Изпълнителния директор /ОД 6.2-01 от КОП 6.2/, съгласувана със съответния висшестоящ ръководител. Утвърдената от Изпълнителния директор заявка за извънпланово обучение става неразделна част от годишния план за обучение на персонала.

За специализираните обучения по СУК, СУОС, СУБЗР и ИСУ, подлежащите на обучение се определят от съответния представител на ръководството, в зависимост от обхвата и конкретната насоченост на обучението.

Всеки новопостъпил работник или служител при подписване на трудовия си договор се запознава с длъжностната характеристика за длъжността, на която е назначен и с Правилника за вътрешния трудов ред, и преминава начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО на работното място и обучение по безопасни методи на работа (ако длъжността/работното място го изисква).

Ръководителите на структурните звена предоставят на новопостъпилите работници за самоподготовка документите от системите за управление на качеството, околната среда, БЗР и от ИСУ в обем, съответстващ на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност, и провеждат събеседване.

Всички обучения на новопостъпилите работници се оформят в Протокол /ОД 6.2-03 от КОП 6.2/, който се предава в УЧР за съхранение в личните досиета.

Проведените обучения, част от СУОС на КЦМ АД за 2007 г. са:

 • Явор Кехайов – “Вътрешни одити в лабораториите за изпитване и/или калибриране съобразно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 - БДС EN ISO 19011:2004 ІІ-ри модул”, организирано от ИА БСА, сдружение «Буллабконтрол»;

 • Явор Кехайов – “Лабораториите за изпитване и/или калибриране – критерии, правила и изисквания за акредитация и поддържане на акредитация”

 • инж. Гергана Чакърова – “Вътрешни одити в лабораториите за изпитване и/или калибриране съобразно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 - БДС EN ISO 19011:2004 І-ви модул”, организирано от ИА БСА, сдружение

 • инж. Гергана Чакърова – “Вътрешни одити в лабораториите за изпитване и/или калибриране съобразно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 - БДС EN ISO 19011:2004 ІІ-ри модул”, организирано от ИА БСА, сдружение

 • инж. Гергана Чакърова –Участие в 4- тата черноморска коференция по аналитична химия

 • инж. Гергана Чакърова – Контрол на качеството на води и отпадъчни води.

 • Александър Рангелов – “ Управление на средствата за измерване и наблюдение съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2000, БДС EN ISO/IEC 17025:2006 , БДС ISO 17020:2005

 • Александър Рангелов – Участие в 4- тата черноморска коференция по аналитична химия

 • Вътрешни одитори на СУОС. Провеждане на вътрешен одит;

 • Превоз на опасни товари – годишно опреснително обучение;

 • Обучение аварийни ситуации (м. юли 2007 г.-ОЦП) и много други, информация за които се пази в Център за професионално обучение към КЦМ АД.

^ ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ДОКЛАДВАНЕ

Създадена е и се поддържа процедура КОП ОС 4.3 “Обмен на информация” за взаимен обмен на информация, относно аспектите на ОС и системата за управление на околната среда, между различните нива и различните длъжности в организацията, както и с външни заинтересовани страни.

При външните запитвания се изготвя ОД ОС 4.3-02 “Чеклист за регистрация на получени запитвания по опазване на околната среда и БЗР”. Всяка получена информация се завежда в ОД ОС 4.3-01 “Регистър за обмен на информация по околната среда”.

С политиката по околната среда, целите, конкретните програми по околна среда и изискванията по околната среда и СУОС, както и с друга информация по екологичните въпроси, персоналът на КЦМ АД, Пловдив се запознава чрез:

 • обучение;

 • контролирано разпространение на документите и осигуряване на достъп до специфичните документи, свързани с индивидуалните работни задачи;

 • срещи, провеждани на различните нива и различните длъжности в организацията;

 • обявления, съобщения в издавания бюлетин “КЦМ”, по електронната поща и др.

В КЦМ АД е създаден и се прилага ред за предоставяне на информация за политиката по опазване на околната среда и нейното изпълнение, за резултатността спрямо околната среда на външните заинтересовани лица, в това число на обществеността, чрез годишни отчети – годишен доклад по околната среда /ГДОС/ съгласно изискванията на КР, срещи, сведения за спазване на нормативни изисквания, публикации в медиите, платени обявления и др. Официалната информация за околната среда, която КЦМ АД, Пловдив предоставя на компетентните органи е в обем и периодичност съгласно нормативните документи и КОП 4.2 “Управление на документи и записи”.

В КОП ОС 4.3 е документиран и се прилага ред за получаване и документиране на информация за несъответствия по околната среда, запитвания, предложения за подобряване от външни или вътрешни заинтересовани страни относно околната среда, както и даване на отговор. В организацията се регистрират процесите за обмен на информация с външни заинтересовани страни, относно значимите аспекти на ОС, документират се взетите решения и се отчитат при анализ на аспектите и прегледа на СУОС от ръководството.

Копия от Политиката по околната среда се разпространяват без ограничение в отговор на конкретни искания, както и като част от задачата за връзка с обществеността.

^ ДОКУМЕНТИРАНЕ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ЗАПИСИ.

Актуална версия на документацията на СУОС, представляваща част от документацията на ИСУ, се поддържа в електронен вариант под формата на уеб-страница в интранет мрежата на предприятието, така че всеки от абонатите да има достъп до съответните документи. За поддържането на тази система е спусната заповед No. 13/11.02.2008 г. на главния изпълнителен директор на “КЦМ 2000” АД до ръководител група “Информационни и комуникациони технологии” на “КЦМ” АД. Документацията на СУОС включва в йерархичен порядък наръчник по околна среда, главни процедури по околна среда, инструкции по околна среда и записи, в.т.ч. оперативни документи по околна среда.

Редът за създаване и означение на документите е указан в процедура КОП 4.2 “Управление на документи и записи”. Приложимите нормативните документи по ОС се поддържат в електронен вариант в интранет мрежата в ОД 4.2-03, част 2 "Списък на приложимите нормативните документи” (КОП 4.2).

През 2006-7 г. СУОС на КЦМ АД бе адаптирана към изграждащата се интегрирана система за управление (ИСУ) на фирмите от КЦМ 2000груп. За тази цел основно бяха преработени следните документи на системата:

 • Наръчник по околна среда;

 • Политика по околна среда - заменена от политика на ИСУ;

 • Главни процедури по околна среда;

 • Инструкции по околна среда; техническа документация;

 • Оперативни документи.

Преработването на документацията на СУОС и адаптирането й към изискванията на ИСУ бе извършено на базата на заповед на ИД №41/ 20.02.2007 г. (виж по-долу):

^ ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Създадени са, поддържат се и се прилагат процедури и инструкции по оперативно управление на дейности, отнасящи се до определените значими аспекти на ОС за КЦМ АД, Пловдив – емисии в атмосферния въздух, отпадъци, водоползване и отпадъчни води, разходи на ресурси за единица произведен продукт, опасни вещества и др.

В КЦМ АД, Пловдив се прилагат процедури и инструкции по планиране, осъществяване и контрол на параметрите на технологичните процеси, както и по поддържане и ремонт на производственото оборудване, технологични съоръжения, пречиствателни съоръжения, съоръжения с повишена опасност, комуникации и др. Прилагат се изискванията за експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения, за съхранение на промишлени отпадъци. При спиране от производство на инсталации и съоръжения, дейностите се определят и планират, както и при елиминиране на минали екологични замърсявания на околната среда от дейностите на КЦМ АД, Пловдив.

Системата за управление на околната среда (СУОС) в КЦМ включва документи регламентиращи отчета и оценката на използваните ресурси. Съгласно ГП ОС 4.6/4 “Оперативно управление на разходи за единица продукт” ежемесечния разход на вода, ел. енергия, суровини, регенти и горива се извършва съответно съгласно:

 • ОД ОС 4.6/4-01 “Сведение за разхода на вода за м. ................/...............г.”;

 • ОД ОС 4.6/4-02 “Сведение за разпределената енергия през месец: ..........................по производства, цехове и участъци”;

 • ОД 7.5 - 1 – 06 “Отчет на разходите на реагенти, горива и ел. енергия по планови цени”;

Информацията, посочена по-горе се систематизира в управление “Планово-икономическо” - УПИ (звено “Планиране и контролинг”). При приключване на отчетния период от звеното се изготвя ОД 7.5 - 1 – 06 “Отчет на разходите на реагенти, горива и ел. енергия по планови цени” и се предоставя на Изпънителния директор, ръководител УПИ, ръководители обособени производства, ст. инж. металурзи “Координатор Производство”. В оперативния документ са представени разходите на съответните материални ценности с натрупване за съответния период и съпоставка с утвърдените разходни норми. При установяване на преразходи при сравнение с разходните норми, включително тези залегнали в КР, се вземат необходимите коригиращи и превантивни действия съгласно КОП 8.3 “Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 “Подобряване”

Оперативното управление на отпадъците и емисиите към компонентите на околната среда се осъществява съгласно следните процедури от СУОС:

 • ГП ОС 4.6/1 “Оперативно управление на водите”;

 • ГП ОС 4.6/2 “Оперативно управление на отпадъците”:

 • ИОС 4.6/2-1 ”Управление на опасни отпадъци”;

 • ИОС 4.6/2-2 “Управление на производствени отпадъци”;

 • ИОС 4.6/2-3 “Управление на строителни отпадъци”;

 • ИОС 4.6/2-4 “Управление на битови отпадъци”;

 • ГП ОС 4.6/3 “Оперативно управление на вредните вещества в атмосферния въздух”.

Редът и отговорностите за вземане на проби от акредитираната Лаборатория по екология са съгласно:

 • РПК 507-1 “Взимане на проба прах от газови/въздушни потоци за анализ на олово, цинк, кадмий” и РПК 507 –2 “Взимане на проба прах от атмосферен въздух за анализ на олово, цинк, кадмий”- за емисиите и имисиите във въздуха;

 • РПК 507-3 “Вземане и консервиране на водни проби”- за промишлени и битово фекални отпадни води, повърхностно течащи, подземни и питейни води;

 • РПК 507 - 4 “Вземане и подготовка на почвени проби за анализ”;

 • мониторинг на емисиите от шум се осъществява по реда на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” утвърдена със със заповед N РД -536 на МОСВ.

Неспазването на нормите, установено при преглед на данните от мониторинга се документира, а проблемът се решава в съответствие с КОП 8.3 “Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 “Подобряване”.

^ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСВИЕТО, ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСВИЯ.

Информация за потенциални условия за несъответствия по околната среда или откриване на такива постъпва от: мониторинга и измерването на компонентите на околната среда; прегледа на резултатите от вътрешните проверки за спазване на нормите; одити на СУОС; проверки и инспекции от компетентните органи; настъпили извънредни ситуации; доклади от прегледа на ръководството; външни и вътрешни заинтересовани страни, по реда на КОП ОС 4.3 “Обмен на информацията”.

Всяко коригиращо или превантивно действие предприето, за да се отстранят причините за действителни и потенциални несъответствия, е съобразено с важността на проблемите и е съизмеримо с очакваното въздействие върху ОС в съответствие с КОП 8.3 “Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 “Подобряване”. Въвеждат се и се записват всички промени в документираните процедури, произтичащи от коригиращите и превантивните действия, като се спазва реда от КОП 4.2.

При провеждане на прегледа от ръководството се извършва преглед и на несъответствията и предприетите коригиращи и превантивни действия.

През годината за първи път бе извършен интегриран вътрешен одит на СУОС и СУБЗР. При проведения одит на системата за управление на околната среда в КЦМ АД, гр. Пловдив бе установено, че одитираните лица са запознати с изискванията на документите на СУОС и те се прилагат в съответните звена. По-голямата част от направените от страна на одиторите забележки се класифицират като незначителни. Коригиращите действия са извършени по време на одита или в кратки срокове след приключването му.

Примери за забележки/ извършени коригиращи действия по време на одита са:

 • на територията на звено „ВЛ, ЖПТ и ОТ”- поставен е съд за събиране на омаслени отпадъци, предложено е поставяне на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци и изграждане на маслоуловител;

 • не е изградена компютърна мрежа в участък „Железопътен” и това затруднява достъпа дo документите на СУОС в електронна среда;

 • в отделение „Сребродобивно” е поставена инструкция за безопасност за калций, натрий и сода каустик и инструкция за действия при разливи. Копие от аварийния план е предоставено на началник смяна;

 • в отделение „Оловни сплави” е осигурен достъп до интернет страницата “ИСУ” на отговорник сплави. Поставени са инструкции за безопасност за солна киселина, арсен, сода каустик, селитра и инструкция за действие при разливи;

 • в ЦПСОВ е попълнено приложение 8 към ОД ОС 00- 1- 01 (нови химични вещества - за солна киселина и натриев хипохлорид) и е предадено на БЗР и ЕКО;

 • в Химична Лаборатория е предложено съгласуване със СУО по-честото извозване на контейнера за битови отпадъци;

 • в Централен Склад е нужно поставянето на тарелки за ОХВ (за WPD- 11- 166).

Има констатирани две несъответствия:

 • склад ГСМ - препълване на резервоар за съхранение на масла;

 • Обособено производство на благородни метали и сплави - липса на монитринг от страна на Лабораторията по екология.

Несъответствието в ОПБМС е коригирано. За склад ГСМ са определени срокове и се работи по отстраняването му.

Резултатите от проведения вътрешен одит са оформени в доклади, които са разпространени за сведение и отстраняване на забележките/несъответствията до съответните отговорни лица.

За констатираните несъответствия и забележки са предложени и извършени коригиращи мероприятия. Извършена е проверка за ефективността на осъществените коригиращи действия за мероприятията с изтекъл срок. Описанието на извършените коригиращи действия е дадено в съответните листове за коригиращи действия и листове за несъответствия (ОД 8.1-02 и ОД 8.1-04).

След проведените одити се установява повишена ангажираност и отговорност на персонала, което показва повишаване ефективносттта на системата.

^ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда, се вземат необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план, регламентиран в КОП ОС 4.7 “Извънредни ситуации”.

Съответните отговорни длъжностни лица от КЦМ АД съгласувано с постоянната обектова комисия (ПОбК), отговорник Екология и отговорник БЗР разработва Общ авариен план, валиден за всички дружества от КЦМ 2000груп – „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи за фирмите на територията на КЦМ АД”. Общият авариен план на организацията е съобразен с актуалните нормативни изисквания.

Целта на плана е на базата на задълбочен комплексен анализ да се прогнозират вероятните бедствия, аварии и катастрофи на територията на дружеството, да се вземат своевременни мерки за ограничаване щетите за околната среда и за вземане на съответни мерки по отстраняване на щетите.

Чрез изпълнение на плана и координация в управлението се осигурява оптимална организация при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия и крупни производствени аварии. За тази цел са определени със заповед лицата, участващи в Постоянната обектова комисия на КЦМ АД и аварийните групи.

В плана са разгледани организацията и провеждането на спасителни и други неотложни аварийно-възстановителни работи при различни природни бедствия и възможни крупни производствени аварии, както и действията на персонала по време на извънредна ситуация.

Персоналът е запознат с плана чрез обучение от инспекторите по Гражданска защита и служба ПБЗН на КЦМ АД. Във всяко структурно звено на видно място е поставена информация и важните телефонни номера на различните инстанции, които персонала трябва да използва в случаите на авария.

По време на внедряването на системата за управление на БЗР, дружеството беше приведено по нормативните изисквания за пожаробезопасност – актуализирана инструкция за пожаробезопасност, обучение на персонала, проверка на пожарогасители, определяне на отговорности.

^ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС

Системата за управление на околната среда на организацията включва механизми за обратна връзка, предназначени да стимулират непрекъснатото подобряване на характеристиките на околната среда и оперативната дейност за постигането им, при постоянно спазване на приложимите нормативни изисквания и за изпълнение на поетото задължение при възможност за предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване на управленската практика по околната среда.

В рамките на 2006-2007 в деветте фирми на КЦМ 2000груп, група към която се числи и КЦМ АД, се изграждаше корпоративна интегрирана система за управление (КИСУ) съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999. През месеците март - април 2007 г. се извърши сертификация на интегрираната система за управление от страна на TÜV Rheinland, България. В тази връзка бе извършено цялостно приспособяване на СУОС в КЦМ АД към изискванията на интегрираната система за управление на групата.

Предстоящи задачи във връзка с интегрирането на системите са провеждането на интегрирани вътрешни одити на трите системи и интегриран преглед на ръководството.
3.3. Използване на ресурси


3.3.1. Използване на вода
^

Доклад по Условие №8 от КР № 1/ 2007 г.

Условие 8.1. Използване на вода


Условие 8.1.1.

За използването на вода за промишлени и питейно-битови нужди дружеството има издадено Разрешително за водоползване № 300015/11.07.2003 год. от съответния компетентен орган - Басейнова Дирекция Пловдив.

Условие 8.1.2.

Разходът на вода за производството на единица продукция през 2007 г. е следния:

 • за производство на олово, ВКЛЮЧИТЕЛНО „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори”: Реално изразходвано количество вода– 40,57 m3/t произведено олово при разходна норма в КР – 65 m3/t олово;

 • за производството на цинк и кадмий и Компресорни станции: Реално изразходвано количество вода – 83,87 m3/t произведен цинк, при разходна норма в КР – 130 m3/t цинк.

Реалният разход и за двете инсталации е под стойностите, указани в условието на КР.

Условие 8.1.3.

КЦМ АД, Пловдив е изготвило и прилага инструкции за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа по отношение на течове с цел намаляване загубите при водопотреблението на свежа вода, които включват и предприемане на коригиращи действия при установяването им. Инструкциите са представени при годишната проверка през 2006 година, което е отразено в Констативния протокол на РИОСВ – Пловдив.

Условие 8.1.4.

Проектът на инсталация за затворен охладителен цикъл на пещните агрегати в участък “Топилен” на цех “Аглотопилен” е реализиран през 2005 г., докладван е в ГДОС за 2005 г. и проверен по време на годишната проверка през 2006 год.

Условие 8.1.5.

Направените проучвания на възможностите за повторно използване на отпадъчните води не даде положителни резултати.

Условие 8.1.7. Измерване и документиране

Условие 8.1.7.1

По изискванята на внедрената и сертифицирана Система за управление на околната среда по ISO 14001:2004г. в КЦМ АД, Пловдив се прилага процедура за документиране на резултатите от проверките по условие 8.1.3. и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.1.7.2.

От датата на влизане в сила на комплексното разрешително дружеството прилага процедура, осигуряваща редовното измерване и документиране на използваната вода, като общо ежемесечно потребление на площадката.

Условие 8.1.7.3.

В края на 2004 год. КЦМ АД, Пловдив монтира измервателни устройства за контрол на разхода на промишлена и охлаждаща вода на отделните инсталациите по Условие 2. Схемата е представена в Басейнова Дирекция – Пловдив, след което водомерите са проверени и пломбирани от специалисти на БД. Мероприятието е докладвано в ГДОС за 2004 год.

Условие 8.1.7.4.

В КЦМ АД, Пловдив се прилагат процедури, осигуряващи:

 • редовното измерване и документиране на използваната вода (за производствени, включително охлаждащи, и питейни нужди), като общо годишно потребление на площадката;

 • редовно измерване и ежемесечно документиране на потреблението на производствена и охлаждаща вода за 1 тон готов продукт (за всяка от инсталациите по Условие 2).

 • Всички измервателни устройства се отчитат ежемесечно от специалисти на цех ВиК към дружеството, като стойностите по отделни инсталации се обработват и архивират в нарочни формуляри – оперативни документи, които са част от действащите процедури по Системата за управление на околна среда.

Условие 8.1.8. Докладване

Условие 8.1.8.1. За 2007 година количеството на използваната вода са, както следва:

(а) Общо годишно потребление на площадката – 8 457 300 m3;

(б) Годишно потребление на производствена и охлаждаща вода за 1 тон готов продукт (за всяка от инсталациите по Условие 2) – указано в Таблица 3.1;

(в) Годишно потребление на вода за битови нужди – 224 090 m3;


Условие 8.1.8.2.

Предприетите мерки за изпълнение на услове 8.1.4. – изпълнение на инсталация за затворен цикъл на охлаждащите води на пещните агрегати в у-к Топилен на цех „Аглотопилен” е докладвано в ГДОС за 2005 год.

Направените проучвания през 2007 г. на възможностите за изполване отпадъчните охлаждащи води не дадоха положителен резултат.

Условие 8.1.8.3. През 2007 г. са регистрирани 9 водопроводни аварии. От тях 4 аварии с установени течове са на питейния водопровод, а другите 5 на производствения водопровод за охлаждане на технологичните агрегати. Авариите са открити при провеждане на ежесменния оглед от страна на ВиК и са отразени в дневния журнал на предприятие ВиК.

Основна причина за възникналите аварии е износване на водопроводната мрежа в отделни участъци и пробиви при замръзване при минусови температури. Отстраняването им е извършено, като е подменен авариралия водопровод с нов в съответния участък.

Използването на вода за всяка инсталация е докладвано в Таблица 3.1.

Таблица 3.1


Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

(m3)

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано годишно количество

(m3)

Използвано количество за единица продукт

Съответ-

ствиеСобствен водоизточ-ник (подземни води)

1. Завод за производство на олово и сплави, включително „Инсталация за преработка на амортизирани оловно-кисели акумулатори”и Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им

4 225 000 (m3)

2. Завод за производство на цинк и сплави и Завод за производство на сярна киселина и пара

10 400 000 (m3)

 

65 m3/t Pb


130 m3/t Zn2 439 024


6 018 276

 

40,57 m3/t Pb


83,87 m3/t Zn

 

Да


Да
 • Изразходвани водни количества производствена /охлаждаща/ питейна вода по месеци и за цялата 2007 год.:
  Месец


Разход 2007 г.

охлажд. вода, m3

произв. вода, m3

охл. и произв., m3

питейна вода, m3

общо изразх. вода, m3

Януари

689470

14530

704000

25000

729000

Февруари

463200

16600

479800

19000

498800

Март

548900

32600

581500

16000

597500

Април

517110

32800

549910

16090

566000

Май

923200

33800

957000

16000

973000

Юни

867400

19600

887000

17000

904000

Юли

724400

18600

743000

19000

762000

Август

766300

18700

785000

20000

805000

Септември

435300

17700

453000

20000

473000

Октомври

615300

19700

635000

19000

654000

Ноември

979200

21800

1001000

19000

1020000

Декември

434200

22800

457000

18000

475000

Общо

7963980

269230

8233210

224090

8457300^ 3.3.2. Използване на енергия

Условие 8.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. Усреднените данни за разхода на електроенергия за 2007 год. за единица продукт са показани в Таблица 3.2, а за единица продукция по месеци – в Таблица 3.3:

Таблица 3.2.

Електроенергия

Топлоенергия


^ Количество за единица продукт1), съгласно КР


Използвано

количество

за единица продуктСъответствие^ Завод за производство на олово и сплави, вкл. Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им


Агломерация

180 kWh/t олово

 178,50

 Да

Шахтова пещ

280 kWh/t олово

265,09

Да

Фюминг-пещ

140 kWh/t олово

136,95

Да

Цех „Рафинация”

115 kWh/t олово

113,86

Да

Отделение „Ниско-антимонови сплави”

70 kWh/t олово

35,91

Да

Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори

40 kWh/t преработени акумулатори

39,55

Да

^ Завод за производство на цинк


Електроенергия за електролиза

3380 kWh/t цинк

3337,45

Да

Електроенергия двигателна

360 kWh/t цинк

353,67

Да

Цех „ПЦПНС”, ел.енергия за велц-окиси

220 kWh/t ВО

215,91

Да

^ Завод за производство на сярна киселина и пара


Пържилна пещ

105 kWh/t Zn концентрат

98,63

Да

Инсталация за производство на сярна киселина

185 kWh/t сярна киселина

166,20

Да^ Таблица 3.3. РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИЯ ЗА 2007 г. ПО МЕСЕЦИ

ЗАВОД ЗА ОЛОВО И ОЛОВНИ СПЛАВИ, включително ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА АМОРТИЗИРАНИ ОЛОВНО-КИСЕЛИ АКУМУЛАТОРИ и Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им

месец

Агломерация

kWh/t олово

Шахтова пещ kWh/t олово,


Фюминг-пещ,

kWh/t олово

Рафинация,

kWh/t олово

^ Ниско-антимонови сплави,

kWh/t олово


Инсталация за сепариране на акумулатори

kWh/t акум.

Януари

179,97

279,46

135,07

114,81

-

-

Февруари

179,94

265,15

138,46

114,45

38,9

-

Март

179,85

265,03

138,40

110,76

35,6

-

Април

177,94

262,20

136,92

114,95

36,6

-

Май

178,09

262,42

137,04

112,09

34,8

-

Юни

179,79

264,93

138,35

115,36

39

-

Юли

178,08

262,41

137,04

114,87

38,6

-

Август

170,26

250,88

131,01

113,04

35,91

-

Септември

179,39

264,35

138,05

114,29

34,8

-

Октомври

178,87

263,58

137,65

114,41

35,1

39,55

Ноември

180,00

265,25

138,52

112,11

33,2

39,55

Декември

179,80

275,40

136,89

115,19

32,5

39,55

^ Среден годишен разход


178,50265,09136,95113,8635,9139,55

Норма съгласно КР

180

280

140

115

70

40

^ ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И ЦИНКОВИ СПЛАВИ
Електроенергия за електролиза

kWh/t цинк

^ Електроенергия двигателна

kWh/t цинк

Цех „ПЦПНС” ел. енергия за велц-окиси

kWh/t велц окиси


Януари

3297,07

358,85

218,94

Февруари

3398,20

352,64

219,77

Март

3342,69

356,99

215,96

Април

3349,68

352,71

217,57

Май

3346,07

355,70

218,00

Юни

3355,74

354,52

219,02

Юли

3280,68

350,13

217,89

Август

3295,16

351,00

192,49

Септември

3298,24

354,76

218,86

Октомври

3378,57

350,87

216,69

Ноември

3357,74

354,80

217,15

Декември

3349,51

351,03

218,53

^ Среден годишен разход

3337,45

353,67

215,91


Норма съгласно КР

3380

360

220

^ ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЯРНА КИСЕЛИНА И ПАРА
Пържилна пещ

kWh/t цинк.концентрат

^ Инсталация за производство на сярна киселина,

kWh/t сярна киселина

Януари

104,33

176,30

Февруари

104,34

176,48

Март

88,05

149,18

Април

104,57

177,18

Май

104,30

181,14

Юни

104,58

179,26

Юли

62,20

101,75

Август

104,39

176,88

Септември

104,57

170,56

Октомври

103,23

174,27

Ноември

95,72

150,93

Декември

103,27

180,42

^ Среден годишен разход

98,63

166,20

Норма съгласно КР

105

185Условие 8.2.1.1. От Таблица 3.2. се вижда, че през 2007 г. средният специфичен разход на ел. енергия не е надвишил регламентирания в КР, въпреки пускането в редовна експлоатация на Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори.

Условие 8.2.2. Като неразделна част от внедрената и сертифицирана Система за управление на околната среда в КЦМ АД са изготвени и се спазват документирани инструкции за отчитане на използваната електроенергия за всяка от инсталациите по КР 1/2007 г. г. Отчитат се разходните норми за всяка инсталация и процес. През отчетният период не са констатирани несъответствия и не са прилагани действия за отстраняването им.

Условия 8.2.3. и 8.2.7.2. През 2006 г. на непосредствено подчинение на Изпълнителния Директор е създадено специализирано звено „Енергийна ефективност” с основно предназначение: изготвяне и реализиране на Програма за повишаване на енергийната ефективност. С тази цел през 2007 год. в дружеството е извършено «Обследване на енергийната ефективност на промишлените системи на КЦМ, АД» съгласно сключен през м. април 2007 г. договор с «ТЮФ Рейнланд България»-гр. София. Работата по този договор е разделена на шест етапа, три от които са изпълнени през отчетната година:

- І-ви етап – с продължителност 30 дни, през които са извършени: оглед на обекта, събиране и обработка на първична информация за функциониране на обекта и разходите на електроенергия за определен преходен времеви период;

- ­­ІІ-ри етап – с продължителност 45 дни, през които се извършва анализ на съществуващото потребление, обхващащо системите за електро-, топло- и водоснабдяване, както и снабдяването с компресорен въздух и горива. През периода са съставени синтезирани енергийни баланси, чрез които се определя базовата линия на енергопотреблението по отделните разходни пера. Работата на този етап завършва със съставянето на обобщен енергиен баланс на обекта.

- ІІІ-ти етап – с продължителност 40 дни, през които е извършен анализ на енергийните баланси на системите за електроснабдяване, топлоснабдяване, водоснабдяване и снабдяването с компресорен въздух и с горива.

В резултат на извършеното през годината в това направление са набелязани следните енергоспестяващи мерки:

 • Строителство на нова барабанна пещ с диаметър 2,5 m и дължина 15 m;

 • Монтиране на ново поколение везни на захранването на велц-пещите, което ще доведе до надеждно поддържане на оптимално съотношение кокс/велцокиси;

 • Направен е многофакторен анализ на процеса «Електролиза», при който са взети под внимание следните параметри, оказващи влияние върху протичането на процеса: температура, киселинност и съдържание на цинк в електролита;

 • Мероприятия, свързани с подобряване на електропотреблението – честотно регулиране на 3 бр. Вентилатори;

 • Мероприятия за подмяна на мазута – Газифициране на ІІІ-та късобарабанна пещ в ОПОЛС и на велц-пещите в участък ПЦПНС.

 • Мероприятия за утилизация на топлината – монтаж на котел-утилизатор с мощност 1 MW след късобарабанните пещи, реконструкция на системата за връщане на кондензата, преустройство на парното отопление във водно за административната сграда, битовия комбинат, стола и здравната служба.

 • По системите за подаване на сгъстен въздух – монтаж на електронни кондензоотделители на всички ресивери и крайни охладители, подмяна на магистрални въздуховоди, намаляване на загубата на топлина в паропреносната система чрез подновяване на изолацията на части от трасетата с повишени загуби.

На следващия етап предстои остойностяване на мерките по окрупнени показатели и съставяне на програма за реализирането им.

Условие 8.2.4. По утвърден график, съгласно действащите процедури от СУОС, се извършва инспекция на вътрешнозаводската електроразпределителна мрежа, кондензни стопанства и помпените уредби. Всички констатации или технически неизправности се записват в специален дневник с отговорно длъжностно лице и срок за отстраняване и коригиране на установените неизправности:

 • Обход на междуцеховите комуникации (МЦК) – ежедневно.

 • Инспекции по паропроводи, кондензопроводи и паромазутопроводи – два пъти месечно. Своевременно отстраняване на повреди и течове. Ревизия и почистване на кондензни гърнета. Възстановяване на повредена топлоизолация.

 • Инспекции по кондензни станции и помпи – два пъти месечно – Своевременно отстраняване на повреди по помпите. Ревизия и почистване на кондензни гърнета.

 • Инспекции по тръбопроводи за сгъстен въздух, кислород, водопроводи по естакади и технологични улеи – един път месечно. Своевременно отстраняване на повреди и течове.

 • Инспекции по Външен подземен газопровод, Газозамерен пункт и Междуцехов газопровод – ежеседмично. Своевременно отстраняване на повреди и течове.

 • Инспекциите по МЦК се извършват по утвърден месечен график и резултатите се отразяват в инспекционни листове.

Условие 8.2.5. Измерването и документирането на използваната електроенергия, като общо ежемесечно потребление на площадката се извършва съгласно действащата по СУОС процедура.

Условие 8.2.5.1. Пускането в редовна експлоатация на Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори е проведено след монтиране на електромер за измерване на изразходвана електроенергия. Отчитаният разход се взема предвид за определяне на разходната норма при производството на олово. Записите и обработката на данните от показанията на електромера се извършва съгласно действащите в КЦМ процедури.

Условие 8.2.6. Измерване и документиране Условие 8.2.6.1 и Условие 8.2.6.2 се изпълняват, като се прилага процедура, осигуряваща редовното измерване и документиране на използваната електроенергия на площадката и ежемесечно документиране на потреблението на електроенергия за 1 тон готов продукт за всяка от инсталациите по Условие 2, включително новата инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори.

Условие 8.2.7. Докладване

Условие 8.2.7.1. За 2007 г. количеството на използваната електроенергия е, както следва:

 • Общо годишно потребление на площадката – 391 707 376 kW/h

 • Специфичният разход на електроенергия за тон готова продукция е показан в Таблици 3.2. и 3.3.^ 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В резултат на изпълнение на „Програма на КЦМ АД, Пловдив за замяна на суровини, съдържащи сяра и други вредни вещества с други цинксъдържащи полупродукти” през 2007 година беше осъществен внос на 1196 t цинков синтер и 5115 t вторичен цинк от Холандия. С това реално се намали количеството на цинков концентрат, преработен в технологичните инсталации.

Чрез преработката на вторични оловосъдържащи суровини и отпадъци (оловна паста, решетки, клеми), получавани в новата Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори е намалено количеството на преработения през годината оловен концентрат и са подобрени екологичните показатели на инсталациите в ОПОЛС.

В КЦМ АД, Пловдив не се използват и преработват забранени с нормативен акт вещества и препарати.

В резултат на предприетите допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацииите по отношение на употребата на суровини, спомагателни материали и горива, през 2007 година са постигнати следните стойности на средногодишни разходни норми за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива:

^ Таблица 3.3.1 Използвани суровини за всяка инсталация

Суровини^ Годишно количество, съгласно КР


Количество за единица продукт, съгласно КР
^ Употребено годишно количество


Количество за единица продукт


Съответст-вие


Оловен концентрат

101 500

1.33  1.56

72060

1.20

Да

Цинков концентрат

167 200

1.73  2.20

133005

1.85

Да
оставить комментарий
страница1/5
Дата14.10.2011
Размер1,43 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх