І. увод icon

І. уводСмотрите также:
1. Увод
Технология
Зеленчуци
Всичко за здравето на мъжа д-р Сара Бруър Съдържание увод част първа. Сексуално здраве...
Сравнение на религиите на траки и келти...
Увод 2 историография и изворов материал 4 глава 1 протестантските деноминации в българия между...
Народна библиотека “иван вазов” пловдив отдел “методичен” нови документи за 2006 година на...
Доклад по Европейския регистър на емисии на вредни вещества (еревв) и prtr > Емисии на вредни...
Националната сигурност – аспекти, анализи, алтернативи” София, Издателство “Българска книжница”...страницы:   1   2   3
скачать
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено комплексно разрешително

на АЕРКОК ООД, гр. Шумен

за 2010 г.


І. УВОД

 • Наименование на инсталацията


Инсталация за интензивно отглеждане на птици – т. 6.6 “а” от Приложение №4 на ЗООС включваща Хале №1, Хале №2, и фуражен цех.


 • Адрес по местонахождение на инсталацията


с. Трилистник, общ. Марица,

обл. Пловдив, 4141


 • Регистрационнен номер на КР


КР №294-НО/2008 г.


 • Дата на подписване на КР


08/10/2008 г.


 • Дата на влизане в сила на КР


15/11/2008 г.


 • Оператор на инсталацията


АЕРКОК ООД, гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” 116, вх. Б, ап. 4


 • Име, адрес, телефонен номер, факс, email на собственика/оператора


Андрей Пламенов Атанасчев, тел. 0899984570, email: andrey_atanaschev@hotmail.com

гр. Шумен, ул. “В. Априлов” 70, вх. 3, ап. 62


 • Лице за контакти, адрес, телефонен номер, email


Боян Пламенов Атанасчев, тел. 0899984573, email: boyan.atanaschev@gmail.com

гр. Пловдив, ул. “Силистра” 28Е, ап. 9


 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациятаТехнологичния процес в Аеркок се контролира от компютър, на които при монтажа са зададени параметри за :

продължителност на светлинен ден на кокошките

температура и влажност вътре в сградата

хранене

Тези параметри стават константи за компютъра и той прави всичко необходимо да не се отклонява от тях. Вътре в сградата са разпръснати датчици, които измерват горните параметри и ги сравняват с зададените константи.

От тези параметри, най-важни са температурата и влажноста. Другите два параметъра говорят сами по себе си – каква големина да има деня за кокошките и колко пъти на ден да сe хранят. Тези два параметъра се определят по стандарта на заредения хибрид.

Температурата на помещението, където се гледат кокошките трябва да бъде около 21.5 градуса през цялата година. През лятото, когато външната температура става висока и преминаващия въздух през целулозните пити не може да охлади сградата, компютъра задейства охладителната система и вентилационната система. Броя на вентилаторите които работят се определя от компютъра на база реална температура вътре в сградата и зададената константа за температура. Работещите вентилатори никога не са последователни т.е. например работят първи, втори, и единайсти или пак всичките дванадест заедно. Това е така за да не се създават въздушни течения в сградата. Капацитета на всеки вентилоатор е 1000 кубика въздух.

Вентилаторите се използват за изхвърляне на въглеродния двуокис и въглероден окис, образувани при дишането на кокошките и сушенето на торта. Така изхвърления въздух поражда влизане на свеж въздух през целулозните пити, които наподобяват радиатор на кола. При висока температура в сградата компютъра задейства охладителната система и отваря прозореца на максимално. Питите започват да се обливат с вода, която пък от своя страна охлажда преминаващия през тях въздух. Прозореца се отваря за да не се блокира притока на свеж въздух.


^ Система за сушене на тор


Системата за сушене на тор има за цел да дехидратира торта на торовите ленти. Тази система разполага със собствен вентилатор който смуче въздух от вън или от въздуха вътре в сградата, ако температурата вътре е по висока от външната температурата или от вън при по висока външна температура. Засмукания въздух преминава по тръби и се разпръсква равномерно. Виж картинката.

Тази система е безвредна, не шумна, и не изпуска емисии във въздуха.


^ Поителна система


Представлява PVC тръби ф8 на които са монтирани капкови поилки с капкоуловители. При клъвлане на поилката от страна на кокошката, поилката пуска вода. Пускането на вода е както пускане на вода от капкомер.


Дезинфекция


Абсолютно всички съоражения работят на ток. Резервното захранване на фермата е от агрегат.

Дезинфекцията на сградите с кокошките е суха и аерозолна и е следната:

1. Метене на под.

2. Обиране прахта от хранилките

3. Пръскане с помоща на пръскачка за лозе на торовите ленти с разтвор от сана-йод (всяка лента си има чистачи, които събарят торта от лентата)

4. Пръскане на пода с помоща на пръскачка за лозе с разтвор на хлоренол

5. Разглобяване на машините и съоръженията. Почистване на частите им.

6. Сглобяване

7. Фумигация

8. Затваряне на сградата

9. Пускане на вентилаторите ръчно

10. Вземане на смифки за изследване

11. Пускане на водата и зареждане с фураж

12. Зареждане на сградата с кокошки


Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици, която включва:

(1) Ферма стокови носачки (в клетки)


^ ОБЩИ ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ

За промишленото отглеждане на птиците, което концентрира голям брой на малка площ, най-важният принцип е прецизната профилактика и спазване на добрите производствени практики. Тя се осъществява чрез директна и косвена защита на поголовието и му гарантира добро здраве и икономическа стабилност. Добрите производствени практики са съгласувани с контролиращите ветеринарни лекари и включват:

 1. Безопасност на вода

 2. Чистота на контактните повърхностни и работните помещения.

 3. Хигиена на персонала и неговото здраве.

 4. Предпазване от кръстосано замърсяване.

 5. Поддръжка на битовите съоръжения и хигиенизиране на съоръженията.

 6. Предпазване от чужди вещества. Ваксинациозни програми.

 7. Отстраняване на отпадъци.

 8. Обратна връзка и проследяемост.

 9. Обучение.

 10. Контрол на вредителите.

 11. Съхранение и използване на химикалите.

 12. Контрол на доставчиците.

 13. Транспорт и съхранение.

Всички изисквания към персонала на фирмата за спазване на зооветеринарната охрана са описани в добрите производствени практики - Хигиена на персонала и неговото здраве, Предпазване от кръстосано замърсяване, Контрол на вредителите, и Съхранение и използване на химикалите.

Информация за основните инфекциозни заболявания и стратегията за предпазване на стадата от тях е предоставена от Проф. Д-р Никола Димитров, добрите производствени практики, и ДВСК.

Основните принципи валидни за всички категории птици и за всеки етап от производствения процес са:

Достатъчна пространствена изолация между фермите с различни производства.

Всяко структурно звено трябва да се зарежда на принципа “Всичко пълно – всичко празно”, а в сградите “Само на една възраст и един хибрид”.

Птиците се настаняват в добре почистени и дезинфекцирани сгради с подходящо оборудване, отговарящо на потребностите на птиците.

Обслужването на стадата става само от определения за дадената категория птици персонал. Достъпа на външни лица е строго забранен. Работещите влизат в сградите като спазват всички изисквания на инструкциите дадени в добрите производствени практики.

Доброто здравословно състояние на птиците се постига с правилна, навременна и прецизна имунопрофилактика, която изпреварва проблемите и един от най-важните етапи в борбата с инфекциозните болести. Доброто здравословно състояние на птиците се постига също с добре балансирана рецепта на фуража, дезинфекция, поддръжка на машините и съоръженията и контрол на водата.


^ ПОДГОТОВКА НА СГРАДИТЕ

Преди прехвърлянето на ярките , сградите трябва да бъдат старателно подготвени. Подготовката включва:

Основно почистване на торта и остатъчни материали използувани при отглеждането на предходното стадо.

Цялостна дезинфекция на помещението с дезинфектанти, като санайод и хлоренол в препоръчана концентрация: таван; стени; въздуховоди; вентилатори;оборудване и прилежащия инвентар.

Отремонтиране на техниката за почистване, хранене, поене, яйцесъбиране и вентилация.

Варосване на сградите.

Фумигация – последна заключителна дезинфекция преди заселването на сградата.

Всички мероприятия от ветеринарно – санитарно естество се извършват под наблюдението на ветеринарните специалисти.

Вземане на смивки.


^ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Пет дни преди транспортиране на птиците им се дава широко спектърен антиботик и витамини за намаляване на стреса от транспортирането.

Настаняване на птиците

Ярките се настаняват само в напълно подготвени сгради.

Преди заселването на птиците в сградата, трябва да бъде пусната водата, всички нипели да се проверят дали са изправни, за да се избегне скрито жадуване. Фуража е зареден от силоза по хранилките Всички съоръжения са изпробвани как работят. Измервателните стоиности показвани от компютъра са проверени от предварително калибрирани уреди.

Ярките се прехвърлят на 17 седмична възръст преди появата на първите яйца, тъй като самото прехвърляне е голям стрес за птиците. Самата манипулация се извършва много внимателно, за да се избегне счупване на костите или увреждане на репродуктивната система.

Преди прехвърлянето птиците се ваксинират с ваксина и доза утвърдена от гл. вет. лекар.

Извозването на птиците от ПСН до СН става със специализиран транспорт с измити и дезинфекцирани кафезни контейнери.

Птиците се настаняват по 4 - 5 броя в клетка.Капацитетът на сградите е 35 000 броя.


^ ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ

Температурата в сградата оказва значително влияние върху продуктивноста на птиците и техния здравословен статус. При температури по – ниски от оптималната ( 20-21о С) носливоста се понижава, а консумацията на фураж се увеличава .При температура над 24оС носливоста,консумацията на фураж и грамажа на яйцата намалява. При тези температури кокошките не могат да усвоят всичките вещества в фуража. Влошава се качеството на черупката на яйцата. При температура 28о - 30о С не са редки случаите на летален край на птиците.

Температурата в сградите за стокови носачки се контролира ежедневно от компютър контролиращ охладителната и вентилационната системи. Данните от двукратното отчитане (сутрин и след обяд) се вписват в дневник.

За регулиране на температурата се охладителна система, вентилационна система и прозорец.

През студените дни прозореца е отворен съвсем малко за да може въпреки по ниските температури да се осигори приток на свеж въэдух в помещенията.

Сградите нямат отоплителна система.


ОСВЕТЛЕНИЕ

Светлината е едно от основните средства за направлявано отглеждане на птиците и затова трябва да се използува умело и целенасочено.

Осветлението в сградите за стокови носачки се осигорява с енергоспестяващи луминисцентни електрически крушки.

Продължителността на светлинния ден се поддържа по специална светлинна програма при която от 26 до 72 седмична възръст продължителността е 16 часа.

Светлинната програма която се прилага във фермата е дадена в следващата таблица:


Дата

от – до

Седмица

Продължителност

на светлиния ден ч.

Начало

ч.

Край

ч.
18

12.00

8.00

20.00
19

13.00

8.00

21.00
20

13.30

7.30

21.00
21

14.00

7.00

21.00
22

14.30

6.30

21.00
23

15.00

6.00

21.00
24

15.00

6.00

21.00
25

15.30

5.30

21.00
26

16.00

5.00

21.00
27

16.00

5.00

21.00
28

16.00

5.00

21.00
29

16.00

5.00

21.00
30 – 32

16.00

5.00

21.00
33 – 78

16.00

5.00

21.00


ПОЕНЕ

Водата е необходима на птиците за задоволяване на техните нужди и контрол на телесната температура температура, за поддържане на носливостта и качеството на яйцата.

Птиците трябва да имат винаги достъп до водата.

При авария, компютъра задейства аларма, която е звукова и светлинна. Алармата е снабдена с табло което показва на кой ред, на коя страна, и на коя клетка е аварията.

Поенето се извършва чрез нипели с капко-уловители. Самата система на поене е снабдена с водомер по чийто показания се определя колко вода пият кокошките.


ХРАНЕНЕ

През различната си възраст, стокови носачки се хранят с различен на компоненти и енергия фураж. Храненето на птиците си извършва четири пъти на ден, като хранилната система е така изградена, че не позволява на кокошка носачка да изяде повече от 115 гр. фураж на ден. Приблизително, кокошки от различни хибриди консумират 115 – 120 гр. на ден.

При изготвяне на рецептите за изхранване на птиците се съблюдават изискванията на хибрида, ДВСК, и Зърното и Фуражите.


ВЕНТИЛАЦИЯ

Предназначението на вентилацията в птицевъдните сгради е да поддържа физическите свойства и химическия състав на въздуха в помещенията в оптимални за птиците граници. Тя трябва да отстранява излишните : топлина, влага и вредни газове от помещенията, а също така и механични замърсители на въздуха – прах, микроорганизми и други и да доставя на птиците чист въздух и достатъчно кислород.

В сградите за стокови носачки копютъра контролира температурата. При температура по-висока от 21.5 оС компютъра задейства вентилаторите. Всеки вентилатор работи различно време. Някои от вентилаторите са групирани и работят 24 часа.

Поддръжката на вентилационната система се извършва от елтехник и механик обслужващ сградата.


^ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОРТА

Физическите свойства и химическия състав на въздуха в помещенията на кокошките зависи от количеството събрана тор на торовите ленти вътре в сградата. Затова торта се изхвърля два пъти седмично – Вторник и Петък. Така при правилно функциониране на вентилаторите и изхвърляне на торта навреме се постига следното качество на въздуха:

 1. Кислород над 16%

 2. Въглероден двуокис под 0.3%

 3. Въглероден окис под 40 ppm (частици на милион)

 4. Амоняк под 20 ppm

 5. Сероводород под 5 ppm


^ КОНТРОЛ НА ЖИВОТО ТЕГЛО.

Претеглят се минимум 100 случайно избрани птици от маркирани клетки. Живото тегло на птиците се следи всяка седмица и се сравнявя с това на птиците както е по технология. Теглото е важно за определяне на вида фураж и средното тегло на яйцата. Води се дневник за теглата на всяка сграда.

^ ГОТОВ ПРОДУКТ

Яйцата за консумация се събират всеки ден и се поствят в овоцелови табла, и след това се пакетират в кашони. Кашоните се нареждат на палети и помоща на количка се превозват до склада за готова продукция.


Пакетиращ център

Яйцата се транспортират с анаконда от сградите с кокошки до пакетиращия център и минават през машина, която ги сортира.(продължава на ЗАГОТОВКА НА ЯЙЦАТА)


^ ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛА И НЕГОВОТО ЗДРАВЕ


За да се осигури производството на безопасни храни следва да се изгради своевремена бариера между хранителните продукти и персонала, който ги произвежда. За постигане на това се изискват обучени и тренирани работници, които имат необходимите познания, умения и поведение. За целта в заготвителен участък село Трилистник се приемат работници, след като се осведомят относно изискванията за лична и производствена хигиена. Те се.задължават с издаване на медицинска здравна книжка, която се поддържа в актуално състояние. От входа при постъпване на работа се влиза в санитарни филтри, отделени за мъже и жени. Във всяко отделение има предверие с тоалетни, в които има педални мивки, същинска съблекалня с шкафче и бани. Всеки работник има две шкафчета съответно за чисти дрехи и мръсни дрехи.

Подготовката за началото на работния ден се състои в изкъпване в баните – филтри за персонала, след което се облича работното облекло. Работното облекло на всички работници, които са в пряк контакт с яйцата е бели престилки. Преди започване на работа с яйцесортировачната машина ежедневно се следи поддържането на личната хигиена от страна на персонала, за да се осигури достъп до производството само на здрави работници.

Подържане на ръцете: Измиване след всяко действие, което създава възможност за замърсяване като например:

използване на сервизни помещения;

употреба на носна кърпа;

боравене със сурови хранителни продукти;

докосване на част от тялото, като ухо, нос или коса;

докосване на инфектирани участъци от тялото;

допир с непочистени съоражения или оборудване;

хранене или пушене.

При оплакване от заболяване или моментно неразположение на даден работник, той се пренасочва на друга работа или му се дават лекарства. Това може да бъде в случаи на порязване, убождане, нараняване, храносмилателни разтройства.


ЗАГОТОВКА НА ЯЙЦАТА ЗА КОНСУМАЦИЯ /овоскопиране, маркиране сортиране по категориии и опаковка/.

Яйцата за консумация се окачествяват на яйцесортировачна машина ежедневно.

В началото на работния ден механикът извършва подготовка на машината за работа. Прави проверка на кантари, почиства дюзите на мастилено-струиния печат, и на цялата механична част. В участъка на прехвърляне на яйцата от анакондата на сортировъчната машина стои служителка, която отделя всички:

- “пукнати” – яйца с пукната, но със запазена подчерупкова ципа, които се използват за промишлени цели.

- “замърсени” – яйца които имат по черупката си петно от кал, фекалии и други нечистотии.

Всички здрави яйца се сортират по категория в зависимост от тяхното тегло. Това са яйца от клас “А”. Те се разделят на 4 вида тегловни категории:

S – от 43 до 53 гр.

М – от 53 до 63 гр.

L – от 63 до 73 гр.

XL- над 73 гр.

Претеглянето на яйцата се извършва от кантари на яйцесортировъчната машина. Тези кантари се нагласят в началото на деня като се сверяват по калибрирана електронна везна.

Следващия етап е маркирането, което се извършва от мастилено струен принтер чрез впръскване върху черупката на мастило безвредно за човешкото здраве. Маркира се следния символ - име на фирмата произвеждаща продукцията

При опаковката на яйцата се използват кашони по 180 бр. и дребни разфасовки по 6, 10 бр. Опаковките за яйца трябва да са сухи, чисти и направени от устоичив на удар материал, предпазващ яйцата от странични миризми и от влошаване на качеството, безвредни за човешкото здраве.

Всяка отделна опаковка на външната страна съдържа нанесени с четливи и неизтриваеми букви следните данни:

- наименование на продукта

име на фирмата /седалище и адрес на управление на производителя/

ветеринарно-регистрационен номер на обекта

брой на опакованите яйца

клас на яйцата

теглова категория на яйцата

препоръчителна дата : годни до .....


С допълнителна информация посредством етикет се обозначава:

дата на заготовка

трайност и съхранение

начин на отглеждане

Всички надписи, маркировки и опаковки, както и етикета за допълнителна информация се извършват съгласно Наредба № 1 от 2006 год. за заготовка на яйца за консумация.

След опаковането на яйцата се извършва стифиране на опаковките на стандартни европалети, които се извозват до склада за готова продукция или директно до рампите за реализация.

Контрола на яйцата се извършва по мониторингова система за микробиологичен контрол на продукцията и хигиенното състояние.

Счупените яйца с разкъсана подчерупкова ципа на който се разкрива съдържанието , не трябва да надвишава 0.5 % от количеството на обработените за деня яйца.


Яйцата – отпад от преработката се сортират и отвеждат в хладилна камера със скаров под за съхранение, като се изнасят 1 пъти седмично за вторична преработка към фирми за термична преработка на яйца.

Събиране и изхвърляне на отпадъците от технологичния процес.

Остатъците от черупки ,мембрани и други частици се събират в пластмасови контейнери, които се съхраняват в отделно помещение, предназначено за тази цел. Един път месечно екарисажна кола събита тези отпадъци.

Почистване ,измиване и дезинфекция на инвентара и помещенията се извършва в края на всеки работен ден.

Работните помещения и инвентара в тях се измиват и дезенфекцират след всяка употреба и след всяко прекъсване на извършваната технологична операция.


^ СЪХРАНЕНИЕ НА ЯЙЦАТА ЗА КОНСУМАЦИЯ


При получавене на необработените яйца в Пакетиращия център, температурата на приемното отделение не бива да надвишава 18 оС.

Яйцата след тяхното окачествяване и опаковане се поставят на палети и се подреждат в залите за готова продукция на редове по видове яйца , между отделните редове се оставя 50 сантиметра растояние На всеки ред се поставя табелка с партидния номер( дата на заготовка на яйцата ).

Склада за готова продукция има монтирана хладилна инсталация , с което се създават условия за правилно и добро съхранение.. В залата има уреди за измерване на температурата на въздуха. Стойностите се следят ежедневно и се попълват в оперативни документи. Температурите в хладилните зали се подържат по изисквания на Наредба № 1 от 2006 год.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализацията на яйцата се извършва по предварително изготвен план в зависимост от постъпилите заявки. Товаренето на продукцията се извършва на принципа първи влязал – първи излязъл.

Яйцата за товарене се пренасят по санитарен тунел,а след това товаренето се извършва ръчно от товаро-разтоварачи под контрола на управителя на склада за готова продукция, който следи за съответното количество заявено от клиента, за вида яйца,внимателното и правилно подреждане в автомобила.


ОБОРУДВАНЕ


Пакетиращия център е оборудван с руска яйцесортировъчна машина ЯС 3х2-17. Машината е поточна линия за сортиране на яйцата по теглови категории, посочени в технологичната инструкция, снабдена е със секция за овоскопиране – контрол качеството на яйцата, маркиращо устройство – мастилен принтер за печат върху черупката на яйцата и линия за пакетиране на вече сортираните яйца в кащони. Капацитетът на мащината е 24000 броя/час.


 • Производствен капацитет на инсталацията


Капацитета на фермата по условията на КР е 68000 броя кокошки носачки. През 2010 г. бяха отгледани 65271 птици за цялата инсталация и добити 19052335 яйца.


 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда


Управител  Отговорник/Помощник ферма/Отговорник ОЗ/

Механик • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията


РИОСВ – град Пловдив


 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията


Басейнова дирекция Източно-Беломорски район, център Пловдив

^

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАДружеството е разработило и внедрило работни инструкции с дневници (РИ 5.1 Работна инструкция за обмен на информация; РИ 6.1 Работна инструкция за обучение и квалификация; РИ 6.2 Работна инструкция за поддържане и извършване на ремонт на машини и съоръжения; РИ 7.1 Работна инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2 от КР, РИ 7.2 Работна инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2 от КР; РИ 8.1 Работна инструкция за наблюдението и измерването на ключови характеристики на операции и дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда /ОС/; РИ 8.2 Работна инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, РИ 8.3 Работна инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, РИ 8.4 Работна инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните отпадъци., РИ 9.1 Работна инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за стокови носачки, РИ 9.2 Работна инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилните машини и вентилаторите, РИ 9.3 Работна инструкция за поддръжка и периодична оценка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали , РИ 9.4 Работна инструкция за поддръжка и експлоатация на резервоара за дизелово гориво, РИ 9.5 Работна инструкция за периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии на площадката, предприемане на незабавни действия за причините за появата на миризми и периодична оценка на съответствието на спазване не мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, РИ 9.6 Работна инструкция за поддръжка и периодична оценка на съответствието на състоянието на водопроводната мрежа, канализационната система за производствени, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води, тръбопроводи и оборудване на открито, и водоплътните събирателни шахти, РИ 9.7 Работна инструкция за периодична оценка на съответствието на събиране, временно съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, РИ 9.8 Работна инструкция за поддръжка и периодична оценка на площадките за съхранение на странични животински продукти, РИ 9.6 Работна инструкция за поддръжка и периодична оценка на съответствието на състоянието на водопроводната мрежа, канализационната система за производствени, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води, тръбопроводи и оборудване на открито, и водоплътните събирателни шахти ), с които се изпълняват основните елементи на СУОС, които са:

 • структура и отговорности – дружеството е определило персонал и е изготвило списъци утвърдени от Управителя за конкретните ангажименти на всеки един служител по извършването на конкретните дейности по изпълнение на условията в КР;

 • Обучение – служителите на АЕРКОК ООД се обучават според нормативната база на Република България и ЕС. Обучението се провежда най-малко въднъж годишно или при постъпване на нови служители;

 • обмен на информация – на територията на АЕРКОК ООД се поддържа актуална информация относно изпълнителите на условията в КР;

 • документиране – Дружеството е изготвило работни инструкции, съгласно условията на КР. Водят се записи по управлението на околната среда от определените за целта служители;

 • управление на документи – В случай на промени в нормативната база, промяна на работата на инсталацията документите се актуализират;

 • оперативно управление – подръжката на оборудването се осъществява от екип на FACCO S.p.a, Italy; Документацията за подръжка се съхранява при Управителя на АЕРКОК ООД.

 • проверка и коригиращо действие – прилагат се процедури за мониторинг на техническите и емисионни показатели. На тяхна база се изготвя периодична оценка на съответствието на стойностите емисионните и технически показатели. В зависимост от оценката се повдига коригиращо действие и се поставя отговорник и срок за неговото изпълнение.

 • предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – АЕРКОК ООД има изготвен план за аварийни ситуации, който: определя дейностите по опазване на околната среда в случай на замърсяване с нежелани вещества; опазване живота и здравето на хората; случаи на природни бедствия – земетресения и наводнения; дейности при възникване на пожар; анализиране на причините за възникване на аварийни ситуации от този тип и предприемане на коригиращи или превантивни действия.


Посочените по-горе елементи на Системата за управление на околната среда са разработени и внедрени в Аеркок ООД през 2008 г. Всяка година те се актуализират, като за целта се създават записи по СУОС. Нормативната база се следи в уеб сайта на МОСВ. При нейна промяна или при постъпване на нов служител се провежда обучение. През 2010 г. се е провело два пъти обучение. Структурата и отговорностите в Аеркок ООД са същите, както през 2008 г.


ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ


 1. ^ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА


Аеркок ООД документира изразходваното колицество вода в дневници. На СК1, СК2, Хале 1 и Хале 2 има монтирани водомери. Тъй като консумацията на водата е важен показател за носливостта на птиците, тя се следи всеки ден. Ежедневни проверки за течове по поилните системи се провеждат всеки ден.

Операторът на площадката е длъжен да докладва в ГДОС изпълнението на условията 8.1.7.1 и 8.1.7.2. Моля вижте посочената по долу таблица.

Условие 8.1.7.1

Източник


на вода

Годишно количество съгласно КР

Годишно количество за единица продукт

Използвано годишно количество `09

Използвано годишно количество за единица продукт `09

Съответ-ствие


СК1 и СК2

121.3 m

0.000432 м3

108.07

0.000417 м3

Да


Несъответствия за 2010 г. няма.


 1. ^ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ


Дружеството е задължено да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия – Условия 8.2.3.1 и 8.2.3.2. Докладът по тези условия е изразен в посочената по долу таблица. Несъответствия за 2009 г. няма.


Електроенергия/

Топлоенергия

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано количество за

единица

продукт

Съответ-ствие


електроенергия

8.486

3.72

Да
Скачать 388,77 Kb.
оставить комментарий
страница1/3
Дата13.10.2011
Размер388,77 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх